페이지 이미지
PDF
ePub

DE ZEE.

TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE BELANGEN

DER

NEDERLANDSCHE

STOOM- EN ZEILVAART,

ONDER REDACTIE VAN

A. E. ARKENBOUT SCHOKKER EN L. ROOSENBURG,

TWINTIGSTE JAARGANG.

ROTTERDAM,
DRUKKERIJ J. DE JONG,

1898.

KD 53013(1898),

INHOUD.

[ocr errors]
[ocr errors]

Bladz. G. F. TYDEMAN, Nog een en ander over „Sumner contra

Marcq St. Hilaire. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Maandelijksche Stroomkaarten voor den Atlantischen Oceaan . . 6 Vonnissen van den Raad van Tucht voor de Koopvaardij te

Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 340 Meteorologische journalen. . . . . . . . . . . . . . 19 Wat een zeeman van stabiliteit dient te weten . . . . . . 41 KNIPHORST, Nog weer eens de quaestie over de plaatsbepaling

door hoogtelijnen. ................ Vereeniging voor de Zeevaart . . . . . . . . 56, 144, 184 De nieuwe handelsroute naar Noord-Siberië . . . . . . . . J. E. Dik, Een en ander omtrent de middelen tegen aanvaring. 73 Roercommando . . . . . . . . . . . . . . . . . Verslag der Rijkscommissie tot het examineeren van Stuurlieden

ter koopvaardij over het jaar 1897. ........... Verslag der Rijkscommissie tot het examineeren van Machinisten

aan boord van koopvaardijschepen over 1897 ... . Onderzoek naar een zeeramp in Engeland . . . . . . . . 92 Bemanning van koopvaardijschepen. . . . . . . . . . . 95 Ontwerp van wet betreffende de examens voor Stuurlieden en

Machinisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . De „British Corporation for the Survey and Registry of Shipping,

Glasgow” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Windwaarnemingen voor het Meteorologisch Journaal . . . . 125 Verslag over het Boekjaar 1897 van de Directie aan Heeren

Commissarissen der Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart

Maatschappij . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 G. W. E. Esche, Uurhoek en Azimuth zonder logarithmen. Raoul Thürrmethode. . .

. . . . . 137 HARVARD UNIVERSITY

113RARY

[ocr errors]

.

117

Finet

. 167

.

.

224

.

252

Bladz. Het waarnemen van stershoogten . . . . . . . . . . . 159 De afstand tot een gepeild voorwerp . . . . . . . . . . 161 Verplichte Examens. . . . . . . . . . . . . . 164, 459 Uit het Verslay der Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding

van Schipbreukelingen over 1897 Verslag der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij

over 1897 . . . . .'. . . . . . . . . . . . . 176 Oorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 G. W. E. Esche. . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Verhouding tusschen Oorlogvoerenden en Neutralen . . . . . 203 KNIPHORST, Verplichte Examens . . . . . . . . . 218, 288 Een Orkaan bij Minikoï . . . . . . . . . . . . . 220 Onderzeesch vaartuig „Argonaut" ... . . . . . . . . 222 Drukfouten in BROUWER's Zeevaartkundige Tafelen .... Het vergaan van het Amerikaansche oorlogsschip „Maine". . . 235 W. VAN HASSELT, Verplichte Examens . . . . . . . . . 240 C. L. J. Kotting, Binnenkomen bij nacht te IJmuiden ... SAMUEL PLIMSOLL . . . : . . . . . . . . . .. 253 Verlies van het stoomschip „Orpington". . . . . . . . . 258 P. CORDIA, Eene aanvaring tijdens mist. . . . . . . . . . 260 B. J. G. VOLCK. . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Uit het Verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Rotterdam over 1897 . . . . . . . . . . 280, 331, 361 P. CORDIA, Roekeloos en Misdadig . . . . . . . . . . 289 Lichttorens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 C. L. J. KOTTING, Roercommando. . . . . . . . . . . 303 31 Augustus 1898 . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Invloed van zeestroomingen op het klimaat en het weer ... W. CORNELIS, Dr. SIEVEKING's meening over „vaart tijdens mist” 344 Verslag omtrent den toestand van het Koninklijk Nederlandsch

Meteorologisch Instituut en de aldaar verrichte werkzaamheden in het jaar 1897. . . . . . . . . . . . . . . .

369 P. CORDIA, Eene onwaarheid herroepen . . . . . . . . . 375 J. C. DE ROEVER, Navigatie in mist. . . . . . . . . . 382 Het gebruik van vloeibare brandstof op zeeschepen . . . . . 390

.

[ocr errors]

Bladz. J. S. BROUWER, Sextant de nuit . . . . . . . . . . . 392 Navigatie en Wetgeving . . . . . . . . . . . . 411, 449 Internationaal zeerecht. . . . . . . . . . . . . . . 421 A. S., Toezicht op vloeistof kompassen. . . . . . . . . 424 Ontwerp tot het verplichte onderzoek van Zeeschepen in Frankrijk 426 Verplichte ongevallen-verzekering van zeelieden in Frankrijk . 427 Een wedstrijd in steenkolen laden ......... .. 429 Medailles voor Meteorologische Journalen . . . . . . . . 462 Vereeniging tot bevordering van het Zeevaartkundig Onderwijs . 463 Wolken-Atlas van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch

Instituut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Een loglijn van aluminiumbrons. . . . . . . . . . . 472 Examens . . 25, 60, 98, 145, 190, 225, 263, 308, 394, 433, 474 Marine-Reserve . . . . . . . . 25, 61, 146, 263, 345, 394 Boekbeoordeeling. . . . . . . . . . . . 20, 97, 307, 431 Hydrografische en andere mededeelingen... 26, 62, 98, 146, 191

226, 264, 309, 346, 395, 434, 475 Opgave der nieuwe en verbeterde uitgaven van de Britsche Admiraliteitskaarten . . . . . 27, 63, 102, 148, 193, 226, 265

309, 347, 397, 436, 477 Opgave der Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Kaarten

29, 64, 101, 149, 195, 228, 268, 311, 346, 396, 435, 476 Opgave der in de Zeekaarten aan te brengen verbeteringen

30, 65, 106, 150, 196, 229, 269, 312, 351, 399, 438, 473 Alphabetisch register van de „Opgave der in de Zeekaarten aan

te brengen verbeteringen". ............ v Alphabetische opgave van veranderingen in de Lichtenlijst ., XV Inhoud der Hydrographische en andere mededeelingen . . . . XVIII

Alfabetisch Register van de „Opgave der in de

Zeekaarten aan te brengen verbeteringen”.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Opgave der bladzijden waarop de nummers, in dit register

aangehaald, worden gevonden.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« 이전계속 »