Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 24-25권

앞표지
CEDAM, 1863
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

410 페이지 - quatrecentssexanta tres. — M. de Muntsuar dega de Leyda. — Los deputats del General et cetera. Domini deputati et cetera. Als molt honorables e savis senyors los consellers de la ciutat de Manresa. Molt honorables e savis senyors. Vist haveu ab quanta humanitat e bona tractacio havem menejat axi ab letres com per miga del honorable micer Gregori Molgosa volguessem tollerar
346 페이지 - se sguarden. E que de aço conste per acte continuat per lo notari e scriva de la diputacio local dessus dita. Dada en Tarragona a sis dies del mes de juliol del any de la Nativitat de Nostre Senyor Mil CCCC sexanta e nou. — Bernat Çaportella. Dominus deputatus generalis mandavit mihi
360 페이지 - del any Mil CCCCLXIII. —M. de Montsuar dega de Leyda. — Los deputats del General et cetera. Domini deputati et cetera. Als molt honorables e savis senyors los consellers de la ciutat de Manresa. Molt honorables e savis senyors.
49 페이지 - á continuacion. Don Joan per la gracia de Deu Rey de Arago de Navarra de Sicilia de Valencia de Mallorques de Cerdenya e de Corcega comte de Barcelona duch de Athenes e de Neopatria e encara corate de Rossello e de
266 페이지 - falla. Data en Barchinona a VIII de nohembre del any MCCCC LXIII. — M de Monsuar dega de Leyda. — Los deputats del General et cetera. Domini deputati et cetera. Al molt egregi e strenuu baro lo senyor comte de Pallars capita general del exercit del Principat de
186 페이지 - M. de Montsuar dega de Leyda. Los deputats del General et cetera. Domini deputati et cetera. Al molt egregi e strenuu baro lo senyor don Hugo Roger comte de Pallars capita general del exercit del Principat de Cathalunya. Molt egregi e strenuu baro. Nous poria dengu inculpar de esser solicit en scriure e avisar de les coses
124 페이지 - de octubre del any MCCCCLXIII. —M. de Monsuar dega de Leyda. — Los deputats del General et cetera. Domini deputati et cetera. Al molt egregi e strenuu baro lo senyor comte de Pallars capita general del Principat de Cathaluuya. Molt egregi e strenuu baro. Una querellosa
371 페이지 - comunida. Data en la vila de Monço a XIIII dies del mes de abril del any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCLXX. — Bernat Çaportella. Dominus deputatus mandavit mihi Johanni Solsona. En diferentes fechas del mismo año, se expidieron cartas iguales
63 페이지 - Navarra de Sicilia de Valencia de Mallorques de Cerdenya e de Corcega comte de Barcelona duch de Athenes e de Neopatria e encara comte de Rossello e de Cerdanya als noble e magnifichs los veus portant de General governador capitans veguers sotsveguers
199 페이지 - et cetera. Al molt egregi e strenuu baro lo senyor comte de Pallars capita general del Principat de Cathalunya. Molt egregi e strennu baro. La causa de la present es per avisar vos com havem informacio

도서 문헌정보