페이지 이미지
PDF
ePub

De ablacis verò non extantibus , fed deperditis & con-fumpris, laudamus , arbitramur , feu etiam diffinimus, quod Rex Angliæ ad requisitionem Regis Franciæ vel nuntii ejus satisfieri faciat, & ad hoc faciendum etiam, teneatur fine lite ac figura judicii , bona fide & omni fraude cefante; & Rex Franciæ fimiliter , fi qua per gene tes suas ablata, deperdita seu consumpta inventa fuerint, ad requisicionem Regis Angliæ vel nuncii fui faciat fatisa fieri, taxatione nobis circa prædi&torum æstimationem contrà utramque partem , ubi per concordiam partium negotium super prædi&is Topitum non effet , plenariè re-fervata.

Item dicimus, laudamus, arbitramur , seu eriam diffinimus, quod idem Rex Angliæ de omnibus terris , vassallis & bonis , quæ ipfe nunc habet & tenet in regno Franciæ , feu tenebar ante molam guerram præfentem, habeat illam quantitatem & illam partem terrarum, vara Sallorum & bonorum eorumdem , quam fibi ex virtuce compromissorum prædictorum laudaverimus & mandaverimus afsignari , & inter Reges ipfos fuerit concordatum , & sub illis fidelitate, homagio , modis & conditionibus habeat , sub quibus ipfe ac Pater suus habuisse hactenus & tenuisse nofcuntur, modis & temperamentis per nos adhibendis in abusu , si quis ex parte gentis Regis Franciæ hactenus commissus inventus fuerit in exer. citio reforti : modis etiam & temperamentis per nos ade hibendis in abusu partis alterius , fi quis videlicet ex parte Regis Angliæ vel suorum hactenus commissus contra jus reforri fuerit inventus, ne talia in pofterum com. mittantur : conditionibus etiain , modis & securitatibus per nos imponendis & adhibendis in terris , valfallis, bo.. nis & aliis quæ per noftram pronunciationem feu con. cordiam partium præfatus Rex Angliæ habiturus est de prædi&is, ne amodò idem Rex Angliæ vel successores ejus contra Regem Franciæ vel succellores ipfius valeant rebellare.

Dicimus etiam, laudamus & arbitramur , feu etiam. diffinimus; quod ex nunc omnes terræ , vassalli & bona prædi&ta , & alia , tam quæ tener Rex Franciæ de iis quæ tenebat Rex Angliæ ante guerram præsencem, quàm quæ tenet Rex Angliæ in regno Franciæ, bona fide & fine om... Di fraude, absolute ac libere in manibus & pofle nostris ponantur, & assignentur , tenenda à nobis nomine Regis. Franciæ, quæ ex parte fua ; & nomine Regis Angliæ, quæ ex parte ejusdem nobis fuerint allignata : ita tamen quod

per hoc in pofleffione vel proprietate nihil novi juris ac crescat alterutri parcium, vel antiqui decrescat. Super quorum afsignatione fi' qua fuerit exorta dubitatio vel ainbiguitas inter partes , illam noftræ declarationi & ar. bitrio reservamus. Quod fi forsan dii Reges de ipfis terris & bonis ad invicem concordaverint, volumus, laudamus & arbitramur ex nunc id in quo concordaverint , perpetuò & inviolabiliter obfervari: alioquin nos ex compromissi præditi virtute apponemus ad id illud remedium quod Dominus miniftrabit , & ex tradita nobis poteftate licebit. Si verò cafu aliquo contingente hoc facere non poffemus , volumus, dicimus & arbitramur quod utrique parti priftina jura falva remaneant & illafa , &c. A&a, lata & pronunciata fuerunt arbitrium , laudum, arbitralis fententia , mandarum , diffinitio, ordinatio , difpofitio & omnia supradi&a, per eundem Dominum Papam, ut fuperius enarrantur , anno, indictione , mense ac die prædi&is. Romæ apud S. Petrum in palatio papali; in Consistorio publico fa&o in sala majori, præsente ibi gentium multitudine copiofa , & præfentibus reverendis patribus dominis , Dei gratiâ , Gerardo Sabinenfi, fratre Matthæo Portuensi & š. Rutinæ , & Joanne Tusculano Episcopis ; Joanne tit. SS. Marcellini & Petri; Nicolào tit. Laurentii in Damaso, fratre Jacobo rit. S. Clementis, Thoma tit. S, Cão ciliæ , ac Roberto tit. S. Potentianæ , presbyteris; Matthxo San&tæ Mariæ in porticu : Nepolcone S. Adriani , Guillelmo S. Nicolai in carcere Tulliano, Francisco Sa Mariæ in Cosmedin , Petro S. Mariæ novæ , ac Jacobo S. Georgii ad velum aureum, Diaconibus, S. R. E. Cardinalibus, &c.

