Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 14-15권

앞표지
CEDAM, 1858
 

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

494 페이지 - celebrada en la ciutat de Leyda assignat qui lot lo Principal representa e encara de conseil dels molt honorables e molt savis senyors los consellers de la ciutat de Barchinona que com per gran servey de Deu Omnipotent servey e honor de la reyal corona
491 페이지 - necessari manar pau e treua generai. Mossenyors a tota ordinacio e manament de vostres grans providencies prompta Francesch Reset hun dels jurats de Gerona. Als molt honorables e savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e savis senyors. Entes havem que
427 페이지 - de febrer del any Mil CCCCLXI. — AP abat de Montserrat. — Los députais del General de Cathalunya résidents en Barçalona a vostra honor prests. Als molt honorables e savis senyors los jurats de la ciutat de Gerona. Molt honorables e savis senyors. Segons havem entes la
158 페이지 - los députais del General de Cathalunya residents en Barchinona. Molt reverend honorables e molt savis senyors. Rebuda havem una letra de les reverencies vostres e aquella legida perqué ferventment desijam la utilitat sossech e repos de la cosa publica de aquest Principat e en lo benavenir de aquella
7 페이지 - scrivim als dits procuradors comunicanne ab ells e fenho a lur conseil e no en altra manera. Dada en Barchinona a XIII de febrer any Mil CCCC sexanta hu.— AP abat de Montserrat. — Los diputáis del General de Cathalunya résidents en Barchinona. Al molt honorable
397 페이지 - en acó compliment. Perqué entrameteuvos del dit En Johan Ferrer e si noy era sia lo carrech vostre. Dada en Barchinona a XII de marc any Mil CCCCLXI. — AP abat de Montserrat. -- Los diputats del General de Cathalunya résidents en
424 페이지 - los diputáis del General e conseil représentants lo Principal de Calhalunya. A la molt alta e molt excellent Senyora la Senyora Reyna. Molt alta e molt excellent Senyora. Rebuda havem per lo
276 페이지 - del General de Calhalunya e conseil en virlut de la comissio de la cort elegit e assignat a vostra honor prests. Als molt honorables e savis senyors los pahers de la ciutat de Leyda. Molt honorables e savis senyors.
4 페이지 - E la Potencia increada molt reverends egregi nobles magnifichs honorables e de molt gran providencia mossenyors sia proteccio vostra. Scrita en Perpinya a XIII de febrer a vuyt hores de mig jorn del any
320 페이지 - Dada en Barchinona a lili de marc any Mil CCCCLXI. — AP abat de Montserrat. — Los diputats del General de Cathalunya residents en Barchinona. Als molt honorables e savis senyors los procuradors de la

도서 문헌정보