페이지 이미지
PDF
ePub

The churchwardens; disse, hvoraf der altid er to i hvert parish, valgte for ét Aar ad Gangen af Kommunens Skatteborgere, vare oprindelig Præstens Medhjælpere i Sognets kirkelige Anliggender, specielt havde de Forvaltningen af Kirkens Formue; senere, da Fattigvæsenet ved Klostrenes Inddragelse gik over til de verdslige Myndigheder, fik de med dette at gjøre og dannede i Forening med to saakaldte Overseers of the Poor en Fattigkommission, der udskrev Fattigskatten og besørgede Fattigunderstøttelsen; deres nuværende Forretninger, efterat de have mistet al Befatning med Fattigvæsenet, svare omtrent til en Kirkeværges hos os.

Vestry, Sakristi, af Lat. vestiarium, Garderobe, fordi Præstens Alterklæder opbevaredes her; dernæst Menighedsforsamling eller Kommunebestyrelse (Byraad, Sogneraad), fordi dennes Møder sædvanlig holdtes i Sakristiet; the Churchwardens ere faste Ordførere i the Vestry. vestryclerk, Kommunebestyrelsens Sekretær; han er sædvanlig en Mand med juridisk Dannelse (en Attorney). board-room, Bestyrelsens (d. e. Fattigkommissionens) Forsamlingsværelse. — affecting herself, vedkommende hende selv. The overseers, Fattigkommissarer, Fattigforstandere (egtl. Tilsynsmænd); deres Ombudstid varede ét Aar, undertiden mindre, og de havde at fastsætte, opkræve og fordele de udlignede Summer til de Fattiges Underhold; i de større Kommuner bestaa disse Funktionærer nu, efter den gjennemgribende Reform af Fattigvæsenet ved Loven af 1834, kun i Navnet, idet deres Forretninger udføres ved fast ansatte og lønnede Bestillingsmænd. Dickens' Skildring baade i dette og det følgende Stykke gjælder Tilstanden, som den var før Fattigvæsensreformen. — I rents, vulgær Tale istfr. I rent. alley, smalt Stræde, Gyde, Smug. as died, vulgært istfr. that died. Into the house, d. e. the workhouse, Arbeidshuset; i England understøttes de fleste Fattige (Mænd, Kvinder og Børn) paa den Maade, at de anbringes i Arbeidshuse, hvoraf hvert Fattigdistrikt har mindst eet; allerede forinden Loven af 1834 udkom, var der paa flere Steder oprettet saadanne Arbeidshuse, men ikke almindeligt; ved den nye Lov blev deres Oprettelse tvungen, og Bestyrelsen stillet under streng Kontrol. great books, store Bøger, d. e. Protokoller.

-

S. 398. As to taking out a summons, med Hensyn til at tage ud en Stævning, saa er det haabløst, hvis S. møder paa Kommunens Vegne; efter den tidligere Lovgivning kunde de Fattige, hvis Tilsynsmændene nægtede Understøttelse eller gav mindre, end Modtagerne troede sig berettigede til, indgive Klage over dem til Fredsdommerne, i London til Lordmayoren, der som saadan ogsaa er Fredsdommer. pew, Kirkestol, som er lukket; de aabne Pladse kaldes seats.

2. ELECTION FOR BEADLE.

Parochial, hvad der hører Sognet eller Kommunen, the parish (Lat. parochia), til, altsaa: en kommunal Rystelse, Krise.

S. 399. Watching rates etc.; rates er Kommuneskatter, i Modsætning til taxes, Skatter, som svares til Staten; man mærke det forskjellige Betyd

sewer,

ningsforhold i Sammensætninger af begge Ord: poor rate, church rate, paving rate osv., men: income tax, malt tax, taxes on dogs, carriages osv. Kloak; sewer's rate, Skat til Kloakernes Vedligeholdelse. questions of patronage, Spørgsmaal vedkommende Besættelsen af de kommunale Poster; patronage, det at være Patron eller have Retten til at besætte en Post. verbatim, ordlydende.

-

Sexton, Kirketjener (opr. samme Ord som sacristan); i mindre Menigheder falder han sammen med the parish clerk, Klokkeren eller Degnen; men Graverembedet er hans vigtigste og mest indbringende Forretning, hvorfor sexton ofte oversættes ved »Graver«. — with an equal disregard, d. e. uden mindste Hensyn til Indehaverens Dygtighed. neither few nor far between, hverken faa eller sjeldne (længe mellem hver Gang) divided the vestry, nødte Kommunebestyrelsen til at foretage fjorten Afstemninger; se Anm. til S. 191.

