페이지 이미지
PDF
ePub

Even there
Against the hospitable canon, would I
Wash my fierce hand in his heart.

Coriolanus, act. i. sc. x. "Ωστούποτ' Αίανθοίδ' ατιμάσουσ' έτι.

98

If he be taken, he shall never more
Be fear'd of doing harm.

King Lear, act. ii. sc. 1.

121

'Εγώ μεν ουδέν οίδ' έποικτείρω δέ νιν,
Δύστηνον έμπας, καίπερ όντα δυσμενή,
Οθoύνεκ' άτη συγκατέζευκται κακή,
Ουδέν το τούτου μάλλον ή τoυμόν σκοπών.

[ocr errors]

Here I see thee fall'n below
My most revengeful wish, and all the rage,
The noble fury, that this morn enflamed me,
Is sunk to soft conpassion.

Thomson's Sophonisba, i. 4.
None can the turns of Providence foresee,
Or what their own catastrophe may be.

Pomfret’s Cruelty and Lust. 125

Ορώ γάρ ημάς ουδέν όντας άλλο, πλην

Είδωλο, όσουπερ ζωμεν, ή κούφην σκιάν.
And what art thou, a shadow less than shade,
A nothing less than nothing.

Young's Night Thoughts, v. "Ανθρωπός έτι πνεύμα και σκιά μόνον.

Gnome Monostich. Poet. Gnom. Græc. Leips. 1829. For further instances see P. V. 446.

Τοιαύτα τοίνυν εισορών, υπέρκοπον
Μηδέν ποτ' είπης αυτός εις θεούς έπος,
Μηδ' όγκον άρης μηδέν', εί τινος πλέον
*Η χειρί βρίθεις, ή μακρού πλούτου βάθει.
Ως ημέρα κλίνει τε κανάγει πάλιν
"Απαντα τάνθρώπεια τους δε σώφρονας
Θεοί φιλoύσι.

127

[ocr errors]

More serious is the object offered before our eyes. In these Heaven's justice, in these a most remarkable precedent to teach us within our heights to know ourselves.

T. Heywood's Fortune by Land and Sea, act v. sc. 1.

Hark! again he raves;
My friends, if you can bear the shocking sight,
Such a sad abject view of human nature,
May check our pride, and teach us we are men.

Whincop's Scanderbeg, act. v. 139 Μέγαν όκνον έχω και πεφόβημαι, Πτηνής ως όμμα πελείας.

ουδέ πελέκης Tρήρωνος λήθοντο.

Apoll. Rhod. ii. 533. They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria.

Hosea xi. 11. 154 Τών γάρ μεγάλων ψυχών τείς,

Ούκ άν αμάρτοι κατά δ' άν τις εμού
Τοιαύτα λέγων, ουκ αν πείθοι.
Προς γάρ τον έχονθ' ο φθόνος έρπει.

S

And the brute crowd whose envious zeal,
Huzzas each turn of Fortune's wheel;
And loudest shouts, when lowest lie,
Exalted worth, and station high.

Scott's Rokeby, Canto vi.
For whoso reaps renown above the rest,
By heaps of hate shall surely be oppress'd.

Sir W. Raleigh on Gasgoyne's Steel Glass.

Envy, like the sun, doth beat
With scorching rays on all that's high and great.

Waller on the Duke of Monmouth's expedition.

iels
Is this the happiness of being born great,
Still to be aimed at?

Ben Jonson's Sejanus, act iv.

158 Καίτοι σμικροί μεγάλων χωρίς

Σφαλερόν πύργου ρυμα πέλονται:
Μετά γάρ μεγάλων βαιός άριστ' άν,

Και μέγας ορθοίθ' υπό μικροτέρων.
Such is the world's great harmony, that springs
From order, union, full consent of things ;
Where small and great, where weak and mighty, made
To serve, not suffer; strengthen, not invade; και
More powerful each as needful to the rest,
And, in proportion as it blesses bless'd.

Pope's Essay on Man, Epistle 3. 169 Μέγαν αιγυπιόν δ' υποδείσαντες.

Τάχ αν εξαίφνης, ει συ φανείης,

Σιγή πτήξειαν άφωνοι.

