페이지 이미지
PDF
ePub

quæ funt fimul de Domino

tri , ut convertámur a de B. Maria Virg. qua

ténebris ad lucem & lia funt Annuntiatio , Pu- accipiámus fortem inter rificatio & Vifitario : in his Sandtos. A&t. 26. enim Feftis Benedi&tiones In Festis SANCTORUM, II. No&urni fumunture

Quæ funt iij. Leétionum. II. Nocturno Dominica, Abfólutio ut fupra in DoIN FESTIS SANCTORUM, minica , secundum Feriam.

Quæ funt ix. Leftionum. Benedictiones verò , ut feIn I. & III. Nocturno quitur. Abfolutiones & Benedic- 1. Deus det nobis, &c. fiones ut fupra in Domini- 2. Dignos nos fáciat,&c. ca; in 11. autem Noturno 3. Aperiantur

&c. ut vt fequitur.

supra. Abfolutio. Deus nofter

Si pro tertia Leftione les inclinet , ut in Dominica. gendum fit Evangelium cum

Benedi&tiones. Homilia , tunc tertia Ben 4. Deus det nobis illumi- nediétio erit : Fulgeat nonátos óculos cordis , ut bis , &c. ut supra. sciámus quæ fit fpes vo- IN OFFICIO B. MARIÆ catiónis ejus in Sanctis. in Sabbato. Ephef. 1.

Abfolutio , Deus memi5. Dignos fáciat nos in nerit , &c. ut supra pro partem fortis Sanctó- Sabbato. rum , qui eripuit nos de Benediétiones verò ut nopoteftáte tenebrárum. iantur pro Il. Nocturno Colol. 1.

Feftorum B. Mariæ Vir6. Aperiántur óculi nof- ginis.

diffimus D D. Episcopus Ambianensis fibi

& Epifcopali Sedi referuat. "H

ÆRESIS; cùm quis errorem Fidei contra

țium publice & cum pertinaciâ profitetur. 2. Apoftafia ; quando quis a fide Catholicâ deficit

vel Ordinem facrum quo initiatus eft , vel Profeffionem Religiofam deserit cum propofito non re.

deundi. 3. Profanatio , & omnis impius abusus rerum facra

rum , ut sacrosanctæ Eucharistiæ , Chrismatis , &

Olei fanctificati. 4. Maleficia , veneficia , divinationes , incantationes,

& magicas artes exercere. 5. Perjurium coram fuo Judice. 6. Effractio & fpoliatio domorum sacrarum & loco

rum religiosorum ; item voluntaria exustio domo rum quarumvis , etiam

profanarum ; quòd fi ta. lium scelerum auctores fuerint publicè denunciati ,

ea summo Pontifici reservantur, 7. Simonia & confidentia occulta. 8. Percussio patris vel matris , avi aut aviæ. Item &

percussio Clerici & Religiosi in facris conftituti :

quæ fi fuerit atrocior, Summo Pontifici reservatur. 9. Homicidium voluntarium. 10. Procuratio abortivi cujufvis , five animati five

inanimati, 11.

Atrox & violenta fanguinis effufio in Ecclesiâ &

Cæmeterio. 12. Furtum rei facræ ubicunque contigerit , & pro

fanæ etiam in loco sacro. 13. Falsatio Litterarum Epifcopalium ; falsarius au

tem Apoftolicarum , maximè notorius ad Sedem Apoftolicam remittitur.

Adulterium publicum , concubinatusque notorius; publicum autem & notorium fic intellige, quod eft aut in, Judicio probatum , aut in tota vicinia

[ocr errors]

rit pugna:

ita cognitum , ut nulla tergiverfatiorie celari poffie. 15. Incestus intra secundum consanguinitatis & affi

nitatis gradum. 16. Peccatum carnis confummatum cum Clerico in

facris Ordinibus constituto , aut cum Religioso vel Moniali , pro utraque

personâ peccatum committente , a quo nullus Confeffarius, etiam pro cafibus reservatis approbatus , vel in pofterum approbandus poterit complicem suam, nisi in mortis

articulo , validè absolvere. 17.

