페이지 이미지
PDF

species. Lieut. Munro, in his catalogue of plants growing near Agra, states Mysorensis to be identical with Arabica, and he probably had specimens from the peninsula as well as the Sutlej. This plant varies both at Aden and in Hindustan in having either simple or ternate leaves, which vitiates the sectional character given by De Candolie.

LEGUMINos.E PAPILIONACE.E. SPARSIUM Monos PERMIUM.

Nov. genus. CATAcLINE.—Calyx ebracteatus subbilabiatus 3 seg. mentis acuminatis inferioribus paulo longioribus. Vexilla dorso carinata emarginata oblonga. Alae oblonge auricula ad carinam dorso fissam coalitae. Stamina ad medium monadelpha 1-9, movem : coalita, parte libera tenui, antherae ovalae consimiles, ovarium 1-spinnum. Stylus glaber post anthesin bortus. Stigma capitatum pilis deflexis longe bar. batis. Legumen stipitatum subinflatum dorso rectum antice gibbosum apice attenuatum 1-spinnum, semen ovali-oblongo compressum olivacellin. CATAcLINE sprice.A.—Suffrutex sericco-incana, foliis 2-4, jugis cum impari prope duplo-majore, foliolis anguste obovatis ellipticisve obtusis mucronulatis utrimque incano, serucies pilis adpressis subtus nervosis, racemis oppositifoliis umcinalibusve elongatis, floribus solitaris geminisve inferioribus folio depauperato bracteatis, calyce sericeo, vexile extus sericea purpurcá, ovario hirsuto, leguminibus in rachim decli. natis. I suspect that this belongs to Boissy's genus Pognostigma, quoted in Walters repert, II. p. 856. But not having any means of referring to his work I cannot be sure, meanwhile I have given the above provi. sional generic character and name on account of its declimate fruit. It it allied to Tephrosia in habit, but the stamina and legume are very different. TAve RNIERA GLAUCA.—Glaberrima foliis unifoliatis camosis glabris glaucis rhomboideo—ovatis suborbiculatis vemucronatis, stipulis 2, parvis scariosis cuneatis acutis, racemis 5-10, floris bracteis pedicello brevioribus acutis margine membranaceis, staminibus apice geniculatis alternis brevioribus decimo recto multo breviore geniculam vix attingente, legumine 2-articulato setis introrsum arcuatis hispido. Next to T. lappacea, D. C. II. p. 339, differs in smoothness and the setae of the legume are scarcely hamose; the stamens are more geniculate than is allowed in the generic character as given by D. C. The pods are concealed by the withered scarious persistent petals.

Vexilla magna concava per anthesin reflexa subcarinata breviter emarginata et calloso—mucronulata. Alae angustae falcatae ellipticae basitruncato auriculatae ungue brevi tenui vexillo plus duplo brevioris. Carina vexillo major obtusa, stylus longus basi tortuoso geniculatus filiformis, stigmate punctiformi apicali.

M1Mose-E.
Benth. in Hook. Fl. Ind.

AcAcIA E RioLoBA Spinis rectis geminis, foliis tomentosis bipinmatis 3-jugis primae 8-10-foliolatae, capitulis globosis axillaribus, staminibus liberis, leguminibus ellipticis extus velutinis di-spinnis subfarctis.

There was also another species not in flower, perhaps A. arabica, and another which appeared to be Prosopis spicigera, but likewise not

in flower.
Ficoideae.
ORYGIA DEcuM BENs, D. C. III. p. 455.
Paronychieae.

