페이지 이미지
PDF
ePub

2. STATE OF AFFAIRS IN ENGLAND.

S. 368. Warrant, Arrestordre. is for the first comer, Englands Skjæbne er afhængig af hvem der kommer først (Hollænderne eller Franskmændene). Granville, tidligere Lord Carteret, blev efter Walpoles Fald 1742 Statssekretær og faktisk Førsteminister, men maatte Aaret efter vige for the Pelhams, Henry Pelham og hans ældre Broder Thomas, Hertug af Newcastle; Henry Pelham var første Skatkammerlord fra 1743 til sin Død i 1754, da han efterfulgtes af Broderen.

[ocr errors]
[ocr errors]

3. THE BRITISH COLONIES IN NORTH AMERICA.

S. 369. The established church, Statskirken, i England den episkopale Kirke. S. 370. Township, By-Distrikt. householders, Husfædre, Familiefædre. grammar-school, lærd Skole. - painted hangings, malede Tapeter, Vægmalerier. counterpane, broderet Sengetæppe. — scarf, Schawl. — tiffany, Silkeflor, Speilflor.

G

S. 371. Grant, Forlening; grantee, den Belenede. favourable skies, gunstig Himmel, Klima. a greater range of soils, et mere forskjelligartet Jordsmon. bar, Bar, saaledes kaldes de Banker, som i flere Søstæder lukke for Indløbet til Havnen. S. 372. Broadway, Hovedgaden i New deed of assignment, Overdragelsesdokument. disqualification, Ikke-Duelighed, d. e. Mangel af de fornødne Egenskaber for at kunne nyde de fulde borgerlige Rettigheder. seignorial rights, herskabelige Rettigheder; Proprietærerne vare at ligne ved de middelalderlige Feudalherrer. primæval forest, oprindelig Skov, Urskov.

York.

S. 373. The range of Penn Woods, Høidedraget Penn Woods. Pennsylvania, dannet af Penn, og Lat. sylva, Skov. S. 374. While yet a commoner, d. e. inden han endnu var bleven Pair; enhver Englænder, som ikke sidder i Overhuset, er en commoner. Socinians, Socinianere; disse nægtede Christi Guddom og Treenigheden. estuary, Elvemunding. Raleigh, udt. Raali. coadjutors or lieutenants, her enstydige Ord: Medhjælpere eller Underbefalingsmænd (Fr. lieu-tenant, som er i Stedet for en Anden). adventurer, nu: Eventyrer, Lykkeridder,! men brugtes tidligere om Personer, som drev store Handelsforretninger, navnlig paa fjerne, oversøiske Pladse; smlgn. venture, i Shaksp. Merch. of Ven, I, 1.

S. 375. Staple, egtl. Stapelplads, Oplagssted eller Marked" for visse Varer: Manchester is the staple for cotton, M. er Hovedmarkedet for Bomuldsvarer; dernæst bruges det om selve Varerne, som udgjør et Steds Hovedartikler: cotton is the great staple of Manchester; staple produce bliver altsaa et Steds fornemste Frembringelser. protected by a monopoly; i England maatte der ikke bruges anden Tobak end den, som var voxet į Virginia. landed affluence, Velstand, som hviler paa Besiddelse af Jord.

S. 376. Collateral, løbende jævnsides med noget andet: uden at de samtidig søgte nogen Fordel for sig selv personlig. — in trust for the poor,

-

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

-

som Værger for de Fattige. non sibi sed aliis, ikke for sig selv, men for andre. Moravians, mæhriske Brødre.

-

S. 377. The two Wesleys, Brødrene Charles og John Wesley, Stiftere af Methodisternes Sekt. skilled labour, Arbeide, som kræver en speciel Uddannelse eller Lære. to survey, opmaale Land: beskjæftiget som Landmaaler. doubloon, og pistole, ældre spanske Guldmynter, den første af Værdi omtr. 4 Spd., den sidste 11 Spd. entail, fideikommissarisk Baand paa Jordegods, saaledes at det er uafhændeligt og gaar udelt i Arv i Slægten; ogsaa selve Godset, som besiddes med saadanne Indskrænkninger, kaldes entail, Fideikommis, Stamhus.

