페이지 이미지
PDF
ePub

ab ipfo ftatim Invitatorio prænuntiatur. Hac methodo que communis est etiam recentiorum

Breviariorum , vos putavimus fore in recitando divino Officio attentiores

fi pium hunc divini Oficii profpectum semper præ oculis habeatis;ad quem,fi defeétai, ftatim redeat animi attentio.

IX. In legenda sacra Scriptura antiquus ordo ita feryatus eft , ut nullus Liber omittatur , legantur autem partes & longiores & leétiores ; proindeque uberior divinarum Scripturarum lectio abundè es compensabit que Breviario detracta breviorem ejus recitationem facient.

X. Lectiones aliæ & Homíliæ in Evangelia ex genuinis SS. Patrum operibus desumpta fünt , nec non ad optimarum editionum fidem recognitæ; e quibus ea tanim delegimus quæ ad Scripturæ

facra explicationem & ed informandos mores maximè facere judicavimus.

. In historiis, feu ut vocant, Legendis San&orum, que dubia , quæ nulla idonea auétoritate firmata visa fune , hæc resecuimus omnino ; nec quidquam in eas irrepere palsi fumus , quod certum non foret ex fide Scriptorum æqualium vel fupparium , aut faltem quod probaris monumentis non niteretur.

XII. Invitatoria, Antiphonas, Verficulos , Capitula & Refponsoria e sacræ Scripturæ fontibus deprompfimus. Et fanè verba sacrorum Codicum hanc vim habent propriam , ut mentem illuminent & cor accendant : Décla- PC. ratio fermonum Domini illuminat , & intellectum 113. . dar parvulis. Ignitum eloquium ejus vehementer. Illud eriam quarumdam Ecclefiarum more curavimus diligenter,ut in omnibus Refponforiis Teftamentum vetus cum novo componeretur. Unde liquido apparet quàm plenè veritati confonent figuræ , quàm ex toto Prophetias comprobet eventus , uno verbo quàm perfeéta fit utriusque Testamenti harmonia. Nec erunt qui nostrum in eo laborem minus probent, nisi improbent Patres ipsos , & do&tiffimos quosque Interpretes , quos fecuti nullum adhibuimus Scripiuræ facra textum nisi appofits & in loco, nifi reverenter ac religiosè: ac fi demantur eranslationes paucissimæ, ingeniosæ illæ quidem & piæ diligentiffimè carteum eft ut iransitiones a fenfu litterali

& genuinæ , sed a fanétis Patribus ufurpatæ , sed ad propofitum in unoquoque Officio fcopum accommodatæ.

XÏII. Quod ad Hymnos attinet , antiquos quofdam retinuimus, at fæpius recentiores & in multis jam Ecclefiis receptos , veteribus anteponendos ideo cenfuimus quia in illis & modulatio & metri elegantia adjunctam habent pietatem & doctrinam cum verborum pondere & gravitate fententiarum,

XIV. Qui mos in plerisque Cathedralibus obtinet legendi ad Primam Canones Conciliorum , hunc & nos secuti , singulis diebus ad absolutionem Capituli brevem Leétionem Canonum afsignavimus ; quò fit ut præcipua disciplinæ Ecclesiasticæ capita per anni circulum revolvantur, & Clerus omnis quovis die sumat ab illis morum documenta.

XV. Colle&fi quando mutatæ funt & tranfpofitæ, id ex eo faétum eft quod Collecta fie complexio quædam confummatioque Officii & orationis , quâ senfils fpiritalis Lectionum & Precum exprimitur. Itaque ex antiquis Sacramentariis ut plurimùm ex petitæ sunt , quæ magis. appofitè Evangelio responderent. Denique, quantum in Nobis fuit , omnia contulimus ut hoc nostrum Breviarium novum utili dulce immisceret ; & ex ipfius recitatione exurgeret pia quædam mentis delectatio, muliòque magis virtutis progreffio.