V I. Lettre de Boniface VIII. au Roi Philippe le

Bel, dans laquelle il fe plaint à lui des ve. xations faites au Clergé de son Royaume,

tirée de Raynaldus sous l'année 1299. N. 25. DONIFACIUS, &c. chariffimo in Chrifto filio Phi. Dlippo Regi Francorum illuftri, Dudum celfitudini tuæ propter imminentis cunc tibi & regno tuo intrinseca guerræ periculum , pro falubri defensione intrinseci fa

tus ejusdem regni, quod Sedes ipsa velut hortum conclu· fum in quo divinus cultus præteritis temporibus viguit,

inter singula regna mundi dilexit & diligit ; omnes fru&us, reditus & proventus & obventiones quaslibet primi anni omnium præpofiturarum, decanaruum , archidiaconatuum & aliarum dignitatum ecclefiafticarum archiepifcopalibus , episcopalibus ac monafteriis feu ab. batiis duntaxat exceptis ; & præbendarum & beneficio.' rum omnium quæ in regno ipso dicta guerra durante, vacare contingeret; in imminentium tibi expensarum Lubfidium duximus concedendos, prout in literis feu privilegio super hoc celfitudini tuæ concessis pleniùs continetur. Verum diversas poftmodum & luctuofas Ecclefiæ Gallicanæ querelas accepimus, quod multa & grandia, quin imo intolerabilia gravamina prætextu concessionis hujusmodi ecclesiis & perfonis ecclefiafticis , tam regularibus quàm secularibus di&i regni per execucores tibi datos à nobis , vel per subdelegatos ab eis, sive per seculares balivos, officiales & ministros regios hu. jufmodi privilegium plus debito extendentes in diversis calibus ; & maximè quando per hujusmodi executores vel subdelegatos invocatur fupra eis auxilium brachii secularis ; illata dicuntur hactenus, & quotidie gravius irrogari , &c. Datum Laterani, v. Kalend. Februarii, Pontificatus noftri anno V.

V II. Exemplar litterarum indi&tionis Jubilai 1300.

à Bonifacio VIII. inftituti, per Sylveftrum ejufdem Papa à secretis mißarum ad Eccle. fram Amalfitanam, ex parte secunda Codi.

cis juris gentium diplomatici, page 291. D ONIFACIUS, &c. Ad certitudinem præfentium &

