페이지 이미지
PDF
ePub

poris

ni feu Titularis fumitur de foriis brevibus adduntur dua

Feriâ iv. cujuslibet Hebdo- pars Officii ordinetur , & puz madæ per Quadragesimam, blicè recitandum exhibeatur, quando fit de ea , non tamen 4. In 1. Vesperis Psalmi in Majori Hebdomada. Extra de Feria ; poft Hymnum diChorum dicuntur ad devotio- citur Responsorium , ut nonem, pro opportunitate tem- tatur in quolibet Communi.

Antiphonæ ad Psalmos & 5. De Benedi&tione Men- Canticum duplicantur. Ad fæ, de Itinerario ac Precibus Completorium omnia dicunante & poft Miffam, quan- tur ut in Psalterio. do & quomodo dicantur, ha 5. Ad Matutinum, Invitabentur suis locis propriæ torium ut in Communi, HymRubricæ circa finem Brevia- nus ibidem. Pfalmi dicuntur

de Dominica & fic in toto CAPUT XX. Officio diei, & Antiphonæ duDe ordinando Officio Patroni, plicantur. Lectiones I. Noc& aliorum Feftorum Localium turni fumentur de Scriptura in unaquaque Ecclefia,

occurrente. Ad primum Ref"

Eftum principale Patro- ponsorium additur Gloria PaEcclefia, vei Sancti Titula- rium usque ad verfum. Lecris, ritu solemni , & quantum tiones II. Nocturni , fi hafieri poteft, cum Octava ter- beantur in Breviario, quæ tü ordinis debet celebrari. possint in tres commodè di:

2. Celebratur verò die vidi , fumuntur ex Breviario; proprià unicuique in Calen- aliàs fumentur ut in Comdario Brevịarii affignatâ , si muni Patronorum , fecundum ea dies ex earum numero qualitatem Sancti vel Sanctæ. fit quæ de præcepto per to- Si verò in Breviario una tantam Diæçelim a populo fe- tùm habeatur Lectio riantur ; alias enim anticipa- possit dividi , legitur pro quartur vel transfertur , ut de eo ta; Lectiones quinta & sex. fiat Dominicâ viciniore non ta sumentur de eodem Coma impedità , cujus privilegio, muni. Lectiones III. Nocturquantùm fieri poterit, non ni cum Evangelio fumentur Officium Fefti , sed ipfius in eodem Communi Patrodiei Odavæ excludatur. Re- norum , juxta qualitatem Fellinquetur tamen O&ava , li ti. Ad Laudes Antiphonæ ad juxta Rubricas generales ce- Pfalmos & Canticum (quod lebrari non poflit.

fumitur de Commụni) dupli3. Officium autem Patro- cantur. Ad Horas in ResponCommuni Sanctorum pro qua- Alleluia. Ad Primam Plalmi litate Fefti nifi proprium fumuntur de Dominica , fed habeatur in Breviario, non dicitur Symbolum Quialiud a D. D. Episcopo ritè cunque. Canon legitur ut in approbatum , sine cujus li- Feria occurrente. Ad Horas, centia licitum non eft ut pro & reliquum Officii Psalmi ut arbitrio Officium vel aliqua in Dominica. Ad II. Vespe

quæ non

aut

ras, Antiphonæ duplicantur cur de Communi-Sanctorum ; ut in I. Vesperis. Ad Comple- Lectiones verò fumentur ex torium omnia ut in Dominica. Communi Patroni , pro qua

