페이지 이미지
PDF
ePub

runt ,

Id quoque inde accidit , quòd non eadem omni ævo apa iantur, fed diversa diversis temporibus probantur ; & ut vocabula , fic fcripia cadunt quæ fuerunt in honore: unde & in Breviariis qui olim Hymni gratiam habue

ii nunc habent offenfionem. Cæterùm in hujufcë Breviarii confectione illud potiffimum fpeétavimus , ut documentis Ecclefiafticis abundaret, eóque magis quod nunc ferè in usum solius Cleri cellurum fit. Dedimus igitur operam ut viri Ecclefiaftici , ii præfertim qui curam animarum suf ceperunt , aut in verbi ministerio laborant , in promptu & quafi ad manum haberent quæcunque tum Dominicis tum Feftis diebus populos edocere debent. Et verò non folùm Scripturam Sacram hîc uberius ac fufis legendam proponimus , fed ( quantum tulit operis brevitas deprompfimus ex SS. Patribus, ex aftis Sanctorum, & ex Conciliis ea quæ ad fidem & ad morum disciplinam conservandam apriora Nobis visa sunt. Ac proinde debitam precationi publicæ reverentiam majorem in modum adaugebunt factæ a Nobis mutationes quas hîc fubjicimus.

I. Calendario , a quo exordium duximus , reftituendos uut de novo inserendos statuimus San&tos n paucos, qui hanc Diæcefim ailt Provinciam ortu , prædicatione, virtutibus , vel Martyrio illustrarunt, aut sacris fui corporis exuviis decorarunt. Quod quidem non fine maturo confilio factum est : Sančti enim omnes , licet reli

S. giosè admodùm fint colendi , propriam tamen sibi in

Max. hoc venerationis obsequio vindicant dignitatem qui noftris in domiciliis fanguinem suum fuderunt, aut virtutibus claruerunt. Æquum proinde visum est, ut qui nobis reliquerunt viciniora exempla sanctitatis & virtutuin quosque veluti domesticos & vernaculos intuemur , ii cæteris præponerentur , & peculiari veneratione a nobis colerentur.

II. Quadragesimale tempus Feftorum quorumcunique , præterquam Annuntiationis feu Incarnationis Domini Officia non admittit in posterum ; neque enim lu&tuofis pænitentiæ exercitiis congruit hilafis Feftorum solemnitas : quod jam antiquis Conci.

NON

1.

Tolet fiorum canonibus cautum erai & fancitum.
Can.

III. Diei Dominica fua etiam affignata eft præroLaod. gativa. Dignum fiquidem judicavimus ut Festum hoc, Can. quod apud nos ritu tantim Semiduplici celebrari foli31. tum erat, Duplici majori ritu in posterum celebraretur Brac.

nec aliis loco cederet , nifi iis quæ præcipuum dignitatis Can. 48. gradum obtinerent,

IV. Officia quædam fingulis hebdomadibus recurrentia, vel quia recentia erant , vel quia hujusce ferè Diæcefis propria, Juftulimus : ut væriatum cujufqne diei Oficium afferret aliquid novi ad doctrinam. Offcium tamen Beatæ Mariæ Virginis unto quoque

Sabbato retinuimus , quia in univerfa Ecclefia multis jam abhinc faculis receptum efter

V. Ab Oktava omnium Sanctorum exclufimus Saneti cujuslibet festivitatem , eo quod exiftimavimus non debere Sanéti cujufquam Officium co tempore celebrari , quo caliu proprio omnes fimul Sanctos colit Ecclefia.

VI. Festivitates quasdam eam præcipuè ob caufama fupprimendas duximus ut plebecula plus haberet remDoris quod diurno labori impenderet. Qua in re Summi Pontificis Benedikti XIV. nunc feliciter Ecclefiam gubernantis mentem & propofitum fumus fecuti. Nec inde Sanétorum cultus imminuitur , quippe qui a Clero , €0dem femper ritu celebretur.