Nov. Genus. CERAtoNYchiA.--Calyx 5-phyllus sepalis inaequalibus ellipticis plus minus carinatis cariná in aristam brevem producta, margine scarioso apicem versus laciniato-ciliato, duobus multo majoribus cetera amplectentibus. Petala 5-lineari-hyalina, stamina 5-submomadelpha, filamentis basi dilatatis, linearibus planis apice attenuatis, antheris 5 albidis ovatis. Stylus longus apice 3-dentatus, dente nudis breviore, stigma, unilaterale. Caryopsis 1-spermis semen basi fixum erectum orthotropum pyriforme. Embryo erecta cotyledonibus planis ovatis, albumine pauco laterali. Herba erecta dichotomè ramosissima, annua. C. nidus. Ramis tentibus, pilis brevibus deorsum scabris, foliis cruciatim verticellatis subsessilibus ellipticis utrinque acutis apice mucronatis glabriusculis margine scabrillis, stipulis connatis setosis, floribus termis sessilibus, involucris subspinoso—hispidis ramosis post anthesin valde auctis, seminis testá rugoso—striatá eleganter glandulis brunneis punctata. This curious looking plant, which looks like a bird's nest with its mass of branched involucres, differs from the section acanthonychia, of Paronychia, in 2 not 3 of the sepals being exterior and armed. The

[ocr errors]

shape of the stigma and the stipules seems to differ sufficiently from Paronychia to warrant placing it in a new genus; perhaps it should rather be considered as a subgenus. Cucurbitaceae. A species resembling the Colocynth, but the specimens were mislaid. Rubiaceae. Koh AUTIA GRANDIFLORA, D. C. Hedyotis Sp? glanduloso scabra, foliis linearibus acutis margine revolutis, stipulis connatis setaceis ramis tentibus prostratis, floribus + meris antheris erectis. As in every specimen I found the ovary had changed into a bud and in several sprouted into a young shoot, I cannot speak with precision as to its Genus. Compositae Semoniacia. VEMosia cANA–(Lepidaploa,) suffruticosa ramosa omnino Po densissimis deorsim adpressis incana, foliis petiolatis variis obovato spathulatis rhomboideisve integris dentatis obtusis acutisve, panied dichotome fastigiata subscorpoidea demum subcorymbosã, capitulis pedicellatis sessilibusve 10-floris bractea parvula instructis, involuch squamis exterioribus brevibus omnibus dorso histellis margine scariosis acutis (nec acuminatis) in fructu erectis mec revolutis, uninervis," rollis glabris, pappo duplice setiformi, serie exteriore multoties breviote achemio sub-tereti, costis 5, pilosis, valliculis glanduloso—punctatis. I observed likewise abundantly a very aromatic shrub, apparento" Blumea, but I lost the specimens. Asclepiadeae. Glossonema Boveanum, D. C. Convolvulaceae. One species, but I lost the specimen, it was a trailing plant, not twining, Boragineae—Heliotropieae. HELIOTRoPIUM PARVIfoliuM, Nov. spec : (Sect. Orthostachy") strigosum pilis albis sursim adpressis foliis breviter petiolatis angusto ovatis ellipticisve obtusis margine revolutis spicis apice scorpoilo bracteatis, bracteis a storious dissitis eiswe oppositis, calycis 5-partitis laciniis obtusis, corolla breviter tubulosa limbo plicato 5-dentato sego mentis apice incrassatis margine undulatis, fauce intus annulo pilo"

cincto, antheris hastatis acutis apice subglabris tamen cohaerentibus, stylo brevi stigmate umbraculiformi apiculato muculis facillime separabilibus subtrigonis extus semi sphaericis adprsse hispidis lateribus planis 1./oveolatis. Proximum videtur II. bicolori, differt floribus sessilibus mec pedicellatis et ab omni subgenere formá stigmatis.

Scrophularineae.

