페이지 이미지
PDF
ePub

S. 190. Date, duration, Levetid. quarto, Bind, egtl. Kvartbind, den sædvanlige Form for saadanne Bøger paa den Tid. my first rough manuscript; paa et andet Sted i sin Autobiografi bemærker Gibbon Følgende om Manuskriptet til sin Historie: Many experiments were made before I could hit the middle tone between a dull chronicle and a rhetorical declamation: three times did I compose the first chapter, and twice the second and third, before I was tolerably satisfied with their effect. In the remainder of the way I advanced with a more equal and easy pace; but the fifteenth and sixteenth chapters have been reduced by three successive revisals, from a large volume to their present size; and they might still be compressed, without any loss of facts or sentiments".

3. LETTERS.

Senator, Medlem af Parlamentet (Underhuset). mittere etc., Virg. Æn. IX, 7:

-

hvilket af Dryden meget heldigt er gjengivet saaledes:

[ocr errors]

Turne, quod optanti divum promittere nemo
Auderet, volvenda dies en attulit ultro,

quod divum pro

What none of all the gods could grant thy vows,
That, Turnus, this auspicious day bestows..

Liskeard or St. Germains, to Smaaflækker i Cornwall, som indtil 1832 hver sendte to Medlemmer til Parlamentet; ved Parlamentsreformen i dette Aar blev Liskeard berøvet sin ene, og St. Germains begge sine Repræsentanter. borough, By (eller, som i London, Dele af en By), der har Ret til at sende eget Medlem til Parlamentet. Boodle's, d. e. Boodle's Club, en Toryklub i St. James' Street, saaledes kaldt efter Værten, som stiftede den. tion, Belærelse.

informa

S. 191. Semper ego auditor etc., Juv. I, 1: Skal jeg da altid kun høre paa andre, og aldrig selv tage Bladet fra Munden? papers, officielle Dokumenter. petitions, fra Kjøbmænd og Fabrikanter, som handlede paa Amerika og Vestindien; de af Regjeringen i Anledning af Excesserne i Boston (Decbr. 1773) trufne Tvangsforholdsregler mod Kolonierne, navnlig Lukningen af Bostons Havn (vedtaget af Parlamentet Marts 1774), berørte meget føleligt disse Folks personlige Interesser, og ønskedes derfor fjernede af dem; men Underhuset, hvis overveiende Flertal var yderst opbragt paa Kolonisterne, ænsede ikke deres Petitioner og begravede dem i en speciel Kommité, som derfor fik Navnet «committee of oblivion.. dead in law,

døde i juridisk Betydning.

Divisions, Voteringer; ved almindelige Afstemninger opfordrer Præsidenten dem, som bifalde Forslaget, til at sige Ja, de andre at sige Nei, og efter det Indtryk, han modtager af de forskjellige Raab, erklærer han, at "Jaerne eller Neierne have det»: the Ayes, the Noes have it.*) Gjør Mino

*) Ayes udtales i denne Forbindelse oys, rimende med boys.

riteten Indvendinger, maa der skrides til formelig Afstemning, hvilket gaar til paa den Maade, at Jaerne og Neierne begive sig ind i hver sit Værelse, de saakaldte division lobbies, og der blive talte; de fleste Sager afgjøres, uden at der skrides til formelig Votering. Mrs. Gibbon, Gibbons Stedmoder; hun overlevede hans Fader. Uppark, Herresæde i Sussex. report; naar en Bill er gjennemgaaet i en Kommité, afgiver Kommiteens Formand en Rapport eller Indstilling til Huset om Kommiteens Forhandlinger; denne Rapport bliver da Gjenstand for en særlig Behandling i Huset.

