페이지 이미지
PDF
ePub

udgaver, som vort Universitetsbibliothek med stor Redebonhed har stillet til min Disposition. I Valget af Stoffet har jeg fortrinsvis holdt mig til saadanne Stykker, som belyse engelsk Tænkemaade, engelske Sæder og Skikke, eller skildre engelske historiske Begivenheder, og min oprindelige Plan var, at Bogen, paa samme Tid som den meddelte Prøver af Forfattere, der udmærkede sig fra Formens eller Indholdets Side, ogsaa skulde give et Billede af den historiske Udvikling gjennem Skildringer af de mest fremspringende Punkter, fra Middelalderen af og ned til vor egen Tid. Jeg beklager, at heraf ikke kar kunnet medtages mere, end skeet er; men det viste sig ugjørligt indenfor Grændserne af et enkelt Bind, naar ikke andre berettigede Hensyn skulde tilsidesættes.

De medgivne Textforklaringer, uden hvilke en saadan Samling vel maa siges at være noget nær værdiløs, tilsigte at befordre en sikker Forstaaelse og Tilegnelse af det Læste, fra den sproglige som fra den historiske Side af Indholdet; i begge Henseender frembyde de engelske Texter Vanskeligheder, som hverken ere faa eller smaa, medens, for de fleste Forfatteres Vedkommende, Hjælpemidlerne til Forstaaelsen savnes i en tilgjængelig Form og maa søges fra Kilder, hvortil almindelige Læsere ikke let ville naa frem*). Paa samme Maade har jeg i Biografierne, som ikke skulle gjøre Fordring paa nogen Originalitet, men vel paa nogen Selvstændighed i Sigtningen og Prøvelsen af Stoffet, fornemmelig søgt at fremhæve, hvad der i Forfatternes egne eller i deres Samtids Forholde var egnet til at kaste Lys saavel over deres Skrifter i Almindelighed, som specielt paa de optagne Brudstykker. Derimod har jeg ikke indladt mig paa æsthetiske Udviklinger, hvilke i det Hele lidet passe for Skolens Ungdom, og altid maa blive mere eller mindre ufrugt

*) Jeg benytter her Anledningen til at gjøre opmærksom paa de med Anmærkninger forsynede Udgaver af engelske Forfattere, som under Titelen Clarendon Press Series i de sidste Aar ere begyndte at udkomme i Oxford. Af denne Samling har jeg til mit Øiemed kunnet benytte Udgaverne af Shakspeares Merchant of Venice, Miltons Paradise Lost, Popes Essay on Man og Satires and Epistles.

[ocr errors][ocr errors]

bare, hvor de hvile paa en blot fragmentarisk Literaturkundskab; kun hvor der ved Siden af Læsebogens Prøver ad anden Vei kunde forudsættes et fuldstændigere Bekjendtskab med vedkommende Forfatter, er der undtagelsesvis dvælet noget udførligere ogsaa ved denne Side. Forøvrigt har jeg, hvor jeg syntes, at dette med Fordel lod sig gjøre, i Biografierne indarbeidet Stof, som ellers vilde fundet sin Plads i Anmærkningerne; navnlig gjælder dette Oplysninger vedkommende det offentlige Liv, som i England i saa høi Grad har spillet ind i Literaturen, og derfor maa tages Hensyn til, om man rigtig vil forstaa denne.

Nærværende Bog er saaledes nærmest bestemt for den modnere Skoleungdom, men jeg vil ikke undlade at tilføie, at jeg under Udarbeidelsen ogsaa har havt et Publikum for Øie i de Andre, som maatte have nogen Interesse for at stifte et nærmere Bekjendtskab med de hos os i det Hele vistnok meget ufuldkomment kjendte engelske Forholde. Selvfølgelig har dette havt nogen Indflydelse paa de selvstændigt bearbeidede Partier af Bogen, men jeg tror ikke, at herved Forstaaelsen skal være vanskeliggjort for den opvakte og lærelystne Ungdom. Thi det er dog de Unge, som først og fremst have staaet for min Tanke, og af Hensyn til dem ere ikke blot mange Ting ganske forbigaaede, men meget ogsaa givet i en Form, som vilde blevet en anden, om jeg havde skrevet udelukkende for den store Almenhed.

Da Alt, hvad der staar i Forbindelse med den engelske Literatur, i saa væsentlig Grad er knyttet til London, er der medgivet Bogen en Plan over denne By, og da, som naturligt, nærmest den Del, som ligger paa Nordsiden af Themsen. Af Hensyn til Kortets Bestemmelse og for den lettere Oversigts Skyld ere, med faa Undtagelser, kun de Lokaliteter navngivne, som forekomme i de optagne Læsestykker.

Idet jeg hermed tager Afsked med denne Bog, som nu i flere Aar har ydet mig selv en kjær Beskjæftigelse i ledige Timer, har jeg tillige at aflægge min oprigtige Tak til alle

dem, som paa forskjellig Maade have staaet mig bi under Arbeidet. Blandt disse skylder jeg specielt at nævne min Kollega, Hr. Adjunkt D. F. Knudsen, samt Hr. cand. phil. A. Larsen i Kjøbenhavn, hvilke begge jeg har at takke ikke blot for den ufortrødne Bistand, de fra først til sidst have ydet mig ved Bogens Korrektur, men ogsaa for den kyndige Kritik og de værdifulde Berigtigelser, som samtidig er blevet dens Indhold til Del.

Jeg skal til Slutning bemærke, at der af mig, hos den samme Forlægger, i Løbet af dette Aar vil udkomme en engelsk Læsebog for Mellemklasserne, hvortil siden muligens vil slutte sig en for de første Begyndere.

Christiania i Marts 1875.

J. L.

Queen of France and the Spirit of Chivalry; 2. Pure Demo-

cracy; 3. The Government of France before the Revolution;

4. Making Clear Work"; 5. The Popular Leaders in the

""

National Assembly; 6. Concluding Remarks)...

224.

« 이전계속 »