페이지 이미지
PDF
ePub

LUDOVICUS FRANCISCUS

GABRIEL MISERATIONE DIVINA, & Sanctæ Sedis Apoftolicæ gratiâ , Epifcopus Ambianensis,

CLERO AMBIANENSI Salutem & Benedictionem in Christo Jesu.

[ocr errors]
[ocr errors]

RO noftra Pastorali follicitudine . curao vimus , Fratres chariflimi , in veftros ufus promulgandum novum Ambianense Breviarium , opus jam diu a vobis expetitum

& assiduo labore nunc tandem confectum; cui dum reverentia accedet ex antiquo Ecclefiæ more uni Deo unâ & eâdem formulâ preces adhibendi fperamus acceffuram pariter aliquam commendationem ex delectu rerum, est ordine precum , ex difpofitione partium quibus totum conftat, & ex multiplici fruétu quem vos , auctore Deo, percepturos inde confidimus,

1. Pa.

ral. s.

Ecclesia Catholica jam inde ab ejus incunabulis certum quemdam ac conftitutum ordinein precum publicarum, quas e Psalmis , cæterifque facræ Scripture libris desumptas nunquam deftitit offerre Deo , & pergit offerre quošidianas. Quin & facer ille precandi ritus & Judáis ad nos usque defluxit. Constituerant enim David & Salomon Sacerdotes & Levitas qui ante arcam Domini in Santuario depofitam Hymnis Eos Canticis , statis diebus & horis Dei laudes celebrarent. Inde apud Judæos tanta in Sabbatis & Festis religio.

Inde fufcepta & feryata religiosè confuetudo precandi Ad. Statis horis , atque iis præfertim quibus offerebatur juge 2.83. facrificium , Tertiâ videlicet & Nona.

Jam multò ante Sancti Hieronymi ætatem idem ille , qui poftmodum invaluit , diversis horarum vicibus Deo

fupplicandi ritus vigebat. Is enim ad Lætam fcribens de S. Hi-Paulæ filiæ institutione : Afsuescat, inquit , ad Oraeron, tiones & Psalmos nocte surgere , mane Hymnos kipist.

canere , Tertiâ, Sextâ , Nonâ ftare in acie quafi bellatrix Chrifti , accensâque lucernâ offerre Sacrificium vespertinum,

Sed Ecclefia quæ semper a Spiritu sancto regitur , præter Scripturas facras , legi decrevit Martyrum aeta , Sanctorum gefta , quin & Patrum Homilias feu conciones facras. Voluit præterea ad Pfalmos & Cantica accedere Hymnos atque Antiphonas & alia , quæ ad fidelium mores informandos plurimum conducere judicavit. Quæ quidem omnia constituit sapien. tissime : exceptis enim iis quæ ad fidem & mores pertinent , in quibus nec passa , nec pallura est unquam immutationem ullam ; poteft illa , prout exigit fidelium utilitas , ritus fuos mutare. Ecclefia Romana , cæterarum mater & magistra , id fibi juris semper ufurpavit : eamque fubfecutæ funt Ecclefiæ quæ propriis Breviariis utuntur. Legitimas quidem mutationum caufas induxit temporum fucceffio : quæ enim documenta aliquandiy utilia fuerunt propter grasantes hæreses aut morum corruptelas ; eadem destructis tum erroribus cum vitiis , novisque emergențibus, fiunt minus utilida

7.

tantur , fed diversa diversis temporibus probantur ; & ut vocabula , fic fcripta cadunt quæ fuerunt in honore : unde & in Breviariis qui olim Hymni gratiam habuerunt , ii nunc habent offenfionem.