[ocr errors]

S. 192. An address of lives and fortunes, kort Udtryk istfr. address offering lives and fortunes, i dette Tilfælde for at bringe Kolonierne til Lydighed. a motion was introduced in the midst of lives and fortunes, war and famine, d. e. in the midst of other motions relating to addresses offering lives and fortunes etc. the Bedfords; denne Partigruppe hørte til Amerikanernes bittreste Modstandere; den var paa denne Tid repræsenteret i Ministeriet ved to Medlemmer, Lord Sandwich (efter hvem Sandwichsøerne ere opkaldte) som Marineminister og Lord Gower som Præsident for Geheimestatsraadet; de bekjæmpede med stor Lidenskabelighed Lord Norths Forslag, som dog blev vedtaget, men vraget af Kolonierne som utilfredsstillende. the Lord Mayor, John Wilkes, den bekjendte Demagog; han var i 1774 bleven valgt til Lord Mayor og gjenvalgt som Parlamentsmedlem for Middlesex; Underhuset, som tidligere Gang efter Gang havde kasseret hans Valg, tillod ham nu at indtage sin Plads.

S. 193. Quebec not yet taken, nml. af Amerikanerne, som i Slutningen af 1775 havde gjort et Indfald i Kanada og holdt Quebek indesluttet; herfra bleve de i Mai 1776 med stort Tab slaaede tilbage af General Carleton, den engelske Guvernør i Kanada.

[ocr errors]

[ocr errors]

The Neckers; i sin Autobiografi skriver Gibbon: My second excursion to Paris was determined by the pressing invitation of M. and Madame Necker, who had visited England in the preceding summer. On my arrival I found M. Necker Director-General of the Finances, in the first bloom of power and popularity... As their friend I was introduced to the best company of both sexes, to the foreign ministers of all nations, and to the first names and characters of France." Allerede under sit første Ophold i Lausanne havde Gibbon gjort Madame Neckers Bekjendtskab, dengang Mademoiselle Courchod, Datter af en reformeret Præst i Schweitz; han blev dengang saa indtaget af den fortræffelige unge Dame, at han vilde ægtet hende, men hans Fader var imod Forbindelsen, og han maatte opgive det. dependance, Forbindelse. Mr. Walpole, Horace Walpole, yngste Søn af den tidligere Minister Robert Walpole. Madame du Deffand; fra 1753, da hun blev blind, og indtil hendes Død 1780, var denne aandrige Dames Hus Samlingsstedet for den celebre parisiske Verden. the Emperor, Keiser Josef af Østerrige, dengang paa Besøg hos den franske Dronning, sin Søster. S. 194. Of all conscience, oprigtigt, ærligt talt (sandt at sige). grillée, Gitterloge. the two countries, England og Amerika. lento collisa duello, oprive hinanden i en langvarig Krig (Hor. Epp. I, 2: Græcia Barbariæ lento collisa duello).

loge

[ocr errors]

[ocr errors]

S. 196. Almack's, Klub i Pall Mall, saaledes kaldt efter Værten, en Skotlænder Almack; den gik senere over til en Mr. Brookes, som flyttede den til St. James' Street, hvor den fremdeles bestaar under Navnet Brookes's (Brookes's Club); det er en Whigklub. Et andet mere bekjendt Almack's var Balklubben af dette Navn, for hvilken den samme Skotte havde indrettet det elegante Lokale Almack's Assembly - Rooms, hvor det exklusive engelske Selskab i lang Tid holdt sine Sammenkomster, the seventh heaven of the fashionable world. Almack sukcederedes her af en Mr. Willis, efter hvem Lokalet nu kaldes Willis's Rooms (Kingstreet, St. James's). D'Estaing's fleet; strax efterat den franske Konge havde tilkjendegivet den engelske Regjering, at han havde anerkjendt de amerikanske Kolonier som en selvstændig Magt (Marts 1778), afseilede fra Toulon en fransk Eskadre under Kommando af Grev D'Estaing til de amerikanske Farvande. the Gut, Strædet ved Gibraltar. Lord Chatham's funeral; Chatham døde den 11te Mai 1788 og blev begravet paa offentlig Bekostning i Westminster Abbedi. as a veteran, nml. som gammel Militsofficer. Dr. Price, en Dissenterpræst og politisk Skribent; enthusiastisk Beundrer af Begivenhederne i Frankrig,

1791.

