페이지 이미지
PDF
ePub

elkander volgende stooten van ongeveer 3 sec. duur, gescheiden door tusschenruimten van 2 sec., waarvan de eerste met eene lage, de middelste met eene hooge en de laatste weder met eene lage toon, gevolgd door ééne stilte van ongeveer 77 sec. Ligging ongeveer: 56° 52' 52" N.b. en 2° 12' 50" W.1.

WESTKUST VAN ENGELAND EN SCHOTLAND, IERLAND.

Schotland. 148. Geleidelichten veranderd. Gantock. W.-kust. Den 16den Maart j.l., zijn de twee roode vaste geleidelichten van Gantock gebluscht en met dienzelfden datum is van hetzelfde baken één wit schitterlicht ontstoken, toonende elke 15 sec. een groep van 3 snel op elkander volgende schitteringen. Ligging ongeveer: 55° 56' 30" N.b. en 4° 55' 0" W.1.

KANAAL, ATLANTISCHE KUST VAN FRANKRIJK, SPANJE EN PORTUGAL.

Frankrijk. 149. Mededeeling omtrent mistseinen te Calais. Van het nieuwe 0.-lijk havenhoofd te Calais worden de mistseinen met den mechanischen misthoorn gedaan als volgt: elke 60 sec. 2 toonen van gelijke hoogte, van 2/2 sec. duur, gescheiden door eene tusschenruimte van 3 sec. en gevolgd door ééne stilte van 52 sec. In geval van averij, worden dezelfde mistseinen gedaan, met een misthoorn, met de hand bewogen. Ligging ongeveer; 50° 58' N.b. en 1° 50' 0.1.

150. Karakter van licht veranderd. Lichtschip Talais bank. Gironde. Het lichtschip Talais bank, toonende een wit vast licht, is voorloopig als beproeving, vervangen door een lichtschip, toonende een wit schitterlicht, elke 5 sec. ééne schittering. Ligging ongeveer: 45° 31' N.b. en 0° 59' W.1.

Spanje. 151. Lichten worden veranderd. Coruna. NW.-kust. Op den 1sten Mei 1898, zal het witte vaste licht van St. Antonio Castle veranderd worden in een rood vast licht. Ligging ongeveer: 43° 22'0" N.b. en 8° 23' 5" W.1. Met denzelfden datum zal het roode vaste licht op het havenhoofd , Aduana” veranderd worden in een groen vast licht.

MIDDELLANDSCHE EN ADRIATISCHE ZEE.

Spanje. 152. Havenlichten van kleur veranderd. Valencia. 0.-kust. De kleur der havenlichten op het uiteinde van de binnenhaven van Valencia zijn veranderd van blauw in rood. Ligging' ongeveer: 39° 27' 25" N.b. en 0° 19' 25" W.1.

Frankrijk. 153. Mededeeling omtrent ondiepten aan den mond van de Rhône. De ondiepten aan den mond van de Rhône hebben zich in eene NO.-lijke richting verder uitgestrekt. Zeevarenden worden gewaarschuwd, om bij het passeeren der Rhône banken, diepten van minder dan 3 vm. te vermijden, zorg te dragen, het licht aan den ingang van het kanaal St. Louis niet te brengen ben. de peiling N. 47° W. Ligging ongeveer: 43° 23'25” N.b. en 4° 52'20" 0.1.

Italië. 154. Semaphore opgericht. Eiland Giglio. W.-kust. Den 1sten Maart j.l. is op den berg Serre, N.-punt van het eiland Giylio, ten dienste van de scheepvaart, een semaphore opgericht. Ligging ongeveer: 42° 22' 58" N.b. en 10° 53' 15" 0.l.

NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN EN GOLF VAN MEXICO.

Azoren. 155. Licht ontstoken. Malmerendo punt. St. Mary eiland. Den 25sten Maart j.l. is op Malmerendo punt aan de W.-zijde van de Villa do Porto-baai, een wit vast licht ontstoken, zichtbaar tusschen Malbusca-punt en het eilandje Villa de Porto, in N. 55° W. door N. en 0. tot in Z. 72° 0. (163), tot op 9 zm. Lichtopstand: rood, ijzeren geraamte, staande tegen een klein wachtershuisje. (Ligging ongeveer: 36° 56' N.b. en 25° 10' W.1.

