페이지 이미지
PDF

and of habits, operating through 40 to 50 generations, (far so far back I confidently place the migration) can produce no obliterative effects upon the essential and distinctive signs of race. But this is, in part, speculation, and I will terminate it by remarking that, for the reasons above given, my investigations have been limited to that portion of the sub-Himálayas which lies between the Kāli and the Dhansri, or say, 80}” to 92,” of east longitude, and 26}” to 30}” of north latitude. B. H. Hop G so N.

Darjeling, Nov. 1847.

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[blocks in formation]

N************************************************************************

[blocks in formation]

, B, The Mfirmi, Gurung, Magar and Sunwar in Speaking always add a terminal O to the imperative with an Lu Gavo for Gau, But I doubt if this addition be more than the common Chal-0, Bol-0 of Hindi and Urduง

[blocks in formation]

* Elongation of terminal vowel merely often expresses in, eu in declension. Also the able and instru• Sign k€n, Yaken:
phonic or harmonising consonant before it, if the root end in a vowel, thus we have Gnungo, IR

[blocks in formation]

0-do, Mi-80, Ip-0, for Gnung, Ro, Mi and Ip, and

[graphic]

Englis%.
Weep
Be silent
Speak
Conne

Cro
Stand up
Sit down
Move, walk

IRun Chiyo

Bring Take away

Lift up, Raise

Understand

Tell, relate
Good

Bad

Cold

Tot Ripe Sweet

**our”
IBitter
Handsome
Ugly -
Straight
Crooked
Black
White
Red

Green
Long
Short

Tall

Small Creat Round

Plat:
Level

Pat

Thin "Thirst Hunger

[blocks in formation]

Khrog Chúm hChhar L6ng h Düg, Deh h Gro Gy'6 Nyan, gSon, Nyen Bazang-po, Yappo Nang-po Dukpo Grang-po Thammo • • • Exhá ko DSeSmo, STเigpo, J6b6 Midsesma | - | Nagpo, Nakpo d Karpo Karpo Ringpo Rimbo Thùngpo Thùn dring Chhùng, Phra, Chùn chùng Cirub zhi Thùizi rGyagspo Thd thembo Srobbo, Ridpo Mabo SK6m Khakum

[blocks in formation]

Hàb6 Swat6 PAT6

IPluéré

Bégé
P6gé
Yน์ng né
Bégé

LOkt6 Piráng né 1.6

Hipt6 S6r.6 Phep pé ','6r.6

IPOkh'6

Khepsé Singnite

Chekh-6 Noh ba Phern ba Kesorn ba

Kego ba K411eh'la Kiisongv4 Kelinniba

Menlinn mina Ke khik pa Nohiva

Phorn ba

'Tondo
KOk t11
"Kinmakla
Kfiphora
K11hella
1,6hla
Komba
Tàngba
Komba
Tàngba
^^omba
Kugak mai

Kuyokittive lish 1

Ku phClla
Moh'tr{
Yoshú
Nanna
"W : milk ma
Sot lah ma

[blocks in formation]

Khùy เน
"Y 6nü
Sin t{1

Kháng métน์
1N11hva

Auva
Keng yong-

Kifyáng
U chiva
Dau val
"Lemko

SATw.6
Khakko
Khánülavo

Kháng เivo

Udfing 11 twon tong
Makachaikwa
Umpi yáng wa

Halá lawa
Chalk la
MI6nta
Düng tá
Sim ta
Uchi1 yáng
Plueb daba.
Luca konal,

on,"p://
Tok pán
"Y Gm
Hôtáng
"Wait ma
Sàä

Pay6
Cinan

Syát
Jabra
Ajaba
Simba

1,6pá
Chinga
TM in ba
KGlk6 pa

"Thâohol
KOkténg
Milángai
','61-a
Bála
Pingai
Reng bu
"11rnba
Nohiba
Moba
Jajà
Gina jàng
Rill to
Kiini pll
on Trof

Chobal
Jeutpá
Blap chi
Kiwi phùi
Phoidang

[blocks in formation]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[blocks in formation]

* Pho and mo, as post-fixes, for mas, et foem,

& Mi-jang, vir, Mi-Sa, mulier. Mano, like Matro, mankind ; and So y

+ Bhá the bull.

