페이지 이미지
PDF
ePub

S. 248. Illiterate, Nonsens istfr. obliterate,

why sure she won't pretend; i denne Sætning er udtrykt den Karakter, som er betegnet ved Baronettens Navn Absolute.. ordered not, nml. to remember.

extirpate (udrydde),

you are

istfr. extricate. controvertible (omtvistet), istfr. incontrovertible. sensible, du véd godt. there's a little hussy, hvilken impertinent Taske! intricate (indviklet), Mrs. M. har hermed rimeligvis ment: impertinent.

[ocr errors]

S. 249. Misanthropy, istfr. misanthrope. half-bound volumes, den hos os brugelige Indbinding med Skind i Ryggen og Pap i Siderne (the covers, Dæklerne): Vælskbind; det modsatte er bound in whole calf, Skindbind. how full of duty, hvilken Lydighed jeg kunde vente af Frøkenen. the leaves, Ordspil mellem Bogens og Træets Blade. laconically, istfr. ironically. in moderation, moderat regnet, med Rimelighed. progeny (Afkom), istfr. prodigy. simony, maaske istfr. synonymy; fluxions, Fluxioner, Newtons Betegnelsesmaade for, hvad Leibnitz, og efter ham Fastlandets Mathematikere have kaldt Integraler; Mrs. Malaprop bruger dette og de følgende Ord, som hun tilfældig har hørt, uden at have noget Begreb om hvad de betyde. ingenuity and artifice, egtl. Fiffighed og Kunstgreb; skal rimeligvis betyde: gode, artige Manerer. supercilious (barsk, myndig), istfr. superficial. in accounts, i Regning (Husholdningsregning); geometry, istfr. geography. contagious (kontagiøs, smitsom), istfr. contiguous. orthodoxy, istfr. orthography. reprehend (dadle), istfr. apprehend. superstitious (overtroisk), istfr. superfluous. moderate arguer, en meget rimelig Person at disputere med. is on my side, taler for min Opfatning, Paastand.

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

--

S. 250. Knock down, slaa til En, saa han falder omkuld: «bankede jeg ham af». intuition (Beskuelse), istfr. tuition, Opsyn, Formynderskab. partiality, Godhed, Inklination. impose upon, binde paa Ærmet, bedrage: lad ingen benytte sig af din Enfoldighed til at føre dig i Ulykke. malevolence (ond Villie), istfr. benevolence. a simpleton, en Gaas. cality, istfr. loquacity.

--

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Act. II, Sc. 2.

Parade, egtl. Paradeplads; her: Promenade.

S. 251. My stars, d. s. s. o gemini, egtl. ved mine Stjerner, et Udtryk, som skriver sig fra den Tid, da man troede at kunne læse sin Skjæbne i Stjernerne. a sudden incentive impulse; det er godt Engelsk at sige a sudden incentive eller a sudden impulse, men ikke begge Ord dyngede paa hinanden, som Mrs. Malaprop gjør. induction, istfr. influence. combination, istfr. company. commotion (Rystelse), istfr. emotion, feeling. superfluous, istfr. superficial. punctuation (Interpunktion), istfr. punctilio, Blufærdighed, Delikatesse. infallible (ufeilbar), istfr. ineffable. the last criterion of my affections; criterion bet. Kjendemærke, Særkjende; tager man det her, som man maaske kan gjøre, i Bet. proof, bliver Meningen: værdig det sidste, d. e. det høieste Bevis paa min Kjærlighed.

upon my con

[ocr errors]

[ocr errors]

lo

"

scienee, paa Ære og Samvittighed, i Sandhed. til Act. 1, Sc. 1. off hand, fra Bladet.

