De Zee

앞표지
J.F.V. Behrns, 1899

도서 본문에서

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

16 페이지 - Dr. JP van der Stok: Wind and Weather. Currents, Tides and Tidal Streams in the East Indian Archipelago. Batavia 1897.
388 페이지 - Schipperswet (St. 1907 n8. 244), houdende regeling betreffende de toelating als schipper op koopvaardijschepen en het aan boord daarvan in dienst hebben van stuurlieden en machinisten.
251 페이지 - Besluit houdende nadere vaststelling van een reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen.
526 페이지 - Stoomloodsvaartuigen, op hun kruisstation loodsdienst kunnende verrichten, moeten ingeval van mist of nevelachtig weder, indien het sneeuwt of bij zware regenbuien...
462 페이지 - Handelen in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel l wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vijf en twintigduizend gulden.
66 페이지 - Commissie, belast met het afnemen van de examens ter verkrijging van een diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen...
249 페이지 - H dat aanvaring door dit vaartuig alleen niet vermeden kan worden, zoo zal het ook verplicht zijn zoodanige maatregelen te nemen, als ter voorkoming der aanvaring kunnen bijdragen. (Zie art. 27 en 29).
432 페이지 - Die uitvoer van kolen over onze haven is niet alleen op zich zelf van belang, maar indirekt is een groot commercieel belang daarmede gemoeid. Hoe meer kans een haven biedt voor uitvracht hoe lager de vracht daarheen, hetgeen natuurlijk de toevoeren vermeerdert. Duitsche kolen en cokes nu leveren in de laatste jaren een belangrijk aliment voor uitlading.
493 페이지 - Gulf of Bothnia, sheet vii. : — Tome point round the head of the gulf to Tauvo.
315 페이지 - Nederlandsche zeegaten heeft dienst gedaan ; bij de stoomvaartj dat hij gedurende ten minste twee jaren als tweede stuurman of in hoogeren rang op buitengaats varende schepen heeft dienst gedaan. Dienst als derde stuurman op een stoomschip, dat geregeld vier stuurlieden voert, wordt in rekening gebracht als tweede...

도서 문헌정보