페이지 이미지
PDF
ePub

2.

MEMOIRS.

Philip Francis, Oversætter af Horats og Demosthenes' Taler; han forsøgte sig ogsaa som dramatisk Forfatter. gentleman commoner, ved de engelske Universiteter var (og er tildels endnu) Studenterne inddelte i Klasser efter Rang og Stand; først kom (i Oxford) Noblemen, virkelige Noblemen, eller ældste Sønner af saadanne; dernæst Gentlemen Commoners, yngre Sønner af Høiadelen, eller andre som havde Raad til at bruge mange Penge; saa Commoners, omfattende de fleste Studenter af Middelstanden; tilsidst Servitors (i Cambridge kaldte Sizars), som studerede gratis; de betalte hverken for Forelæsninger eller for det fælles Taffel i Kollegiet. Den akademiske Dragt var forskjellig for de forskjellige Klasser, og er det fremdeles ved høitidelige Anledninger; ligesaa deres Pladse ved Middagstaffelet i Spisesalen; Noblemændene sad ved et eget Bord, sammen med Kollegiets graduerede Medlemmer.

»

Magdalen College; de engelske Universiteter bestaa af et Komplex af Colleges, Stiftelser, hvori Studenterne have Bolig (to til tre Værelser hver), spise og studere, det sidste under Veiledning af en tutor, Hovmester eller Manuduktør; enkelte Studenter bo ogsaa ude i Byen, naar alle Pladse ere optagne i Kollegiebygningen. Der er i Oxford ialt 25 saadanne Kollegier, deraf 20 egentlige Colleges, og 5 saakaldte Halls, hvilke sidste ere mindre fuldstændigt udstyrede. De ere stiftede til forskjellige Tider, nogle af Konger, de fleste af Biskopper, enkelte af andre Lærdomsvenner; de bestaa ved egne Midler og styre selv sine indre Anliggender; tilsammen udgjøre de Universitetet, eller som dets officielle Titel er: The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Oxford.. Magdalen College, som er et af de mest anseede, blev stiftet 1458 af Biskoppen af Winchester. the civil profession, den juridiske Stand. undergraduate, det engelske Navn for en Student (En som endnu ikke har taget sine Examina eller akademiske Grader).

[ocr errors]
[ocr errors]

S. 181. The hall, den fælles Spisesal; the chapel, Kapellet; ethvert College har et saadant i sin Bygning. the adjacent walks, i Kollegiets store og smukke Park. the Attic shade, den attiske Lund, d. e. Akademiet udenfor Athen, hvor Plato lærte.

[ocr errors]

S. 182. Consists of a president etc.; ethvert College danner et eget, afsluttet Samfund eller "corporation, bestaaende af en Formand, af »fellows“, og almindelige Studenter. The fellows eller Stiftelsesmedlemmerne (Kollegiaterne) vælges blandt de graduerede Studenter; de bo i Kollegiet og have et betydeligt aarligt Stipendium af Stiftelsens Midler, men de maa ikke gifte sig, saalænge de ere fellows. Kollegiernes Formand bærer i de forskjellige Stiftelser forskjellige Navne saasom: Master«, »Warden«, »Rector., Provost (Provst «), President, Principal; i det fornemste af dem alle, Christ Church College, kaldes han "Dean, fordi dette Kollegium baade er en kirkelig og en akademisk Stiftelse. quitrent, den aarlige Afgift, som Fæsteren svarer af den Jord han bruger, Landskyld, Landgilde, "a rent

[ocr errors]

reserved in grants of land, by the payment of which the tenant is quieted or quit from all other service, Blackstone. fines, Sportler, uvisse eller tilfældige Indtægter; her er ment den Afgift, som udredes til Jorddrotten ved Fæstets Fornyelse eller dets Overgang til en ny Bruger: Indfæstningsafgifter.

