페이지 이미지
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

wantonly enough; han havde bebreidet Scott, at han

havde modtaget Honorar for sine Digte:

'For this we spurn Apollo's venal son,

And bid a long goodnight to Marmion'.

I et Brev strax efter dette Overfald skrev Scott til en Ven: It is funny enough to see a whelp of a young Lord Byron abusing me of whose circumstances he knows nothing, for endeavouring to scratch out a living with my pen. - I can assure the noble imp of fame, it is not my fault that I was not born to a park and £ 5000 a year, as it is not his lordship's merit, although it may be his great good fortune that he was not born to live by his literary talents or success." (Lockhart, Life of Scott.)

The Inscription, Tilegnelsen, nml. af Cain"; dette Digt var tilegnet Walter Scott. the Laureate, Robert Southey; Byron var utrættelig i sin Forfølgelse af denne Mand, men i mange Stykker meget uretfærdig mod ham. Billingsgate, Navnet paa det store Fisketorv i London; dernæst figurlig om det massive Sprog, som føres af Fiskekonerne, the ladies of the British fishery". you disclaim jealousies, De forvarer Dem mod al Jalusi (forsikkrer, at De ikke nærer Jalusi mod nogen).

The first ten minutes in your company; under et Besøg i London Vaaren 1815 gjorde Scott Byrons Bekjendtskab gjennem Murray, hvis Hus dengang var det fælles Mødested for alle literære Berømtheder; en Skildring af det Indtryk, han ved den Leilighed modtog af Byron, meddelte han siden til Moore, da denne skrev Byrons Biografi, s. Byron's Works, III, 162 fgg. (London 1848), ogsaa aftrykt i Lockharts Biografi af Scott. » Auld lang syne (syne udtalt med diftongisk Lyd), den gode gamle Tid, a phrase expressing recollections of enjoyments in times long since past, Smlgn. Burns's Digt Auld lang Syne.:

[ocr errors]

Should auld acquaintance be forgot

And days o' lang syne?

We'll tak a cup o' kindness yet,

For auld lang syne

Webster.

A canny Scott, en god Skotte; canny er et almindeligt Tillægsord til Scot eller Scotchman. og betyder efter skotsk Sprogbrug brav«, »skikkelig., men Engelskmændene sætte Ordet i Forbindelse med cunning og forstaa det som en snu, bondeful Skotte; at mærke er derhos, at Ordet i Skotland udtales med ren og lang A-lyd: kā-ni. hove, Partic. af heave; to heave in sight, om Fartøier, hæve sig, komme saa nær, at de kunne sees. novel Scotts, nye (unge) Scotter, d. e. Personer af Navnet Scott; Scots' novels, skotske Noveller eller Romaner.

MACAULAY.

1. LANDING OF WILLIAM.

S. 348. On the sixteenth of October, i 1688. grand pensionary, Storpensionær, svarende til hvad man nu kalder en Førsteminister. Loo, kongeligt Lystslot i Provindsen Geldern. quartered with, kvadreret eller sammenstillet med Englands; naar to Vaaben af lige Rang optages i samme Vaabenskjold, sker det ofte paa den Maade, at Skjoldet deles efter Længden og Bredden i fire lige store Dele, af hvilke hver Stats Vaaben faar to; Skjoldet siges da at være kvadreret, Engl. quartered, Fr. écartelé. device, her d. s. s. Motto (Fr. mot); det bruges ogsaa i Betydningen Mærke, Aftegn, Engl. badge.

S. 349. Halifax etc., Medlemmer af Geheimestatsraadet; s. om dem Macaulays Historie, 7de Kap. — plead not guilty; i kriminelle Sager begynder Retsforhandlingen dermed, at den Anklagede tilspørges af Dommeren, om han erkjender sig skyldig, eller om han paastaar at være uskyldig i den paasigtede Forbrydelse; i første Tilfælde siges han to plead guilty, og Dommeren idømmer ham da strax Lovens Straf for Forbrydelsen; i sidste Tilfælde siges han to plead not guilty, hvorpaa der skrides til Sagens ordinære Behandling, the trial, den retlige Prøvelse af Faktum. Denne foreløbige mundtlige Kvæstionering i Kriminalprocessen svarer til the pleadings eller Parternes foreløbige skriftlige Indlæg i de civile Sager, s. ovfr. til S. 168. Compton, Biskop af London.

[ocr errors]

--

[ocr errors]
[ocr errors]

S. 350. The primate, Erkebispen af Canterbury; denne er Englands første Geistlige, »Primate of all England"; Erkebispen af York er »Primate of England.. ecclesiastical Crewe of Durham, d. e. Crewe, Biskop af D. commission, en egen af Jacob den Anden oprettet Domstol for geistlige Sager; Biskopperne af Durham og Chester bleve begge Medlemmer af den ved dens Oprettelse; s. Macaulays Hist. 6te Kap. tacked, gik over Stag, vendte (nml. fra Nordost mod Sydvest). strike yards, stryge Ræer (tage dem ned). topmast, Stang, Mersestang; de øvre Dele af en Mast kaldes »Stænger«. S. 351. The Straits, d. e. the Straits of Dover. Torbay, i Devonshire. Burnet, Gilbert Burnet, Skotlænder af Fødsel og Opdragelse, ansat i geistlig Stilling i England, men siden fjernet fra sine Embeder, hvorpaa han drog til Holland og derfra fulgte med William tilbage; han blev af denne gjort til Biskop af Salisbury; har skrevet flere Ting, deriblandt »The History of his own Life and Times", en vigtig Kilde til Tidens Historie.

