페이지 이미지
PDF
ePub

to his driver to grow very thoughtful and, during the remainder of the afternoon, he spoke not. In the night-time he awoke Blane, who slept with him, and, reading the poem which had in the meantime been composed, asked what he thought of the mouse now?.

WALTER SCOTT.

1. THE ANTIQUARY.

villain, back-parlour,

.S. 273. Indorsation, Paategning paa Bagsiden af et Brev. Knegt. their hard bargain of fish, deres dyrekjøbte Fisk. Stue til Gaarden, mods. front-parlour, Stue til Gaden; denne er her optaget af en Butik. official, tjenstlig, embedsmæssig. duty, Forretning, som det paaligger En at udføre. twal, twelve. burgh, By. thae, those. lass, Pige, her brugt om Fruentimmer i Alm. uden Hensyn til gift eller ugift Stand (ligesom undertiden norsk Jente»). unco square, lagt sammen meget omhyggeligt i en firkantet Konvolut. at the tae side, paa den ene Side. joint, Steg», et hvilketsomhelst større Stykke af et Slagt, bestemt til et helt Selskab af Spisende: joint of beef, Oxesteg, joint of veal, Kalvesteg, Kalvekølle; en enkelt Portion hedder steak, af Faarekjød chop. on Tuesday was a week, i Tirsdags var en Uge (i Tirsdags for en Uge siden). sten.

ship-letter, Brev, som sendes med Skibsleilighed, ikke med PoFornarina, et italiensk Ord, som betyder en Bagers Kone (af forno, Lat. fornus, Bagerovn); efter den bekjendte Fornarina, som var Rafaels Elskerinde, er Ordet ogsaa i andre Sprog blevet et gjængs Navn for en Bagermadame. S. 274. Roll, Hvedebrød af rund og aflang Form, Franskbrød. ken ye, know you. shouther, shoulder. suld, should. weel, well. I wot, smlgn. Gr. 8 101, Anm. 4. gin, if. hout, Udraabsord: ei! provost, svarende til mayor i England, bailie til alderman. weird (udt. wird), troldkyndig; the weird sisters, Hexene. hauld, hold. div, do.

S. 275. Gait, Barn, ofte i foragtelig Betydning, Engl. brat: den tossede Jentunge. a pole at his door; en udstaaende Stang over Døren er (eller var tidligere) i England det sædvanlige Skildt for Barberere og Parykmagere. manty-maker, mantua-maker, Dameskrædderske (mantua, Fruentimmerkjole). disna, does not. a downcome, fall, overthrow; Sir Arthurs Omstændigheder ere i det Foregaaende skildrede som meget mislige; hans Herresæde hed Knockwinnock. gudeman, gift Mand, gudewife, gift Kone. deacon, i Skotl. en Lægmand, som bistaar Præsten, navnlig i Tilsynet med de Fattige, Medhjælper, Fattigforstander. huz, vulgær Udtale af us.

slink, tynd, slunken. brunt crust, brændt Skorpe, d. e. en ødelagt Mand. trusty, brav, skikkelig. the same things wi', de samme Ting, d. e. det samme Mærke som Knockwinnock Kareten.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

S. 276. Monkbarns; saaledes kaldes Oldbuck (Oldgranskeren) efter sin Gaard. frank, Brev, hvoraf ingen Postporto svares; Parlamentsmedlemmer og Pairer havde tidligere Ret til at sende ikke blot alle sine egne Breve portofrit ved udenpaa at skrive sit Navn, men de pleiede paa samme Maade ofte ogsaa at gjøre sine Venners Breve portofrie; dette Privilegium blev afskaffet ved Pennyportoens Indførelse i 1841. - carvy, Engl. carraway, Karve, Kummen. wad be broken, jeg vilde blive ruineret, gaa fallit. sweetmeats, Sukkertøi; Forf. lader hende med Forsæt bruge Ordet i en urigtig og latterlig Betydning, som en almindelig Benævnelse for Kryderier o. lign. such like, andre slige. laird, af samme Rod som lord, i Skotland Navn for uadelige Godseiere: Proprietær, Herremand. shabby body, simpel, lurvet Karl. make as muckle about, gjøre ligesaa meget Væsen af. forequarter, Forpart, Lammefjerding. drap, Engl. drop, Taar.

back sey, Mørbrad.

e'enow, even now.