S. 197. Engaged in the funds, interesseret i, i Besiddelse af de fleste Statspapirer; derfor var det i deres høieste Interesse at forhindre en Statsbankerot. Grey's motion; Charles Grey havde anmeldt (30te April 1792), at han i næste Session vilde indbringe Forslag til en Reform af Parlamentet; Pitt erklærede, at han i Principet billigede Tingen, men at han paa det bestemteste vilde modsætte sig, at dette Spørgsmaal blev vakt under de nuværende Omstændigheder; Fox erklærede sig til en vis Grad enig heri. Grey indbragte næste Aar sit Forslag, men det blev forkastet med stor Majoritet; fyrretyve Aar bagefter gjennemførte denne Mand som Premierminister den første Parlamentsreform (1832). club of reform; herved sigtes til en nylig dannet Forening, som kaldte sig The Friends of the People", og som navnlig havde sat sig til Maal at virke for en Reform af Parlamentet; til deres Program hørte almindelig Stemmeret og aarlige Parlamenter (d. e. Parlamenter, hvis Medlemmer kun skulde vælges for eet Aar ad Gangen); blandt de mere anseede Medlemmer af denne Klub, hvortil Gibbon hentyder, var Grey, Sheridan, Erskine m. fl.

S. 198. The new chancellor, Lord Loughborough (Mr. Wedderburne); han efterfulgte i 1793 Lord Thurlow som Lordkantsler.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

BURKE.

1. SPEECHES AT BRISTOL.

S. 215. Constituent, i Parlamentssproget: Vælger; constituency, Indbegrebet af samtlige Vælgere, Valgkreds.

a trust, anbetroet Gods.

S. 217. The act, Parlamentets Beslutning om Ophævelse af William den Tredies Statut mod Katholikerne, s. Burkes Biogr. S. 202-3.

S. 218. A denial of all etc., d. e. Berøvelsen af min Selvstændighed. quiet to private property; herved sigtes til Burkes Bestræbelser for at mildne de haarde Gjældslove, hvormed de bristolske Kjøbmænd vare meget utilfredse. ・ for my measure, i Forhold til mine Evner; lidt ovfr. er det brugt i Bet. Forholdsregler, Parlamentsbeslutninger.

S. 219. Canvass, Stemmehvervning; Kandidaten gaar fra Hus til Hus i Valgkredsen, taler med Vælgerne og anbefaler sig til deres Stemmer; saa ofte det forlanges, maa han ogsaa være færdig med en Tale. poll; Valget af et Parlamentsmedlem kan foregaa paa to Maader, enten ved show of hands, Haandsoprækning («Kaaring), eller ved polling, Afstemning. Det sidste sker, naar, hvad sædvanlig er Tilfældet, nogen af de Kandidater, som ere blevne i Minoritet ved Kaaringen, forlanger Vælgernes Stemmer bogførte; dette kaldes to demand a poll; hver enkelt Vælger afgiver da sin Stemme, som bliver indført i en Protokol, polling book. Poll kan saaledes faa følgende Betydninger: 1. Indskrivning af Vælgernes Navne; 2. Stedet hvor Vælgernes Navne modtages; 3. Valg; to decline the poll, undslaa sig for at komme paa Valg, opgive sin Kandidatur.

S. 220. The worthy gentleman, Mr. Coombe, en af Torypartiets Kandidater, som var bleven saa angrebet af den med Valgkampen følgende Ophidselse, at han en Dag pludselig faldt død om.

2. TRIAL OF HASTINGS.

S. 221. Heir apparent, egtl. aabenbar Arving, d. e. Arving, hvis Ret er uomtvistelig i Tilfælde af hans Formands Død; her d. s. s. Kronprinds, eller efter engelsk Talebrug, Prinds af Wales.

S. 222. High crimes and misdemeanours; disse Ord ere synonyme og betegne begge Forseelser, Forbrydelser (saaledes her), men misdemeanour har whose i den almindelige Sprogbrug en mildere Betydning end crime. parliamentary trust he has betrayed; Hastings var Medlem af Underhuset.

