페이지 이미지
PDF
[ocr errors]

het Bataafsche Volk, op zekeren naderen te bepasten tyd, af te vraagen, of hetzelve eene herziening der Staatsreg: ling begeere, ja dan neen? en als myn geheugen my niet bedriegd, dan heeft toen de Burger Representant, aan het hoofd der Conmissie geplaatst, in den loop der discussien, met klem van reden aangetoond, dat het eenige waare gezichtspunt, waar uit men deeze zaak in de Vergadering had te beschouwen, niet was, of 'er eene revisie cer Staatsiegeling zyn zoude, ja dan neen ; en oog minder, of wy, eigen er authoriteit, de Staatsregeling zouden veranderen, ja dan neen, maar alleen, of wy zouden voortgaan gebreken in te voeren, dan of wy, tls Gemagtigden, welke het voordeel van hunne Comunitten ten behartigen, aan dezelven zouden voorstellen, of zy dien last wel ten einde toe wilden hebben uitgevoerd, en of zy niet liever eene verande' ring en verbetering in dien Lastbrief begeerden. wy zyn alle bekend, Burgers Representanten! met het Decreet, by de Vergadering genomen, volgens hetwelk dit eerste gedeelte van het Conceptbesluit is gehouden in advis, tot dat de Commissie, na gehouden conferentien met het Uitvoerend Bewind, de Vergadering nader zoude hebben gediend van haare consideratien, over de wyze en daarstelling van dit een en ander, tot welken last zy, in het tweede gedeelte van het Conceptbesluit, voorstelt gesuthoriseerd te worden. Het komt er derhalve op aan te onderzoeken, of de Commissie deezen haaren last zodanig heeft uitgevoerd, dat de Vergadering kan overgaan, het eerste gedeelte van het Conceptbesluit te decreteeTen, Natuurlyk moet men hier vraagen : wat was dan de last, door de Vergadering aan h•are Commissie gegeeven? zeer zeker niet, om een geheel nieuw Plan, of het Ontwerp eener ci: uwe Acte van Staatsregeling te vervaardigen en aan de Vergadering voor te stellen. Dit denkbeeld was zo verre afgelegen, van den geest die in de Vergadering heerschte, zo verre afgelegen van het Voorstel des Uitvoerenden Bewinds, in de zelfs Missive van den 2 Maart laatsil., vervat, dat men te vergeefsch naar de redenen zoeken zal, die de Commissie gepermoveerd hebben, om dezen haren last te buiten te gaan, en zich te leenen tot een en arbeid, waar toe zy niet geroepen was. Had de Commissie zich onledig gehouden, om een gedetailleerden voordragt samen te stellen, van de onderscheide gebreken, die zich in de applicatie der voorschriften onzer Staatsregeling opdoen ; van de moeilykheden, die in het algemeen daarstellen van alle de deelen der Staatsregeling ten voorschyn komen, van de tegenkantingen die ontstaan, omtrent veele verordeningen, strydig met den aart en gesteldheid der zaken, strydig met de locale situatie van ons Vaderland, met het on' derscheiden caracter van deszelfs In wooners, derzelver levenswyze en zeden. Hadt zy zich laten voorlichten over de botzingen, die, volgens het Uitvoerend Bewind, door geene genoegzame afscheiding der Machten, moesten plaats grypen; hadt zy zich gespitst, de middelen aan de hand te geeven, door welken, by de Herziening der Staatsrege•

[merged small][ocr errors]

ling, deeze feilen konden worden weggenomen, zich ge€ Xpliceerd over het voorstel des Bewinds, aangaande de wyze op welke deeze herziening kon de plaats hebben : dan geloof ik, dat aan het oogmerk der Vergadering beter zoude zyn voldaan geweest, en dat men nader zoude gekomen zyn, tot het goote punt, daar thands aller oogen op staat en. Maar van dit alles is niets gebeurd! De Commissie verlaat de vruchtbaare streeken die voor haar liggen, om in eene afgelegen woestyn rond te doolen. Men had, door de ondervinding, de gebreken onzer tegenwoordige Staatsregeling leeren kennen, tot derzelver verbetering wierdt m n al zo langs een gebaanden weg geleid : maar men verkoos niet deezen te bereden , en liever eene geheele nieuwe machine (ap te bouwen, waar van men de wer

