페이지 이미지
PDF
ePub

S. 226. Confound, sammenblande, kaste om hinanden (i Forvirring). handed it down, førte denne Lighed ned gjennem alle Samfundets Lag, gjennemførte den paa ethvert Trin i Samfundet. subdued the fierceness of pride, kuede Overmodet hos de Store og Mægtige. collar, Krave (Kjolekrave, Skjortekrave, Flip): nødte Regenterne til at bære det lette Aag, som Samfundets Agtelse paalagde, tvang den strenge Autoritet til at bøie sig for Gratierne, og bragte den skrevne Lovs uindskrænkede Behersker til at underkaste sig de Love, som Sæderne dikterede.

Allusions, Trykfeil for illusions, dette Ord her taget i en lignende Mening som den, hvori det bruges, naar Talen er om de skjønne Kunster, betegnende den poetiske i Modsætning til den prosaiske, kolde, forstandsmæssige Virkelighed: alle de velgjørende Illusioner, som mildnede Magten og adlede Lydigheden. shades, Schatteringer, Afskygninger, smlgn. ovfr.: "all the gradations of social life.. assimilation, det at assimilere eller gjøre forskjellige, fremmedartede Ting lige med hinanden, bringe dem til at gaa over i hinanden og smelte sammen; by a bland assimilation, ved en let, umærkelig Overgangsproces. are to be dissolved, disse Illusioner skulle nu forsvinde som idel Dunst for det nye Fornuftens Lys. the decent drapery of life, toutes les draperies qui faisaient l'ornement de la vie». rudely, med plumpe, grove Hænder. superadded ideas, supplerende, udfyldende Ideer, egtl. ovenpaa eller udenpaa tilføiede Ideer; holder man sig indenfor den Kreds, hvorfra Burke tager sine Billeder, vilde det hedde: «den Overklædning af Ideer." furnished from the wardrobe of a moral imagination etc., alle disse fra den moralske Verdens Idéforraad hentede Forestillinger, som Hoved og Hjerte i lige Grad erkjender at være nødvendige for at dække vor nøgne, skrøbelige Naturs Mangler og hæve den til Værdighed i vore egne Øine, de skulle nu forkastes som en latterlig, meningsløs og forældet Mode.

[ocr errors]

On this scheme of things, efter denne nye Tingenes Orden. without distinct views, den Agtelse, som vises en Kvinde alene af Hensyn til hendes Kjøn, uden Hensyn til Personen. romance, Romangriller. fictions of superstition, d. e. at anse Kongemord og Fadermord som overordentlige Forbrydelser er ikke andet end Opdigtelse af Overtroen. offspring, Affødning. muddy understandings, taagede Hjerner. can spare, kan afse. in their academy, i deres Akademi, med Hentydning til dette Ords oprindelige Betydning; Akademiet var nemlig Navnet paa den Lund (derfor groves, Løv- eller Buegange) strax udenfor Athen, hvor Plato lærte, og Stedet opnaaede ved ham saadan Berømthed, at dets Navn siden er bleven brugt som Fællesbetegnelse for et Lærdomssamfund eller høi Lærdomsskole.

Vista, Prospekt, Udsigt. engages the affections on the part of the commonwealth, der bliver intet tilbage, som kan vinde Borgernes Sympathi; commonwealth, her: Borgersamfundet, Folket; on the part of the commonwealth, fra Borgernes Side of the commonwealth. embodied in persons, vore Statsindretninger kunne aldrig mere personificeres (legemliggjøres, levendegjøres i Personer).

S. 227. Combined with manners, naar de virke i Forening med Sæderne. non satis est etc., Hor. Art. Poet. Vs. 99: det er ikke nok, at Forstanden finder dem skjønne, de maa ogsaa kunne røre Hjertet.