6. Diebus intra Octavam litate Fefti. Si celebretur cum Officium fit Semiduplex ; O&ava , intra eam (umentur omnia ut in Fefto , exceptis Lectiones ftatutæ pro diebus üs quæ fequuntur. Ad Matu- intra Octavam Patroni : quæ tinum Pfalmi de Feria ; & quidem Lectiones conveniunt fic in toto Officio. Ant. Ver. omnibus Festis Sanctorum esus & Responsoria ex Noc jufdem qualitatis. turno de Communi fecundum 8. Tempore Paschali , ferFeriam. Lectio j. de Scrip- vantur Rubricæ hujus temtura occurrente tribus in poris : additur femel Alleluia unam junctis ; Lectiones ij. & omnibus Antiphonis & Inviij. ut notantur pro qualibet tatorio , & bis ad Responsodie per O&avam Patroni. Ad ria Nocturni. Ad Nocturnum Laudes Canticum, ut in die, tres Antiphonæ ut notantur cum Antiphonis de Laudibus in Communi Sanctorum , cum Festi. Ad Horas in Respon- tribus Pfalmis & totidem forüs brevibus dicuntur duo Lectionibus , quarum prima Alleluia. Ad Vesperas Ant. de Scriptura occurrente, seut in II. Vesperis Festi. Ad cunda ut in Proprio , fi adCompletorium ut in Pfal. fit ; aliàs de Communi Paterio, fed non dicuntur troni , tertia pariter de PaPreces. Dominicà intra Oc- trono, fi fecunda habeatur tavam vel ipsâ die Octavâ aliàs de Communi Patroni occurrente, Officium fit de fi vero unica fit Lectio in Dominica , incipiendo a I. Proprio , & poffit commode Vesperis Sabbati", cum fola dividi , dividitur in duas Commemoratione de O&ava, quod observatur' quando in utrisque Vesperis & Lau- feftum eft Duplex majus dibus.

aut minus. Si verò fit So7. Si per Dioecefim con- lemne aut Duplex I. vel II. tingat celebrari aliquod Fef Claflis , pro tertia Lectione tum novem Lectionum , quod legitur Evangelium in Com. proprio Officio careat, ejus muni, & tunc quia desunt Othium Ordinabitur juxta Homiliæ in parte Verna', Rubricas generales , fecun- recurrendum erit ad Com. dum qualitatem & dignita- mune Patronorum in aliis partem Fefti. - Omnia sumen- tibus Brevarii.

[merged small][ocr errors]

diffimus D D. Episcopus Ambianenfis fibi

& Epifcopali Sedi refervat. " H

ÆRES IS ; cùm quis errorem Fidei contra

rium publicè & cum pertinaciâ profitetur. 2. Apoftafia ; quando quis a fide Catholicâ deficit ,

vel Ordinem facrum quo initiatus eft, vel Profer fionem Religiosam deserit cüm propofito non redeundi. 3. Profanatio , & omnis impius abüsus rerum facra

rum , ut facrosanctæ Euchariftiæ , Chrismatis, & Olei fanctificati. Maleficia , veneficia , divinationes , incantationes,

& magicas artes exercere. 5. Perjurium coram suo Judice. 6. Effractio & fpoliatio domorum facrarum & loco

rum religioforum ; item voluntaria exustio domorum quarumvis, etiam profanarum : quod fi talium fcelerum auctores fuerint publicè denunciati,

ea fummo Pontifici reservantur. 7. Simonia & confidentia occulta. 8. Percuffio patris vel matris , ävi aüt aviæ. Item &

percussio Clerici & Religiofi in facris conftituti :

quæ fi fuerit atrocior, Summo Pontifici refervatur. 9. Homicidium voluntarium. 10. Procuratio abortivi cujufvis , five animati five

inanimaci. 11.

Atrox & violenta fanguinis effufio in Ecclefia &

Cemeterio. 12. Furtam rei facræ ubicunque contigerit , & pro

fanæ etiam in loco facro. 13. Falfatio Litterarum Episcopalium ; falfarius autem Apostolicarum, maximè notorius ad Sedem

Apoftolicam remittitur. 14. Adulterium publicuin , concubinatusque notorius;

publicuit autem & notorium fic intellige, quod est aut in Judicio probätum , aut in tota vicinia

[ocr errors]
[ocr errors]

