페이지 이미지
PDF
ePub

DE ZEE.

TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE BELANGEN

DER

NEDERLANDSCHE

STOOM- EN ZEILVAART,

ONDER REDACTIE VAN

J. V. WIERDSMA EN W. VAN HASSELT.

TIENDE JAARGANG.

ROTTERDAM
DRUKKERIJ J. DE JONG.

1988.

[ocr errors]

VERSITY
LIBRARY
Apr 1954

Fires

INHOUD.

Bladz. W. VOORMOLEN, gep. Luit. t/z., De classificatie der koop.

vaardijschepen . . . . . . . . . . . . . . . . 1 P. F. VAN HEERDT, Kort overzicht van de ontwikkeling der

Nautische Meteorologie . . . . . . . . . . 10, 45 Het gebruik van olie als zeestillend middel . . . . 22, 54 J. H. MEYER, ss. „Erasmus", Olie als middel om het breken

der zee op een schip te verminderen. . . . . . . . C. J. VAN BORRENDAM, Oud koopvaardij-kapitein, Mistseinen

voor stoomschepen . . . . . . . . . . . . . . Waarschuwing betreffende het bevaren van den Donau . . H. F. KOUWENBERG, Opmerkingen omtrent winden en stroomen

nabij de Noordkust van Java . . . . . . . 60, De uitvoer en 't verbruik van Engelsche kolen . . . . . 67 De sloepenruimte aan boord van koopvaardijschepen ... 69 P. CORDIA, Beschouwingen over de wettelijke bepalingen ter

voorkoming van aanvaring op zee . . . . . . . . . 99 VISMAN, Iets over het aandoen van Afrika's N.O. hoek en

het passeeren van Kaap Guardafui tijdens het heersohen

van den Z.W, mousson, in den Indischen Oceaan . . . 110 Uit het verslag der rijkscommissie tot examineering van

stuurlieden ter koopvaardij over het jaar 1887 .. .. 118 W. TH. DE Booij, Golfwaarnemingen . . . . . . . . 133 G. METZ, Over de zeewaardigheid der lijf booten op de

schepen, de wijze om ze altijd gereed te hebben en spoedig
te water te krijgen. . .

· 148 Verslag over 1887 van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding.

Maatschappij . . . . . . . . . . . . . 152

[ocr errors]

. 201

.

Eene belangrijke Rechtszaak

. 159 W. VOORMOLEX, De Zwarte Zee. Uit het Italiaansch (Rivista Marittima) . . . . . . . . .

. . . 161, 186 W. VAN HASSELT, De Correctie van Zeekaarten ten behoeve

der Koopvaardij aan de Filiaal-Inrichting te Amsterdam

van het K. N. Meteorologisch Instituut . . . . . . 177 Stroomwaarnemingen in den Golfstroom . . . . Reusachtige Stoomschepen . . . . . . . . . . . . 203 Een en ander over betonning en bebakening . . . . . . 217 Ult het Verslag over het jaar 1887 van de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, . . . , 224, 267 Aanvaring tusschen een ten anker liggend en een gesleept

wordend schip . . . . . . . . . . . . . . . 240 De „Lucifer", stoomscheepje voor den dienst der bebakening

enz, in Indië . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Admiraal Hornby over de verdediging der Engelsche Koop

vaardijvloot in tijd van oorlog . . . . . . . . . . 257 Staal voor de constructie van schepen en stoomketels.. 284 Een werk over „Aanvaringen op Zee" . . . . . . . . 305 Steenkolen-Industrie in Zuid-Rusland . . . . . . . . . 314 De „Avocet.rots" in de Roode Zee. . . . . . . . . . 316 West-Indische Orkanen . . . . . . . . . . . . . 319 Zestiende Algemeene Vergadering der Vereeniging ter bevor

dering van het Zeevaartkundig Onderwijs. . . . . 326, 377 Het gebruik van olie op zee. . . . . . . . . . . . 327 De aanstaande Conferentie te Washington . . . . . . . 337 * Wie is de vliegende Hollander?. . . . . . . . . . . 343 P. Cordia, Beschouwingen over de bepalingen ter voorkoming