Tryst, Marked; de tre store Kvægmarkeder, som hver Høst holdes ved Falkirk, kaldes trysts. we's we shall. winna, will not. douce, honnet, respektabel. settles, gjør op, betaler. ilka, each. in an unco kippage, in a sad kippage, in a passion. - book, Bog", Kontrabog.

nick-stick, Karvestok, Engl. tally; Scott har hertil følgende

Note: Nickstick, a sort of tally generally used by bakers of the olden time in settling with their customers. Each family had its own nickstick, and for each loaf as delivered a notch was made on the stick. I den engelske Exchequer (Zahlkasse) brugtes Karvestokke indtil 1783, da de bleve afskaffede, og checks traadte isteden. hale, whole. weel-fa'ard, wellfavoured, af et fordelagtigt Ydre, velskabt. Sirs, Tiltale til begge Kjøn. – haud away, hold Haanden bort, væk med Haanden. bide aff, bliv borte, derfra. cut, et afskaaret Stykke; a fourpenny cut, saa meget som man kan faa for fire Skilling.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

-

-

[ocr errors]

S. 277. Packet, Konvolut. - all tampering, alle Forsøg; to tamper, gjøre alskens smaa Experimenter, ofte for at opnaa noget mindre Tilbørligt. to ding, beat, strike; to excel (ligesom to beat i Engl.): han «stikker». the plainstanes, the pavement, Stengaden, Stenbroen.

crack, chat. ben, ind, inde (T. binnen, modsat but, ude). cookie, Kage (T. Kuchen). steek, stænge. take a hand at the cartes, tage frem Kortene, spille et Slag Kort. braw, fine, excellent. - pu'ing, pulling: han har paadraget sig en voldsom Feber ved at trække Lairden og Sir Arthur op af Søen doited, doting, som gaar i Barndommen. gar'd them gang, made them go; s. ovfr. til S. 262. douke, gaa i Vandet (dukke). yestreen, yesterday. Blue-Gown, saaledes kaldt, fordi han altid gik i en blaa Kittel. to threep, to urge with pertinacity. till 't, to it. wark, work. powny, pony. callant, a lad, Dreng, Gut. or now, ere now, before now. was sorting him up, stellede, striglede ham. ower by, across over here. pursing up, rynkende Munden sammen.

S. 278. We maun gie etc., vi maa give vore egne Fiskemaver til vore egne Sømaager, d. e. enhver er sig selv nærmest.

a red half-guinea, en

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

god halv Guinea; det gode Guld kaldtes rødt, i Modsætning til det hvide (white gold), med Sølv tilsatte Guld. munts his mear, mounts his horse (mare). will be in, vil komme snart. fule, fool. ou, Udraabsord: nu, ja. reists a bit, er lidt stædig, dooms sweer, meget doven i Veien (dooms, damned, very). wad be at, hvor I vil hen. an ye, if you. post-bag, Postvæske. Steenie Mucklebackit, Fiskerfamiliens Søn ved Monkbarns, som var omkommen paa Søen. this morning, idag. quilted night-gown, vatteret Slobrok.

S. 279. Ou ay, javist ja. officiously, omhyggelig. a kittle cast, en risikabel Haandtering. crops, kortklippet Haar; Parykmagerne led stort Afbræk i sin Næring ved den Omvæltning i Toilettet, som fandt Sted i Slutningen af forrige Aarhundrede. quid mihi etc., forklaret i den følgende Sætning. who have, jeg som har nok og mere end nok med mine egne Kvindemennesker (hans Søster og Niece); I have to spare, jeg kan afse. wussed, used. loan, Engl. lane, en smal Gade eller Vei; the loan-head, Enden af Gaden. leave the land, følge længere end hans Grund gaar; smlgn. strax ovfr.: see the corpse aff his grounds. convoy, Følge: «en Kelso-Gang". door-stane, threshold, Dørstok. by-word, Talemaade. quære (Lat.), Engl. query, undersøg; mem, d. e. memento, remember. entry, Indførsel, Notits. exceeded, hvori de gik for vidt.