S. 352. The three Estates, ogsaa kaldt the Estates of the Realm (Fr. les États Généraux), Rigsstænderne; herved forstaaes de geistlige og verdslige Lorder samt the Commons eller det menige Folks Repræsentanter i Underhuset; hvad man nu pleier at kalde the three branches of the legislature. the blackest plot, det saakaldte Gunpowder plot eller Krudtsammensværgelsen; den blev opdaget den 5te November 1605. Carstairs (eller Carstares), skotsk Geistlig og Politiker; han havde længe opholdt sig i Hol

land og vendte tilbage med William; var siden en af de virksomste Befordrere af Unionen mellem Skotland og England.

1

S. 353. The Chapter of Exeter, Exeters Domkapitel; Byen Exeter i Devonshire er et gammelt Bispesæde. Canons, Kanniker, Domherrer; saaledes kaldes de høiere Geistlige ved en Stiftsstads Domkirke; de danne Kapitlet eller det biskoppelige Raad, hvis Formand er the dean, Dom- eller Stiftsprovsten. stalls, Kannikernes Stole oppe i Kirkens Kor, Korstole, Kannikestole. choristers, Korsangerne i Kathedralkirkerne. prebendaries, underordnede Geistlige ved Domkirken; de kaldes Præbendarier, fordi de til sit Underhold nyde Præbender, d. e. visse Portioner af Kapitelgodset. den Væg, som i de ældre Kirker adskiller Koret fra Kirkens Skib; den er i de store Kathedralkirker meget pragtfuldt udstyret med gjennembrudt Arbejde og mange andre Forsiringer. chaunt (eller chant) Sang, fornemmelig Messesangen i Kathedralkirkerne og andre Kirker (f. Ex. St. Paulskirken), hvori der er saakaldet cathedral service"; i disse blive de Dele af Liturgien, som i de almindelige Kirker kun oplæses, sungne eller messede af Kirkens Kor.

[ocr errors]

screen,

S. 354. Salisbury, udt. Saalsberri, By i Wiltshire i det sydlige England. the disastrous consequences of rebellion; herved sigtes til Hertugen af Monmouths Oprør ved Jacob den Andens Thronbestigelse. mangled quarters, radbrækkede Legemer; to quarter, dele i fire Dele, partere, sønderhakke aflivede Forbryderes Legemer.

[blocks in formation]

When we met here last, i 1847.

[ocr errors]

S, 355. Adam Smith, berømt Statsøkonom, Forfatter af »The Wealth of Nations", Samtidig af Gibbon.

S. 356. The tide of popular feeling turned, d. e. den populære Strømning eller Bevægelse i Gemytterne vendte sig og gik tilbage; i England, hvor Ebbe og Flod overalt er meget stærk, bruges tide hyppigt til at betegne de op- og nedadgaaende Bevægelser i den moralske Verden; smlgn. det shakspearske Udtryk: there is a tide in the affairs of man.

3. WILLIAM PITT.

S. 357. The inauspicious manner; Pitt var i 1801 frivillig traadt tilbage fra Regjeringen og havde anbefalet til sin Eftermand (som første Skatkammerlord) Mr. Addington, senere Lord Sidmouth. Men han længtes snart tilbage til Magten, og da Addington ikke, som han havde forudsat, vilde træde af godvillig, styrtede han ham (1804). Men han havde store Vanskeligheder med at sammensætte sit nye Ministerium; han blev nødt til at optage flere af sin Formands Kolleger og tilsidst denne selv, som dog ikke blev længe staaende. Hans andet Ministerium varede fra Mai 1804 til Januar 1806. of a piece with, af eet Stykke med, d. e. i fuld Overensstemmelse med, af samme Slags som.

His most useful coadjutors; blandt disse var Lord Melville (tidligere Henry Dundas), hvem Pitt før havde havt til Kollega, og som han satte overordentlig Pris paa; han var Marineminister i Pitts andet Ministerium, men maatte fratræde, da han af Underhuset blev anklaget for mislig Omgang med de offentlige Midler under sin tidligere Bestyrelse af Krigsministeriet; i Melvilles Sted satte Pitt sin ældre Broder Lord Chatham, som var en ubetydelig Mand og ikke den Stilling voxen. in the Park, Hyde Park, hvor den fornemme engelske Verden er at se hver Dag i de første Eftermiddagstimer under Sæsonen, kjørende, ridende eller spadserende.