VII. Pfalterium ita partiti sumus, ut unaquáque het. Ann.

domadá , juxta Concilii Remenfis decretum , totum & 1564. integrum recitetur ; ficque diebus fingulis Horæ fingulæ

Psalmos fibi proprios habent , qui nunquam nisi in majoribus folemnitatibus mutantur. Quod quò fieret commodiùs, per majores Psalmos fuerint pro

lixiùs , quemadmodum fancitum erat antiqaitus a ConAnn. cilio Narbonenfi , unam aut alteram , vel quandoque 589. plures paufationes inftituimus , & per quamcunque 62. pausam, Gloriam divinæ Trinitati decantandam ad

junximus. Quæ Psalmorum partitio remini nova & recents videri debet : omnibus enim nota eft divifio Pfalmi 118. quem a primis Ecclefiæ temporibus multis partitum novimus.

VIII. Singulis hebdomadæ dicbus , recolendum pro

, prout

ponitur aliquod infigne Dei beneficium ; quod quiderns
ab ipfo fazim Invitatorio prænuntiatur. Hac methodo
que communis est etiam recentiorum Breviariorum , vos
putavimus fore in recitando divino Officio attentiores
Ji pium hunc divini Officii profpeétum femper præ oculis
habeatis;ad quem fideflectat, ftatim redeat animi attentio.

IX. In legenda sacra Scriptura antiquus ordo ita feryatus eft , ut nullus Liber omittatur , legantur autem partes & longiores & leétiores ; proindeque uberior divinarum Scripturarum lectio abundè ea compensabia quæ Breviario detraéta breviorem ejus recitationem facienti

X. Leftiones alia & Homiliæ in Evangelia en genius nis SS. Patrum operibus defumptæ sunt , nec non ad optimarum editionem fidem recognitæ ; e quibus ea tantùm delegimus quæ ad Scripturæ facræ explicationem G ad informandos mores maxime facere judicavimus.

XI. In historiis, sett ret vocant, Legendis Sanétorum, quæ dubia , quæ nullá idonea autoritate fermata vila sunt , hæc resecuimus omnino ; nec quidquam in eas irrepere pafi fumus , quod certum non foret ex fide Scriptow rum æqualium vel fupparium, aut faltem quod probatis monumencis non niteretur,

XII. Invitatoria, Antiphonas, Verficulos , Capitula & Responsoria e facræ Scripturæ

fontibus deprompfimus. Et fanè verba facrorum Codicum hanc vim habent propriam , ut mentem illuminent &.cor accendang : Décla Pfo ratio fermonum Domini illuminat., & intellectum 113. dat parvulis. Ignitum eloquium ejus vehementer: Illud etiam quarumdam Ecclefiarum more curavimus diligenter,ut in omnibus Refponforiis Teftamentiem vecus cum nova componeretur. Unde liquido apparet quam plenè veritati confonent figure, quàm ex toro Prophetias comprobet eventus , uno verbo quàm perfetta fit utriusque Testamenti harmonia. Nec erunt qui nostrum in eo laborem minus probent, nifi improbent Patres ipfos, & doctisimos quosque Interpretes , quos secuti nullum adhibuimus Scripturæ facrae textum nifi appofitè & in loco , nifi reverenter ac religiosè: ac fi demantur tranflationes pauciffima, ingeniofæ illæ quidem & pia, diligentiffimè cautum eft ut tranfitiones a sensu litterali

ad accommodaritiam effent non contortæ , fed native & genuinæ , sed a fan&tis Patribus ufurpata , sed ad propofitum in unoquoque Officio fcopum accommodate,

XIII. Quod ad Hymnos attinet , antiquos quofdam retinuimus , ai fæpius recentiores & in multis jam Ecclefiis receptos , veteribus anteponendos ideo cenfuimus quia in illis & modulatio & metri elegantia adjunétam habent pietatem & doétrinam cum verborum pondere & gravitate sententiarum.

XIV. Qui mos in plerisque Cathedralibus obtinet legendi ad Primam Canones Conciliorum , hunc & nos fecuti , fingulis diebus ad abfolutionem Capituli brevem Lectionem Canonum affignavimus ; quò fit ut præcipua disciplinæ Ecclefiafticæ capita per anni circulum revolvantur, & Clerus omnis quovis die fumat ab illis morum documenta.