S. 400. Visiting committee, Kontrolkommission; en saadan udnævnes til periodisk Visitation af Arbeidshusene; den har at undersøge Anstaltens Tilstand, efterse dens Forraad og prøve forebragte Besværinger. recipe (udt. -pi), Recept, Opskrift. precedent, Præcedents, tidligere Brug, Praxis. master of the workhouse, Arbeidshusets Bestyrer.

Strong room, Straffecelle, Korrektionscelle; heri indsættes enhver, som forgaar sig mod Arbeidshusets Disciplin. engine, d. e. fire engine, Sprøite; tidligere havde hvert Parish i London sit eget Brandvæsen; dette er nu bortfaldt efter Oprettelsen af et fast Brandkorps, som er fælles for hele Londons Territorium. by playing, ved at sprøite (lade Sprøiten spille). left his respects, bad at hilse.

S. 401. To paste, klistre, klæbe op; to post, egtl. spigre, slaa op paa en Væg; sætte op eller hænge op i et Vindu. course, Banen, som tilbagelægges ved Væddeløb; to run over the course, gaa af med Seiren. quondam, fordums, tidligere. joints, Kjødstykker, s. ovfr. til S. 273. shop-front, Butikaabning; Slagterbutikkerne i England ere altid aabne til Gaden, uden Vinduer; Disken fører lige ud til Gaden, og Kjødstykkerne hænge udenfor i den Aabning, hvori Lemmerne anbringes, naar Butikken lukkes.

The ins and outs, de som ere inde, og de som ere ude, the persons in office and out of office; oprindelig er Udtrykket brugt om Deltagerne i Boldspillet og derfra overført til andre Forhold, hvor to Partier staa ligeoverfor hinanden og afløse hinanden; saaledes ved Partiregjeringen i Staten, om det Parti som er i Ministeriet, og det som er i Oppositionen; her, i den hele Skizze, parodieres den Vigtighed, hvormed de forholdsvis ubetydelige Sogneanliggender behandles.

som

S. 492. The nomination was fixed etc.; hvor Talen er om Valg, forstaaes ved nomination den første og foreløbige Del af Valghandlingen, som bestaar deri, at Kandidaterne nomineres, d. e. foreslaaes eller stilles, hvorefter der (ved Valg til Parlamentet) rettes en Opfordring til de Tilstedeværende om at erklære sig over de foreslaaede Kandidater ved Haandsoprækning (s. ovfr. til S. 219); bringer dette ikke et afgjørende Resultat,

--

skrider man den næste eller en af de næstfølgende Dage til den egentlige Stemmegivning ved Bogføring af Vælgernes Navne, polling.

To adjourn to, begive sig hen til. in rusty black, i en luslidt sort Kjole. high-lows, Springstøvler, Snørestøvler. -- serenity, Klarhed, Ro i Sjælen. well-conducted, ordentlig, skikkelig (som har opført sig godt). turbulent, opsætsig, urolig. treasonable, rænkefuld, intrigant.

disorder,

Splid, Ufred.

to have everything comfortable, at alt maatte gaa hyggeligt

og fredeligt tll.

S. 403. Pauper, etymologisk det samme Ord som poor, men pauper er et Substantiv og betegner en Fattig, som nyder offentlig Understøttelse, et Fattiglem. mismanaged the workhouse; Dickens lader Taleren her sammenfatte de vigtigste af de Anker, som oftere bleve førte over mislig Bestyrelse af Arbeidshusene. slackbaked the bread, leveret raastegt Brød (for at spare paa Brændet). boned the meat, lagt Ben i Kjødet; i Almindelighed sælges ikke, som hos os, Kjødet med Benene i, men skjært, og Benene gaa til Benmøllerne.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

Heightened the work, forøget Arbeidet for de Fattige; den almindelige Beskjæftigelse i Arbeidshusene er for de Unge at pukke Sten, for de Gamle at pille Drev. lowered the soup, d. e. lowered the quality of the soup, fortyndet, spædet op Suppen nothing a-day, intet om Dagen, nml. skal de have; and find themselves, og holde sig alting selv; et staaende Udtryk om en slet Bestilling. give it him, klem paa ham «; I will give it to you - I will thrash you (Slang). amount of infantine qualification, et vist Antal Børn som Adkomst til en Bytjeners Bestilling.