Downing Street, Gade i den vestlige Del af London, i Nærheden af Parlamentshuset; her ligge de vigtigste Ministerialbygninger, deriblandt the Treasury, Stats- og Finantsministeriet. the Austerlitz look; Lord Stanhope

-

i sin Biografi af Pitt bemærker hertil: »Wilberforce often described with great feeling the care-worn and unhappy aspect of Pitt during the last months of his life, and Wilberforce was wont to call it the 'Austerlitz look'. The expression was striking and well chosen, but not exactly accurate, since Wilberforce never once saw Pitt after the battle of Austerlitz was fought. (Life of Pitt, IV, 364).

[ocr errors]

S. 358. Mournful, formedelst Nelsons Død. the Lord Mayor's day, den 9de November, den Dag paa hvilken Lord Mayoren, eller Londons Borgermester, tiltræder sit Embede; dette sker i Guildhall, Londons Raadhus, i hvis store Sal der den Dag gives en stadselig Middag, hvori Ministrene og mange andre høitstaaende Personer deltage. Cheapside, en af de fornemste Gader i City; herfra fører i nordlig Retning Sidegaden King Street, for Enden af hvilken Guildhall ligger.

-

S. 359. The King's Speech, Kongens Throntale; den besvares med en Addresse eller Henvendelse fra begge Parlamentets Afdelinger, hvilken stilles fra den ministerielle Side i Parlamentet; hvis den modsatte Side, eller Oppositionen, ikke deri er enig, stilles af den et Amendement eller Ændringsforslag. sunt lacrymæ rerum etc., Virg. Æn. I, 462: ogsaa her rinder Taarer for Ulykken, og Hjertet røres ved den menneskelige Skjæbne. his old tutor, George Tomline, Pitts Privatlærer, mens han studerede i Cambridge; han blev siden Biskop og har blandt andre Ting skrevet en Biografi af Pitt († 1827). Grub Street elegies, Sørgedigte af Grubstreet Poeter, d. e. maadelige Digte; s. ovfr. til S. 136.

4.

PARLIAMENTARY SPEAKING.

S. 361. To be at the charge of, bære Byrden eller Udgifterne ved noget, uleilige sig med = to charge one's self with. speaking to green benches and red boxes, d. e. tale for tomme Bænke; Bænkene i Underhuset ere betrukne med grønt Skind, Sæderne (the boxes, afdelte Pladse, Loger) i Overhuset med Rødt. at a very early age; Myndighedsalderen indtræder

i England ved det fyldte 21de Aar; da kan man ogsaa vælges til Medlem af Underhuset; tidligere, da de smaa Valgkredse endnu bestod, var det

ikke uden Exempel, at unge Mænd i de store Familier, endog forinden de havde naaet denne Alder, ikke blot bleve valgte, men indtoge sin Plads i Underhuset og der optraadte i Debatten, saaledes f Ex. Lord Chesterfield og den yngre Fox; denne sidste var 19 Aar og 4 Maaneder gammel, da han blev valgt. close reasoning, skarp, koncis Tænkning (som holder sig strengt til sit Emne).

5. RACE MEETINGS.

Adam Black, bekjendt Boghandler og Forlægger i Edinburg, en af de største Firmaer i Storbritannien; han var en intim Ven af Macaulay, hvem han i en Alder af over sytti Aar efterfulgte som Edinburgs Repræsentant i Underhuset; hos dette Firma udkommer Edinburgh Review og den store Encyclopædia Britannica.

S. 362. Corrupt boroughs, Valgkredse, hvis Vælgere lade sig betale for sine Stemmer. regatta, Kaproning, Kapseilads. Preston, By i Lancashire; i dette Grevskab har Familien Derby sine store Besiddelser. Beverley, By i det nordostlige Yorkshire; Hertugen af Northumberland fører Titelen Jarl af Beverley. find a bull etc., bekoste, bære Udgifterne til en Tyrefægtning (nemlig med Hunde); smlgn. ndfr.: find them in public diversions, holde dem med offentlige Forlystelser. objectionable, utilladelig, upassende.

[ocr errors]

the Chiltern Hundreds, s. ovfr. S. 209, Anm. traktere med: spendere et Væddeløb paa dem hver Maaned. Væddeløbene afsluttes gjerne med et Bal.

to treat to,

[blocks in formation]

STANHOPE.

1. BATTLE OF PRESTON PANS.

a

S. 365. Dunni Wassails, høilandske Lairder eller Gentlemen; smlgn. W. Scotts Waverley: "His bonnet had a short feather, which indicated his claim to be treated as a Duinhe-Wassell, or sort of gentleman e'en do etc., gaa paa og spar ingen. forth Fortune etc., maa Lykken staa os bi og give os mange Fanger; Fangerne bleve sluttede i Bolt og Jern (fetters, Fodjern). straggling shots, Streifskud.

Sir John Cope, den engelske Øverstkommanderende i Skotland; paa Efterretningen om Prætendentens Ankomst marscherede han fra Edinburg nordover til Høilandene for at kvæle Opstanden i Fødselen, men fandt Passerne allerede besatte af Fienden og vendte skyndsomt om.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« 이전계속 »