$ ita cognitum , ut nullâ tergiverfatione celari poffit, 15. Inceftus intra secundum consanguinitatis & affi

nitatis gradum. 16. Peccatum carnis consummatum cum Clerico in facris Ordinibus conftituto , aut cum Religioso vel Moniali , pro utraque personâ peccatum committente a quo nullus Confeffarius, etiam pro casibus reservatis approbatus , vel in pofterum approbandus poterit complicem suam, nisi in mortis

articulo , validè absolvere. 17. Violatio feminarum. 18. Sodomiæ & bestialitatis crimen. 19. Monomachia seu duellum , cujus criminis non folum confcii qui dimicant , sed etiam qui certamini adfunt , ut faveant dimicantibus : imò & illi qui provocationis libellum deferunt , fi fubsecuta fuer rit

pugna. 20. Enormis & publica in Deum, vel in Sanctos blaf

phemia. Præterea Ilustrissimus D D. Epifcopus.fibimet , boc est , sua persona & Vicariis Generalibus

refervat. 29. Sufpenfionem quam incurrunt Clerici in facris conf : tituti , qui ( exceptis casibus in Statutis ) mandu

cant aut potant in cauponis , vel in quocunque loco.

ad temulentiam bibunt. 2%. Sufpenfionem quam etiam incurrunt Clerici in fa

cris constituti , qui ancillas vel mulieres extraneas : infra ætatem in Statutis præfcriptam apud fe ha:

bent. 39. Sufpenfionem quam incurrunt Clerici qui publice piz

ludunt , ex Statuto Synodali die 26. O&tobris 2725. 4. Sufpenfionem quam incurrunt Sacerdotes , Curati

& Vicarii munere fungentes , veftem talarem non deferentes in territorio Paræciæ fuæ, ex Statuto Synodali die 8 a. O&tobris

2721., so. Suspensionem quam incurrunt Sacerdotes , Curari , ; Vicarii, & omnes in facris conftituti, qui venantur

[ocr errors]

cum armis igniariis , puta fcloperis longioribus bras vioribusve ex Statuto Synodali die 48. Oktobris 2724, 69. Excommunicationem quam incurrunt qui docent ,

scribunt , loquuntur contra Constitutionem $S. Pontificis Clementis XI. quæ incipit his verbis Unigenitus Dei Filius, legunt aut servant librum Reflexionum moralium Quesnellii , vel alios libros , aut libello's manu fcriptos aut editos ad defenfionem præfari libri aut propositionum juxta tenorem diéta Constituionis Apostolicæ , & Mandatorumlllustrissimi D. Episcopi prædecefforis noftri, 30 á. Aprilis 2724. & 23. Augusti 2718. 7. Denique omnem irregularitatem occultom ; præter

eam quæ oritur ex homicidio voluntario, quæ ut & alia

quævis notaria & publica Sedi Apostolica refervatur. Si quis autem, five Secularis five Regularis fire expref

licentia, etiam ignorantiâ vincibili & culpabili , in prædiétis abfolvere præfumpferit, præter grave peccatum quod committet, & alia, quorum reus erit, mala, noverit se ipso facto incurrere interdi&tionem audiendi Confeffiones in hac Diæcefi. Noverint Confessarii quibus conceditur generalis facul

tas absolvendi a peccatis refervatis , se non pofle absolvere a censuris supra enumeratis nisi obtenta speciali

facultate. Ante fcripta licentia nulli prorogabitur , nisi Rectoris fui

teftimonium afferat , quo probet fe officio suo reétè func

tum fuiffe. Meminerint Confesarii fe nec licitè nec validè poffe pe

nitentes absolvere, quando approbationis tempus expiravit : Ét fciant fe graviter punitum iri , fi abfque approbationis prorogatione obtentâ Confeffiones Fide

lium excipere audeant. Approbatus ad Confessiones & ad Conciones facràs non

poterit Vicarii munus obire , nisi specialem illius muneris obeundi licentiam obtinuerit fcripto datam;

præmiso examine de ritibus Sacramentorum, aliisve -- functionibus quæ ad Parochi munus fpeétant: nec ap

probatus. pro unâ Ecclefia fine approbatione nové transeat ad aliam,

« 이전계속 »