[ocr errors]

S. 183. Contest, Valgkamp; a contested election, et Valg, hvor flere Kandidater konkurrere om Pladsen. the old interest, d. e. the Tory interest; Whiggerne vare paa denne Tid i Spidsen for Regjeringen. Wenman and Dashwood, to Parlamentskandidater. ascribi quietis ordinibus deorum, indskrives i Gudernes fredsæle Rækker (Hor. Od. III, 3). must subscribe his assent etc.; herved vare alle Dissentere udelukkede fra Universitetet, baade i Oxford og i Cambridge; dette var ogsaa en af Grundene til Oprettelsen af Universitetet i London 1828, som fornemmelig var beregnet paa de i England saa talrige Dissentere; nu kunne Dissentere ikke blot immatrikuleres og tage Examina ved de to gamle Universiteter, men ogsaa opnaa Stipendier (fellowships og scholarships). the vice-chancellor, Universitetets Rektor; han udvælges for hvert Aar af Kantsleren, the Chancellor, blandt Kollegiernes Formænd. academical subscription, d. e. subscription of assent to the 39 articles. episcopal confirmation, biskoppelig Konfirmation; i den anglikanske Kirke (ligesom i den katholske) udføres Konfirmationshandlingen kun af en Biskop.

S. 184. The Protestant Variations, den protestantiske Kirkesplittelse
Værkets franske Titel er:

(i Modsætning til den katholske Kirkes Enhed).
Histoire des Variations des Églises Protestantes.
især angaaende religiøse Materier: religiøs Polemik.
anseet engelsk Retslærd († 1780), bekjendt ved sit Værk Commentaries on
the Laws of England, som endnu ansees for Hovedkilden til en rigtig
Kundskab om engelske Retsforhold. this sanguinary statute, smlgn. ovfr.

Burkes Biografi S. 202, Not. **.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

--

[ocr errors]

controversy, lærd Tvist, Blackstone, en meget

S. 185. First cousin, Søskendebarn, second cousin, Næstsøskendebarn. vincentem strepitus etc., Hor. Art. Poet. 80 sqq:

Hunc socci cepere pedem grandesque cothurni,
Alternis aptum sermonibus, et populares

"

Vincentem strepitus, et natum rebus agendis, d. e. som kan døve Parterrets Larm og er skabt for Handling. Lord North, Premierminister fra 1770 til 1782. treasury bench, Skatkammerbænken; saaledes kaldes den første Bænkerad til høire for Underhusets Formand, hvor Ministrene sidde; det fornemste af Ministerierne er the Treasury", hvis første Medlem, First Lord of the Treasury, er Premierminister, s. mine Eng. Stiløv. S. 87-88. Attorney General, Solicitor General, Regjeringsadvokater, Kronjurister; de have at varetage Kronens Interesser, men føre ikke personlig dens Sager; Attorney General er høiere i Rang end Solicitor General; fra Attorney General gaar man sædvanlig til Lordkantsler.

Thurlow, født 1732, Solicitor General 1770, Attorney General 1771, Lordkantsler (og Pair) 1778-1792. † 1806; Wedderburne, en Skotlænder,

[ocr errors]

født 1733, Solicitor General 1771, Attorney General 1778, Chief Justice of the Common Pleas 1780, Lordkantsler 1793-1801, † 1805 som Lord Loughborough (udt. Loff-). De vare begge dygtige og talentfulde Mænd, men Thurlow en stærkere Karakter, og i sit Væsen meget streng og bydende, Wedderburne mere smidig og bøielig; derfor siger Gibbon om dem: magis pares quam similes, mere jævnbyrdige end lige. indulge in a short slumber; Lord North blundede ofte under de lange og trættende Forhandlinger; men naar han i det kritiske Øieblik blev vækket af sine Assistenter, havde han altid et træffende Svar paa rede Haand. Barré, født i Dublin 1726, studerede først til Advokat, men gik siden ind i Armeen, hvor han steg til Oberstløitnant; han var en af Norths utrætteligste Modstandere under den amerikanske Krig; døde aldeles blind 1802. Dunning, Advokat, Solicitor General 1767-70, Medlem af Rockinghams Ministerium 1782, † 1783 som Lord Ashburton. Fox, Charles James Fox, William Pitts bekjendte Rival.

[ocr errors]

S. 186. Common Pleas eller Court of Common Pleas, en af de tre Westminsterretter; den havde oprindelig kun at gjøre med private Sager Mand og Mand imellem, idet Court of King's Bench havde de kriminelle Sager, og den tredie Ret, Court of Exchequer, med Sager vedkommende Kronens Indtægter; nu behandle alle disse Retter uden Forskjel baade kriminelle og civile Sager, men King's (eller Queen's) Bench er den fornemste; alle dens Reskripter udgaa i Kongens Navn; dens Præses eller Justitiarius fører Titelen Lord Chief Justice of England.