[ocr errors]

-

S. 252. An arbitrary writer, vilkaarlig Skribent, sagt med Hensyn til den Ugenerthed, hvormed hun kommanderer alle Sprogets Ord til at gjøre Tjeneste i sin Stil. pressed into, pressede til at gjøre Tjeneste i denne Billet (ligesom Mandskaber, der presses til at tjene paa Flaaden). get their habeas corpus, d. e. de af Mrs. Malaprop brugte Ord vilde, lig fængslig anholdte Personer, hos enhver Ret i Kristenheden kunne forlange sig satte paa fri Fod, med andre Ord, alle ville erklære dem for at være ganske hvori de ere brugte af Mrs. Malaprop; seed, vulgær Form istfr. saw. gemman,

uanvendelige i den Forbindelse, smlgn. ovfr. til S. 74 (S. 452).

vulgært for gentleman.

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

[ocr errors]

Act. III, Sc. 3.

Accomodation (Bekvemmelighed), istfr. recommendation. the ingenuity of your appearance, Deres aabne, uskyldige Væsen; ingenuity her brugt i Ordets ældre Bemærkelse ingenuousness.

S. 253. Intellectual accomplishments, høie Intelligents. ineffectual, istfr. intellectual. gentlewoman, en Dame. worthless, værdiløs, forgjængelig. share the blame, bære en Del af Skylden. specious, som stikker i Øinene, pralende. with good-breeding, Deres Artighed overvælder mig. pine-apple, en Ananas af Høflighed, Toppunktet af Høflighed. eaves-dropping, lyttende (som lurer ved Døren eller Vinduet). considerate, sindig, billig (i sin Dom), overbærende. exploded (udpeb), istfr. explored. conjunctions, istf. injunctions. preposition, istfr. proposition. particle, istfr. article. hydrostatics, hydrostatiske Anfald., istfr. hysterics. persisted (fremturede), istfr. desisted. interceded (traadte imellem), istfr. intercepted.

=

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

the devil a word, s. ovfr.

[ocr errors][merged small][merged small]

has the

S. 254. Nay, but read it; Kapteinen vil nml. give Mrs. Malaprop Brevet tilbage uden at læse det. profane, ugudeligt, nml. forsaavidt han har kaldt Lydia sin Sjæls Afgud: min forgudede, min tilbedte Lydia. character, har Ord for. design, Hensigt, især listig Hensigt: der stikker bestemt noget under. weather-beaten, egtl. veirbidt, her om den af Alderen brunede og rynkede Hud. who can he mean, unøiagtigt istfr. whom. it shall go hard, smlgn. til Merch. of Ven. Act III, Sc. 1, S. 432. elude her vigilance, spille hende (hendes Aarvaagenhed) et Puds. sminke. hard words, s. ovfr. Anm. til S. 95. parts of speech, egtl. Taledele, Ordklasser; Mrs. Malaprop tager det i Bet. Udtryksmaade, Sprog. if I reprehend etc., d. e. if I comprehend any thing, . . . . it is the use

dress up, op

of my vernacular tongue, and a nice arrangement of epithets.

harridan,

assurance, Frækhed. puppy, Hvalp (indbildsk Person,

"Pulverhex ». Laps). wink, lukke Øinene, se gjennem Fingre: sæt at De lod, som De ikke mærkede, at hun korresponderede med ham. rette, afgjørende Øieblik.

just in the nick, i det

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors]

S. 255. Laid by the heels, vil tage Fyren ved Vingebenet (egtl. sætte i Stokken, the stocks, en Træblok, indrettet til at aabnes og lukkes, hvori Forbryderen fordum sluttedes med Benene). perpetrated (begik), istfr. prepared. gently, good tongue, saa sagte, min Tunge (jeg taler over mig).

2. SCHOOL FOR SCANDAL.

Lady Teazle; Navnet dannet af Verbet to tease (teaze), drille, tirre, ærte. S. 256. Dressing-room, Toiletværelse. the Pantheon, et pragtfuldt Forlystelseslokale i London paa den Tid, hvor der gaves Koncerter, Baller og Maskerader. fête champétre, Fest i det Grønne, det Fri. tambour, Brodérramme. pretty-figured linen gown, smaamønstret Lintøis Kjole. fruits in worsted, Frugter i Uldgarn, d. e. Kannevas-Broderier (Navneduge); saadanne hængtes op paa Væggene til Stads ligesom Skilderier. receiptbook, Opskriftbog, d. e. Kogebog. draw patterns, tegne Mønstre til Mansjetter, som jeg ikke havde Tøi til at sy. pope Joan, egtl. Pave Johanna, et Spil, som endnu tildels spilles paa Landet, etslags Femkort, hvori hvert Stik tager en Indsats. curate, nærmest svarende til hvad vi kalde personel Kapellan (vicar, residerende Kapellan). strum, klimpre. Klavér.

