페이지 이미지
PDF
ePub

Spoedig dokken — Het stoomschip Navarino, groot 3300 ton, kwam Woensdag 28 Augustus van het vorige jaar des avonds in een der droge dokken van de Victoria-Graving-dockCompany te Londen. Des donderdagsmorgens te 6" 45' werd begonnen het schip droog te pompen; het schip stond te 8 u" 25' droog. De bodem werd daarna geschraapt over een oppervlakte van af de kiel tot de lijn van 22 voet diepgang, de kaalgeschraapte plekken bijgehaald met Rathjen's grondverf en daarna het geheele oppervlak bedekt met eene laag van Rathjen’s-antifouling-paint. Denzelfden avond te 6 uur was het schip reeds weder onderweg naar zijn laadplaats.

Dit feit wordt evenwel nog overtroffen door het navolgende: Den Ijen November van het vorige jaar werd te Nicolajeff liet stoomschip Ingool gedokt, gehéél geschraapt, geschilderd, nog eenige werkzaamheden aan de schroef verricht en de bodem daarop weder te water gelaten, alles in den tijd van zeven uren.

Engineering

Wat is het beste middel om aan boord van schepen de wollen goederen tegen mot te beveiligen?

De inzender van deze, voor den zeeman zeer belangrijke vraag, beantwoordt haar zelf ten deele, als volgt:

„Kamfer, peper, carbolzuur, phenilzuur, teer en wat niet al „meer, worden aanbevolen, en toch blijft de mot som wijlen „niet alleen bestaan, doch breidt deze zich zelfs vaak uit. Een „practisch man, houder van een lakenmagazijn, dien ik over „deze zaak sprak, zeide mij: „ik ken daartegen slechts één

afdoend middel, ik laat mijn magazijn minstens elke 14 „„dagen geheel omwerken, d. i. de stukken van de stellingen „nemen, uitkloppen en wederopbergen; en bevind mij „bij deze handelwijze uitstekend. De mot behoeft rust, en deze 1998un ik ze niet.”

Verdient het bestaan eener Octrooi-wet goed- dan wel af.. keuring?

L. vraagt of reeds iemand in ons vaderland eenige proeven genomen heeft met eene der systema van „Oil-testers”, voornamelijk met het oog op eene beoordeeling van Machine-olie?

Ondergeteekende vraagt hoe men de onderstaande vraagstukken mag en moet oplossen.

1. Gegeven: de dagteekening, de breedte en de gegiste lengte der waarnemingsplaats, de aanwijzing, den stand en den gang van den chronometer, de hoogte van het oog, de waargenomen zons-onderrandshoogte en den middelbaren tijd aan boord.

Gevraagd: de lengte.

2. Gegeven: de dagteekening, de gegiste breedte en de lengte van de waarnemingsplaats, de hoogte van het oog, de waargenomen hoogte van een ster A, van een ster B, en den middelbaren tijd aan boord.

Gevraagd: de breedte.

Aangenaam zouden antwoorden op die vragen in dit tijdschrift zijn aan Veendam.

Dr. G. DE JAGER MEEZENBROEK.

De vuren van Ymuiden. - Het Nienws van den Dag dd. 17 April jl. (Bijblad) bevat een ingezonden stuk van A, waarin de aandacht wordt gevestigd op Kapt. Hoffman's artikel in no. 3 van dit tijdschrift. Wij meenen te mogen vertrouwen dat dit niet het laatste woord zal wezen dat in deze zeer belangrijke zaak wordt gesproken.

(Staats-Courant April 1879.)

N. B. Het voornemen bestaat in elk numiner de Mutatiën op te

nemen der afgeloopen maand. Bij eventuëele mededeeling door Heeren Reeders enz. zullen

ook de Mutatiën bij de Koopvaardij gaarne worden vermeld.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][ocr errors][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

België........
Denemarken..........
Frankrijk........
Griekenland .......
Groot Brittanje en Ierland...
Hanzesteden........
Italië .................
Mecklenburg Schwerin & Strelitz......
Nederland...
Oldenburg...
Oostenrijk...
Portugal .......
Pruisen...
Rusland....
Spanje.........
Europeesch Turkije en Donauvorstendommen..
Zweden en Noorwegen.........

3.231 3.178 232 236

[ocr errors][merged small]

I

lusen ...................................

[ocr errors]

.....

.........

19.792

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Peru..

3.090
5.443
2.3251
7.361
4.480
2.678
95.704
2.365

2.850
369.775
806.631

Uraguaij .......
Venezuela en Columbia (Nieuw Grenada en Ecuador.).
Vereenigde Staten....

aten ..............................

[ocr errors][merged small]
« 이전계속 »