Tot ergo impenfis laboribus , meritò confidimus fore ut Clerus noster abundè fibi a Nobis factum putet; quod ut certiis assequeremur , & votis veftris citiis responderemus cùm uni negotio vacare nequeamus toti , pastoralis Officii curis distracti , in parten laboris focios adhibuimus viros divinarum & Ecclefiafticarum rerum scientiá instructifsimos , cum e Nostra tum ex Venerabilis Capituli parte deputatos , qui eam in rem omne fuum Studium , omnem curam , laborem & operam gnaviter conferentes , & ( ubi consulto opus erat ) adeuntes, non fine delectu, plurima , quæ ab illustrisimis Cleri Gallicani Præfulibus elucubrata funt & in lucem edita , Breviaria , opus tandem ad felicem exitum perduxerunt , poft multas , quibus Nos ipfi a quaniàm licuit ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Quod fupereft, Fratres charissimi, vos etiam atque etiam hortamur ut hoc novum Breviarium cum maxima animi attentione recitetis , ut quò brevior eft oratio , fit & ferventior. Hunc verd divinum ardorem ut concipiatis , ftudeat unusquisque veftrum ante orationem animam fuam præparare , Pfalmifque intelligendis & SS. Patrum scriptis fedulò incumbere. Si orat Pfalmus, Aug. orate; si gemit, gemite ; si gratulatur , gaudete ; si in Pi. sperat , sperate; li timet, timete. Omnia enim, quæ idem. in Psalmis sunt, speculum noftrum funt. Per Chrif- Præf. tum ergo offeramus hoftiam laudis semper Deo in Pr. id est , fructum labiorum confitentium nomini ejus. 69,

Hac fpe confif nostrum illud Breviarium ad ufum Hebr. Ecclefie nostre Ambianenfis accommodatum , de con- 13. filio & confenfu Venerabilis ejufdem noftræ Ecclefiæ Capituli promulgandum decrevimus.

Mandamus itaque & præcipimus omnibus & fingulis noftræ Diæceseos Ecclefiis , Capitulis , Collegiis , Monafteriis , Ordinibus & aliis quibufcunque Clericis Nobis fubditis, qui jure aut confuetudine Breviarium juxta Ecclefiæ noftræ Ambianensis ritum recitare tenentur , ut hocce nostro Breviario in posterum utantur; diftriété prohibentes ne vetus quod abrogavimus, & per has litteras Episcopali noftra auctoritate abrogamus , publicè vel etiam privatim ad perfolvendum pensum Ecclefiafticum recitare aut cantare præfumant.

PhiIneerim hoc oramus , Fratres dile&iffimi , ut charitas lip. I. vestra magis ac magis abundet in scientia & in omni sensu , ut litis finceri & sine offensa in diem Christi & pax Dei quæ exsuperat omnem sensum custodiat corda veftra & intelligentias vestras.

Darum Ambiani in Palatio nostro Episcopali, die prima O&obris , anni millefimi septingentefimi quadragefimi fexti.

LUDFRANC. GAB. Ep. Ambianensis.

; Ibid.

Сар.

4

De Mandato. Illuftriffimi & Reverendissimi

D. D. Epifcopi Ambianenfis.
DU CAVROX, Canonicus & Secretarius.

1746 18
1747 19 xviii

29 Jan.

15 Febr.

2

e

25 Jan.

11 Febr.

с

30 Jan,

[ocr errors]

e

17551 8

15 Febr.

1760 13

4 Febr.

Annis Au-, Epac-In-1 Litt. Dom. 1 Septua- Dies CuDo- reus tå. dic-Don poft gefima. Rerum mini. Nu.

tio. min. Epiph.
vii

9
b

4 6 Febr. 23 Febr.
Ιο
A

3 1748

II g
f
5

11 Febr. 28 Febr. 1749

12

3

2 Febr. 19 Febr. xxii 1750 3

13
d

2 1751) 4

14

$

7 Febr. 24 Febr. xiv 17525

15
bA
3

16 Febr. 1753 XXV g

18 Febr. 7 Mart vi 17541 7

2
f
4

19 Febr. 27 Febr. xvii

2
26 Jan.

12 Febr. 17569 xxviii

5

Mart.