spinet,

[ocr errors]

S. 257. Vis-à-vis, en Vogn til to Personer, som sidde midt imod hinanden. ride double, selvanden; bag paa Hesten anbragtes et Ridehynde, pillion, hvorpaa den anden Rytter sad. docked, stubrumpet. chair (sedan-chair), Portechaise. I say, sig mig, hør. pretend to taste, gjøre Fordring paa at besidde Smag (efterat jeg har vist saadan Mangel paa Smag ved at ægte en gammel grinet Pebersvend). with a vengeance, med stor Voldsomhed eller Heftighed: saa det forslaar, saa det har Skik.

BURNS.

S. 258. Character, Rygte. crew, Bande. hurdle, Karre eller Sluffe, hvorpaa dødsdømte Forbrydere kjørtes til Retterstedet; i London passeredes den lange Strækning fra Newgate Fængsel ud til Tyburn, hvor Galgen stod paa den Grund, som nu optages af Connaught Place, paa Nordsiden af Hyde Park; her foregik Henrettelserne indtil 1783, da det blev bestemt, at de skulde finde Sted udenfor Newgate; i den allersidste Tid er ogsaa dette forandret, idet Henrettelserne nu foregaa inde i Fængslets Gaardsrum. coiner, Falskmyntner; clipper, som beklipper Mynten.

1. JOHN ANDERSON.

S. 261. Jo, Kjæleord = darling, my love. some, pretty. brent, glat, fri for Rynker. dine hvide Lokker (dit graa Hoved). maun, merry. totter, stavre.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

bonnie, beautiful, handpow, Hoved: Gud velsigne must. canty, cheerful,

2. BONNIE LESLIE.

Gaed, went. border, Grændsen mellem Skotland og England. and never made anither, nøjagtigere: and ne'er made sic anither, som en Ven foreslog Burns at skrive dette Vers. na, not. scaith, skade (Engl. scathe). wad, would: som maatte (monne) vedrøre (vedkomme) dig. canna, cannot. wrang, wrong. aboon, above. skjærme dig. steer, molest (forstyrre, T. stören). thee, de ville aldrig lade Ulykken komme nær dig. Navn paa Skotland.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3.

HIGHLAND MARY.

Highland Mary; hendes Navn var Mary Campbell, forlovet med Burns, men døde pludselig, netop som de skulde holde Bryllup. bank, Bakke; brae, 1. the side of a hill, Li, Bratte; 2. a hill. drumlie, muddy. simmer, summer. unfauld, Præs. Konj.; en anden Læsemaade er: unfaulds. birk, birch. dearie, Formindskelsesform af dear. S. 262. Fu', full. aft, oft. Græsvold. sod, Grønsvær, her: Jorden. lo'ed, loved.

clay, Ler,

[ocr errors]

--

[ocr errors]

[ocr errors][merged small]

[ocr errors]

4. DUNCAN GRAY.

fou

The wooing o't, det Frieri.. blythe, merry, glad, fornøiet. (fu'), fuld, her: drukken. coost, did cast. Maggie, Margaret. asklent, til Siden, bortvendt. skeigh, proud, knibsk, kaut. gart, Fortid of gar, make: hun bragte Duncan til at staa, til at holde sig paa Afstand. aloof, at a shy distance. fleech, bede vakkert, trygle. Klippe i Frith of Clyde. grat, wept. een, eyes (Ental: ee). bleared. blin', blind. lowpin, leaping. and chance are but a tide, d. e. i Livet (Tiden) er der Ebbe og Flod, gaar det op og ned; smlgn. Shaksp. Julius Cæsar, IV, 3:

abeigh, Ailsa Craig, en bleert, time

linn, waterfall, Fos.

