페이지 이미지
PDF
[ocr errors]

D A. G. V IE IR. IEI A. A. IL

[ocr errors][ocr errors]

IEI A- N ID IE IL II N G IE IN

[ocr errors]

vER TE GEN wooR DE GEN De L IC H A A MI

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

-

[graphic]
[ocr errors][merged small]

f, t - -- - - - - * * * w, --
- - • - , t
- - - - -- - - - - - - - - -- - -- ---- --- -- --
e- o
- -
p, -- *r*** w,- - - - - ---- " - - - - -
t -
- * * '
- -- -- • - - - - - - - ' - - *- - - -
- -
; - r - -
- ' - k- - - * - , -
- - - - * * -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - -
- -
-- w- --
*-
v» « - - - - - - - - - - - , to - ; - t ' t e , - - e- n
t - - - - - -- w - -- --- ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- t
- - - -- - - - - -n - - - -- -- -- - -
." - - o n -- :: T 5: * * 2 , en te c . . v : : : : : : : :-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
• I w- ** -4- T l C ". C f, -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r- t * an - - -
t - R) VN- Yo- k -
- - - - - - -- - -- - - - - - - -
4 - - - 1 - #- - - - - - - t - - - - - -- - - 'J - -
** -
- - - -
• "

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

V ER TE G EN W C C R. D I G EN D L I CH A A M.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

I N G EN VAN HET

[ocr errors]
[ocr errors]

- . . . -, 1 w diening mogt worden gemaintineerd, en de Municipaliteit!

hinderd daar in te laaten , tot dat het Vertegenwoordigend Lichaam zou de hebben beslist de klagten door het Requestranten, tegen voorsz. Municipaliteit ingebragt:

[ocr errors]
[ocr errors]

Eene Missive van het zelfde Bewind, savorabel adviseerende op de Requeste van Jan Cornelis van Hoorn, daarby verzogt hebbende dat het Cailegium Medico 4'harmaceuticuin , alhier in den Haag, mogte worde gelast tot het afnee oren van des Requestrants exainen als Apothecar,

van gemelde plaats aangeschreeven, om denzelven ouver

t

ten einde als zodanig te kunnen fungeeren: - en woruc

conform geconcludeerd. v . - Eene Missive van President en Raaden in den Hove van Justitie over de voorunaalige Gewesten Holland en Zeeland, favorabel adviserende op de Requeste van Hendrik //illem Henke , daarby verzogt hebben de om brieven van creatie als Notaris: en wordt conform geconclu

-deerd.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

een van Pieter van der Zanden, respectivelyk verzogt heb bende om brieven van Vehia Afotatis: - en worden deeze verzoeken geaccordeerd. - Het in advis gehouden declinatoir Rapport van de Burgers Representanten van Galen en verdere Gecommitteerden, (uitgebragt den 24 Maart laatstleden ) ten exanen. eener Missive van het Uitvoerend Bewind, adviserende' op de Requeste van Zuster Maria Josepha van der Grinten, Priorin, en S. Petrus Schmitz, Administrator Prio. '

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

t

den verkoop van twee perceelen Lands, genaamd de Hospen-Vyvert en Poekelwilligen, en zulks ter stuiting of stateering eener proceduure, waar mede het gezegde Klooster bedreigd wordt, tendeerende hetzelve Rapport, dat het verzoek der Supplianten, zoo als hetzelve is liggende, behoort te worden gedeclineerd en geweezen van de hand, en Copie der stukken gezonden aan het Hof van Justitie over het voormaalig Gewest Gelderland, ten einde daartoe termen vindende, het recht van het Bataafsche Volk te doen waarneemen. *

De President brengt in omvrage, of de vergadering zich met dit Rapport kan conformeeren ?