An hostile orator; herved menes Burke; s. ovfr. Gibbons Biografi. adjournment, egtl. Udsættelse fra Dag til Dag; bruges især om de kortere Afbrydelser af Parlamentets Virksomhed. virtual, virkelig, men ikke synlig, modsat actual, virkelig og nærværende (paatagelig, haandgribelig); a virtual adjournment vil altsaa sige, at selv om Handelskollegiet holdt Møder, var det faktisk og i Grunden ikke andet end en uafbrudt Ajournering; den samme Mening ligger i Udtrykket sitting vacation, en siddende. Ferie, d. e. Ferie, hvori der holdes Møder, men kun pro forma; to sit, være samlet til et Møde: the parliament sits, a court sits osv. a party, Whigpartiet*).

[ocr errors]

County meetings, petitions; disse gik fornemmelig ud paa at forlange Indskrænkning i Statsudgifterne, som vare voxede overordentlig ved den

*) Da Fox i 1781 maatte sælge sit Bibliothek for Gjæld, kom ogsaa et Exemplar af Gibbons Romerske Historie, skjænket ham af Forfatteren, under Auktionshammeren; paa et rent Blad i denne forekom følgende haandskrevne Bemærkning af Fox:,,The author at Brookes' [en bekjendt Whigklub, hvor Gibbon ofte kom] said, that there was no salvation for this country, until six heads of the principal persons in administration were laid upon the table. Yet eleven days afterwards this same gentleman accepted a place of a Lord of Trade under those very ministers, and has voted with them ever since." Der blev gjort adskilligt Væsen af dette, som aldrig havde været alvorligt ment af Gibbon, thi han var ingen blodtørstig Mand; hverken hans Sympathier eller Antipathier vare meget stærke, og med Fox, som blev mest ubehagelig berørt af Historien, vedblev han fremdeles staa paa en venskabelig Fod.

amerikanske Krig *); Grevskabet York (hvor blandt andre Lord Rockingham havde sine store Besiddelser) gik i Spidsen med disse Møder og Petitioner; her blev det tillige besluttet at nedsætte en Kommité til at føre den for Øiemedet nødvendige Korrespondence med de øvrige Dele af Landet; lignende korresponderende Kommiteer bleve dannede i andre Grevskaber og flere af de store Byer, som fulgte det af York givne Exempel. Mr. Dunning's motion; i Anledning af de indkomne Petitioner om Besparelse i Statshusholdningen og Burkes økonomiske Reform bill moverede Dunning den 6te April 1780 en Række Resolutioner til Støtte for disse Bestræbelser; den Resolution, som Gibbon her citerer, var den første og mærkeligste; den blev vedtagen med en Majoritet af 18 Stemmer, de øvrige uden Afstemning. Bortset fra den foreliggende Sag, herskede der hos de store Whigfamilier en meget stærk Uvillie mod Kongen paa Grund af hans personlige Indgriben i Statsstyrelsen; de betragtede det som et Indgreb i sine egne Prærogativer, at Kongen vilde regjere selv **).

Mr. Burke's bill; Burkes Reformforslag var udviklet i fem Biller, men kun den ene af dem, den saakaldte Civil Establishment Bill. ***), kom under Behandling i Sessionen 1780. Den blev læst første Gang den 23de Februar, anden Gang den 2den Marts, hvorpaa Underhuset gik i Kommité for at behandle de enkelte Poster i Billen. Den første Post, Ophævelsen det koloniale Departement, blev forkastet med en Majoritet af 7 Stemmer; anden og næste Post, Afskaffelsen af the Board of Trade, bifaldt med en Majoritet af 8 Stemmer; men da man kom til de vigtigste Poster, de som vedrørte Reguleringen af Civillisten, faldt Grevskabsmedlemmerne fra Oppositionen og voterede med Ministeriet; ingen af de øvrige Poster opnaaede Majoritet, og tilsidst blev, ved Sessionens Slutning, Billen forkastet i sin Helhed;

*),,The rising ferment in England, at the close of 1779 and commencement of 1780, was shown in numerous county meetings, all tending to Economical Reform. It was natural that, at such a period, the complaints of the people should take that course. There was a pang in contributing to taxes for the prosecution of the war, and receiving no news of triumph in return. There was a contrast, such as could not fail to strike the least observant minds, of the frequently recurring debts upon the Civil List with the personal frugality of the King. There was a clamour, and a just one surely, at the number of sinecure places bestowed on undeserving men, at seeing suddenly enriched so many a son or nephew of some but second-rate Minister; each decked with some scarce intelligible title, as Clerk of the Pipe, or Clerk of the Pells, or one of the Justices in Eyre; each enabled, under cover of the gibberish, to draw an ample salary". Mahon, History of England, Begynd. af det 61de Kap. Smlgn. ovfr. Burkes Biografi, S. 205-6, med Arm.