[ocr errors][merged small][merged small]

There is a tide in the affairs of men,

Which, taken at the flood, leads on to fortune.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

sair, sore; hard: forsmaaet Kjærlighed er tung at bære; derfor vil han ryste Byrden af sig, glemme sin Flamme. hizzie, hussy. dee, die. gae, heal, healthy, frisk. go. lad o' grace, naadig Fyr, ikke haardhjertet. swelling pity, Medlidenheden vaagnede (steg) og slukkede hans Vrede. smoor, smother. crouse, fornøiet, ved godt Mod, modig; et skotsk Ordsprog siger: a cock is crouse on his ain midding..

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

5. BRUCE'S ADDRESS.

Lour, frown. by oppression's woes etc., i Lighed med by God: saasandt som Trældommen med al dens Ulykke venter os, ville vi anspænde

vore Kræfter til det Yderste, forat vore Sønner skulle blive fri. let us die; die at læse med skotsk Udtale: dee.

liberty is.

[ocr errors]

S. 263. Och-on, och-rie, alas. knoll, hillock.

- waefu', woful.

[ocr errors]

6. THE HIGHLAND WIDOW.

[ocr errors]

knowe,

kye, cows. yowe, casting woo', yielding wool. sae far, saa langveis fra.

[ocr errors]

--

7. TO A MOUSE.

Wee, little (vesle).

sleekit, sleek.

cow'rin' (udt. kûr-in), cowering; to cower, sidde paa Hug, krybe sammen, «kure. bickering brattle, scudding fury; det lille Dyr reiser Børster og lader en svag Hvæsen eller Knurren høre, idet det piler afsted. laith, loath. rin, run. an', and. pattle, Plovkjæp, s. Slutningsanm. ndfr. whyles, at times, sometimes. thieve, være en Tyv, rapse. daimen, now and then, occasionally. icker, ear of corn, Ax. thrave, Trave, Træve. 's a sma', is a small. get a blessin', be blest. wi the lave, med Resten (det Levnede).- miss't, savne, hvad du nu og da kan tage.

cozie, koseligt, hyggeligt.

S. 264. Silly wa's etc., its weak walls the winds are strewing; silly, i Engl. mest brugt i Bet. svag af Forstand; smlgn. sølle.. big, bygge. foggage, Mos. ane, one. baith, both. snell, skarp, bidende. weary winter, den trættende, tunge Vinter. beneath the blast, under, i Ly for Vinden. coulter, Plovjern. stibble, Engl. stubble. nibble, Verbum og Subst., bide smaat; Biden, Bid. thou's (udt. dhús), thou is (istfr. art). for a' thy trouble, til Løn, Gjengjæld for al din Møie. but house or hold, without house or hold, uden Hus eller Tilholdssted; but her i sin oprindelige Betydning som Præposition. thole, taale. dribble, Dryp. cranreuch, hoar-frost, Rimfrost. no thy lane, not alone; det skotske lane bruges i Forbindelse med det possessive Pronomen: thy, his, her, their lane. gang, nordiske Diall. gange. a-gley, skjevt (paa Skakke). lea'e, leave. prospects, views: naar jeg kaster Blikket tilbage, ser jeg ikke andet end hvad der er trist. I guess an' fear, jeg aner og frygter det Værste.

-

[ocr errors]

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

liberty's,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Robert Chambers, den bekjendte edinburgske Forlægger, har meddelt følgende interessante Notits om dette Digts Tilblivelse: This beautiful poem is one of the most exquisite of the poet's productions. John Blane, who was farm-servant at Mossgiel at the time of its composition, still (1838) lives at Kilmarnock. He stated to me that he recollected the incident perfectly. Burns was holding the plough, with Blane for his driver, when the little creature was observed running off across the field. Blane, having the pettle, or plough-cleaning utensil, in his hand at the moment, was thoughtlessly running after it, to kill it, when Burns checked him, but not angrily, asking what ill the poor mouse had ever done him? The poet then seemed

« 이전계속 »