S. 228. Unqualified, uindskrænket; smlgn. S. 233: a scheme of liberty, soberly limited, and defined with proper qualifications. S. 229. Genial climate, mildt, frugtbart Klimat. ports and harbours; det engelske Sprog har tre Ord for Havn: harbour, port, haven; af disse er harbour det mest omfattende og betegner ethvert Sted, hvor Fartøier kunne søge Ly, egtl. Herberge; port tilhører mest Forretningssproget og betegner en ved Søen liggende Handelsstad: Søstad, Søhavn; haven er indskrænket til det poetiske Sprog. S. 230. Contribution, Ydelse af Skat. S. 231. Polity, Statsforfatning; laws, Retsforfatning. S. 232. Lucan, M. Annæus Lucanus, under Claudius og Nero, Forfatter af Digtet Pharsalia, hvis Æmne er Borgerkrigen mellem Pompejus og Cæsar. Corneille, den bekjendte Tragiker, kaldet "den franske Eschylus ». S. 233. Share in the endeavours etc.; Burke drev, medens han skrev dette, Processen mod Warren Hastings.

--

[ocr errors]

[ocr errors]

4. APPEAL FROM THE NEW TO THE OLD WHIGS.

S. 234. Out of the court, de foreligge ikke til Behandling. go to much greater lengths than Mr. Burke has done; Burke taler i dette Skrift i tredie Person.

[ocr errors]

S. 235, Zoilus, græsk Kritiker i Alexandria i det tredie Aarhundrede før Chr., som havde meget at udsætte paa de homeriske Digte; siden er hans Navn brugt appellativisk om enhver uforstandig, dadlesyg Kritiker. legitimate presumptions etc., legitime (berettigede) Forudsætninger, som, tagne i sin Almindelighed, maa erkjendes for at være ubestridelige Sandheder. taken as generalities, Sagen taget eller seet i sin Almindelighed; i det enkelte Tilfælde ere nemlig Undtagelser tænkelige og mulige. mutative justice, ligefrem: udbyttende Retfærdighed, d. e. Retfærdighed, som den ene Part viser den anden, imod at denne til Vederlag viser ham en lignende Retfærdighed, omtrent d. s. s. mutual justice; man kunde oversætte: gjensidig Udvexling af Retfærdighed, eller simpelthen: Retfærdighed i Handel og Vandel.

com

-

[ocr errors]

5. LETTER TO A NOBLE LORD.

S. 236. His Grace of Bedford, eller fuldstændigere: his Grace the Duke of Bedford; Erkebisper og Hertuger føre Prædikatet His Grace, hans Naade. nitor in adversum, jeg gaar imod Strømmen (efter Ov. Met. II, 71). turnpike, Bom over en Vei, hvor der maatte erlægges Bompenge for at slippe igjennem; den som kunde vise Reisepas, passerede uden Betaling;

--

disse turnpikes findes endnu hist og her, men ere paa de fleste Steder afskaffede. the Earl of Lauderdale; enhver Motion, som gjøres i det engelske Parlament, maa understøttes eller sekunderes, som det kaldes, af et andet Medlem; i dette Tilfælde var Hertugen af Bedfords Motion vedkommende Burkes Pension sekunderet af Jarlen af Lauderdale. illpieced, bestaaende af usammenhængende Materialier.

S. 237. Idea of reproach, d. e. det var hans Hensigt at rette Bebreidelser mod mig, og den fastholdt han, men han greb feil i Henseende til Gjenstanden for disse Bebreidelser, fordi de Velgjerninger, som hans egen Familie havde modtaget af Kronen, vare i hans Tanker. the stuff etc., Shaksp. Tempest IV, 1:

We are such stuff
As dreams are made of.

[ocr errors]

in that way of putting things together, d. e. naar han vilde tale om disse Velgjerninger, har han udtrykt sig fuldkommen rigtigt. the house of Russel, en af de rigeste Familier i England, grundlagt af John Russel, som af Henrik den Ottende og Edvard den Sjette blev rigt begavet med Klostergods, deriblandt de store Eiendomme, som havde tilhørt Abbediet Tavistock i Devonshire (hvoraf Hertugen af Bedfords Titel som Marki af Tavistock), og Klosteret Woburn i Bedfordshire, hvor Familiens Hovedresidens er; John Russel døde i 1558 som Jarl af Bedford; Hertugtitelen fik Familien af William den Tredie, hvis Sag den kraftigt støttede. — floating many a rood, smlgn. ovfr. Miltons Parad. Lost, S. 65. delicate and exceptious, noieregnende og kritisk.