Canarische Eilanden. 156. Gevaren aanwezig NO.-lijk van St. Catalina point. La Luz. Gran Canaria. NO.-lijk van St. Catalina point ligt een koraalachtige ondiepte, met 14 yt. water, laagwaterspring, aan de NW.-punt, op de peiling: St. Catalina Castle Z. 39° W. op 0.24 zm., uiteinde van den zeebreker Z. 79° 0. Van af dit punt strekt zich deze ondiepte ongeveer 90 M. in ZZO.-lijke richting uit, met eene diepte aan de zo.punt van 23 vm. Vervolgens werd nog door genoemden kommandant gerapporteerd, dat de diepten over een afstand van ongeveer 185 M. NO.-lijk van genoemde koraalachtige ondiepte, 1 vm. minder bedragen, dan op de krt. staat aangegeven, welke verbetering daarop thans is aangebracht. Ligging koraalachtige ondiepte ongeveer: 28° 8' 45" N.b. en 15° 25' 25" W.1. Het groene vaste licht is weder verplaatst naar het uiteinde van den in aanbouw zijnden zeebreker.

Volgens mededeeling van den gezagvoerder van het Duitsche S.S. „Wittekind”, waren op den 7den Maart j.l., twee roode

[ocr errors]

stompe tonnen gelegd, ter aanduiding van ondiepten dwars van het havenhoofd aldaar.

157. Licht ontstoken. Punta Rasca. Teneriffe. Op Punta Rasca, Z.-lijke punt van het eiland Teneriffe, is een wit draailicht ontstoken, periode 30 sec., rondom zichtbaar van uit zee, tot op 13 zm. Lichtopstand: grijze, cylindervormige toren, met achtkante groene lantaren, met aangrenzende, vierkante, grijze wachterswoning. Ligging ongeveer: 28° 0' 28" Nb. en 16° 41° 24' Wi.

V. S. Noord-Amerika. O.kust. 158. Licht wordt ontstoken. Butler Flats. Buzzard bay. Massachusetts. Van den nieuw gebouwden lichttoren van Butler Flats is een wit schitterlicht ontstoken, zichtbaar over den geheelen horizon tot op 123/, zm., bij helder weder. Lichtopstand: zwart, rond fundament, staande in 4 M. water, waarop roode, kegelvormige toren, met bruin wachthuisje en zwarte lantaren. Rondom den onderkant van den toren is een bruine galerij. Van den lichttoren worden mistseinen gedaan met de klok, elke 15 sec. twee onmiddellijk op elkander volgende slagen. Ligging ongeveer: 41° 36' 19" N.b. en 70° 53' 41" W.1. Gelijktijdig met de ontsteking van dit licht, is het roode en witte vaste licht van Clark potnt, getoond van het fort, aan de W.-zijde van den ingang van New Bedford Harbour, voor goed gebluscht, evenals het witte vaste licht van de zwarte lichtboei No. 9, liggende op ongeveer 100 M. beZ. en beo. den lichttoren van Butler Flats.

159. Licht wordt veranderd. Navesink. New-York bay. New-Jersey. Omstreeks den 1sten Juni 1898, wordt het witte vaste, ZO.-lijke licht van Navesink gebluscht en wordt omstreeks den 30sten Juni daaropvolgende, van denzelfden toren een wit electriek schitterlicht ontstoken, toonende elke 5 sec. ééne schittering van 10 sec. duur, even hoog boven water als het vroegere licht en zichtbaar tot op ruim 22 zm., bij helder weder. Het witte vaste licht in den NW.-lijken toren blijft voorloopig onveranderd, Ligging NW.-licht ongeveer: 40° 24' N.b. en 73° 59' W,1.

WEST-INDIË EN ZUID-ATLANTISCHE OCEAAN.

Trinidad. 160. Wrak opgeruimd. Port of Spain. Het wrak van het vaartuig, gezonken op ongeveer: 0.8 zm, Z. 53° W. van het roode licht op het einde van het hoofd, Port of Spain, Trinidad, is opgeruimd en zijn de daarbij gelegde tonnen opgenomen. De steenkolenhulk „Ripon” is niet meer aanwezig, doch in de nabijheid van de vroegere ligplaats daarvan is een andere hulk gelegd, waarvan des nachts een gewoon ankerlicht wordt getoond. Ligging Port of Spain ongeveer: 10° 39' N.b. en 61° 31' W.1.

INDISCHE OCEAAN.

Britsch-Indië. 161. Midedeeling omtrent lichtschip Pilots Ridge. Hugli-rivier. Golf van Bengalen. Vanaf den 1sten November 1898 zal het lichtschip Pilots Ridge, dat vroeger alléén van 15 Maart tot 31 October op haar station lag, voortaan gedurende het geheele jaar blijven liggen. Tusschen 1 November en 14 Maart zal geen blauw licht van dit lichtschip getoond worden. Ligging ongeveer: 20° 51' N.b. en 87° 52' 0.1.

