페이지 이미지
PDF
ePub

N.41°W door N. tot in N.53°0. (949) in het vaarwater tusschen de eilanden Tun Veliki en Sferinac en gedeeltelijk tusschen de eilanden Sferinac en Grossa. Het licht is verduisterd in N.53°0. door 0. tot in N.81°0. (469) tusschen Dobra punt op het eiland Grossa tot aan de N.-punt van het eilandje Golac, in 2.8°W. tot in Z.39°W. (31°) tusschen Stopanja punt op de 0.-kust van het eiland Melada en de dieptelijn van 10 M Z.O.-lijk van het eilandje Tratta en in Z.49°W. door W. tot in N.41°W. (90°) tusschen het eilandje Vertlac en de Z.W.-kust van het eiland Tun Veliki. Het licht is, bij helder weder, zichtbaar tot op 9 zm. Lichtopstand: witte, kegelvormige toren. Ligging ongeveer: 44° 11' 20" N.b. en 14° 54' 30" 0.1.

WEST-INDIË EN ZUID-ATLANTISCHE OCEAAN. West-Indië. 234. Licht ontstoken. Hillsborough. Carriacou, Grenadines. Te Hillsborough, W.-zijde van Carriacou, is een wit lantarenlicht ontstoken, zichtbaar, bij helder weder, tot op 6 zm. Lichtopstand: lichthuis, staande tegen een heuvel, achter de stad. Ligging ongeveer: 12° 28' 40" N.b. en 61° 27' 20" W.1.

Z.-Amerika. 0.-K. 235. Licht ontstoken bez, Mel Point. Rio Grande do Norte. Brazilië Van een onlangs gebouwden lichttoren beZ. Mel point, is een wit vast licht met schitteringen, periode 30 sec., ontstoken, zichtbaar, bij helder weder, tot op 20 zm. Lichtopstand: witte ijzeren toren, met aangrenzende wachterswoning. Ligging ongeveer: 4° 58' 30" Z.b. en 36° 53' 35" W.1.

236. Nieuwe licht is ontstoken. Abrolhos islets. Brazilië. Het nieuwe witte draailicht van Abrolhos islets, 0.-zijde van het eiland Santa Barbara, is veranderd in een wit schitterlicht, periode 30 sec., zichtbaar tot op 20 zm. Ligging ongeveer: 17° 57' 35" Z.b. en 38° 41' 20" W.1.

INDISCHE OCEAAN.

Afrika. O.k. 237. Licht is ontstoken. Fish point Het vroeger vermelde witte schitterlicht van Great Fish Point (Fish Point) is ontstoken. Ligging ongeveer: 33° 31' 10" Z.b. en 27° 6' 35" 0.1. (Zie Jaargang 1897 No. 480).

SUMATRA EN STRAAT MALAKKA.

Sumatra. 238. Licht wordt veranderd. Oedjoeng Soengei. Bramei. Padang. W.-kust. Het draailicht van Oedjoeny Soengei Bramei (Batoe Mandi), vaarwater naar Padang, zal in deze maand veranderd worden in een gelijksoortig licht, toonende : elke 5 sec. ééne zeer korte witte schittering van groote lichtsterkte. Gedurende de verandering zal in plaats van het tegenwoordige draailicht een wit vast licht, van de 6de grootte, worden getoond van denzelfden lichtopstand. Ligging ongeveer: 1° 2' 30" Z.b. en 100° 22' 30" 0.1.

239. Licht wordt ontstoken. Eiland Katang Katang. W.-kust. Op het eiland Katang Katang zal in deze maand een wit draailicht ontstoken worden, toonende elke 30 sec. één schittering van 5 sec. duur, zichtbaar tot op 13.5 zm. Ligging ongeveer: 1° 53' 20" Z.b. en 100° 34' 0" 0.1. (volgens „Ned. krt.” No. 32).

240. Bakens opgenomen. Palembang of Moesi-rivier. O.-kust. Van de Palembang- of Moesie-rivier zijn de drie N.-lijkste bolbakens, alsmede kegelbaken No. 2, opgenomen; zoodat men daar binnenkomende, thans heeft: aan S.B. één witte spitse ton en 6 bolbakens; aan B.B. 12 kegelbakens benevens 3 zwarte spitse tonnen. De witte spitse ton ligt op de plaats van het weggenomen N.lijkste bolbaken; de zwarte verkenningston met bol ligt N. 52° 0., op 1000 M. van genoemde witte spitse ton; de peilschaal staat N. 64° W. op 400 M. van meergenoemde witte spitse ton.

BORNEO EN ARCHIPEL TUSSCHEN SUMATRA EN BORNEO.

Riouw Archipel. 241. Mededeeling omtrent het licht van Lingga. Straat Riouw. Het draailicht op de Z.O.-punt van het eiland Lingga, (hoek Djang), raakt blind in Z. 6° 0. achter hoek Djang, in N. 65° 0. achter hoek Goebang, achter het eiland Selentang en gedeeltelijk achter de eilanden Kaka en Singsa. Het licht is zichtbaar tot op 20 zeemijl. Ligging ongeveer: 0° 15' 20" Z.b. en 104° 57' 40" 0.1.

JAVA, MADOERA EN KLEINE SOENDA-EILANDEN. .

Kleine Soenda eilanden. 242. Rif ontdekt. Lombok N.kust. Volgens mededeeling van den gezagvoerder van het S.S. „Cycloop”, ligt op Lombok N.kust een rif, met minder dan 3 ym. water, op de peiling: hoek Teloek Dalam Z. 22° 30' W. op ongeveer 1 zeemijl, hoek nabij kampoeng Tandjoeng N. 88° 30' 0. Ligging ongeveer: 8° 19'50" Z.b. en 116° 8' 0" 0.1.