S. 223. Peroration of the concluding speech; Texten hertil er givet efter Hurtigskrivernes under Processen optagne, af Burke selv bagefter gjennemseede Referat (smlgn. ovfr. Burkes Biogr. S. 208—9); til Sammenligning meddeles nedenfor i et Tillæg Talens Text efter det oprindelige stenografiske Manuskript, som er opdaget siden og nu foreligger trykt i en af det Offentlige besørget Udgave: Speeches of the Managers and Counsel in the Trial of Warren Hastings. London 1859-61.

S. 224. May you so fall, nml. som det parisiske Parlament, da dette efter Forslag af Mirabeau blev ophævet (6te September 1790): When pronouncing the death sentence upon it he declared his motives for doing it merely political, and that their hands were as pure as the justice they administered. Their enemies did not dare to reproach them with having supported the great and powerful, and oppressed the weak and feeble, in

any of their judgments, or that they had perverted justice, in any point whatever, for favour, for connexion, or for cabal» (af det udeladte Afsnit af Perorationen). not as a substitute for virtue; i det stenografiske Manuskript hedder dette: May you stand, not as a substitute, but as an ornament of virtue as a security for virtue..

-

3.

REFLECTIONS ON THE FRENCH REVOLUTION.

Object of the triumph, Gjenstand for Mobbens Triumf, den Dag da Kongen og Dronningen bleve slæbte fra Versailles til Paris (den 6te Oktober 1789). captivity, i Tuillerierne; da den kongelige Familie maatte flytte ind i dem, havde de ikke været beboede paa 60 Aar.

S. S25. By no ignoble hand; det sagdes den Gang almindeligt, at Dronningen bar paa sit Bryst en Dolk, hvormed hun vilde give sig selv Døden, om hendes Ære skulde blive antastet, s. strax nedenfor: the sharp antidote against disgrace»; dette Rygte viste sig siden at savne Grund. dauphiness, Dauphinens Gemalinde. this orb, denne Jord (Jordkreds). just above the horizon, lig en Stjerne, som er stegen op over Horisonten. added titles, da hun blev hilset ikke blot med begeistret, taus, agtelsesfuld Kjærlighed, men med et helt Folks dybeste Ærbødighed. a nation of gallant men, en Nation, bestaaende af Mænd bekjendte for sit Galanteri, sin høie Eresfølelse, og alle ridderlige Dyder. chivalry, Ridderskab, Riddervæsen; ridderlig Tænkemaade, Ridderlighed. Med den her følgende Skildring bør sammenholdes Hallams Kapitel om Riddervæsenet i hans Middle Ages, det 9de Kapitels 2den Afdeling, som er den bedste Kommentar til dette Sted. Calculators, Regnemestre. the glory of Europe, la gloire de l'Europe; glory her i Bet. Glands, Herlighed: alt hvad der kastede Glands over Europa. the unbought grace of life; unbought, som ikke kjøbes eller faaes for Penge, d. e. som ydes frivilligt; herved er nærmest at tænke paa det ridderlige Galanteri; the cheap defence of nations, det billige, d. e. uegennyttige Forsvar, forsaavidt nemlig Ridderen søgte sin høieste Løn i Æren; af den franske Oversætter gjengivet saaledes: cet ornement généreux de la vie, cette défense gratuite des nations". nurse, Planteskole. enterprise, Daad, Bedrift. sensibility of principle, levende Pligtfølelse, Æresfølelse. ferocity, det vilde, utæmmede Mod: indgav Mod, idet det tæmmede Vildheden. this mixed system of opinion and sentiment; opinion og sentiment · streife meget nær ind til hinanden, sædvanlig dog med den Forskjel, at opinion er en Mening grundet paa Forstandsvirksomheden og tillige fælles for en større Mængde, f. Ex. the public opinion; sentiment derimod den mere umiddelbare, instinktmæssige, fra Hjertet udgaaende, med Gemytslivet sammenhængende og til Personligheden inderligere knyttede Mening eller Meninger, f. ex. noble sentiments; det engelske Udtryk kan derfor maaske gjengives saaledes: dette System, der var bygget baade paa Forstanden og Følelsen; smlgn. S. 226: ideas which the heart owns, and the understanding ratifies ». influenced, bevarede sin Indflydelse.

--

--

« 이전계속 »