[ocr errors]

[ocr errors]

S. 238. Not to be taken, siden Monarkens Ord ikke mere skal gjælde (tages for godt). demesne of the Crown, det reserverede Krongods, hvorover Kongen havde Dispositionsret. from the lay nobility; herved sigter Burke til Hertugen af Buckingham, som blev anklaget for Høiforræderi, dømt og henrettet, hvorpaa hans store Eiendomme bleve konfiskerede af Kongen; en Del af disse bleve skjænkede til John Russell. improve on, forøge, gjøre større. mine had not its fund etc.: min Pension blev ikke ydet af et Fond, stiftet ved uskyldige Personers Mord eller Plyndring af uskyldige Korporationer; hans Forleninger vare fra hele det samlede Fond af udvortes lovlige, men i Virkeligheden uretfærdige Domfældelser, o: uretfærdige Konfiskationer *). confiscating chief governors, herved sigtes til

[ocr errors]
[ocr errors]

*) The aggregate and consolidated funds, egtl de sammenlagte og konsoliderede Fonds; fund, Grundsum eller Kapital, afsat til bestemt Brug; i den tidligere Finantsforvaltning dannede enhver Hovedklasse af Statsindtægterne (Tolden, Akcisen, Stempelskatten osv.) særegne Fonds, hvorpaa bestemte Statsfornødenheder vare anviste, specielt Afbetaling og Forrentning af Statsgjælden, efterat en saadan var opstaaet; i 1715 bleve flere mindre Fonds slaaede sammen til eet, kaldet the aggregate fund, og i 1787 bleve dette i Forening med to andre Fonds atter slaaede sammen til et eneste Fond, the aggregate and consolidated funds, eller blot the consolidated fund; den vigtigste Post, som er anvist paa dette Fond, er Statsgjældens Afbetaling og Forrentning.

Mænd som Warren Hastings; confiscating demagogues, Medlemmerne af den franske Nationalforsamling.

S. 239. The whole of the church, Kirkens Besiddelser. prescriptive titles, alle paa Hævd hvilende Eiendomsrettigheder. municipal country, et Land, som selv styrer sine indre Anliggender, men staar under en anden Stats Overhøihed: mit snævrere Fædreland»; smlgn. ndfr.: my more comprehensive country, om England. descriptions and denominations; enstydige Ord: Afdelinger og Klasser. franchise, Privilegium, Rettighed; nu bruges Ordet fornemmelig om Rettighed til at vælge Medlemmer til Parlamentet, elective franchise, Valgret. this chief seat of empire, i Rigets (det britiske Riges) Hovedsæde og Midtpunkt, d. e. England.

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

The founder of a family; da Burke i 1794 havde trukket sig tilbage fra Parlamentet, var det Regjeringens Ønske at ophøie ham i Pairsskabet, og ved en Parlaments beslutning at knytte til Pairstitelen en aarlig Donation for to eller tre Slægtled; Titelen var allerede valgt, Lord Beaconsfield, og Patentet under Arbeide, da det Hele faldt bort ved Sønnens Død. every deficiency, han vilde have udfyldt alt, hvad der manglede mig. symmetrized, vilde have udjævnet. stagnant wasting reservoir, øse af en stillestaaende Spildvandsbeholder (-Kumme). salient, living spring, en levende, sprudlende Kilde. a public creature, han var opdraget til offentlig Mand (til at vie sig det Offentliges Tjeneste). proposes, God disposes.

disposer, Styrer; smlgn.: man

[ocr errors]
[ocr errors]

S. 240. There, and prostrate there, her, her i denne min hjælpeløse Forfatning. in the gate; s. Ps. 126: Som Pile i den Vældiges Haand, saa ere de unge Sønner. Salig er den Mand, som haver fyldt sit Kogger af dem; de skulle ikke beskjæmmes, naar de tale med Fienderne i Porten».

peck, en halv Skjæppe: «en Haandfuld». which ever must subsist in memory, som evig maa være uforglemmelig; which maa gaa paa relation og her altsaa være brugt paa den gammeldags Maade med Betydning af who, s. Gramm. 168, Anm. 2. that act of piety, den Pietetshandling at forsvare ham mod utilbørlige Angreb.