CELEBES, MOLUKKEN EN PHILIPPIJNEN.

Celebes. 243. Rif ontdekt. Straat Makasser. W.kust. Volgens mededeeling van den gezag voerder van het S.S. „Michel Jebsen”, zag hij in Straat Makasser verkleuring van water, duidende op op de aanwezigheid van een rif, op de peiling: eiland Kapoposang Z. 50° 0. op 7 zeemijl. Ligging ongeveer: 4° 37' 0” Z.b. en 118° 52' 30" 0.1. (volgens „Ned. kaart” No. 121.)

244. Licht ontstoken Eiland Pamatata. Straat Salajar. Z.kust. Op de N.kust van het eiland Pamatata (Zuid eiland), is een wit vast licht ontstoken, zichtbaar tot op ruim 18 zeemijl. Dit licht zal later vervangen worden door een licht van een ander karakter. Ligging ongeveer: 5° 43' Z.b. en 120° 28' 0.1. (volgens „Ned. kaart” No. 121.)

Nieuw-Guinea. 245. Rif uitstekende van het eiland Amsterdam. N.kust. Volgens mededeeling van den gezagvoerder van het Duitsche S.S. „Stettin” steekt aan de W.- en Z.W.-zijde van het eiland Amsterdam, be W. Goede Hoop een rif uit met eene breedte van ongeveer 3 zeemijl, dat zeer vlak is en Z.-waarts breeder wordt. Het strekt zich uit tot op ongeveer 21/, zeemijl van het eiland. Aangezien het eiland laag is wordt zeevarenden aanbevolen, dit eiland bij nacht aan den W.- en Z.W.-kant niet dicht te naderen. Ligging ongeveer volgens „Ned. krt.” No. 145: 0° 20' Z.b. en 132° 9' 0.1.

246. Rif uitstekende van het eiland Liki. Koemamba eilanden. X.kust. Volgens mededeeling als voren steekt van den N.W.-hoek van het eiland Liki, Koemamba (Arimoa) eilanden een nog al lang en vlak rif uit, in N.lijke richting, waardoor het noodig is dit eiland bij nacht, niet dichter dan tot op 5 tot 6 zeemiji afstand te passeeren. Ligging volgens „Ned. krt.” No. 155 op ongeveer: 1° 34' Z.b. en 138° 42' 0.1.

247. Rif ontdekt. Anse Iris baai. N-kust. Volgens mededeeling van den gezagvoerder van het s.s. „Camphuys”, ligt op ongeveer 3.5 zm. beo. het eiland Manggei een rif, waarop bij hooge deining, branding werd waargenomen. Ligging ongeveer: 2° 18' Z.b. en 140° 11' 0.1. (volgens „Ned. krt.” No. 155).

0220 2.b.deren. Ligging nacht eiland lag songs

CHINEESCHE ZEE, JAPAN, PACIFIC EN AUSTRALIË.

Japan. 248. Nieuwe lichttoren gebouwd. Licht ontstoken. South Cape. Nan Sha. Formosa. De lichttoren op South Cape, Nan Sha, welke zooals vroeger werd medegedeeld niet meer bestond, is thans weder opgebouwd op de plaats van den vroegeren lichttoren en is van dien lichttoren een rood en wit vast licht ontstoken, zooals nader is omschreven in de ,Eng. LI.” VI, 1898, No. 810. Nabij den lichttoren worden mistseinen gedaan evenals vermeld onder hetzelfde nommer van bovengenoemde Ll. Lichtopstand: witte, cylindervormige toren. Zie jaargang 1896 No. 186. Ligging ongeveer: 21° 55'0" N.b. en 120° 50' 45" 0.1.

Australië. 249. Klip ontdekt in Mary Anne vaarwater. N.W.-kust. Volgens mededeeling van den gezagvoerder van het s.s. „Flinders”, stootte dit vaartuig in Mary Anne vaarwater, op harden grond, waarop 2 vm. water werd gelood, op de peiling: eiland Great Sandy (Beagly) N.85°0. op 6.5 zm., 0.-lijkste van de twee zandbanken boven water Z. 28°W. Ligging ongeveer: 21° 12 15" Z.b. en 115° 31' 30" 0.1. Op de „Eng. Adm. krt.” is op die plaats het teeken voor een klip met minder dan 6 vt. water aangebracht en daarbij geplaatst: Flinders rock.

31 Augustus 1898.

Waar geheel Nederland feest viert, blijft natuurlijk de Nederlandsche zeeman niet achter en wij behoeven dus aan onzen lezers het gewicht van bovenstaanden datum niet in herinnering te brengen. Vol vreugde en hoop zien allen Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, bij het bereiken van Hare meerderjarigheid, den troon van Haren Doorluchten Vader bestijgen.

Sedert meer dan drie eeuwen is de geschiedenis van het vaderland saamgeweven met die van het Huis van Oranje, sedert meer dan drie eeuwen ook hebben handel en scheepvaart de hoofdbronnen van welvaart van het land uitgemaakt en steeds, ook in tijden van onlusten en beroering, hebben de harten der Nederlandsche zeelieden warm geklopt voor het dierbare vorstenhuis. Wij twijfelen dan ook niet, of allen zullen de jeugdige Koningin met vreugde begroeten, de hartelijkste en beste wenschen koesteren voor Haar geluk en dat van het Vaderland.

Hierbij voegt het, eerbiedige hulde te brengen aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder, die, in korten tijd geheel Nederlandsche vrouw geworden, getoond heeft Haar nieuwe vaderland hartelijk lief te hebben en het onschatbare diensten heeft bewezen, zoowel door Haar bestuur als Regentes als door het opleiden van Hare Dochter voor de moeielijke taak, die Haar wacht.

« 이전계속 »