페이지 이미지
PDF
ePub

. . Not a beam, nor air, nor leaf is lost,
But hath a part of being, and a sense
Of that which is of all Creator and defence.

[ocr errors]

the far roll, i eders fjerne Rullen fornemmer jeg den dumpe Klang af det, som i mit Indre er søvnløst. goal, egtl. en som Mærke opsat Stang; Maal, Endepunkt (ikke at forvexle med gaol, som betyder Fængsel). those within the human breast; de i det menneskelige Bryst rasende Storme tænker Digteren sig aldrig at komme til Ro. could I wreak, kunde jeg hævne mine Tanker paa Udtrykket, d. e. kunde jeg give mine Tanker det fulde Udtryk. Lightning, og det ene Ord var Lyn, d. e. hvis mine Ord kunde lyne, flamme og tænde som Lynet. sheathing it as a sword, som en Klinge, der ligger gjemt i Skeden.

-

[ocr errors]

8. VENICE.

The Bridge of Sighs, Sukkenes Bro; Dogepaladset og Statsfængslet laa lige ved siden af hinanden, kun skilte ad ved en smal Kanal, over hvilken der førte en Bro eller indelukket Gang; denne Gang, som de Dømte havde at passere paa sin Vei fra Domssalen i Paladset til Fængslerne, kaldtes Ponte dei Sospiri, Sukkenes Bro. the winged Lion, St. Markus' bevingede Løve, Venedigs Vaaben. Cybele, den frygiske Gudinde, en Personifikation af Naturen eller Jorden som alle Tings Moder; hun afbildes i Matroneskikkelse, bærende paa Hovedet en med Taarne besat Murkrone; idet Byron ligner Venedig med en «Havets Cybele, beraaber han sig paa en ældre Forfatter, som i sin Beskrivelse af Venedig har brugt denne Lignelse: «Venedigs Beliggenhed er saadan, at man, naar man betragter Byen ovenfra, tror at se et midt i Havet henkastet Billede af den taarnkrandsede Moder Jord.. tiara, Turban, Diadem: med sit taarnsmykkede Diadem. feast, se følgende Strofe.

of her

S. 322. Tasso's echoes etc., Tassos Sange gjenlyde ikke mere; Indholdet af de Vexelsange, som de venetianske Gondolførere tidligere pleiede at istemme under sin Fart, var taget af Tassos Befriede Jerusalem. the masque of Italy, Italiens Karneval; til Venedigs store Feste, navnlig de to Maskefeste eller Karnevaler, pleiede store Masser af Fremmede at indfinde sig ikke blot fra hele Italien, men ogsaa fra fremmede Lande. for os Engelskmænd. mighty shadows, Billederne af Venedigs Krigere og Statsmænd; Brystbillederne af de venetianske Doger bleve efter deres Død opstillede i det Store Raads Forsamlingssal; Byron saa dem der i en sørgelig Forfatning:

beyond, større end.

[blocks in formation]

unto us,

(Canto IV, 15.)

[ocr errors]

Despond above, fortvivle, sørge over. Rialto, den prægtige Bro, som fører over den Store Kanal, Shylock, Hovedfiguren i Shakspeares Merchant of Venice, the Moor i hans Othello; Pierre er Hovedpersonen i Otways Sørgespil Venice Preserved.. the keystones of the arch, Slut

stenene i Portalen; the arch er nærmest at henføre til trophy, og altsaa at forstaa om Hvælven i Triumfbuen.

9. ROME.

the orphans of

My country, d. e. mit Hjem, mit sande Fædreland. the heart, som staa ene i Verden med sit Hjerte, som ikke længere have nogen af hvem de elskes: det forladte, sorgfyldte Hjerte. lone mother, enlige Moder, d. e. som har mistet alle sine Børn. control, check, restrain. Niobe, Datter af Tantalus og gift med den thebanske Konge Amphion, hvem hun fødte syv Sønner og syv Dettre; til Straf fordi hun havde hovmodet sig over Latona, som kun havde to Børn, Apollo og Diana, bortrev disse med sine Pile alle hendes Børn, og bagefter blev hun selv forvandlet til en Sten. the Scipios tomb, Scipionernes Gravmæle, strax udenfor Rom, ved den appiske Vei, blev opdaget i Slutningen af forrige Aarhundrede; det er nu tomt, idet Sarkofagerne ere blevne udtagne og opstillede i et offentligt Museum. dost thou flow, rhetorisk Spørgsmaal: kan gule Bølger, af det gule Sand i Tiberens

du strømme?

Leie.

yellow waves,

S. 323. The Goth, Goterne under Alarik; the Christian, under de byzantinske Keiseres Kampe med Østgoterne; men værst blev Rom medtaget i Aaret 1527, da det blev stormet af Konnetablen af Bourbons vilde Skarer.*) flood, ved Tiberens Oversvømmelser. deal upon, fuldst. deal a blow

[ocr errors]

upon, give et Slag, Stød: have bøiet dens Stolthed. up the steep, op ad den steile Brink, d. e. den kapitolinske Høi. the car, Triumfatorens Vogn; Triumftoget gik op til Kapitolium, hvor Høitideligheden afsluttedes med en Offring til Jupiter. trace the void, finde Sporet i det tomme Rum.