162. Licht van lichtschip wordt veranderd. Lower Casper. Hugli-rivier, Golf van Bengalen. Na den 31sten October 1898 zal het witte vaste licht van het lichtschip „Lower Casper” worden gebluscht en zal den 1sten November 1898, van datzelfde lichtschip een wit schitterlicht worden getoond als volgt: elke 60 sec. twee schitteringen gedurende 10 sec., gescheiden door eene verduistering van 10 sec, en gevolgd door eene verduistering van 30 sec. De blauwe lichten van dat lichtschip zullen ook na den 1sten November 1898, worden getoond als thans gebruikelijk. Ligging ongeveer: 21° 26' N.b. en 88° 7' 0.1.

163. Mededeeling omtrent het licht van Amhurst point. Golf van Bengalen. De vroeger vermelde ontsteking van het nieuwe roode vaste licht van Amhurst point, omstreeks den 1sten April jl., is uitgesteld tot het einde van de maand April 1898. Ligging ongeveer : 16° 4' 45" N. b. en 97° 33' 5" 0.1.

SUMATRA EN STRAAT MALAKKA.

Sumatra. 164. Mededeeling omtrent riffen. W.kust. le. Op 0° 31' 10" Z.b. en 98° 52' 18" 0.1. is het teeken voor een rif onder water aan te brengen en daarbij te zetten: Willinck L. 0., op de Ned. krt.” Nos. 4 en 30. 2e. Op 0° 45' N.b. en 97° 7' 0.1. een brandingteeken plaatsen, op de Ned. krt." No, 4.

CHINEESCHE ZEE, JAPAN, PACIFIC EN AUSTRALIË.
Japan. 165. Klip ontdekt NO.-lijk van Ragged eiland. Pes-

en 1190 mm, i zm. be top hot pole ende klippe

cudores eilanden. Ongeveer NO.-lijk van Ragged eiland is een klip ontdekt, op de peiling: Ragged eiland Z. 39° W. op ongeveer 0.4 zm., Z.-punt Organ eiland N. 87° W. Ligging ongeveer: 23° 36' 30" N.b. en 119° 41' 45" 0.1. Op de „Eng. Adm. krt.” is deze klip, met het teeken voor minder dan 6 vt. water daarop, aangebracht en daarbij aangeteekend dat de zee daarop breekt. De klip, voorkomende op de kaart op ongeveer 1 zm. NO..lijk van Organ eiland, strekt zich ongeveer % zm. in de richting N.-2. uit.

166. Klippen ontdekt North Rocks. Pescadores eilanden. BeN. North Rocks zijn de navolgende klippen ontdekt: le. Niyake sho, een klip, waarop het 8.8. „Nara maru” verging, liggende op ongeveer 1 zm. beN. North Rocks, op ongeveer: 23° 48' 0" N.b. en 119° 34' 50" 0.1. Van dit wrak steken nug twee masten boven water uit. 2e. Higashiyakesho, een klip boven water uitkomende, op ongeveer: 23° 48' 20" N.b. en 119° 34'55" 0.1. 3e. Oyake sho, een klip, boven water uitkomende, op ongeveer: 23' 48' 10" N.b. en 119° 34' 20" 0.).

Noord-Amerika. W.-kust. 167. Lichtschip San Francisco. wordt gelegd. Baai van San Francisco. Californië. Omstreeks den 7den April 1898 is in de baai van San Fransisco in ongeveer 19 vm. water, het lichtschip San Francisco”, No. 70, uitgelegd. Het lichtschip heeft twee masten, als schoener getuigd, geen boegspriet, maar tusschen de masten de opstelling voor het doen van mistseinen, alsmede een schoorsteen. Als dagmerk heeft elk der masten, onder het licht een rondgaande mars, het is uitwendig rood geschilderd en met groote witte letters aan weerszijden gemerkt: „San Francisco Harbor, 70.Van het lichtschip wordt van elk der masten, 57 vt. boven water, een wit vast electriek licht met verduisteringen getoond, zichtbaar: elke 15 sec. gedurende 5 sec. en gevolgd door eene verduistering van 10 sec., tot op 13 zm., bij helder weder. In geval de electrieke lichten defect raken, zullen de lichten als vaste lichten getoond worden en zullen dan minder ver zichtbaar zijn. Van het lichtschip worden mistseinen gedaan met een stoommisthoorn als volgt: elke 15 sec. één stoot van 2 sec., gevolgd door eene stilte van 13 sec. duur. Ligging ongeveer: 37° 44' 27" N.b. en 122° 43' 0" W.1. Gelijktijdig hiermede

« 이전계속 »