πταξαν δ' ακίνητοι σιωπά
Ηρωες αντίθεοι.

Pind. Pyth., iv. 100.
Neither the King, nor he that loves him best,
The proudest he that holds up Lancaster
Dares stir a wing, if Warwick shake his bells.

Hen. VI. Part III. act i. sc. I.

Warwick is here evidently compared to the Falcon.

183 Ού ποτε γάρ φρενόθεν η επ' αριστερά, &c.

A wise man's heart is at his right hand ; but a fool's heart at his left.

Ecclesiasticus x. 2. 193 Στηρίζει ποτέ τάδ' αγωνία σχολά,

"Αταν ουρανίαν φλέγων.
Fulmineâ torvum exclamat Marcellus ab irâ.

Sil. Ital., xi. 99.
And Conrad, you—the soul of all our counsels !
What discontents you, that in anger thus,
You flash upon your friends ?

Shee's Alasco, act iii. sc. 2.

205 Αίας θολερό

Κείται χειμώνα νοσήσας. Compare with Antigone, 920. 253 Το γάρ έσλεύσσειν οικεία πάθη,

Μηδενός άλλου παραπράξαντος,

Μεγάλας οδύνας υποτείνει.

Solatia leto
Exitium commune dabit.

Claud. in Rufin. II. 19.

Of all miseries, I hold that chief,
Wretched to be, when none coparts our grief.

Webster's Cure for a Cuckold, act v. sc. 1.
Fellowship in woe, doth woe assuage.

Shakspere's Rape of Lucrece. 264 Α νήρ εκείνος, ηνίκ' ήν εν τη νόσω,

Αυτός μεν ήδεθ', οίσιν είχετ' εν κακούς,

[ocr errors]

*

*

*

[blocks in formation]
[ocr errors]

Νύν δ', ώς έληξε, κανέπνευσε της νόσου,
Κεϊνός τε λύπη πάς ελήλαται κακή.

Pol, me occidistis, amici,
Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas
Et demptus per vim mentis gratissimus error.

Hor. Epist. II., ii. 138.

Better I were distract;
So should my thoughts be sever'd from my griefs ;
And woes, by wrong imaginations lose
The knowledge of themselves.

King Lear, act iv. sc. 6.
I am never better than when I am mad ;
Then, methinks I am a brave fellow,
Then I do wonders; but reason abuseth me.

Kyd's Spanish Tragedy, act iii.
There are similar passages in Lee's Edipus, act v. sc. 1; Trapp's Alra
Mule, act iv. sc. 2.
286 Γύναι, γυναιξί κόσμον ή σιγή φέρει.

[ocr errors]

Tacita bona est mulier semper, quam loquens.

Plaut. Rud., act. iv. sc. 4.
Some will count it virtue in a woman,
Still to be bound to unoffending silence.

Grim, the Collyer of Croydon, act i. sc. 2.

Speed.

Item, she is slow in words.
Launce. Oh villain, that set this down among her vices.
To be slow in words is a woman's only virtue.

Two Gentlemen of Verona, act iii. sc. 1. 294

Σκιά τινι
Λόγους ανέσπα.

P.V. 1067 for ανέσπα.

Swagger, swear, and discourse fustian with one's own shadon.

Othello, act ii. sc. 3. 303 Κόμην απρίξ όνυξι συλλαβών χερί.

See for Illustration, Persæ, 1019.
370 Τι δήτ' αν αλγοίης επ' έξειργασμένους και
Ου γαρ γένοιτ' άν ταυθ' όπως ουχ ώδ' έχειν.

Things without remedy,
Should be without regard; what's done, is done.

Macbeth, act iii. Sc. 2.

Helpless hap it booteth not to moan.

Spencer's Fairy Queen, book I. canto iv. stanza 49.

What's not in you,
To be prevented, should not cause a sorrow.

Massinger's Unnatural Combat, I. 2. Also, Two Gentlemen of Verona, act iii. sc. 1.

379

Μηδέν μέγ' είπης.

Μηδέν μέγα μυθεύ.

Theo. Idyll., x. 21.

« 이전계속 »