Lâng the gow: Gno = Bos, both Sexes2pmi, whilst Yem bi Cha Menchima are man and Woman,

Halk

Sáchakáva
IMI6

Hau
INava
Saiba
Sánw%

Myong
IPit
Káhw6
L,6n

IN%b8%

IBákhá
Uding

Hàthi
IMak

IM11

Ging)
Bùngwai
Ukhùiro

IMoà
Tàng

Bhag

Usángล์
Cithora
TKhim

U/b#vá
UTaiwa chánni
IMana

L% dinna
IM 8
iBhar
D6h

Lâmkhùitia
Nüng
Khákw6
Awá

Comparative Vocabulary of the several Languages on Dialects of the Eastern Sw6-Hamalayas, from the K, 6, GAdy','/f To The D/ions; } ...

M%,"7722,

Lhábá
Myá

Námyá

IKá
Düngล์
INakhú
IMahi

MT6war-
IKáwฏ์

IDini

Nángi
Nápé

Phúm

Hàthi
IM 1
Apá
IM16

IM6ndif]
Bal6

Ra

KT%
Yย์
Dh W%

Rhú


Dhina
Phai
Lapté
Ujàlo
Mang

Lhá ni

Gang
Sting

Lánn khùitial

IMin

IM 6n
Chi gน์

[blocks in formation]
[graphic]

Engli8%.

IPlantain River” Road Salt

Skin Sky Snake Star

Stone Sun Tiger

MTrce Village Yanu

Thout , He, she, it We

Yo They

Mine Thine

His, &c. Our's Your's Their's

One "I'wo Hour

Six Sevron Bight Nine 'Ten

Twenty Thirty

Forty Fifty Hundred Of

"To

Kyi, Gi. Hi, Yi, Gi

BA?fil/find o7 L/20pa,

Cin#16 Lâm

Chtha

PAko, Kompo Nann

Bou

Karn

Doh Nyim "Tah Soh

Shing Kyong Ch'h [1] Kyi1

[+11% Kh.6

Khá chä Kh'6ng Chhé gi

Khieu gi Khieu chégi Khong gi

Chi Nyi Zhi

(#n4 IDh 11 Dün (#v6

CH1

By , inst,

ony of
"Tshá

Narn khah

IP IDO
Nyima
***0

Dova

Na
Khyod
Kho
Na chag

Khocharg

Nahi, Nayi
Khyodkyi

Kh'6yi, Kht6'hi
Nachaggi
Khyod chaggi
Khochaggi

g Chig
g Slim
b Zhi

"H Ina
Dr{1}k
b Dün

AG 61
b Chú, Thâmba
Nyi sh.น์
*** innoh 11

b Zhibch 11.

TZZeign, sp0%87%,

Cinalé
Chángp6
Lam
Ch'há

Pag-pa
Nann
IDou
Karma

DO
Nyf má

***0

Ch'ht)
'ph Grna

Ginya
Kh'6

Kh 11
Khenjo
Kh'6njo
Khé yi
Khenjo yi
Khonjo yi

Chilk

Nyi
*** inn
Zhyi

GT14

Thù

Gy'6

CH1h
Ch{1h
Nyi sh.น์

* Corruption merely of Surya,

Lánga s1
Hyting
Lam
Ch'há

Kop-pa
Nann
Dr{11
Karnna

Doh
Jilk
So

D6ngô
"Y [1]
Chhú

China
Khyo
Khwo
Nfráng

Khyorfing
Khworáng

China ti
Khy 6 ti

Khw 6-ti
1N1ra ti
Khwor-fiti

Chilk
Nyi

***1rn

China
','11K
Dyfโn
Gy'6
(+11h
Chúh
Sium ch{1
(#nap chณ์
Gyá

Luâ
NGb#

Elongation of

Cha-tham
Nyi sho, Khéchik
Khé phédâni
Kh.6 n1
Khé phédângs โm
Khé gná

CH, Y 6

1,0
Nail 6, L6 ohá16

1 Mho mas et foom, Gu neuter, Jimho myself,

[blocks in formation]

KZ7-4nf?, M?4????? . Hong-ku Syong Lam Ghyam yfilm Chachย์ Pacham Tuk Tri Sàngyen Karchin Lting ta Y โmb# Nam Dini Kfwa Chyan Kang Swส์ T6ng Nams* Chawa Kwf Sà kf Tenné Anka (#n4 Khaná Åä .. Ankan Cináni Moko chi l'héni Am ko Ai la Myaucho, Moyo so +'hen) Toktai Ghrik Laya Plf Gnáv4 ***** Tukya 12:11 ] Bhagya N** Reya *** phángwa K1111 ********* Chiwa @@//ey Nhi Slณ์ an7-6y Bolkal nhi wro Lá , Dânka Yanch* Ya Sy6

[blocks in formation]

* AnusWar merely <#, and for instr, and abl alike : also waken which likewise expresses with or sath, the Latin eum,

[graphic]
« 이전계속 »