3 1757 10

ix
5

4

6 Febr. 23 Febr. 175811

XX
6 А

2 22 Jan. 8 Febr. 1759 12 i 7 g 5

11 Febr. 28 Febr. xü 8 fe

3

3. Febr. 20 Febr. 1761 14 xxii 9

d

2

18 Jan. IV IO с

4

7 Febr. 24 Febr. 1763 16 хү

IL
b
3

16 Febr. XXVI 12 A 6 19 Febr. 7 Mart. 1765 18 vii 13

f
3

3

Febr. 20 Febr.
XVI

e
2

20 Jani. 12 Febr. 1767) 1

Ij
d

5

15 Febr. 4 Mart. 1768 2 xi cb

3

17 Febr. xxii A

8 Febr. 17701 4

111
3

4

11 febr. 28 Febr. 1771 4

13 Febr. 1772

5

Ió Febr. 4 Mart. 1773 74 vi

4 7 Febr. 24 Febr. 17741 8 xvii

7
b

3 30 Jan. 16 Febr. 17751 9 xxviii 8 A 5

12 Febr.) i Mart. 1776 10

ix
9 g

4 4

Febr.] 21 Febr. 1777111

XX
IO

2 26 Jan. 12 Febr. 1778 12

11 d

5

15 Febr. 4 Mart. 1779 13

xii
12

3. 31 Jan. 17 Febr. 1780 14 xxü 13 6 A 2

iv.
14

s

ií Fébr.] 28 Febr.

1762 15

30 Jan.

1764 17.

1766 19

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3 Dec.

30 Nov. 29 Nov.

1750129 Mart.

3 Dec.

3 Dec.

14 Junü.

25

Annig P AS- | Afcenfio | Pente- | Feftum Dom, Dom. Do-ICHA. Domini. coste. Corpor. poft prima rrini

Chrifti. Pent. Adventúls 1746 April. 19 Maii. 29 Maii. 9 Junii. 25

27 Nov. 1747 2 April. 11 Maii. 21 Mai. í Junü. 27

1748 14 April. 23 Mai. 2 Junii. 13 Junii. 25 i Dec. 1745 6 April. 15 Maii. 25 Maü. s Junii. 26 7 Maii. 17 Mai. 28 Mai.

27 1751 11 April. 20 Mau. 30 Maii. 10 Junii. 25 28 Nov. 17522 April. 11 Maii. 21 Maii. 1 Junii. 27 1753 22 April. 31 Maii, 10 Junii. 21 Junii. 24 2 Dec. 175414 April. 23 Maii. 12 Juni.

13
Junii.

25 i Dec. 1755130 Mart. 8 Maii, 18 Maii. 29 Maii. 24 30 Nov. 1756 18 April. 27 Maü. 6 Junii. 17 Junii.

24 28 Nov. 1757 10 April. 19 Mai. 29 Maii. 9 Junii. 25 27 Nov. 1758426 Mart. 4 Mau. 14 Maii. 25 Maii. 28 1759 15 April | 24 Maii.

Junii.

2 Dec. 1760 6 April. 15 Mai. 25 Maii.

5
Junii.

26

30 Nov. 176122 Mart. 30 April. 10 Maii. 21 Mai 28

29

Nov. 1762 11 April. 20 Maii

. 30 Maii. 10 Junii. 25 28 Nov. 1763 3 April. 12 Maii. 22 Maii.

2 Junii. 26

27 Nov.) 176422 April. 31 Maü. 10 Junii. 21 Junii.

24 2 Dec. 1765 7 April. 16 Maii. 26 Maii. 6 Junii. 26

I Dec. 1176630 Mart. 8 Maii. 18 Mai. 29 Maj. 1767 19 April. 28 Maii. 7 Junii. 16 Junii.

27 30 Nov. 1768| 3 April. 12 Maii. 22 Maii. 2 Junii.

24 29 Nov.

26 1769p6 Mart. 4 Maii. 14 Maï. 25 Maü.

28

3

Dec. 1770 15 April. 24 Maii. 3 Junii. 14 Junii.

25 2 Dec. 17713 í Mart. 9 Maii. 19 Maii. 30 Maii.

27

i Dec. 1772 19 April. 28 Maii. • 7 Junii. 18 Junii

.

24 1773 11 April. 20 Maii.

Maii. 10 Junii.

25. 28 Nov. 1774 3 April. 12 Maii. 22 Maii.

2 Junii. 26 | 27 Nov. 1775|16 April, 25 Maii. Junii. 15 Junii.)

25 17767 April. 16 Maii. 26 Mai. 6 Junii. 26

Dec. 3

i Dec. 1777ko Mart. 8 Maii. 18 Maii. 29 Maii. Nov. 1778|19 April. 28 Maii. 7 Junii. 18 Junž. 24 29 Nov. 1779 4 April. 13 Maii. 23 Maii. 3 Junii. 26 28 Nov. 11780126 Mart. 4 Maü. 14 Mai. 25 Mai. 28 Dec. 1781115 April.! 24 Maü. 3 Junii. 14 Juni 25 1 Dec.

27 Nov.

29 Nov.

30

27 30

3

« 이전계속 »