. Violatio feminarum. 18. Sodomiæ & bestialitatis crimen. 19. Monomachia seu duellum , cujus criminis non folum conscii qui dimicant , sed etiam qui certamini adfunt , ut faveant dimicantibus : imò & illi qui

provocationis libellum deferunt, fi fubfecuta fue20. Enormis & publica in Deum, vel in Sanctosblar

phemia. Præterea Illuftrifsimus D D. Episcopus sibimet , hoc eft , sua persona & Vicariis Generalibus

reservat. ?". Sufpenfionem quam incurrunt Clerici in facris con

tituti , qui (exceptis cafibus in Statutis ) manducant aut porant in cauponis ,

vel in
quocunque

loco ad temulentiam bibunt. *". Sufpenfionem quam etiam incurrunt Clerici in fa

çris constituti , qui ancillas vel mulieres extraneas infra ætatem in Statuiis, præscriptam apud fe had

bent. 3. Suspenfionem quam incurrunt Clerici qui publicè pie

la lucunt , ex Siatuto Synodali die 28. Oktobris 27153 P. Sufpenfionem quam incurrunt Sacerdotes , Curati & Vicarii munere fungentes , veftem talarem non deferentes in territorio Paræciæ fuæ, ex Statuto Syno. dali die 8a. O&tobris 2721. ' 9. Sufpenfionem quam incurrunt Sacerdotes , Curati; Vicarii, & omnes in facris conftituti, qui venantur,

vioribufve ex Statuto Synodali die 4a. Ołtobris 17240 69. Excommunicationem quam incurrunt qui docent ,

fcribunt , loquuntur contra Constitutionem SS. Pona tificis Clementis XI. quæ incipit his verbis Unigenitus Dei Filius, legunt aut fervant librum Reflexionum moralium Quesnellii , vel alios libros , aut libellos manu fcriptos aut editos ad defenfionem præfati libri aut propositionum juxta tenorem diéta Constitutionis Apoftolicæ , & Mandatorum Illuftriffimi D. Episcopi prædecefforis noftri, 30đ. Aprilis 2714. & 23. Augusti 2718. 70. Denique omnem irregularitatem occultam ; præter

eam quæ oritur ex homicidio voluntario, quæ ul & alia quavis notaria & publica Sedi Apostolicæ refervatur. Si quis autem, five Sæcularis five Regularis fine expref

licentiá, etiam ignorantia vincibili & culpabili , præditis abfolvere præfumpferit, præter grave peccatum quod committet, & alia, quorum reus erit , mala, noverit fe ipfo facto incurrere interdictionem audier

di Confeffiones in hac Diæcefi. Noverint Confesarii quibus conceditur generalis facul

las absolvendi a peccatis reservatis , non poffe abfolvere a cenfuris fupra enumeratis nisi obtenta speciala

facultate. Ante fcripta licentia nulli prorogabitur , nisi Rectoris fui testimonium afferat , quo probet fe officio

fuo re&funco tum fuisse. Meminerint Confesarii fe nec licitè nec validè pofle pas

nitentes abfolvere, quando approbationis terrpus exo piravit : Ét fciant fe graviter punitum iri , fi absque approbationis prorogatione obientá Confeffiones Fide

lium excipere audeant. Approbatus ad Confeffiones & ad Conciones facras nont

poterit Vicarii munus obire , nifi fpecialem illius muneris obeundi licentiam obtinuerit fcripto datam

præmisso examine de ritibus Sacramentorum, aliisve. functionibus

qua

ad Parochi munus fpeétant; nec apo probatus pro una E.clefia fine approbatione noya tranfeat ad alian,..

Ullum peccatum nullaque censura in arti"N in : mortale : nullum etiam fi verò æger convalescat, reservatur , quando folâ debet pro censuris adire cogitatione admissum est, Superiorem. vel quando a pueris com 3:

Nullus Sacerdos hæmittitur ante annum de- retícum publicum absolcimum quartum , aut a vat, nifi de licentia D. puellis ante annum duo. D. Episcopi, eaque scripdecimum.

to expressa, 2. Nullum

peccatum

FORMA ABSOLUTIONIS

a

Cuin precibus ante & poft eam a Sacerdote,

dicendis. M )

potens Deus,&, di- & Interdicti , in quantum missis peccátis tuis, perdú- poflum & indiges : deincat te ad vitam ætérnam. de , Ego te absolvo peca I

Ndulgentiam , absolu- cátis tuis , in nomine Pa

tiónemt & remifsióné tris † & Filii & Spiritûs. peccatórū tuórum tribuat sancti. Amen. tibi omnipotens & misé Aflio Domini noftri ricors Dóminus. Amen.

Christi

mérita Ominus nokter Jesus beatæ Mariæ Virginis &

Christus,qui est sum- ómnium Sanctórum, mus Póntifex, te absol- quidquid boni feceris , & vat, & Ego, auctoritáte malisustinúeris, sint tibiin mihi ab eo concéssâ, ab- remiffionem peccatorum, sólvo te primùm ab omni augmentum grátiæ& præ. vínculo.excommunicatióe mium vitæ ætérnæ: his , ( fa penitens fit Cleri, Amen.

&

« 이전계속 »