[ocr errors]

Hackney-coaches, saaledes kaldtes de første Droschker, som kom i Brug i England, store firehjulede Vogne, trukne af to Heste; disse bleve siden fortrængte af de nu brugelige saakaldte cabs, fire- eller tohjulede lukkede Enspændervogne med Sæde for fire eller to Personer; de tohjulede Droschker kaldes ogsaa hansoms, efter Fabrikantens Navn, Hansom. for the old ladies; Kvinder i selvstændig Stilling kunne votere i the Vestry.

S. 404. The attempted influence of the vestry, Kommunebestyrelsens Forsøg paa at gjøre utilbørlig Indflydelse gjældende, øve et Tryk paa Vælgerne. exclusive dealing, en Partimanøvre, som ofte bruges ved Valgene, og som bestaar deri, at en indflydelsesrig Mand i Valgkredsen unddrager de Kjøbmænd og Haandværkere, som han benytter, sin Søgning, naar de ikke stemme i hans Interesse; altsaa: Kommunebestyrelsens Sekretær blev overført at have truet en Vælger med at ville unddrage ham sin Søgning.

Six penn'orth (d. e. pennyworth) of muffins, Vafler for sex Pence om Ugen. the original settlers, hørende til Kommunens ældste Indvaanere. night-caps to match, tilsvarende Natkapper. on the gross poll, ved den endelige Stemmeoptælling; i Regelen foregaar Stemmegivningen samtidigt paa flere forskjellige Steder i Valgkredsen, saakaldte polling-places, hvorefter de afgivne Stemmer samles og tælles; det samlede Antal Stemmer, en Kandidat saaledes har faaet, kaldes hans gross poll, d. e. total poll.

[ocr errors]
[ocr errors]

3. THE BROKER'S MAN.

Broker, uden nærmere Bestemmelse, er en Person, som sælger brugte Møbler, a furniture broker, og kan her passende oversættes ved Auktionarius eller Inkassator (dansk: Kommissionær). Da disse Folk nemlig ifølge sin Haandtering ere vel bekjendte med Værdien af gamle Sager, anvendes de af Sheriffen eller Bailiffen (: Fogden), naar denne skal foretage Exekution for Gjæld. Dette gaar til paa den Maade, at Inkassatoren eller hans Betjent, the broker's man, efter Fuldmagt fra Sheriffen indkvarteres i Skyldnerens Bolig (is put in possession, egentlig: sat i Besiddelse af Skyldnerens Eiendele), og her kan forblive i fem Dage, hvilket vil sige, at Skyldneren gives saa lang Frist til, om han kan, at ordne Sagen; er Gjælden ikke betalt efter Udløbet af denne Tid, tager Inkassatoren saa meget af det beslaglagte Gods, som han anser tilstrækkeligt til at dække Fordringen, og afhænder det for Skyldnerens Regning.

Contested election, Valg, hvorved der er Konkurrence mellem flere Kandidater, Valgkamp. claims to public support, d. e. Krav paa at erholde Vælgernes Stemmer. professional anecdotes, Anekdoter fra Faget, nml. fra den Tid han var Assistent hos Inkassatoren. to tell, i intr. Betydn.: gjøre Virkning; every word, every shot told, hvert Ord, hver Kugle rammede.

are the ministers like, saa at sige i Menigmands Tale. to blow up, skjælde

S. 405. In course, istfr. of course. scout, foragte. of wretchedness, bringe Elendighed over Fattigfolk. as it were; en overflødig Tilsætning, som ofte bruges to levy a distress, gjøre Indførsel, foretage Udpantning. ud; to pitch into, fare løs paa, slaa til En; begge Dele Slang-Udtryk. it's all in my way, det hører mit Fag til. - winder, vulgært for window. Dutch clock, Nürnberger- (Schwarzwalder-) Uhr; paa samme Maade siges Dutch toys, Nürnbergerkram; ældre Forfattere brugte Dutch i Bet. German. sneaking, undselig, skamfuld; to sneak, luske som en Hund med Halen mellem Benene. grub, Mad (Slang). S. 406. Wash-house copper, Bryggepande. some on 'em, istfr. of them. arter, istfr. after. area-bell, frit oversat: Kjøkkenklokke; den nederste Etage ligger sædvanlig under Gadens Niveau, idet Gaden fra Fortouget skraaner ned imod Huset, saaledes at der paa Bunden levnes en smal Gang foran dette; denne Gang kaldes the area, og herfra er Indgangen for alt, hvad der vedrører Husets Økonomi; fra Fortouget gaar man altsaa, ad en Trappe, ned til the area, medens en anden Trappe fører op til Gadedøren, the street door, Indgangen til Stue-Etagen.