S. 378. House of Assembly, den folkevalgte Forsamling, svarende til det engelske Underhus; dette i Forening med the council, som paa en Maade modsvarede det engelske Overhus, og the governor, dannede Provinsernes legislature eller Lovstiftning. derived from election, fremgaaet af Valg; ved election forstaaes Valg af de stemmeberettigede Settlere, ved nomination Kaldelse eller Beskikkelse af Enkeltmænd; sædvanlig valgtes the council af Proprietærerne. variations, Forskjelligheder.

S. 379. Bond-servants, ufrie Tjenere; efter Udløbet af sin Straffetid erholdt disse sin Frihed. order in council, Beslutning, som fattes af Kongen i the privy council eller Statsraadet, kongelig Anordning (Resolution). Waller, engelsk Digter i det 17de Aarhundrede.

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

4.

ENGLISH LIFE IN THE EIGHTEENTH CENTURY.

The risk of travelling, formedelst de mange Røvere og Stimænd, som gjorde Landeveiene usikkre.

S. 380. Designs, Stemplinger. en af Hovedfigurerne i Fieldings hans Roman Joseph Andrews".

imply, underforstaa. - Squire Western, Roman »Tom Jones, Parson Trulliber i Gibbon tells us, smlgn. ovfr. S. 180 fgg. S. 381. In the midst of term, midt i Forelæsningstiden eller Semestret; det akademiske Aar ved de engelske Universiteter bestaar af fire terms eller Terminer: Michaelmas term fra Midten af Oktober til Jul, Hilary term eller Lent fra Midten af Januar til Paaske, Easter term fra Paaske til Pintse, og Trinity term fra Pintse til Begyndelsen af Juli. Christ Church meadow, det store, prægtige Vænge, som tilhører Christ Church College, det største og stateligste af alle Oxfords Kollegier, stiftet af Wolsey.

Degrees, akademiske Grader eller Værdigheder; den første eller laveste Grad er Bachelor of Arts, den anden Master of Arts, og den høieste Doctor (doctor of civil law, medicine, divinity); for at opnaa den første maa man have underkastet sig tre Examener; s. strax ndfr. Laudian Statutes, de akademiske Love, som vare forfattede af Erkebiskop Laud. Lord Eldon, Lordkantsler med en kort Afbrydelse fra 1801-1827.

Passed the schools, tog sin sidste eller Afgangsexamen; der er nu tre Examener i Oxford: 1) Responsions, 2) First Public Examination, ogsaa kaldt Moderations, og 3) Second Public Examination; denne sidste falder i 5 schools

eller Faggrupper, nemlig the Classical School, indbefattende Humaniora og Theologi), the Mathematical School, the School of Natural Science, the School of Law and Modern History, og the School of Theology; som Regel gjælder, at enhver Kandidat for at opnaa denne Examen maa have taget the Classical School og derhos een af de andre fire Schools; naar dette er bestaaet, er Kandidaten en B. A. eller Bachelor of Arts.

The Masters, d. e. the Masters of the Schools, Examinatorerne. Commissioners of 1850; i 1850 blev, under Trykket fra de talrige Dissentere, nedsat en kongelig Kommission for at undersøge Universiteternes Tilstand i Oxford, Cambridge og Dublin; Resultatet af denne Kommissions Virksomhed blev en Parlamentsakt, som aabnede de nævnte Universiteter ogsaa for Dissenterne; smlgn. ovfr. til S. 183.

the

S. 382. Provost of Oriel, Forstander for Oriel College; smlgn. ovfr. til S. 182. unexceptionable, hvorimod ingen Indsigelse kan gjøres, uforkastelig. statutable duties, ved udtrykkelig Lov bestemte Pligter. deanery was worth, Stiftsprovstiets Indtægter udgjorde. preferment, Forfremmelse, Befordring til et høiere (geistligt) Embede; ogsaa Embedet selv; her er at forstaa om Indtægterne af et Embede eller en Præbende.

