페이지 이미지
PDF
ePub

D

-

[ocr errors]

Ligsang; pibroch, Krigsmarsch, som spilledes paa Sækkepiben, naar Høilænderne gik i Kamp. Don, en Aa, som løber forbi Harlaw. the sair field, den blodige Val.. Percy og Ritson, to bekjendte Samlere af gamle engelske og skotske Folkeviser; de levede i sidste Halvdel af forrige Aarhundrede. S. 302. Skirl, Engl. shrill: skraale paa gamle Viser. ovenpaa, efter.

Hoved.

[ocr errors]

on the back of,

chafron, den Del af Pantseret, som dækkede Hestens they hadna ridden a mile, but barely ten, en skotsk Idiotisme, som betyder: they had barely ridden ten miles. to brank, kaste med Hovedet, kneise, braske. tartan, det tærnede Tøi, hvoraf Høiskotterne gjøre

[ocr errors]
[ocr errors]

sit Plaid; ogsaa deres philibeg eller kilt (Kjortel) er sædvanlig af Tartan. jeopardie, Kamp, Dyst. squire, her i sin oprindelige Betydning af Skjolddrager, Vaabendrager, Page (af Lat. scutum, Skjold). gay, her: prud, gjæv. reyne, en gammel Skrivemaade istfr. rein.

neuk (-nook), Ovnskrog.

S. 303. Tide, time.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

nml. af Forskrækkelse, d. e. blive bange, ræddes for. kjæmper tilfods, væbnet med Spyd.

chimney

[blocks in formation]

2. CALEDONIA,

Shaggy wood, Træer bedækkede med Mos eller Lav.

seems as, d. e.

it seems as if thy woods and streams were left sole friends to me, of all (all else) bereft. Yarrow, Bielv til Ettrick River, som løber ud i Tweed; Teviot, ligeledes en Bielv til Tweed; Ettrick, the Ettrick forest; altsammen i the Border Country. break, Brække, Brink, Bakke.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

S. 312. We follow; det gaar nemlig mod Vest. the main, det store Hav, Oceanet. my little page, Robert Rushton, Søn af en af Digterens Forpagtere; Byron sendte ham hjem fra Gibraltar, men beholdt sin anden Tjener, William Fletcher, den "staunch yeoman", som omtales i det sjette Vers; denne fulgte Byron ogsaa paa hans anden og sidste Pillegrimsreise, hvorfra han hjemvendte med sin Herres Lig. — Childe, Biform til child, her d. s. s. knight, Junker eller Ridder; i ældre Digte bruges Ordet ofte med denne Betydning, f. Ex. Child Roland, Child Arthur. 1 de to første Sange af Childe Harold anslog Byron en arkaiserende Tone, fordi dette syntes ham at harmonere med det gammeldags Versemaal, Spenserstrofen, som han

optog efter Spensers Faery Queen. mine own would not be dry; efter dette kom i det oprindelige Manuskript følgende Strofe:

My mother is a high-born dame,
And much misliketh me;
She saith my riot bringeth shame
On all my ancestry;

I had a sister once I ween*),

Whose tears perhaps will flow;
But her fair face I have not seen

For three long years and moe**).

Den Søster, som her nævnes, var Augusta Byron, senere Mrs. Leigh, af Faderens første Ægteskab, og opdraget hos sine mødrene Slægtninge, saa Byron kun havde seet lidet til hende.

[ocr errors]

thy

S, 313. Yeoman, Svend, en Ridders Tjener. a French foeman, en fransk Krigsmand; Reisen gik for sig under Krigen med Frankrig. hall, Newstead Abbedi; the bordering lake, den store Sø paa Eiendommen, som gik tæt ind til Huset.

seeming, falsk.

[blocks in formation]

fere, et gammeldags Ord,

stranger hands, fremmede (egtl. en

2. GREECE.

[ocr errors]
[ocr errors]

Departed worth, svunden Storhed, Glands. lead forth, føre ud af Trældommens Land eller Stand; scattered, adspredte, ligesom Jøderne. uncreate, gjøre ugjort, tilintetgjøre ethvert Spor af en tidligere Tilstand. whilome, gammeldags Ord: i gamle Dage, fordum (egtl. en forstenet Kasusform af Subst. while). did await, elliptisk: oppebiede Fienden, holdt Stand. hopeless warriors, Apposition til sons; deres Kamp var haablos, efterat Perserne ved en Forræders Hjælp havde omgaaet Passet. willing doom, frivillig Død: som villig offrede sig i en haabløs Kamp. strait, Snævring, Pas, mest om en Havsnævring, et Stræde. Eurotas, Elv, som flød forbi det gamle Sparta, nu Basilipotamo. nature's varied favourite now; varied favourite, mangfoldigt, i mange Henseender begunstiget; now, d. e. nu har du kun Naturens Skjønheder tilbage, alt det øvrige er forsvundet.

den.