S. 280. Ascriptus gleba, bunden til Jorden, stavnsbunden, livegen. ascendency, høiere, overlegent Standpunkt. Spenser, den bekjendte Digter under Dronning Elisabet, Forfatter af det allegoriske Digt "Faery Queene. (Fédronningen), hvori Dronning Elisabet forherliges, Abessa, Personifikation af Abbedier (abbeys) og Klostre i en Kvindes Skikkelse; den blinde Kone er Overtroen, i hvis Hus Abessa forskandser sig, da Una eller Sandheden (d. e. Reformationen) kommer; men ved Hjælp af en Løve, som følger hende (d. e. England), bryder hun op Døren og beseirer Abessa. mons, Opfordring til Overgivelse.

sum

-

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

S. 281. Lachrymatory, Taarekrukke. side board, Buffet (ikke at forvexle med cupboards, faststaaende Skabe i Spisestuen, sædvanlig to, et paa hver Side af Kaminen, hørende til Husets faste Inventarium). - camp train, Tros. breaker, En som dresserer Dyr. pipkin, Lerpotte (Diminutiv of pipe, stort Fad).

S. 283. Remora, Hindring. age of hills, Høialderen (den Tid da Ligene høilagdes). the present war; Romanens Handling er henlagt i sidste Decennium af forrige Aarhundrede.

S. 284. Officina gentium, den gotiske Historieskriver Jordanes' Udtryk om Norden: Scandia insula, quasi officina gentium aut certe velut vagina nationum., Folkenes Frembringelsessted og Nationernes Moderskjød. runic monument, Runesten. Mac Pherson, Forfatter af Ossians Digte (1773), som han udgav for at være engelsk Oversættelse af en keltisk Original; Rigtigheden heraf blev bestridt, først af Johnson, og fremkaldte en meget heftig literær Strid, hvori ogsaa de nationale Lidenskaber spillede med; Skotterne betragtede det som et Angreb paa deres Nations Ære ikke at tro

paa Ossians Ægthed. cross-examination, Examination paa Kryds og Tværs, skarp Examination; i Lovsproget betegnes herved, at et Vidne afhøres først af den Parts Sagfører, som fører det, derpaa af Modpartens Sagfører, for at faa det til at modsige sig selv eller vække Tvivl om dets Troværdighed.

S. 285. Piper, som blæser paa den skotske Sækkepibe, Piber; smlgn. ndfr. S. 286: MAlpin's drone and small pipes, Bas- og Diskantrøret paa M'Alpins Sækkepibe. fearful, frygtsom. mancipia, Trælle.

S. 286. Excuse, her: frafalde, ikke gjøre Fordring paa. Oisin, den gæliske Form for Navnet Ossian. Blatfooling, buffoonery, nonsense. tergowl, Præsten i Fairport. hang-choice, Valg mellem at hænges og et andet haardt Vilkaar, Valg mellem to Onder *). it will go near, dette vil snart blive den almindelige Opfatning.

S. 287. Fenians, Irlændere. different part of the body, nml. Benene; Høiskotterne ere (eller vare) Sanskulotter. Proteus, Neptunus' Kvægrøgter. Pentapolin, en Faarehyrde, som Don Quixote antog for en Krigshøvedsphoca, Sælhund. post, Grindstolpe, Ledstolpe.

mand. S. 288. Spolia opima, Krigsbytte. the hut, Fiskerfamiliens Hytte; Manden var gamle Elspeths Søn. settle, Bænk anbragt foran Ildstedet, ogsaa kaldt lang-settle (etslags Løibænk). bole, Aabning i Væggen for at skaffe Lys og Luft, sædvanlig lukket med en Lem istedenfor Glasruder.

auld-warld, antiquated.

may ca',

-

[ocr errors]

[ocr errors]

S. 290. I mind, jeg mindes. may call.

S. 291.
eller ikke.
pleasure-grounds, Park.

lord or loon, Høi eller
Wared, bestowed, gav.
selvidge, Kant, Rand.

S. 292. Assoilzie (med Tonen paa anden Stavelse), give Absolution, forlade (af Lat. absolvere).

Lav.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

in reason, enten han havde Grund burn,. Bæk, Aa (Engl. bourn, T. Born).

that was gane, som

cold and reserved. involuntary crime,

S. 293. Set his teeth, bed Tænderne sammen. var død. to show the cauld shouther, to appear sain, gjøre Korsets Tegn, velsigne, Engl. to bless. ufrivillig Brøde; Lord Glenallan stod i den Tro, at Miss Neville, hvem han havde ægtet i Hemmelighed og mod sin Moders Villie, var han Søster. ae night, one night. sneck, Engl. latch, Klinke.