Verhoysen zegt: Dat hy zich zoo voetstoots met het geadviseerde van de Commissie niet kan conformeeren, maar integendeel het advis van het Uitvoerend Bewind verkiest, en wel: Vooreerst: om dat de Comismissie alhier een applicatie van eenige Wetten der Woer-Vorsten des Lands, en opgevolgde Bestuuren inroept, welke niet door gaat; deeze Wetten spreeken alleen tegen die alienatien en hypo. the.catien van vastigheden, door Geestelyke Corporatien, welke direct ondernomen worden, om de waarde dier Goederen, uit het Land te trekken, en alzoo voor den Bataafschen Souverain in effecte niets over te laaten; doch van zodanige hypothecatien is thans geene questie; - deeze verstrekt, om eene wettige schuld te voldoen, welk oogmerk ten allen tyde zoo favorabel en zoo gunstig is beschouwd, dat het allerwegen en ten allen tyde voor uitneeming vatbaar is geweest, al was het dan ook maar slegts op deezen grond, dat men niet verstaan wordt Goederen te bezitten, dan na aftrek van de schulden. Ten tweeden: om dat het voorgewende gebrek van qualificatie der Requestranten, minder onze opmerkzaamheid moet naar zich trekken, dan de loffelyke pooging der Requestranten, om wettige schulden te voldoen, te meer, om dat de Requestranten, benevens alle de overige Geestelyke Corporatien, in die streeken, volstrekt buiten de mogelykheid zyn, uit hoofde dat alle derzelver Bezittingen zo roerende als onroerende, zyn geïnventariseerd, om daar uit, ter voldoening der pretensien in questie, iets te mogen nemen, en waaromtrent zy reeds zyn, immers in rechten staan betrokken te worden, terwyl even eens de Crediteur buiten de mogelykheid wordt gebragt, om op zyne pretensien voldoening te krygen. Hy concludeerd derhalven met het Uitvoerend Bewind, om het gedaane verzoek te accordeeren.

Doelman en Schermer appuyeeren dit.

Van Galen zegt:

Deeze Vergadering, noch eenig Lid van dezelve, behoort voetstoots over dit rapport te delibereeren, het is gedrukt en aan de order gesteld en de Commissie heeft zelve geproponeerd de Missive van het Bewind tot meerdere elucidatie van de Vergadering 'er by te doen drukken; hier uit zal een iegelyk die dezelve met attentie heeft

geleezen, ten duidelyksten hebben kunnen ontwaaren, dat het dominium eminens over die Goederen aan den Lande competeert, en dat niemand bevoegd is dezelven te bezwaren te ver aliëneeren ofte te verhypothekeeren, buiten consent van den tydelyken Souverein; de redenen waarom dat consent wordt gerequireerd, zyn geenzints om geen geld buiten 's Lands te doen torschen, zoals door den Burger Verhoysen is opgegeeven, want hier van wordt geen jota of tittel in de Missive van het Bewind gemeld, maar daar van deeze reden opgegeven, dat de Supplianten niet zyn Eigenaaren, maar alleen usufructuarii, die uit dien hoofde consent van den territoriaalen Souverain behoeven, en daarenboven moeten demonstreeren, dat zy tot het veralineeren derzelve door hunne conventuulen of Kloosterlingen zyn geauctoriseerd, en dat zy geene andere Goederen tot voldoening hunner schulden, buiten dit Territoir zyn bezittende, aan alle welke Defecten het onderhavig Request laboreerde, waarom ook het Uitvoerend Bewind stellig adviseert, dat dit verzoek behoort te worden gedeclineerd, en de stukken gesteld in handen van den Momboir, om zo daanig te procedeeren, als in goede Justitie zal bevonden worden te behooren, doch voegt er onmiddelyk by, dat by aldien deeze Vergadering over deeze abuisen mogt verkiezen te gisseeren, dat er dan eene surcheance zoude , moeten worden verleend, en de Supplianten intusschen voorgeschreeven wat te doen; uwe Commissie integendeel, begrypt, dat het Uitvoerend Bewind stellig en niet zo ingewikkeld behoort te adviseeren, want dat de Wetgeevende Vergadering geen surcheance kan verleenen, die nog niet is verzogt, en in praejudicie van derdens kan verstrekken, gelyk hier het geval is. Het zou de tegens de waardigheid van eene Souvereine Vergadering aanlopen, met Individus, (om zo te spreeken) te morssen, en te zeggen, als gy dat doet, zullen wy dat doen, zy moeten zelfs hunne abuisen redresseeren; hier toe hebben zy hun

ne Practizyns of Bediendens, die naar de motieven van Ul. '

[ocr errors]

