페이지 이미지
PDF
ePub

tur.

Feriæ intra Hebdom.Per
DOMINICÆ I. Claffis, tecoftes.
quæ niinquam omittuntur. FERIÆ majores non pri-
Prima Adyentûs.

vilegiatæ , quæ excludunt Prima Quadragefimæ. Fefia fimplicia acOfficiunt Paffionis.

de B. M. in Sabbato , & Palmarum.

de quibus fit CommemoPafchæ.

ratio , fi occurrat Festum In Albis.

Semiduplex, aut fupra. Pentecostes.

Feriæ Adventûs. 1. poft Pentec. in qua fie Feria Quadragefimæ,

Festum SS. Trinitatis. excludunt eriam SemiDOMINICÆ II. Claf duplicia. Jis, quæ non omittuntur , Feriæ Rogationum. nisi occurrente Festo So- Feria VI. poft Oct. Ale lemni vel-I. Clafisa

cenf. Domini. Secunda.

Feriæ IV. Temporum.. Tertia. Adventús.

Omnes Vigilia. Quarta.

FERIÆ minores privileSeptuagesimæ.

giatæ , de quibus non fit Sexagesimæ.

Commemoratio , si occurQuinquagesimæ. - rat Festum Semiduplex Secunda.

fed quæ excluduni Festa: Tertia. Quadrag Simplicia. Quarta.

Omnes. Feriæ temporis FERIÆ majores privi- Paschalis; non excludunt

legiata , quæ nunquam tamen Officium de B. M. omittuntur.

Virg. in Sabbato. Vigilia Nativit. Domini. FEŘIÆ minores non priFeria IV. Cinerum. vilegiata , quæ

admittune Feriæ majoris Hebdom. quodlibet Officium de Fef Feriæ intra Hebdom. Par

to. chæ.

Reliquæ omnes Feriæ per
annum.

[ocr errors]

}

[ocr errors]
[ocr errors]

aut

R Vioricauit tres partes di- phoenie u duplicate void peat

In I. agitur de Officio in mos , & fic ad Matutinum & genere.

Laudes & fecundas Vesperas. In II. de Horis Offici. Poft Pfalmos , Capitulum &

In III. de Horarum parti- Refponforium, Hymnus cum bus.

Verliculo & Cantico MagniPARS PRIM A. ficat: poft cujus Antiphonam De Officio in genere.

omnia propria Oratione & diSolemne, aut Duplex , Laudibus , complentur ; nisi quæ Officia funt nevem Lec- facienda fit quædam Commetionum , aut Semiduplex, aut moratio de qua poftea in Simplex , quæ funt trium tan- Capite de Commemorationibus. tùm. Sub his gradibus com 4. Completorium habet prehenditur Officium aut de etiam Pfalmos Feriales & cæFefto , aut de Dominica , tera ut in Psalterio, exceptis de Feria , aut de Vigilia , aut duabus Antiphonis , una scilide O&ava , aut de Beata Ma. cet ad Psalmos, alterâ ad Cansia in Sabbato. Quia verò hi ticum Nunc dimittis, & Oravarii gradus poffunt eadem die tione , quæ omnia funt provel occurrere, vel concurre- pria , & dicuntur etiam per. re, dicetur etiam in hac I. par- detavam quando fit Officium te de Commemorationibus , de ca. Occurrentiâ , Concurrentiảm

5. Matutinum extra temOffici & Translatione Fes- pus Pafchale habet tres Noc

hurmos ; Tempore verò PafC A P UT 1. chali unum duntaxat.

De Officio Solemnis 6. In Nocturnis Pfalmi prc"O , Ainariet om Pascha, & Pentecofte, Patroai

cujus primarii , fi in ipfo die Confecrationis & non habeat proprios Psalmos, Dedicationis Ecclefiæ,in Fef- fumentur in Dominica. Post to Patroni feu Titularis, & I. Lectionem ad Refponfoin Feftis in quibus apponitur rium dicitur Gloria Patri , & in Calendario hæc vox, So- resumitur Refponforium ufque Lemne.

ad Verfum. · 2. Officium Solemne habet 7. Ad Laudes , Pfalmi de: primas & fecundas Vefperas Dominica , cum Cantico promtegras , nifi concurrat cum prio, quod dicitur etiam per alio Solemni , ut dicetur Ca- Octavam cum Pfalmis de pite de Occurrentia Officit. Feria , quando fit de Octava.

3:. In primis Vefperis (ex 8. Ad Primam , poft Pfal. cepto Fefto Pafchæ ) Plalmi mos qui funt de Dominica , Feriales cum Antiphónis Fel- & Antiphonam quæ prima te propriis dicuntur ; Anti- eft de Laudibus cætera de

[ocr errors]

torum.

[ocr errors]

mentur,

? quæ

luia, Praicha Septuage-Oum Duplex, aliud.