Fane, Helligdom, Tempel, Alter.

[ocr errors][merged small]

to thy surface bow, lude mod Jor

commingling, blandende sig langsomt med Heroernes Jord (Støv), well-recorded worth, vel bevaret, i Mindet

[blocks in formation]

som smuldres af Bondens Plov. eller i Historien opbevaret Daad: det store Eftermæle. cave; saaledes kaldes Søilerne, fordi de vare tagne fra Marmorbruddene i Bjerget Pentelikos, nu Mendeli, s. følgende Strofe.

*) I think. **) More.

above; en enkelt Søile

staar opreist og skuer ned paa de øvrige, som ligge henstrakte paa Jorden. Tritonia, Athene; hendes høit op i Luften ragende Helligdom er Athenetemplet paa Forbjerget Sunium. Colonna's cliff, det gamle Sunium paa Sydspidsen af Attika, nu kaldt Cap Colonna, efter de Søiler, som endnu ere tilbage af det gamle Athene-Tempel. gleams along the wave; Tempel

ruinerne sees i lang Afstand fra Søen af.

S. 315. Hymettus, Bjerg i Attika, bekjendt allerede i Oldtiden for sin fine Honning; Honning og Oliven vare da som nu Attikas fornemste Handelsartikler. the blithe bee, den muntre Bie. Apollo, Solguden.

3. THE GRECIAN ISLES.

The Giaour, Titelen paa den Fortælling, hvoraf ovenfor er meddelt Indledningsversene, betyder Vantroende», og sigter til Hovedpersonen, en kristen Slavinde i Athen, som Muselmændene vilde drukne, men som bliver reddet af sin Elsker, en ung Venetianer. Under Byrons Ophold i Athen indtraf en lignende Begivenhed, hvori ban selv skal have spillet Hovedrollen; han mødte Bødlerne, netop som de droge afsted for at drukne Pigen, og tvang dem til at udlevere hende.

The Athenian's grave, Themistokles' Grav paa Forbjerget Sunium (Cap Colonna). these Edens, Paradiser. the Eastern wave, Arkipelagus. sultana of the Nightingale; Nattergalens Forkjærlighed for Rosen er et af de orientalske Digtere ofte besunget Thema.

S. 316. On high, fra Træernes Grene (Lundens Træer).

fragrant

sigh, kryddrede Duft. many a shade, for Elskende mangt et skyggefuldt holds for a guest, har til Gjæst eller Beboer.

the gay mariner's

Sted. guitar; Byron anmærker hertil: The guitar is the constant amusement of the Greek sailor by night". roundelay, Sang (Fr. rondelet, Diminutiv af

[blocks in formation]

[blocks in formation]
[blocks in formation]

freed, frigjort, løssluppen.

4. CLIME OF THE EAST.

S. 317. Know ye the land etc.; disse Linier, hvormed Bruden fra Abydos indledes, minde om Goethes bekjendte Digt Mignon: Kennst du das Land, wo die Citronen blühn». Gúl, Rosen.

5. CHILDE HAROLD QUITS ENGLAND.

Ada, Ada Augusta, Byrons eneste Datter, født 10de Decbr. 1815, senere gift med Lord Lovelace, død 1852. Hun fulgte med Moderen og blev opdragen i fuldstændig Uvidenhed om Faderen og Faderens Værker; efter

Grevinde Guicciolis Beretning gjorde hun først Aaret før sin Død Bekjendtskab med disse under et Besøg paa Newstead Abbedi; hun blev saa betagen, at hun lukkede sig inde i de Værelser, som hendes Fader havde beboet, fordybet i Læsningen af hans Digte, og erfarede først af dem, med hvilken Kjærlighed han altid havde omfattet hende. Strax efter sin Tilbagekomst til London blev hun farlig syg, og bad paa sit Dødsleie Newsteads Eier, Oberst Wildman, at skjænke hende en Plads ved sin Faders Side i Hucknall Torkard, og blev der begravet. Af hendes tre Børn, to Sønner og en Datter, havde den ældste Søn arvet hele den byronske Slægts excentriske Væsen; han var yderst radikal i sine Meninger, omgikkes ikke sine Standsfæller, men tjente først som Matros og arbeidede siden som Tømmermand paa et Skibsværft ved Themsen strax nedenfor London († 1862).

Awaking with a start, vaagnende op med et Sæt, et Ryk; han har hidtil været ganske optaget af Tanken paa sin Datter; grammatisk er awaking at henføre til me. lessening shore, smlgn. første Sang, 13de Str.:

While flew the vessel on her snowy wing

And fleeting shores receded from his sight,

Thus to the elements he pour'd his last «Good Night».

strew the gale; gale er at fatte som Objekt: Stumperne af de splittede Seil opfylde Luften.