**) I 1782, strax efter Dannelsen af Rockinghams andet Ministerium, skrev Fox, selv Medlem af Kabinettet:,,Provided we can stay in long enough to give a good stout blow to the influence of the Crown, I do not think it much signifies how soon we go out after". May, Const. Hist. I, 51.

***) Dens Titel lød saaledes: ,,A bill for the better regulation of his Majesty's Civil Establishments (o: civile Forvaltningsgrene), and of certain Public Offices; for the Limitation of Pensions, and the Suppression of sundry useless, expensive, and inconvenient Places; and for applying the Monies saved thereby to the Public Service“.

derved blev ogsaa, som Gibbon siger, «Lorderne i Handelskammeret atter kaldte til Live". our late president, Lord George Germaine, senere Viscount Sackville; han var Præsident i Handelskammeret, derpaa amerikansk Statssekretær eller Kolonialminister (Minister for de amerikanske Kolonier) fra 1775-1782; denne Ministerpost, hvis Forretninger tidligere havde ligget under The Board of Trade, var bleven oprettet i 1768 og blev nu (1780) af Burke foreslaaet afskaffet; den blev ophævet under Rockinghams Administration i 1782.

1

In the committee; naar en Bill er læst anden Gang i Underhuset, overgives den til en Kommité (is committed), enten til en speciel valgt Kommité, eller, hvad der er det sædvanligste, hele Huset erklærer sig for en Kommité, som nu gjennemgaar Forslaget Punkt for Punkt; naar de enkelte Paragrafer ere gjennemgaaede, voteres der tilsidst over Billen i dens Helhed, som da efter Omstændighederne kan antages eller forkastes. the flames of London, under de saakaldte "Gordon Riots"; de katholske Kapeller i og udenfor London bleve nedrevne og stukne i Brand, ligesaa Fængslerne Newgate, King's Bench og Fleet, foruden en Mængde private Huse; denne Skandale varede fra 30te Mai til 8de Juni, i hvilken Tid Tumultuanterne vare uindskrænkede Herrer over Byen; smlgn. ovfr. Burkes Biogr. S. 202 Note **, og Burkes Brev til Shackleton, S. 240 fgg. premature dissolution; Opløsningen kom uventet (i Septbr. 1780), thi den ordentlige syvaarige Valgperiode var nær ved at udløbe; det gamle Parlament var nemlig valgt 1774. Ved denne Opløsning mistede ogsaa Burke sin Plads for Bristol, men blev valgt fra Malton.

North resig

hvis Admini

S. 187. Their final overthrow was reserved for the second; nerede den 20de Marts 1782 og efterfulgtes af Rockingham, stration opløstes ved dennes pludselige Død i Juli samme Aar. the schism, mellem Shelburne og Fox, begge Medlemmer af Rockinghams Kabinet; ved R's. Død blev Shelburne Premier; ærgerlig herover udtraadte Fox og forenede sig med sin gamle Modstander North for at styrte Shelburne; paa den Maade fremkom det bekjendte Koalitionsministerium, som dog kun blev af kort Varighed, da det snart blev styrtet af Kongen ved Hjælp af den yngre Pitt.

S. 188. Congenial to, beslægtet med, naturlig for; harmonerende, sympathiserende med. Mr. Deyverdun, en Schweitzer fra Lausanne, hvis Bekjendtskab Gibbon havde gjort under sit første Ophold i denne By; under et senere Ophold i England udgav han i Forening med Gibbon et literært Tidsskrift: Memoires Littéraires de la Grande Bretagne, hvoraf 2 Bind udkom (1767-68). the fumum et opes etc., Londons Røg og Larm. coalition struck; den faldt paa Fox's India Bill, som Lorderne forkastede paa Kongens udtrykkelig udtalte Ønske (1784).

S. 189. Political adventure, politisk Vovespil, Lotteri. fume, Dunst, Opstød, Kvalme; fumes of party, Partilidenskaben. Leman Lake, Fr. Lac Leman, Genfer Søen. conception, Undfangelse; deliverance, Forløsning, Befrielse.

[ocr errors]

« 이전계속 »