Pfälterio fumuntur. tum retinet , & Fefto Præsere

9. Ad Primam, Fertiam, tationis Domini quod habet Sextam & Nonam ,Pfalmide etiam ritum proprium. Dominica. In Responsoris CAPUT III. brevibus additur duplex Alle

De Officio Duplici. 10. Ad secundas Vefperas, 2. Duplex majus fit in oma Psalmi ut assignantur in Pro- nibus Dominicis per annum prio ; aliàs de Dominica fu- in Feriis II, & III. Pafchæ

& Pentecoftes; in die O&ta: 11. Ad Completorium, Pfal. va Afcenfionis & Corporis mi de Dominica , cætera utin Christi, in die Octava Festi. Vigilia servantur,præterquàm Solemnis & in diebus in.quiia Nativitate Domini bus apponitur in Calendario habet Antiphonas proprias ad hæc vox, Duplex majus. Completorium diei: 3. Officium Duplex majus

CAPUT I I. fit ut Daplex II. Claffis , exDe Officio Duplici I. & II. cepto quod non dicitur Ref-Clasis.

ponsorium in I. Vesperis & "O

Claffis fit in Epipha- tiphonæ ante & poft Cantica nia, Annuntiatione feu Incar- Magnificat & Benedi&us. Item: natione Domini,&in Feftis in in Responsoriis brevibus Ho-quibus in Calendario apponi- rarum, extra tempus Pafchale, tur hæc vox,Duplex 1.Clasis. non dicitur Alleluia , nifi ali

2. Officium iftud nihil dif- ter notetur. fert a Solemni , excepto quod

4.Duplex minus fit in Osta. ad Matutinum in primo Ref- vis Feftorum I. Claffis quæ ponsorio non dicitur, Gloria non funt Domini , & in oma Patri. nec resumitur Respon- nibus diebus in quibus in Ca-forium.

lendario apponitur hæc vox 3. Officium Duplex II. Duplex minus. Clafiis fit in Circumcifione so Officium Duplex minus Domini , Festo SS. Trinita- fit ut Daplex majus, nec diftis & in Feftis in quibus in fert, nifi quod non duplicantur: Calendario apponitur hæc. ' Antiphonæ ad Cantica Ma-

Duplex II. Claffis. gnificat & Benedi&tus, & quo-4. Illud Oficium fit-ut Du- ad certa privilegia de quibus plex I. Claffis , exceptis se- infra , ubi de Occurrentia & quentibus. In toto Officio di- Concurrentia Officii dicetur.. cuntur Pfalmi Feriales,nifi ali CA P UT. I V. ter notetur. AdCompletorium De Officio Semiduplici, utrumque omnia ut in Psal- I.

"O

Fficium fit Semiduplex terio dicuntur ,& fimiliter ad Primam , exceptis Fefto Cir- Calendario apponitur. hæc: cumcifionis , quod quia com- vox, Semiduplex. plet Octavam Nativitatis Do 2. Illud Officium quando mini, proprium huic Festo ri- yenerit in Dominica trans

yox,

[ocr errors]

2

fertur in primam diem non 7. Ad Laudes & Horas.,
impeditam Fefto novem Lec- omnia dicuntur ut in Officio
tionum aut alio Semiduplici. Duplici minori excepto
In O&avis verò 1. 2. vel 3. quod ad Primam dicuntur
ordinis fi occurrat vel in Preces & ad Completorium.
Quadragesima , fit tantùm

8. Habet secundas Vefpe-
Commemoratio de Semidu- ras , nisi ob concurrentiam
plici , fed non transfertur. alterius Fefti aliter fieri de-

3.. Officium Semiduplex beat.
incipit a Vesperis diei præ 9. Completorium ut poft
cedentis.

primas Vesperas.
4. Ad Completorium om CAPUT V.
nia dicuntur ut in Psalterio, De Officio Festi Simplicis.
nifi contingat fieri de die in- i.
tra O&avam Orationem pro-

Fficium fit Simplex
10

iis diebus in quibus
priam habente ad di&tum Of- apponitur in Calendario hæc
hcium, ut funt omnes Octa- vox, Simplex.
væ Feftorum Domini ac 2. Simplex nunquam trans-
etiam Affumptionis B. Ma- fertur , led de eo fit eo ipfo
riæ ; quod etiam observatur die quo occurrit ; nisi con-
in Duplicibus.

tingat eodem die fieri de Fefto
5. Ad Matutinum extra Şemiduplici , aut fupra , ve!
Tempus Paschale, Noctur- de die intra Octavam vel
num quod unicum est nom de Dominica anticipata
vem Pfalmos habet fub tri- vel de Beata Maria in Saba
bus Antiphonis ; id eft tres bato , vel de Vigilia aut de
Pfalmos lub unaquaque An- Feria Majore vel etiam Mi-
tiphona , Versiculum , tres nore privilegiata , tunc enim
Lectiones & tria Responso- de Simplici fit tantùm Com-
ria. Pfalmi de Feria sumun- memoratio.
tur ut in Psalterio;

