Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 20-21권

앞표지
CEDAM, 1861
0 서평
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

405 페이지 - Als molt reverends egregis nobles e magnifichs senyors los diputats del General e llur concell representants lo Principat de Cathalunya residents en Barchinona.
184 페이지 - Als molt reverends magnifichs honorables e de gran providencia senyors los diputats e conseil lur representants lo Principat de Cathalunya. Molt reverends magnifichs honorables e de gran providencia senyors.
212 페이지 - Manuel de Monsuar dega de Leyda. — Los diputats del General e consell llur representants lo Principat de Cathalunya a vostra honor aparellats.
22 페이지 - Als molt reverend honorables e de molt gran saviesa mossenyors los diputats del General de Cathalunya residents en Barchinona. Molt reverend honorables e de molt gran saviesa mossenyors.
112 페이지 - M. de.Monsuar dega de Leyda. — Los diputats del General e concell llur representants lo Principat de Cathalunya residents en Barchinona.
378 페이지 - Mos senyors lo vostre humil servidor qui recoman en vostre gracia e merce Miquel Vives defenedor del General. Als molt reverends egregis nobles mognifichs e honorables senyors los diputats del General e concell representant lo Principat de Cathalunya. Molt reverends egregis nobles magnifichs e honorables senyors. No sens gran congoxa vos scrivim car de hora en hora nos venen tants de clams e...
248 페이지 - Als molt reverends egregis nobles magnifichs e de molt gran saviesa senyors los diputats e concell lur representants lo Principat de Cathalunya. Molt reverends egregis nobles magnifichs e de moll gran saviesa senyors.
456 페이지 - Cathalunya ab intervencio e consentiment de la ciutat de Barchinona en virtut de la comissio de la cort ultimament celebrada en la ciutat de Leyda e encara de la capitulacio al dit Principat atorgada fermada e jurada et alias.
230 페이지 - Als molt honorables e molt savis senyors los pahers de la vila de Cervera. Molt honorables e molt savis senyers.
237 페이지 - Al Molt egregi e strenuu haro lo senyor comte de Pallas capita general del esercit del Principat de Cathalunya.

도서 문헌정보