Ages, Tider, Aarhundreder.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

at finde, at vi ere komne ud af vor Vei. Stjernekort. Eureka, et græsk Ord, som betyder: jeg har fundet det! nml. Problemets Løsning; dette Udraab tilskrives oprindelig Pythagoras, som skal have brugt det, da han havde fundet den efter ham opkaldte mathematiske Læresætning. mirage (med Tonen paa anden Stavelse), Fata Morgana, Luftspeiling: et Dunstfantom af Ruiner..

*) Muligvis Byron ved Christians ogsaa har tænkt paa Romerne; de have selv et Ordsprog, som peger i denne Retning:,,Hvad Barbarerne have skaanet, have Barberinerne plyndret". Barberini er en romersk Fyrsteslægt, men Ordsproget kan gjælde om alle de romerske Baroner fra Middelalderen.

[blocks in formation]

control, Magt. save his own, nml.

bubbling groan, boblende Suk,

[ocr errors]

om den Døendes Rallen og Vandets Skvulp, idet han synker. vile strength, lumpne, fattige Styrke; Menneskets Styrke er for intet at regne i Sammenligning med Havets. to his Gods etc., du sender ham hylende op til hans Guder, til hvem han formodentlig sætter sit Haab om en nær Havn, og kaster ham atter ned til Jorden; in some port, styret af hope, Haab om Havn. let him lay, lad ham ligge; lay istfr. lie.

-

[ocr errors]
[ocr errors]

clay

empires,

S. 324. Bidding nations quake, byder, d. e. bringer til at skjælve. oak leviathans, d. e. de store, af Egetømmer byggede Krigsskibe. creator, Mennesket, som er skabt af Ler. spoils of Trafalgar, Bytte fra Trafalgar; efter Slaget ved Trafalgar mistede Engelskmændene paa Grund af det stormende Veir mange af de Skibe, de havde taget i Slaget. Verdensriger; det er nærmest Middelhavet, Byron har for Øie i sin Skildring; smlgn. Johnsons Bemærkning ovfr. S. 125, Nr. 10. Landskaberne Syrien og Fønikien stødende til Middelhavet. tyrant since, Objekt for wasted: Havet hærjede dem, baade medens de vare frie, og siden, efterat de havde mistet Friheden og vare komne under Tyranner.

Assyria, ved

many a

Slave or savage, at henføre til shores: deres Strande adlyde den Fremmede, hvad enten de o: deres Beboere, ere Slaver eller Vilde; ved Slaver tænker han paa de daværende Grækere og Italienere, ved de Vilde paa Beboerne af Asiens og Afrikas Middelhavskyst (hvor fordum var det assyriske og karthagiske Rige). dried up, deres Forfald har udtørret blomstrende Riger og gjort dem til Ørkener, nml. idet den Væde og Vanding, som kræves til Kulturen, er bleven forsømt. not so thou, nml. art, du er ikke udsom afspeiler den Almægtiges Skikkelse, in all time, at forbinde med the image

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

of Eternity: til alle Tider er du et Billede af Evigheden. breeze, gale, storm, Vind, Storm, Orkan.

icing the pole, bedækkende Polen med Is.

thou goest forth, du gaar din Gang.

dread, her et Adj. =terrible. as

I do here; fjerde Sang af Childe Harold blev skreven i Venedig.

[blocks in formation]

S. 325. Digtet Incantation, hvoraf de to første Strofer ere indtagne ovenfor, blev forfattet i Schweiz 1816, ikke længe efterat det sidste frugtesløse Forsøg var bleven gjort paa at tilveiebringe en Udsoning med Lady Byron. Senere indlagde Byron dette Digt i sin Manfred. incantation, Besværgelsessang, Galdresang.

[merged small][ocr errors][merged small]

kugler og Stjerneskud, men ogsaa Veirlys og Lygtemænd. wisp, Lygtemand, fuldstændigt: Will-o'-the-wisp, eller Will-with-the-wisp (Will, d. e. Wil

liam); ogsaa kaldt Jack-with-a-lantern. the answered owls are hooting, Uglerne svare hinanden med sine Skrig; man kunde ventet «answering⚫, men denne Form er undgaaet af Hensyn til det følgende «hooting.. sign, Tegn, hvori der er en skjult Kraft, et magisk Tegn. shroud, Ligklæde. in the spirit of this spell, skal du være bunden af denne Trolddoms Magt.

12. CAIN.

S. 326. Incarnation, Kjødfarve: med deres rene Purpurskjær.

[blocks in formation]

are the hours etc., d. e. i din Alder kjender du ingen Synd, for dig er Livet endnu idel Fryd og Glæde. amerced, da du skal bøde, lide. lashes, sædv. eyelashes, Øienhaar. that proud spirit, Lucifer, som i anden Akt

har ført Kain gjennem Universet.

