Historisk tidsskrift

앞표지
Den Danske Forening, 1873
Ser. 4, v. 5-ser. 8, v. 6; ser. 9, v. 7 include Fortegnelse over historisk litteratur vedrørende Danmarks historie (varies slightly) 1875-19 .
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

632 페이지 - History of Europe, from the Commencement of the French Revolution, to the Restoration of the Bourbons in 1815.
642 페이지 - Alder eller Erfarenhed. Mit Forslag er dette: Eftersom jeg haver mærket, at de daglige Lectiones publicæ er til liden eller ingen Nytte, efterdi nogle faa Personer freqventere de samme, heller af Curiositet og for at giøre sig kiendt af Lærerne, end for at undervises. De faae derforuden paa disse Steder just ikke at høre, hvad de forlange at vide, men hvad Lectores behage at recitere. Ikke at tale om, at utallige Bøger nu omstunder i alle Materier ere skrevne; saa at Ungdommen derudover med...
59 페이지 - Og, hvormeget end jeg glemde, Dem har jeg dog aldrig glemt; Taaren klar mig staar i Øie, Tak, vor Fader i det Høie! Stougaard! brave Lærer, Tak!
63 페이지 - ... gør de Killinger. ... Hans Tale var til daglig Brug, hvad man kalder ramjysk (pærejysk) og nærmede sig meget Bondesproget. Han brugte Pronomen A l Stedet for Jeg, sagde I til sine Disciple og Han til Honoratiores. Han havde et stort Forraad af Ukvemsord (Hundesjæl, Hundetunge, Skejsunge mm fl.) og forstod at variere sine Irettesættelser efter Omstændighederne. Til en Skomagers Søn hed det: „Gaa hjem til jer Faar og lær at sy Skou.
57 페이지 - Hvad Ondt har jeg gamle Mand da gjort Dem, at De ville behandle mig paa denne skammelige Maade? Dette gjorde sin Virkning, og der blev Ro for den Dag og maaskee for den næste, men heller ikke længer.
643 페이지 - Biographiske Efterretninger om Arne Magnussen ved Jon Olafsen fra Grunnavik. Med Indledning, Anmærkninger og Tillæg af EC Werlauff.
632 페이지 - But amidst the infinite diversity of human affairs, and the ceaseless progress of mankind, there are certain geueral principles of universal application, and the neglect or observance of which, in all ages, has been attended with the same consequences. It is in the discovery of those principles, hidden from the ordinary gaze amid the multiplicity of public events, that the great use of history consists...
65 페이지 - Dobbeltgjænger, men styrtede strax over Personen og greb efter hans Haar, hvorved han dog kun fik fat i sin egen Paryk, der herved led betydeligt. Imidlertid krængede Skjelmen Slaabrokken af sig og tog Flugten.
65 페이지 - Gaa hjem til jer Faar og lær at sy Skou." ... For øvrigt førte han en tarvelig og ædruelig Levemaade; men han var paaholdende og yderst pengegerrig, hvorfor han ogsaa ved sin Død (1808) skal have efterladt sig en betydelig Sum l Specier, Kroner og gamle Rigsdalersedler.
64 페이지 - Paa Bordet stod Noget til Frokost, hvoraf han først nød et Stykke. Derpaa iførte han sig Arendahls Slaabrok og satte hans nylig puddrede Sondagsparyk paa sit Hoved.

도서 문헌정보