De Voordragt van de Commissie tot de zaaken van de Drukkery, om geautoriseerd te worden tot het beraamen der nodige middelen, omtrent zodamige Debiteuren van gemelde Drukkery, welker Boedel aan gezegde Commissie zal blyken insolvent te ZWIl, a

De President brengt in om vrage, of de Vergadering zich met de eze Voordragt kan conformee

ren? - -- - - - - - - Van

p

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

reclameerende de binnen deeze Republiek gelegen Goederen, genaamd de Goederen des Bisdoms: – gesteld in handen van de Burgers Representanten Verbeek, Bannier, Baesten, Schluiter en Cuypers, om consideratien en advis. - . Eene, daarby inzendende het Request van J. van Os, verzoekende met een Militair gagement, douceur of gratificatie te worden begunstigd : - aan het Uitvoerend Bewind, om consideratien en advis. Een van het Bureau ter Judicature der Convoyen en Li. centen, houdende advis op de Requeste van Barent Visser, daarby verzogt hebbende mandament van revisie van zekere Sententie; tendeerende, om dit verzoek te houden voor vervallen, vermits deeze zaak reeds in der minne was getermineerd : - en wordt conform geconcludeerd. . .

Eene van het Hof van Justitie over de voormalige Ge

van H. en 5. D. de Meyer, te Dordrecht, verzogt hebben: de om rappel van ban : - na verklaring van onverwylde noodzakelykheid conform besloten. Eene van het Hof van Justitie over het voormaalig Gewest Utrecht, houdende favorabel advis op de Requeste van VV; J. Armenant, verzogt hebbende om brieven van Creatie als Notaris: de tweede leezing bepaald op aanstaanden Vrydag. Eene van het Departementaal Bestuur van de Eems, verzoekende een dedoumagement voor zodanige Ingezetenen, welke by aanhoudendheid met inquartiering bezwaard zyn: gezonden aan 't Uitvoerend Bewind, om bericht, consideratien en advis. Eene van de Municipaliteit van Opperdoes, verzoekende autorisatie, om zeker persoon, welke zich aan oproerigheden heeft schuldig gemaakt, uit het Stemregister te royeeren : - gezonden aan het Uitvoerend Bewind, om

in deezen zodanig te handelen, als hetzelve zal vermeenen te behooren.

Eene van de Municipaliteit van Amsterdam, zich beklas gende over eene Resolutie van het Uitvoerend Bewind, waaroy zy gelast was, de tracteinenten aan het Committé van Justitie uit te betaalen, het welk door haar geweigerde

- was, uit hoofde dat by het Stedelyke Reglement van den

3 Augustus 1795 dat tractement was bepaald, en het Committé had gedeclareerd, zich aan dat Reglement niet langer verbonden te rekenen : – gezonden aan 't Uitvoe-: rend Bewind, om te dienen van bericht, consideraties en advis.

Eenige Requesten, als : Een van Jacoba Maria Esink Molenberg, verzoekende brieven van Venia AEtatis: - de tweede leezing bepaald op aanstaanden Vrydag.

Een van F. van der Schot, verzoekende om pardon, met surcheance: - aan het Hof over het voormalig Gewest Bataafsch Braband, om bericht, consideratien en

advis.

Een van P. F. Warner en andere Pachters in het voormaalig Quartier van Nymegen, verzoekende remissie van pachtpenningen : aan het Uitvoerend Bewind, om bericht, consideratien en advis.

Een van J. Niedaspe en C. en S. Dulemberg, gepacht hebbende de Zandmeyerye te Hargen, onder de jurisdictie van Schoorl , verzoekende wegens overgekomen desastres remissie voor den tyd van drie vierde Jaar: – aan het Uitvoerend Bewind, om consideratien en advis, Een van C. Dulemberg en A. Louw, woonende onder , Schoorl, Pachters van drie blokken Koorn-Tiendens, en verzoekende, naardien) door de invasie der Engelschen, het Zaadgewas nog te velde staande, in die Quartieren is : vernield, remissie van Pacht- penningen, ter somma van f 221: - aan het Uitvoerend Bewind, om consideratien en advis. - ' - - E - ; *

:

westen Holland en Zeeland, adviseerende op de Requeste 2 kamp, #oende , uit hoofde van het slecht gedrag van 2 - , 3

haaren

[ocr errors]
« 이전계속 »