페이지 이미지
PDF
ePub

Handboeken voor zeelieden ter koopvaardij.

De Heer Dr. G. de Jager Meezenbroek heeft goedgevonden in een opstel onder voornoemden titel mijn werk: Scheepsbouw, Toetuiging en practische zeemanschap enz., eene vrij scherpe berisping toe te dienen, en zulks naar aanleiding van één ongelukkig misplaatst woord.

ZE. noemt het eene misstelling, en dat woord is wel wat hard, aangezien indien ZE. met een weinig goeden wil wat nauw. keuriger had gelezen, mijne bedoeling niet moeilijk te begrijpen ware geweest, hoewel ik erken mij niet geheel juist te hebben uitgedrukt.

De eigenschap der plaatselijke afwijking der kompassen door den invloed van het scheepsijzer is toch volstrekt niet geheim, zooals verkeerdelijk in mijn boek staat, doch zeer duidelijk voor een ieder zichtbaar. De oorzaken daarentegen der miswijzing en afwijkingen van het kompas behooren tot de natuurgeheimen, zoodat, indien er gestaan had geheime oorzaak in plaats van geheime eigenschap, er geene quaestie van aanmerkingen ware geweest. Ik heb trouwens nergens in mijn boek ontkend dat de verschillende afwijkingen, naar gelang der voorliggende koersen, wiskunstig konden worden bewezen; zoodat de door den Heer M. geleverde hooge wiskunstige bewijsvoering, die ons wel met eerbied voor ZEs. geleerdheid vervult, doch waarvan - zooals ZE. trouwens zelf erkent — geen enkel zeeman een steek begrijpt, gerustelijk had kunnen achterwege blijven. Indien ZE. mijne bedoeling en den geest van het geheele werkje beter had willen begrijpen, daar op bijna iedere bladzijde gezegd wordt dat alle hooge theoriën en ingewikkelde berekeningen opzettelijk zijn vermeden, om aan den titel getrouw te blijven, dan houd ik mij overtuigd dat ZEs. berisping wel wat gematigder zoude zijn geweest, niettegenstaande de verkeerde plaatsing van het woord geheime reeds door mij is erkend. Overigens ben ik den Heer M. zeer verplicht voor de door ZE. genomen notitie van mijn boekje, terwijl iedere heusche terechtwijzing, van iemand van ZEs. kunde, dankbaar door mij zal worden aangenomen.

J. MULLER.

(Staats- Courant Dec. 1878 en Jan. 1879.)

N. B. Het voornemen bestaat in elk numiner de Mutatiën op te

nemen der afgeloopen maand. Bij eventueele mededeeling door Heeren Reeders enz. zullen

ook de Mutatiën bij de Koopvaardij gaarne worden vermeld

[merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« 이전계속 »