Governor, som Slang-Udtryk, betegner en ældre og høierestillet Person: Fader (den Gamle.), Herren i Huset, Principal osv. - seedy, lurvet, luslidt shabby (egtl. om Planter, som begynde at gaa i Frø; Slang). cowcumber, istfr. cucumber. breakfast-parlour; Spisestuen ligger ofte i Husets underste Etage. passage, Gangen i underste Etage (the basement), hvortil man kommer ind fra the Area; Gangen i Stue-Etagen (first floor), som man

[ocr errors]
[ocr errors]

=

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

kommer ind til fra Gadedøren, heder hall, Entré, Forstue.

en gal Tyr.

a bull in fits,

The warrant, Fuldmagten, som bemyndigede ham til at gjøre Exekution. note, Billet, Brev. - I called from etc., jeg skulde hilse fra Johnson og spørge om Sagen med Thompson. the mat, Dørmatten. cost of levy, Omkostningerne for Udtagelse af Fuldmagten. sheriff's poundage, Sheriffens Sportler; de kaldes poundage, fordi de udgjøre et vist Beløb pr. Pund Sterl. af den Sum, hvorfor der exekveres eller udpantes. incidental, tilfældig. S. 407. It very nearly came out, det var nær kommen ud, blevet bekjendt. hall, Entré, se Anm. til S. 406. a do, Kneb = trick; to do a person, bedrage ham (Slang). to be up to, være i Høide med, være voxen. in that line, i den Branche, det Fag. flash air, polidsk Mine (Slang). S. 408. Rent, Husleie. that little dirty court; courts er aabne Rum inde i Kvartalerne, omgivne af Vaaningshuse og tilgjængelige fra Gaden gjennem en aaben Gang mellem to Huse, eller ogsaa kun gjennem en Portaabning; et Gaardsrum, d. e. den til en enkelt Bygning hørende Gaardsplads, heder yard, courtyard. blowed up, s. til S. 405. their things had been seized too, der var lagt Beslag ogsaa paa deres Sager; naar der blev exekveret for Gjæld hos en Huseier, kunde der lægges Beslag ikke blot paa hans egne, men ogsaa paa hans Logerendes Eiendele; dette sidste er nu ophævet.

[ocr errors]

[ocr errors]

Enclosed dust, indhegnet Støv; dette skulde forestille en Havestrimmel foran Huset, og Fodstien, som førte op til Gadedøren, var belagt med Cinders, udbrændte Kul (fra de nærliggende Gasværker), istedenfor med Singel. sill, window sill, Vindueskarm; window frame, Vinduesramme. bed, Dyne; bedding, Sengetæppe. rug, Kamintæppe; ogsaa et Jernbanetæppe. in time with, i Takt med Stolens Rokken. cried itself off, græd, til det atter sov ind.

[ocr errors]

S. 409. My missis, min Kone. when the time was up, da Tiden var omme, nml. de fem Dage, hvori Indkvarteringen kan vare. sick couch, Portechaise, hvori Syge afhentes. infirmary, Hospital, Stiftelse for syge og svagelige Folk; Sygeafdelingen i Arbeidshuset kaldes ogsaa infirmary. — drove, istfr. driven.

[ocr errors]

4. THE DRUNKARD'S DEATH.

Thoroughfare, egtl. Gjennemgang, en Gade som til begge Sider munder ud i en anden; derfor on thoroughfare, en Gade, som ikke kan passeres med Vogne; men dernæst betegner thoroughfares de store, brede Hovedgader, som ogsaa kaldes Londons >> Pulsaarer".

S. 410. Avocations, Kaldspligter, Forretninger. the pavement, Fortouget; ogsaa: den brolagte Gade. station, Stilling i Samfundet. eyes so soon to be closed, Gr. & 199, 3. debauch, Svirelag.

the

S. 411. Shaded lamp, Lampe med Skjærm eller Kuppel over. mantel-shelf, eller mantel-piece, Kamingesims; dens Overdel danner en Hylde,

« 이전계속 »