Residence, en geistlig Mands personlige Nærværelse ved Embedet; nu kræves der, at en Dean skal være ved sit Embede mindst sex, og en Canon mindst tre Maaneder af Aaret. prebendary, synes her at betegne det samme som canon; smlgn. ovfr. til S. 353. what is your time of residence, dobbelttydigt: hvor lang Tid opholder De Dem i R. (saaledes ment af Biskoppen), eller: hvilken Tid (af Aaret) tilbringer De i R.? the week of the audit, den Uge, da Regnskab aflægges.

S. 383. George Grenville, Premierminister 1763-65; han efterfulgte Lord Bute. cabinet councils, Møder af Kabinetsministrene, s. mine Engl. Stiløv. S. 87. Lord Lieutenant, Lordleitnant, Kronens øverste Repræsentant i Grevskaberne; han beskikkes for Livstid og er sædvanlig en Mand af Høiadelen. Midland shires, eller Midland counties, Indlandsgrevskaberne i det mellemste England.

Entry, Indførsel; den indførte Bemærkning, Notits. minute, Optegning; to make a minute of, optegne, protokollere; the minutes, det Protokollerede, Protokollen; altsaa her: en Post i den Protokol, som blev ført ved Methodisternes Konferentse. gaming, Spil, fornemmelig saadant, som gaar ud paa at vinde Penge, Hasardspil. moral refinement, fin moralsk Følelse.

the

Party-leader; Pulteney var en ivrig Whig, men slog sig siden sammen med Bolingbroke og ledede i Forening med denne Oppositionen mod Robert Walpole, † 1764. circuits, Westminsterdommernes Rundreiser eller Thingreiser omkring i Landet hver Vaar og Høst; ogsaa de Thingkredse,

*) Kandidater, som ikke tilhøre den anglikanske Kirke, opgive istedenfor Theologi noget mere af græske og latinske Forfattere.

hvori England og Wales er delt, kaldes circuits; paa disse Thingreiser er der en Mængde Sagførere i Dommernes Følge.

S. 384. Afra Behn, engelsk Forfatterinde fra Restaurationstiden; hun skrev en stor Mængde Theaterstykker og Romaner. Lady Montagu, bekjendt i Literaturen ved sine Breve; hun tilbragte to Aar i Konstantinopel, hvor hendes Mand var Gesandt, senere mange Aar i Italien; efter sin Tilbagekomst fra Tyrkiet boede hun en Tid i Twickenham og omgikkes meget med Pope, men de bleve siden bittre Fiender. Thoresby, Hertugen af Kingstons, hendes Faders, Herresæde, i Nottinghamshire, bekjendt for sin store og smukke Park. Epictetus, græsk Filosof i det første Aarh. efter Chr. Fødsel.

spinster, egtl. Spinderske; i Lovsproget: ugift Kvinde.

-

S. 385. Kneller, tysk Portrætmaler, som kom til England og blev udnævnt til Hofmaler af Karl den Anden; han malede en stor Mængde Portræter for de engelske Konger og det høie engelske Aristokrati († 1723). hoops, Fiskebensskjørter. cigar-case, Cigarfutteral; cigar-box, Cigarkasse. Governor Pitt, Thomas Pitt, som havde været Guvernør i Madras og derfra hjembragte den kostbare Diamant, som han siden solgte til Hertugen af Orleans for to og en halv Mill. Francs; han var Lord Chathams Bedstefader. engravings, Kobberstik.

Miss Burney, senere Madame D'Arblay, den bekjendte Forfatterinde af »Evelina; Macaulay har skrevet et Essay om hende. Wraxall, Sir Nathaniel William W., Voyageur og Parlamentsmedlem; har skrevet, foruden flere Reiseskildringer, Historical Memoirs of My Own Time, som gaa fra 1772 til 1784; efter hans Død (1831) udkom Posthumous Memoirs of his own Time; han ansees for upaalidelig i sine Beretninger. frock-coat,

"

Bonjour. stomacher (ch. udt. som tsj), Smække.
S. 386. Evening suits, Aftentoiletter.