[ocr errors]

6. THE EVE OF BATTLE.

S. 318. The eve of battle, Aftenen før Slaget; nærmest gjælder Skildringen Kampen ved Quatre Bras, som stod den 16de Juni 1815 og gik umiddelbart forud for Waterloo-Slaget. Den 15de om Aftenen gav Hertuginden af Richmond i Brüssel, hvor Wellington dengang havde sit Hovedkvarter, et glimrende Bal for Byens militære Gjæster; Officererne havde Ordre til at indfinde sig for ikke at vække nogen Forstyrrelse, men fjernede sig i Løbet af Natten en for en i al Stilhed. looked love, s. Gr. 8 131, Anm. 2. marriage bell; i England bruges endnu, men kun paa Landet, Klokkeringning ved Brudevielser. a rising knell, en begyndende Klemten. Arm, arm, til Vaaben (Imperativ af to arm). windowed niche, Vinduesfordybning. opening roar, som aabner, indleder Slaget. Brunswick's fated chieftain, den regjerende Hertug af Brunsvig, som dengang havde en Kommando i den engelske Armé; hans Fader blev dødelig saaret ved Jena. fated, af Skjæbnen bestemt til Døden, «feig.. death's prophetic ear, et Øre, som aner den forestaaende Død. blood alone could quell, d. e. which blood alone etc. gathering tears, Taarer, som strømme stedse tættere og stridere. mutual eyes, Øine, som forstaa hinanden; smlgn. ovfr.: eyes looked love to eyes which spake again..

[ocr errors]

S. 319. Mounting, Opbrud. samle sig under Fanen. uafladelig.

[ocr errors]

the mustering squadron, Rytterne, som pouring forward, lig en Strøm, der bevæger sig forming, intr., stillende sig i Række og Geled.

[ocr errors]

thronged,

[ocr errors]

flokkede sig sammen. gathering, d. e. gathering words, Feltraab, Kampraab; smlgn. S. 365. the war-note of Lochiel, Lochiels Krigsmusik; Sir Evan Cameron til Lochiel, Høvding for Cameron-Clanen, var en af Høiskotternes tappreste Førere, da de greb til Vaaben for Karl den Anden mod Englænderne under Cromwell. Albyn, Høiskotternes Betegnelse af det Saxon foes, Engelskmændene.

skotske Høiland. til Side 301.

pibroch, se ovenfor

Noon of night, Nattens Middag eller Midte, d. e. Midnat, dybeste Nat. with the breath which fills etc., d. e. samtidig med at Bjergboernes Aande fylder deres Sækkepiber, fyldes deres Bryst med det forvovne Mod, som vækkes ved tusinde Aars stolte Erindringer; so fill, intr., fyldes. Donald's fame, Donald, Descendent af Evan, bekjendt fra Høilændernes Reisning i 1745-46. Ardennes; Waterloo ligger ved Indgangen til Skoven Soignies, en Udløber af Ardennerne. now beneath them, som men skal voxe over dem, paa deres Grave, naar det moulder, smuldre, blive til Muld. array, Fylking, red burial, blodig Grav.

som Byron gjør til nu er under dem, grønnes ad Aare.

ordnede Rækker.

7. THE THUNDERSTORM.

[ocr errors]

S. 320. " The thunderstorm to which these lines refer occurred on the 13th of June, 1816, at midnight. I have seen, among the Acroceraunian mountains of Chimari (i Epirus), several more terrible, but none more beautiful.. Byron. Scenen er ved Genfersøen, som i Vest begrændses af Jura, i Øst af de savoyiske Alper:

And Jura answers, through her misty shroud,
Back to the joyous Alps, who call to her aloud.

Lit, d. e. lighted, oplyst.

-

[ocr errors]

a phosphoric sea, lig et fosforescerende Hav; den eiendommelige, fosforglindsende Lysning, som vi kalde Morild, forekommer aldrig i Ferskvandssøer. the glee of the loud hills, Høiderne gjenlyde af Bjerge-Jubel. appear as lovers, de (Klipperne, the heights) staa der som et Par, der engang elskede hinanden og derpaa skiltes i uforsonligt Had; i den her udførte Skildring har Digteren sine egne Livsforhold for Øie. whose mining depths, hvis (forb. med heights) dybe Afgrund danner saa vid en Kløft, at de aldrig mere kunne mødes; mining, som borer sig dybt ned. though brokenhearted, at forbinde med who have parted in hate: then departed, nml. Kjærexpired, at opfatte som Particip: selv døde den, men efterlod dem et Liv af lutter Vintre (et Liv, hvis Aar var lutter Vintre), deri at føre Krig med sig selv. fling, slynge sine Lyn, lig en Bold, der kastes fra Haand til Haand i den hele Kreds (cast around).

de skiltes i Had, og dog med knuste Hjerter. ligheden.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

d. e. presset sine kløftede, taggede Lyn gjennem dette Gab.

S. 321. A soul to make these felt and feeling, en Sjæl, som kan gjøre alt dette følt og følende, d. e. til noget Levende; smlgn. III, 89:

« 이전계속 »