Documentos literarios en antigua lengua catalana: (siglos XIV y XV.) Publicados de real órden

앞표지
Próspero de Bofarull y Mascaró
En la impr. del Archivo, 1857 - 652페이지
0 서평
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

418 페이지 - Ad pot entendre vostra devocio que hom deu legir libres aprovats no pas libres vans axi com les faules de Lançalot e de Tristany nil romans de la guineu ni libres provocatius a...
414 페이지 - Tu es celestial vianda del enteniment de la qual quin menge haura fam e quin beu sera assedeyat. Tu es doctrina de les costumes e regle la qual seguint aquell qui obre no errara. Per tu regnen los reys e aquels qui ordenen lesleys fan justs statuts.
9 페이지 - Boecio 395 uu. ter. dei s. xiv . Carta de S. Bernardo á su hermana traducida por Fr. A. Canals M. de Sagrada Teologia . 415 SITIO TOMA Y DESTRUCCIÓN DE JERUSALEN POR EL EMPERADOR VESPASIANO. (I). Apres XL anys que Deu fo levat en creu en Jherusalem Vespesia lemperador qui fo fill de Just Sesar emperador de Roma e de la maior part de tota Lombardia e tenia en destret Jherusalem Roma era cap de tot paganisma e lemperador creya e adorave les idoles e feya adorar per tot son emperi e ell era be guarnit...
414 페이지 - ... precios es fet arena secha lo sol e la luna son tenebres a la vista e la mell ensems ab la manna son al gust absina e fel amargos. O celestial do de la divinal liberalitat lo qual davalIas del pare de totes lums per tal que leus al cel la penca racional.
415 페이지 - En los libres trob yo los morts axi com si eren vius. En los libres jutge de les coses sdevenidores. En los libres son dispostes les batalles. Dels libres ixen los drets de pau.
344 페이지 - ... o per squivar dan e mal de la cosa publicha axi com desus es posat no seria tan greu. Mas noy ha res daço ans hubertament e ab bulls avists fan sobre aço dues horribles abhominacions sens tota temor de Deu e de la senyoria temporal e sens tota vergonya del mon entenensi — dix lo frare — aquells quin fan e no los altres. Car sens tot dupte dix Sent Gregori Generalis sermo quos tangit anyit.
129 페이지 - Deu lo pare celestial ab lo qual les nostres animes sien coronades al goyg de Peradis Amen. LA PASIÓN DE JESUCRISTO (1). Aci comença la pasio de Jhesu-Christ Salvador nostre. Jhesus. Qui dara aygua al meu cap e pluya de lagremes als meus uls per ço que puxa plora dia e nit tro que nostro Senyor aparega a mi servidor seu per vista o per somni confortant la mia anima. Ho vos filles de Jerusalem esposes e amades de Deu Jhesu-Christ vostro espos escampats ab mi ensemps lagremes entro quel espos vostro...
344 페이지 - Dichvos que la primera abhominacio es quels dits oficials no tan solament no squiven los peccats fraus e engans e altres mals ans per haver diners los nodrexen ells mantenen contra propi e spres manament en gran ofensa de Deu e en difamacio de la senyoria temporal en dan e destruccio de la cosa publicha e en dampnacio de lurs animes. Eximpli e prova. Certa cosa es que en aquesta o en tota altra bona ciutat per statuts...
12 페이지 - Jherusalem si trobarets res daquell sant profeta o que agues tocat al cos del sant profeta car siats sert que mantinent serets guarit car e gran fe que trobarets alcuna cosa que ell tocade ho tengude al seu beneyt cors axi com he hoit preycar. — Dix lemperador — si axi es com tu dius nou halergem mes mas que tentost sies aperallat per anar la e si res trobes que mo aports e si lo sant profeta me vol garir iol vengere per sert que aytantes dinades fare dels juheus XXX per I diner com ell fo venut...
564 페이지 - ... al qual servexen les coses terrenals e celestials es fet pobre per nosaltres e aço per tal que ab la sua pobresa nos enriqueex. Tu donchs bonesta verge ve per la carrera per la qual es anat primerament lo teu spos Jhesu-Crist e ab passos continuats segueix lo teu guiador celestial sens tot dupte. Si tul segueix regnaras ab ell en lo cel. Sor molt amable mira be e contemple la virginitat e pobresa de la verge Maria la qual fon axi richa en nostre Senyor Deu que meresque esser mare de Deu empero...

도서 문헌정보