Cæterùm in hujufcë Breviarii confeftione illud potilfimùm fpe£tavimus , ut documentis Ecclesiasticis abundaret , eóque magis quod nunc ferè in ufum folius Cleri ceffurum fit. Dedimus igitur operam ut viri Ecclefiaftici , ii præfertim qui curam animarum fuf ceperuni , aut in verbi ministerio laborant, in promptu & quasi ad manum haberent quæcunque tum Dominicis

tum Festis diebus populos edocere debent. Et verò non folùna Scripturam Sacram hic uberius ac fufiùs legendam proponimus , fed ( quantum tulit operis brevitas) deprompfimus ex SS. Patribus, ex aétis Sancforum, & ex Conciliis ea quæ ad fidem & ad morum disciplinam conservandam aptiora Nobis vifa funt. Ac proinde debitam precationi publicæ reverentiam majorem in modum adaugebune faétæ a Nobis mutationes quas hic fubjicimus.

1. Calendario , a quo exordium duximus , reftituendos jut de novo inferendos ftatuimus Sanctos non paucos, qui hanc Diæcesim aut Provinciam ortu , prædicatione, virtutibus , vel Martyrio illustrarunt , aut facris sui corporis exuviis decorarunt. Quod quidem non fine maturo confilio faétum eft : Sančti enim omnes licet reli

S. giosè admodùm fine colendi , propriam tamen sibi in

Maxi hoc venerationis obsequio vindicant dignitatem qui noftris in domiciliis fanguinem fuum fuderunt , aut virtutibus claruerunt. Æquum proinde visum eft, ut qui nobis reliquerunt viciniora exempla sanctitatis & virtutum

quoque veluti domesticos & vernaculos intuemur , ii cæteris præponerentur , & peculiari venerarione a nobis colerentur.

II. Quadragesimale tempus Festorum quorumcunque , præterquam Annuntiationis feu Incarnationis Domini Officia non admittit in pofterum ; neque enim luétuofis pænitentia exercitiis congruit hilaTis Feftorum folemninas : quod jam antiquis Conci,

I.

III. Diei Dominicæ fua etiam affignata eft præroLaod. gativa. Dignum fiquidem judicavimus ut Festum hoc, Can. quod apud nos ritu tantùm Scmiduplici celebrari soli- *** 31. tum erat, Duplici majori ritu in posterum celebraretur, Can: nec aliis loco cederet , nifi iis quæ præcipuum dignitatis ex 48. gradum obtinerent.

IV. Officia quædam fingulis hebdomadibus recurrentia , vel quia recentia erant , vel quia hujusce ferè ** Diæcefis propria, fuftulimus : ut variatum cujusque diei Officium afferret aliquid novi ad doctrinam. Offi- 3 cium tamen Beatæ Mariæ Virginis uno quoque

Sabbato retinuimus , quia in univerfa Ecclefia multis jam abhine fæculis receptum eft.

V. Ab Otava omnium Sanctorum exclufimus Sanéti cujuslibet festivitatem , eo quod existimavimus non debere Sancti cujusquam Officium eo tempore celebrari , quo sultu proprio omnes fimul Sanctos colit Ecclefia.

VI. Festivitates quafdam eam præcipuè ob causam fupprimendas duximus ut plebecula plus haberet temporis quod diurno labori impenderet. Qua in re Summi Pontificis Benedicti XIV. nune feliciter Ecclefiam gubernantis mentem & propofitum sumus secuti. Nec inde Sanétorum cultus imminuitur , quippe qui a Clero , eodem femper ritu celebretur,

VII. Pfalterium ita partiti fumus, ut unaquaque hel

domada , juxta Concilii Remenfis decretum , totum &
Ann.
7564.

integrum recitetur ; ficque diebus fingulis Horæ fingulæ
Psalmos fibi proprios habent , qui nunquam nifi in ma-
joribus folemnitatibus mutantur. Quod quò fieret com-
modiùs , per majores Pfalmos , prout fuerint pro-

lixiùs , quemadmodum fancitum erat antiquitus a ConAnr. cilio Narbonenfi , unam aut alteram , vel quandoque 589. plures pausationes inftituimus , & per quamcunque 60 2. pausam, Gloriam divinæ Trinitati decantandam ad

junximus. Quæ Pfalmorum partitio nemini nova 6
recens videri debet : omnibus enim nota est divisio Pfal-
mi 118. quem a primis Ecclefiæ temporibus múl.ie
partitum novimus.

VIII. Singulis hebdomada diebus , recolendum pro

« 이전계속 »