Pall Mall (udt. Pall Mall), Gade

i Londons vestlige Del, hvor de fleste Klubber nu have sine Lokaler. manslaughter, Drab.

-

BULWER-LYTTON.

[ocr errors]

[ocr errors]

1. GRAY.

S. 389. Hypercritical, alt for, overdreven kritisk. for the sake of our own argument, for at godtgjøre vor egen Paastand. verbal criticisms, Kritik, Bemærkninger, som kun vedrøre Ord (og ikke Meningen).

S. 390. Ply the care; ply bet. at arbeide flittigt og vedholdende med Noget, f. Ex. to ply the needle, bruge Naalen, ply the oar osv.; to ply the care er derfor et mindre passende Udtryk. Sir Philip Sidney, Hofmand, Kriger og Poet, levede under Dronning Elisabet, som meget yndede ham. square, Vinkelhage; measure, d. e. measuring rule, Tommestok. faith, Troskab mod Virkeligheden, smlgn. ndfr. S. 391: faithful translator of what

he had observed..

poetry of association, Poesi, som bestaar i Association, d. e. hvis Læsning vækker tidligere, halv glemte Ideer og Erindringer.

S. 391. Runic odes, Oder i den ossianske Taagestil. — veins of sentiment and thought, de i hans Skildringer indflettede Reflexioner; disse sammenlignes med de i Træet eller Stenen forgrenede Aarer (Striber, veins).

[ocr errors]

2. THE LAW OF ARREST.

The Law of Arrest, Lovbestemmelserne om personlig Arrest (Gjældsarrest); hvad hermed forstaaes, er forklaret nedenfor: As every body knows, any man may arrest us who has conscience enough to swear that we owe him money; dette er nu afskaffet.

S. 392. Vested in other people's hands, anbragt paa fremmede Hænder, udestaaende hos Andre. had been contracted so long, havde staaet saalænge; to contract a debt, stifte, gjøre Gjæld. a new investment, en ny Anbringelse. viz, Forkortning af det latinske videlicet, nemlig; det udtales altid videlicet, eller namely. call on, søge, opsøge, aflægge Besøg hos. yondare, d. e. yonder, derhenne. to bluster, gjøre Larm: Kapteinen blev høirøstet. receipt, Kvittering.

parlavoo, Snak (efter Fr. parlez-vous).

S. 393. Find your own wine, holder Dem selv med Vin, smlgn. ovfr. S. 362. discount, egtl. fraregne eller fradrage; kjøbe eller sælge en Vexel mod Fradrag i det paalydende Beløb, diskontere. indorse (endorce), tegne sit Navn paa Bagsiden af en

Vexel, endossere.

[ocr errors]

DICKENS.

S. 394. Primly, spidst; prim, affekteret, snærpet. magistrate, Øvrighedsperson; uden nærmere tilføiet Bestemmelse forstaaes herved sædv. en Fredsdommer. indictment, Anklage; de af Anklageren, the prosecutor, for Øvrigheden (Fredsdommeren) indbragte Anklage er endnu ikke et indictment, men bliver dette først efter at være prøvet og godkjendt af den store, 23 Mand stærke Jury, the grand Jury, som derfor ogsaa kaldes Anklage-Jury; først i dette Tilfælde er Angjældende sat i Anklagestand, og Sagen gaar til Paakjendelse for den almindelige Jury, the petty jury; afviser Storjuryen Anklagen, er dermed den Anklagede frikjendt.

[ocr errors]

1. THE BEADLE.

S. 397. Parish, Præstegjæld, Sogn, den kirkelige Menighed; men da Sognet tillige er Grundlaget for den lokale Forvaltning af de verdslige Anliggender, svarer Ordet ogsaa til vort Kommune.. beadle, Kommunebestyrelsens Tjener, Bytjener.

« 이전계속 »