S. 327. Capacity of time, Herredømme over Tiden: har Tiden i sin Magt. more by a few drops of ages, smlgn. Gr. 3 137, 1; Evigheden er lignet ved et Hav, hvori de endelige Tidsafsnit ere som Draaber. satiable of life, som er umættelig efter Liv.

the in

S. 328. Blossom, Blomsten som Plantedel, hvoraf Frugten fremgaar; bloom, især i Bet. Blomstring, Flor; flower, Blomsten som Urt eller Plante, f. Ex. a field flower, Markblomst, a flower-pot, Blomsterpotte.

fering, velbehageligt Offer.

angergivent Sind.

-

[blocks in formation]
[ocr errors]

for nothing etc., skal jeg gjøre mig til en Hykler for expiate, d. e. exthe ages prophesied, de Slægter, det Afkom, som er spaaet

ingen Ting, d. e. uden at vinde noget for mit Hykleri. piated.

vor Sæd.

S. 329. Winged with joy, hans lille Krop spræller, som om Glæden gav den Vinger.

[ocr errors][ocr errors]

S. 330. Pious ministry, fromme Gjerning, d. e. Offring. spheres, her: Baner. loud-voiced, med Hentydning til Sfærernes saakaldte Musik, de Toner, som antoges frembragte ved Himmellegemernes Bevægelse i Ætheren. S. 331. Priesthood, Præstedømme, Præstegjerning. the firstlings of the flock, min Hjords første Affødning og deres Fedme.. (1 Moseb. 4, 4). S. 332. First of shepherds' etc., ordret: modtag et Offer af det Første, som den første af Hyrders førstefødte Hjorder have frembragt. for a thanksgiving, modtag det som en Tak. for evermore, i al Evighed. shown in the exemption, hvis du er god, da viser det sig deri, at dine Gjerninger ere undtagne fra, fri for Ondt. in shrine, Alter, helligt Sted. supplication, Begjæring om at se paa vort Værk, d. e. de ere mere at betragte som Prøver paa dine Værker end som en Offergave fra os

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

S. 333. Bloody record, Minde om udgydt Blod: dette Blodvidne. shame creation, til Skjændsel for Skabningen.

[blocks in formation]

S. 334. Take thy life unto thy God, bring dit Liv til din Gud. what hast thou, hvad fattes dig? (en Gallicisme: qu'as-tu?).

cárnadine, kjødfarvet: med sine blodrøde Hænder. Brudgom.

[ocr errors]
[blocks in formation]

S. 337. Change, her i intr. Betydn., forandre sig, skifte Natur. S. 338. Yield her strength, skal den ikke give dig sin Formue.. vagabond, hjemløs, fredløs. thou drivest him, smlgn. Gen. 4, 14: Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth: and it shall come to pass, that every one that findeth me, shall slay me.

S. 339. Commandeth me to set this seal on Cain, smlgn. Gen. 4, 15: And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should slay him.· subsided from the serpent, havde lagt sig efter, d. e. frigjort sig for Slangens Indflydelse.

S. 340. An early doom, en tidlig Død; smlgn. ovfr. S. 314, Nr. 2: a willing doom. to dry up tears, udtørre Taarekilden, trænge Taarerne tilbage; hendes Sorg maa være graadløs.

13. LETTERS.

Leander, en ung

S. 341. My grand giro, min store Runde, Tur. Mand, som for at komme til Hero, sin Elskede, hver Nat svømmede over Hellesponten; Leander var fra Abydos, paa den asiatiske Side af Sundet, Hero fra Sestos paa den modsatte Side. til S. 312.

[ocr errors]

Fletcher, Byrons Tjener, s. ovfr.

my last production, hans Satire

Mr. Irving, Washington Irving, entusymusy, en pudserlig For

S. 342. Smoked and fogged, havde kunnet lade mig tilrøge i eders Byer og ligget og skimle paa Landet. «English Bards and Scotch Reviewers". den bekjendte amerikanske Skribent. dreining af enthusiasm, som Byron oftere bruger i sine Breve. fatte Godhed for, finde Behag i.

take to,

S. 343. A letter from Drontheim in Norway; i sin Dagbog omtaler han det samme saaledes: Two years ago (almost three, being in August or July, 1819,) I received at Ravenna a letter, in English verse, from Drontheim in Norway, written by a Norwegian, and full of the usual compliments, etc. etc. It is still somewhere amongst my papers».

I owe to you, d. e. jeg skylder Dem meget mere end almindelig Forbindtlighed for de Artigheder, De har vist mig baade i literært og almindeligt venskabeligt Samkvem. Jeffrey, Francis Jeffrey, en af Stifterne af Edinburgh Review og i mange Aar dens Udgiver († 1850). en engelsk Literat († 1859).

Leigh Hunt,

S. 344. Never seen one at all, nml. Jeffrey; the second, Scott; the third, Hunt; i English Bards » rettede Byron sit Angreb fornemmelig mod Jeffrey, baade fordi denne var Udgiver af Edinb. Review, og fordi han antog ham for at være Forfatter til Kritikken over Hours of Idleness», s. ovfr. Byrons

« 이전계속 »