Linaria, probably L. Haelara, but I have lost the specimens. ANTICHAR is ARABICA, Benth. in D. C. p. 347. My specimens differ only in the leaves being ovate, or lanceolate, not linear-oblong, as there described. CAMPYLANTHUs JUNCEUs.—Glaber, bracteis ciliatis, fauce corollae tubo inferiori intus pilosis antheris 1-locularious muticis. Suffrutex ramosus subaphyllus, folia parva subulata crassiuscule caduca. Racemi longi terminales. Corollae limbi segmenta 2-superiora paullo minora aestivatione intima ; filamenta mucronata cum connectivo sub-apice articulata, antherae in alabastro etiam 1-loculares loculo aperto. Stylus complanato-dilatatus apice glanduloso, crenulato, stigmate unilaterali. Semina uniformia ală membranacea omnino circumdata. This curious looking shrub differs from the generic character as at present limited, in the form of the anther, but it seems otherwise so fully to correspond in habit with Campylanthus as to merit a place in the genus. Although Anticharis and Doradanthera appear to differ exactly as this plant from Campylanthus.

Acanthaceae.

AcANTHUs IM BRICATUS.–Prostratus, ramis tentibus albis, foliis brevi petiolatis ellipticis, spinuloso-dentatis obtusis acutisve suprascabris subtus incanis, bracteis numerosis imbricatis ovatis acuminatis spinosis nervosis exterioribus lepidotis, interioribus pubescentibus velutinis mervis pilosis, calyce piloso apice spinuloso, corolla extus deorsim adpresse puberulá intus divaricatim pilosa, labio inferiore 3-lobo caeruleo, staminibus inferioribus longioribus supra connectivo longe cornuta, antheris per imparia oppositis dense ciliatis. Capsulam et semina non widi.

I have named this provisionally, having no means of ascertaining whether it has been already described or mot, pending the publication of the family in DeCandolles' Prodromus.

Plumbagineae.

STATIce LANCEol ATA.—Ramis vaginis foliolorum persistentibus dense imbricatis foliis lineari—lanceolatis obtusis acutisve crassis glabris integerrimis in petiolum amplexicaulem longe attenuatis, paniculis axillo ribus ramosis, floribus in ramulis ultimis sessilibus secundis, bracteis persistentibus externis ovatis, intimis subrotundis margine lato scarioso, Named provisionally.

[ocr errors]

BoE RHAA v1A dichotoma, J’ahl & Panicula ramosissima aphylla pedi. cellis filiformibus, stam : 3, fructibus, 5 costatis, pyriformibus.

Euphorbiaceae.

EUPHoRBIA ARILLATA.—Glaberrima ramis prostratis, teretibus, follis oppositis inaequalibus integerrimis breviter petiolatis lineari—oblongs obtusis mucronulatis, stipulis 2-setaceis, pedunculis axillaribus bracto tis bifloris, bracteis petiolatis rotundis, involucri limbo 8-fido, segments 4 brevioribus ciliatis, 4 unguiculatis explanatis margine plano glandul. oblonga medio compressa concava, fi : 3 1–6. Cum pedicellis abortio linearibus scariosis barbatis intermistis, fl. 2 1, fructu nutante glabro stylis 3-brevibus coccis 3-dorso acutis a basi facile dehiscentibus senio sub-oblongo angulato testa veteriore tenui, demum arilliformi lacera alo interiore rubra.

This considerably resembles an Indian species, which I believe" be Roxburgh's E. Chamea’syce, which has similar seeds, but in those I have examined the outer testa does not separate of itself in the eleg" manner it does in my Aden plant. It likewise differs in the lo" being serrated near the apex. I should not however be indisposed" consider them only as varieties of the same form, and a further exami. nation of Arabian specimens would be required to decide the point.

EUPHoRBIA systylA.—Erecta glabra dichotoma, ramosa, foliis petio latis angusti—ovatis vel lin-oblongis, inferioribus oppositis, superioribns alternis, capitulis axillaribus solitariis subsessilibus, involucri tubulos segmentis 4-herbaceis obtusis pubescentibus, 4 stipitato glanduloss trapezioideis lateribus erosis, fl. 3 4-5, fertilibus et sterilibus pub” centibus, 2 puberulo declinato, stylis 3 longe coalitis ad apicem tuto liberis, bifidis pilosis fructu erecto stipite cum involucro circums” quasi ammulato coccis dorso rotundatis puberulis, seminibus exarillato

« 이전계속 »