XV. Colle&fi quando mutatæ funt & tranfpofitæ ; id ex eo faftum eft quod Collecta fit complexio quadam confummatioque Officii & orationis , quâ sensus {piritalis Lectionum & Precum exprimitur. Itaque ex antiquis Sacramentariis ut plurimum petita funt , quæ magis appositė Evangelio responderent. Denique, quantum in Nobis fuit , omnia contulimus ut hoc nostrum Breviarium novum utili dulce immifceret ; & ex ipfius recitatione exurgeret pia quædam mentis dele&tatio , multòque magis virtutis progressio.

Tot ergo impenfis laboribus , meritò confidimus fore ut Clerus noster abundè fibi a Nobis factum puteti quod ut certiùs affequeremur, & votis veftris citiùs refponderemus cùm uni negotio vacare nequeamus toti , paftoralis Officii curis diftraéti , in partem Laboris focios adhibuimus viros divinarum & Ecclefiafticarum rerum scientiâ instructiffimos , cum e Nostra tum ex Venerabilis Capituli parte deputatos , qui eam in rem omne fuum ftudium, omnem curam

laborem &

operam

gnaviter conferentes , & ( ubi consulto opus erat ) adeuntes, non fine delectu , plurima , quæ ab illuftriffimis Cleri Gallicani Præsulibus elucubrata funt & in lucem edita, Breviaria , opus tandem ad felicem exituin perdixemint , poft mulias , quibus Nos ipfi , quantai Licuit,

tum

Quod fupereft, Fratres charissimi, vos etiam a:que etiam horiamur ut hoc novum Breviarium cum maxima ariimi attentione recitetis , ut quò brevior eft oratio , fit & ferventior. Hunc verò divinum ardorem ut coro , cipiatis , ftudeat unusquisque vestriim ante orationem animam fuam præparare , Pfalmisque intelligendis & S. SS. Patrum scriptis sedulò incumbere. Si orat Psalmus, Aug, orate ; fi gemit, gemite ; fi gratulatur , gaudete ; sí in Pr. sperat , sperate ; li timet, timete. Omnia enim quæ locom. in Pfalmis funt , fpeculum noftrum funt. Per Chrif- Prep

ergo offeramus hoftiam laud's semper Deo ini Pi. id est , fructumn labiorum confitentium nornini ejus. 6:

Hac fpe confifi nostrum illud Breviarium ad ufum Hebr. Ecclefiæ nostre Ambianensis accommodatum ,

13.

de confilio & consensu Venerabilis ejufdem noftræ Ecclefic Capituli promulgandum decrevimus.

Mandamus itaque & præcipimus omnibus & singulis noftræ Diæceseos Ecclefiis , Capitulis , Collegiis , Mor.afteriis , Ordinibus & aliis quibuscunque Clericis Nobis fubditis , qui jure aut confuetudine Breviarium juxta Ecclefiæ noftra Ambianenfis ritum recitare tenentur , ut hocce nostro Breviario in posterum utantur; diftriété prohibentes ne vetus quod abrogavimus, & per has litteras Episcopali nostra auctoritate abrogamus publicè vel etiam privatim ad perfolvendum penfum Ecclefiafticum recitare aut cantare præfumant.

Phi. Interim hoc oramus, Fratres dile&tisimi , ut charitas lip. I. vestra magis ac magis abundet in scientia & in omni fenfu, ut litis finceri & fine offensa in diem Christi

; Dei

quæ exfuperat omnem sensum cuftodiat Cafe corda veftra & intelligentias vestras.

Datum Ambiani in Palatio noftro Episcopali, die prima Oktobris , anni millefimi feptingentefimi quadragefimi fexti. † LUD. FRANC. GAB. Ep. Ambianensis.

De Mandato Illuftriffimi & Reverendiffimi

D. D. Epifcopi Ambianenfis.
DU CAUROY, Canonicus & Secretarius.

Ilid.

& pax

4.

« 이전계속 »