#

[ocr errors]

6. LETTER TO SHACKLETON.

S. 241. Savile house, Sir George Saviles Hus; den katholske ToleranceBill (Roman Catholic Relief Bill), som var Foranledningen til disse Tumulter, var i sin Tid (1778) indbragt af Savile. blue cockades; alle Tumultuanterne bare blaa Kokarder. I, for one, jeg for min Del, jeg i det mindste. the Protestant Association, saaledes kaldtes det Selskab, hvorfra Oppositionen mod den katholske Tolerancelov udgik; Lord George Gordon, en indskrænket Fanatiker, var dets Præsident; han var tillige Medlem af Underhuset og indbragte her en Petition fra Selskabet, støttet med mange

tusinde Underskrifter, om Ophævelse af Parlamentsbeslutningen til Gunst for Katholikerne. Denne Petition blev behandlet i Underhusets Møde Tirsdagen den 6te Juni, uden at der dog blev videre besluttet end at tage den under Overveielse, saasnart Urolighederne havde lagt sig.

THE RIVALS.

Act 1, Sc. 1.

S. 246. Thomas, Kudsk hos Sir Anthony Absolute; Fag, Tjener hos Sønnen, Kaptein Absolute. odd's life (eller 'slife), egtl. by God's life. excuse my glove, undskyld, at jeg beholder Handsken paa. be all come; be vulgært istfr. are. gi't the slip, løbe fra Gigten, nml. ved at reise til et Bad; Handlingen foregaar i det fashionable Badested Bath; to give one the slip, to run away from, to elude pursuit (et Slang-Udtryk). young master, den unge Mossjø (Kaptein Absolute). ensign, Fændrik; den engelske ensign er fuld Officer og svarer i Henseende til sin Charge nærmest til vor Sekondløitnant. I doubt, jeg er i Tvivl, om Du ikke har, d. e.

1.

SHERIDAN.

jeg tror, at du har.

S. 247. The devil they are, Fanden heller; the devil udtrykker en Nægtelse; smlgn. ndfr. Act. 2, Sc. 2: the devil a word dare refuse, ikke et Ord vover undslaa sig for at komme. the ensign half of my master, den Halvdel af min Herre, som Fændrikken forestiller. on guard, er paa Post. as you may get read to you, som du kan faa at vide af de Boglærde; han forudsætter nemlig, at Thomas ikke kan læse. shammed general, udgivet sig for General. the stuff, money (Slang). half the stocks, Halvdelen af de engelske Statsobligationer, den halve engelske Statsgjæld. zounds (zoons, oons), hillemænd, hilledød; s. Gr. thread-papers, Traadvindsler. Languish, den Smægtende, Romantiske.

121.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

Sc. 2.

Mrs. Malaprop, dannet efter Fr. mal-à-propos, i Utide, paa urette Sted, saaledes kaldt med Hensyn til hendes Misforstaaelser og Forvexlinger af de mange fremmede Ord, hun bruger; herom siger Moore i Sheridans Biografi: "Mrs. Malaprop's mistakes, in what she calls orthodoxy, have been often objected to as improbable from a woman in her rank of life; but though some of them, it must be owned, are extravagant and farcical, they are almost all amusing» (I, 142, 3die Kap.). deliberate, istfr. det mere passende obstinate, den egensindige Tosse. lavish herself, kaste sig bort til; der siges rettelig: to lavish money, time etc., men ikke med personligt Objekt.

« 이전계속 »