D memoriam futurorum. Antiquorum haber fida relatio , quod accedentibus ad honorabilein Basilicam Principis Apoftolorum de Urbe, concessæ sunt remis. Gones magnæ & indulgentiæ peccatorum. Nos igitur qui juxta officii nostri debitum salutem appetimus & procuramus lubentiùs singulorum , hujusinodi remiffio. Des & indulgentias omnes & fingulas ratas & gracas ham. bentes , ipfas au&oricare apostolica confirmamus & ap probamus, ac etiam innovamus , & præfentis scripti pa. trocinio communimus.Vi tamen beatiffimi Petrus & Pau. lus Apostolieò amplius honorentur, quò ipforum Basilica de Urbe devotiùs fuerint à fidelibus frequentatæ , & fide. les ipfi {pecialium largitione muneruin ex hujusmodi frequentatione magis fenferint se refectos ; nos de omnipotentis Dei-misericordia & eorumdem Apoftolorum ejus meritis & auctoritate confili, de fratrum noftrorum confilio &-apostolicæ plenitudine poteftatis omnibus in præsenti anno millefimo trecenteliino à fefto nativitatis Domini noftri Jesu Christi præterito proximè inchoaco, & in quolibet anno centefimo fecururo ; ad Bafilicas ipfas accedencibus reverenter , verè pœnitentibus & confeffis , vel qui verè pænitebunt & confitebuntur in hujus. modi præsenti & quolibet centesimo secucuro annis, non folùm plenam & târgiorem , imò plenifsimam omnium fuorum concedimus veniam peccatorum : ftatuentes us qui voluerint hujufinodi indulgenciæ à nobis concessa fore participes, fi fuerint Romani ad minus triginta die. bus continuis vel interpolatis , vel faltem femel in die; fi'verò peregrinifuerint aut forenses modo fimili diebus quindecim ad Bafilicas eafdem accedant. Unusquisque camen plus merebitur , & indulgentiam efficaciùs consequecur , qui Basilicas ampliùs & devotiùs frequentabit. Nulli ergo, &c. Datum Romæ apud S. Petrum vill Kal. Maii, Pontificatûs noftri anno VI.

[ocr errors]
[ocr errors]

. . . VIII. Bulle Bonifáce VIII, aux deux Chanceliers . de l'Université de Paris, afin qu'ils retien.

nent dans l' Université de cette villele nom. bre de Docteurs. on Theologie ou en Droit Canon qu'il convient pour y faire les Leçons, con qu'ils envoyent tous les autres à Rome au Synode qu'il y a indiqué. Du s Decembro

1302 DONIFACIUS Epifcopus , fervus fervorum Dei, dile. 19&is filiis , Cancellario fan&tæ Genovefæ & Decano & Cancellario Parisiensis Academiæ, salutem & Apoftolicam benedi&ionem. -Discretioni veftræ committimus,

quatenus vos duo aut unus vestrum, præfertim tu Can. sellarie , piovidere possitis de tot & talibus Doctoribus & Magistris, ut Parisius remaneant ad actu regendum ibidem , de quot &-quibus videritis providendum; ita quod tam ucile studium & famosum Do&ores suffi. cientes habear in Theologia & Jure Canonico prædi&is. Per hæc autem , cu Cancellarie, ftatuto tempore venire personaliter ad noftram præfentiam non omittas. Da. tum Laterani , Non. Decemb. Pontificatûs noftri anno VII.

I X. Bulle de Boniface VIII. par laquelle il excomm'

munie en general tous ceux qui empêchent qu'on aille à Rome visiter les tombeaux des Apôtres, ou qui en reviennent :tirée de Raynaldas sous l'année 1302. Num. 14.

DONIFACIUS, &c. Ad perpetuam rei memoriam.

D Excommunicamus & anathematizamus cx parte Dei omnipotentis , Patris , & Filii , & Spiritûs fan&i, auctoritate quoque beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, & noftrâ , omnes illos qui ad Sedem Apo. ftolicam veniences vel redeunces ab eâ capiunt, fpoliant, vel detinere præfumunt, aut impedimentum aliquod exhibent quominùs ad candem Sedein libere cum personis.. bonis & rebus suis veniant & redeant ab eadem ; etiamfi imperiali aut regali fulgeant dignitate, feu cujuscumque alterius fuerint præeminentiæ, dignitatis ordinis conditionis aut ftatûs : non obftantibus qui. bufcumque privilegiis & indulgentiis eis vel eorum ali. cui, vel aliquibus ab Apoftolica Sede fub quavis forma vel cenore conceffis, quod interdici, suspendi vel excommunicari non poffint , quæ prorsus tollimus & revocamus omnino ad hoc quod contra hujusmodi nostram fentenriam & proceffus per ea nequeant se tueri , quominùs includantur in eis.

Declaramus insuper omnes prædi&os & alios qui per fe'vel suos officiales feu ministros aut per alios incolis imperii, regnorum , seu terrarum suarum, vel trans euntibus-per ea , undecumque oriundis , ad Sedem yce

« 이전계속 »