[ocr errors]

-

S. 294. Sheriffmuir; under den jakobitiske Opstand efter Dronning Annas Død stod her et Slag i 1715 mellem Englænderne og de skotske

*) Der fortælles følgende Historie om to skotske Lairder, som skal have givet Anledning til dette Udtryk: den ene Laird, en ung smuk Mand, havde røvet den andens Kvæg, men blev indhentet og kastet i Taarnet, hvorfra den Bestjaalne agtede at sende ham til Galgen. Men hans betænkte Kone fraraadede dette: du har, sagde hun, tre ugifte Dettre; giv ham Valget mellem,,mickle-mouthed Meg whase price naebody 'll speir" (vil spørge efter), og Galgen. Dette skede, og den unge Mand valgte efter tre Dages Betænkning den bredmundede Meg, med hvem han siden levede meget lykkeligt. Den unge Mand hed Walter Scott til Harden og skal have været en af Digterens Forfædre; smlgn. Scotts Biografi af Lockhart, Kap. 11.

Høilændere.

they are plighted, have givet hinanden sin Tro; to plight, sætte sit Ord, sin Ære i Pant. stipendiary, som oppebærer en bestemt Løn eller Pengesum, i dette Tilfælde Livgeding eller Føderaad: jeg synker ned til en ussel Føderaadsenke; om dowager, s. ovfr. til S. 137 (S. 467). liege vassal, liege man, haandgangen Mand, Lehnsmand, Vasal.

kimmer,

Legesøster, ung Pige.

S. 295. Keep eller donjon (dungeon) var det store Midttaarn, som udgjorde Hovedbefæstningen i de gamle Borge; det var som oftest bygget firkantet og med flere Stokværk, af hvilke det underste benyttedes som Fængsel; derfra har keep, dungeon eller donjon-keep faaet Bet. Fangehul, Fængsel.

these times are past; de skotske Baroner havde indtil Midten af forrige Aarhundrede baade civil og kriminel Jurisdiktion over sine Undergivne, og kunde ilægge svære Fængselsstraffe, ja straffe paa Livet; de mistede denne Ret efter den mislykkede Reisning for Prætendenten i 1745-46; smlgn. Slutningen af Romanen Waverley. sibb, blodsforvandt; ower sibb, for nær i Slægt; Familien Glenallan var nemlig katholsk. become heretics, d. e. forlade den katholske Religion og derved fjerne Kirkens Hindring mod deres Giftermaal.

S. 296. Gathering-word; enhver Familie eller Clan havde sit eget Løsen, som kaldte dens Medlemmer under Vaaben.

S. 297. Merry-men, Krigsmænd. hollin, Christtorn, Engl. holly. houseriggin, Tagryggen, Mønen, Engl. ridge.

S. 298. Upon the gospels, paa Evangeliet; i England aflægges Ed paa den Maade, at vedkommende Embedsmand fremsiger Ordene, i hvilken den Sværgende samtykker ved at kysse den hellige Skrift, paa hvilken han lægger Haanden under Oplæsningen af Edsformularen. fire-flaught, Lyn

glimt, Lyn.

·

S. 299. The tide was in, d. e. det var Flodtid. flash and sparkle of the waters; flash her = dash, Pladsk; sparkle, Boblen; to sparkle, boble, perle, om Vinen. travail, Nød, Barnsnød: hun nedkom før Tiden. sightly, værd at se paa, skjøn. since syne, pleonastisk Udtryk, syne (udt. med diftongisk Lyd) since.

dree, lide, udstaa

S. 300. Gear, Gods. gowd, gold. bairn, Barn. (af den samme Ordstamme som vort drøi og «drøie»).

S. 301. The dredging sang, Fiskerens Sang; to dredge, fiske op fra Havbunden med en dredge eller Bundskrabe. they come, nml. Østersen. gentle kind, ædelt Blod. a diligent collector, d. e. being a diligent collector. hinny (Fl, hinnies) et Kjæleord: min Søde, min Kjære; hinnies, Smaabørn, Børnlille; egtl. honey, som bruges med samme Betydn. (Sukkerunger). hauld, hold: «tier nu kvær. Harlaw, beliggende ti engelske Mil nordvest for Aberdeen; her stod i 1411 et Slag mellem Høilænderne anførte af Lord Donald, og Jarlen af Mar i Spidsen for den saxiske og normanniske Adel; Kampen endte med, at Høilænderne maatte trække sig tilbage; s. Scotts Anm. til dette Sted. coronach, cronach, Klagesang,

[ocr errors]
[ocr errors]

--

--

« 이전계속 »