van aanvaringen op zee . . . . . . . . . . . . 348 Tijdelijke reparatie van het schroefraam en hulproer aangebracht

aan het S.S „Prins Frederik” te Gibraltar. (Met eene plaat) 356 Nieuwe Noordzeekaart uitgegeven door SEYFFARDT's Boek

handel te Amsterdam, in Augustus 1888. . . . . . . 359 De Compagnie Générale Trans-Atlantique . . . . . . . 362 Vaurpijlen en Granaten met olie . . . . . . . . . 397 Verlaten schepen en wrakken in den N.-Atlantischen Oceaan 401 W. VAN HASSELT, De luchtbeweging in verband met de ver

deeling der luchtdrukking . . . . . . . . . . . . 429 Twee adressen, aan de Regeering, van de Vereeniging ter

Verbetering van het Zeevaartkundig Onderwijs . . . . . 445 Verslag der Commissie van Beoordeeling der kompas-journalen,

uitgegeven door het Collegie „Zeemanshoop” . . . . . 450 Eene „Vraag van den dag" . . . . . . . . . . . . 453 Uitslag van het in October gehouden Examen. . . . . . 468 J. H. MEIJER, Over verandering van het scheepsmagnetisme,

door zwaar stampen op de zee. . . . . . . . . . 469 Levendig bedrijf op de Engelsche wervon . . . . . . . 481 Een nieuwe Trans-Atlantische Route . . . . . . . . . 484 Uitslag van het in November gehouden Examen. . . . . 508 Hydrographische en andere mededeelingen 75, 121, 207, 245, 290,

364, 413, 456, 492 Opgave der Kaarten, welke vernieuwd of verbeterd zijn . . 35

81, 125, 169, 208, 249, 297, 330, 366, 416, 457, 496 Opgave der in de Zeekaarten aan te brengen verbeteringen. 36

82, 126, 170, 209, 250, 298, 331, 368, 417, 458, 497 Varia. . . . . . . . . . . . 216, 288, 409, 454, 486 Boekaankondiging . . . . .

. . . . . . 79, 286 Verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . 215, 508 Alphabetisch register van de „Opgave der in de Zeekaarten

aan te brengen verbeteringen" . . . . . . . . . .1-x Inhoud der Hydrographische en andere mededeelingen . . . XI

De classificatie der koopvaardijschepen.

Now to Lloyd's Coffee-house; he nerver fails,
To read the letters and attend the sales.

(The Wealthy Shopkeeper, 1700).

De eerste sporen van classificatie en registratie van koopvaardijschepen vindt men reeds verscheidene eeuwen geleden in de geschiedenis van het zeewezen aangeteekend. Zoo werd reeds vóór het jaar 1300 in Savona een kantoor van oppertoezicht over de aangelegenheden van de zeevaart opgericht. Al de bevelen welke van dit kantoor uitgingen, moesten onvoorwaardelijk ten uitvoer gebracht worden; de scheepsbouwmeesters waren gehouden hunne schepen bij dit kantoor te doen registreeren; de kantoor-beambten moesten de schepen meten en met ijzeren spijkers den juisten diepgang op het boord aangeven, telkens wanneer eene lading van honderd halve schepels koorn was geladen, opdat men ten allen tijde den juisten inhoud en het laadvermogen kon nagaan en het schip veilig de zee kon bevaren. Bovendien moesten bij dit kantoor de reizen van elk schip, de samenstelling der equipages, zoomede de betrekkelijke scheepvaart-contracten worden geboekt.

Na de ontdekking van Amerika en na het ontwikkelen der handels-relatiën der Europeesche zeevarende volkeren, in het verre Oosten, trad hoe langer hoe meer de noodzakelijkheid van getrouwe gegevens omtrent de schepen der groote vaart op den voorgrond. De koopman, die zijne waren aan deze vaartuigen wenschte toe te vertrouwen, de verzekeraar, die naar de meerdere of mindere soliditeit der schepen zijne premien regelde, de reeder, die bij het algemeen bekend raken der goede eigen

« 이전계속 »