Antipho 3. Cætera in Fefto Sim-
næ, Versiculus & Responso- plici fiunt ut in Semiduplici,
ria sumuntur de Proprio, vel exceptis quæ fequuntur,
fi defint, de Communi Sanc 4. De Simplici Fefto fit
torum, hoc ordine : Feria tantum a Capitulo Vespera-
ij. & v. de primo No&ur- rum præcedentis diei , &
no ; Feria iij. & vj. de terminatur ad Nonam in-
fecundo Nocturno; & Feria clusive.
iv. & Sabbato de tertio Noc 5. Ad Vefperas & ad Lau-
turno. Lectiones verò ordi- des dicuntur Suffragia.
nantur ut in tertia Parte 6. Ad Matutinum , quod
Capite de Le&tionibus , & aliàs dicitur ut in Semidupli-
dicitur Te Deum.

cibus , Le&tiones duæ priores
6.Tempore Pafchali, cons- de Scriptura occurrente: uni-
tat Nocturnum tribus Psalmis ca tantum de Fefto omni
fub una Anaphona ; iique di- tempore dicitur.
cuntur secundum Feriam , ut 7. Ad Laudes ( exceptis
notatur in Proprio de Tem- Suffragiis, ) & Horas, om
pore.

nia ut in Semiduplicibus,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mæ.

Rubricarum generalium,
CAPUT VI. mam non dicuntur Preces , &

De Dominicis. cætera observantur quæ ob"in Oficio Du

tres Classes dividun. plici majori. tur. Prima Claffis eft earum

6. Dominica nunquam diquæ excludunt quæcunque midiat Vefperas ; & ideo Fefta etiam Solemnia ; & funt fi in Sabbato fiat Officium octo sequentes: prima Adven- de Sancto cujus Feftum eft tûs, prima Quadragefimæ , Duplex, & non eft ex fupra Paffionis,Palmarum,

Pafchæ, reservatis Vefperæ erunt & in Albis , Pentecoftes & integræ de Dominica sequerra Trinitatis.

ei , cum Commemoratione de 2. Secunda , earum eft Feito illo Duplici. Similiter quæ tantummodo Solemnia si Ferià fecundà fieri debeat

& Duplicia I. Claffis admit. de Duplici , quod non fit ex funt, cætera excludunt ; & fupradi&tis , Vefperæ in ipfa funt fequentes : secunda , ter- Dominica erunt integræ de tia, quarta Adventûs , Sep- Dominica , cum Commemotuagefimæ , Sexagefimæ

ratione de fequenti Duplici. Quinquagesimæ , fecunda 7. Matutinum , ut in cæte. tertia & quarta Quadragefi- ris Duplicibus , extra Tem

pus Pachale_tres Nocture 3. Dominicæ omnes supra- nos habet Tempore verò diétæ dicuntur Privilegiatæ. Pafchali unum ,

4. Tertia Classis continet proprio Antiphonarum , qui cæteras anni Dominicas, quæ fuo loco notatur. Cætera ut Dominicæ communes & per in Duplici majori servantur. annum vocantur ; & cedunt 8. Dominicale Officium Fefto Duplici II. Claffis , nec transfertur , nec omnino & supra; fed excludunt Du- omittitur , nifi in quibusdam plicia majora , exceptis üs casibus de quibus dicetur pofquæ funt Festa Domini , sci- tea., Sed fi in Dominicam licet die O&avâ Epiphaniæ,

inciderit Festum cui fecundum qui & Baptismus Domini regulas fupradictas Officium Vifitatione B. Mariæ Vire Dominicæ cedere debet , fiet ginis, Transfiguratione Do- Commemoratio Dominicæ in mini , Exaltatione & Inven- utrisque Vefperis & Lauditione S. Crucis , die O&tabus : & ad Matutinum ultivâ Anniversarii Dedicationis, ma Lectio legetur de HomiTestis fan&i Stephani Proto- lia Dominicæ. martyris & fancti Joannis E 9. Si Vigilia Nativitatis vangeliftæ.

Domini & Epiphaniæ in Doso Officium Dominicæ fit minicam inciderint, fiet ut in ritu Duplici majori nisi proprüs locis notatur. contingat illud transferri , vel 10. Si Nativitas Domini , anticipari , ut dicetur infra, Festum fancti Stephani, fancti ac proinde habet primas & se- Joannis Evangeliftæ in Docundas Vesperas. Ad utrum- minicam inciderint, Officium que Completorjum & ad Pri Dominicæ'de quo per triduuin

cum rita

[ocr errors]
« 이전계속 »