king niet kan berekenen, en de uitkomst moet afwagten,

Eene machine, waar van ik my verzekerd houde, dat zy, indien men beproeven wilde haar in omloop te brengen, na verloop van een klein tydperk, in het zelfde graf zou de nederdaalen , op welks rand de tegenwoordige Staatsregeling staat te waggelen. Ik zal de discussien niet rekken, door eene ontlediging van het Ontwerp, dat men goedgevonden heeft ons aan te bieden. Behalven dat eenige Sprekers voor my deeze stof genoegzaam hebben uitgeput, wil ik;my, volgens het verlangen der Commissie, wel borneeren, by eene algemeene beschouwing van het ontworpen Plan. Ik wil hielin haare vermaning gedagtig zyn, en door spits vindige of onredelyke redentwist, in deeze Vergadering, den toon niet aanheffen, welke tot het provoceeren van partyschappen aanleiding geven kan. Trouwens, Partyschappen of Factien ben ik nimmer toegedaan geweest, en die nietige wezens, welke zich tot hoofden 'er van hebben opgeworpen, deeze heb ik altoos uit den grond myner ziele veracht, hoe zy dan ook uit de hoogte, op my en anderen mogten hebben nedergezien. Het heil, het geluk van myn Vaderland, dat alleen, heb ik altoos gezogt, en voor my zelve niets begeerd. Tegen myn wil en dank, meermalen tot zaken van het Bestuur geroepen zynde, heb ik nimmer, door schelluidende discussien, den toon gegeven, waarop de alarmkreet zich kon aanheffen. Dit heeft my altoos even haatlyk toegescheenen, als ik het verachtelyk houde, te zeilen op het compas van vuig eigenbelang, of eigen grootheid op de Puinhoopen van het algemeen geluk te willen bouwen. Doordrongen van deezen geest, van dit gevoelen, heb ik het Plan, door de Commissie overgelegd, wel naarstiglyk doorkeken, en hoe leed is het my te moeten zeggen, dat ik, in weerwil van het goede, dat 'er in mag gevonden wore den, nog veel meer kwaads 'er in heb meenen te ontdekken, 't geene my gebiedt, met onwederstandelyke kracht gebiedt, te verklaaren, dat dit geene Staatsregeling voor myn Vederland zyn kan; my gebiedt, om de Commissie in het aangezigt te zeggen, dat zy de schoonste gelegenheid heeft laaten voorbygaan, om het Vaderland "#

[ocr errors][ocr errors]

Hoe verkeerd waande de Commissie, dat door het sluiten van zulk een Maatschappylyk verdrag, nevens het Altaar des Vredes, ook dat der Eendracht zoude worden opgericht, en alle Partyschappen zouden zyn uitgedoofd. Zou

dan waarlyk dit heilzaam oogmerk zyn bereikt geworden,

[ocr errors]

door het daar stellen eener Constitutie, die de veroordeelde Regeeringsvormen, welke te vooren de bewoonders van Bern, Venetten en Neurenberg, tot Slaaven maakten, nader komt, dan de Regeeringsvorm van een Land, daar schatten, bloed en traanen, aan de Vryheid geofferd zyn? Zou dit oogmerk zyn bereikt geworden, door het daarstellen eener Constitutie, die 's Volks voorrechten den bodem, inslaat, door deszelfs invloed op het Bestuur, in eene nietige schaduw te herscheppen, en eene Aristocratie in de plaats te stellen, duizendmaal erger, dan waar over men zich onder het voormaalige Bestuur beklaagde, en welk juk m en

waande te hebben afgeschud? zou dan dit by een Volk, dat wel door het gewigt zyner rampen afgemat, en in den slaap der moedeloosheid nedergezonken is, maar dat toch echter zyne Vryheid bemint, maar dat toch echter zyne kluisters met weerzin draagt: zou dit by zulk een Volk Vrede en Eendragt kunnen doen gebooren worden? zou dan

de schepping van zeven Staatsraaden, aan de Bataafsche Republiek dit heil aanbrengen ? zeven Goden, om een handbreed Lands te regeeren, terwyl de grootste aller Republieken, die ooit op deeze Dwaalster bestonden, door een Consulaat van drie Burgers bestuurd, en tot den hoogsten trap van luister gevoerd wordt? zeven Goden nog eens, die ondersteund en geschraagd door een Nationaal Kies-Collegie, meester van de Krygsmacht en de Schatkist, het steunsel van hun gezag en grootheid, in zich zelven hebben! Die voor veertien Jaaren lang op hunne zetels gevestigd, zich aldaar juist op die hoogte bevinden, van waar zy de Vryheid alle die slagen kunnen toebrengen, welke deeze ooit van de eigendunkelykste Regeeringsvorm had te vreezen ! Is er dan geen gevaar, dat deeze zeven Staatsraaden, vroeg of laat, in kleine Tirannen zullen ontaarten, in welker oog de Burger niets zal zyn ; - voor welken hy laager zal moeten kruipen, en zich dieper zal moeten n derbuigen, dan hy ooit voor het Stadhouderlyk Bestuur heeft moeten doen? Heeft men dan niet te vreezen, dat dit God of dom eerlang in de zogenaamde Pa tricische geslagten overgebragt, alle andere van de Re

geting zullen worden uitgesloten, en de Burgers, die dit klatergoud niet op de klederen draagen , alleen den lof van stil en geboorzaa in te zyn, zal worden overgelaten? staat er dan niet te wachten, dat deeze Regenten, gelyk weleer, alleen zich zeven zullen zoeken te verryken; dat zy de hurne in alle deelen van het Bestuur zullen indringen, hunne slaven en aanbidders in alle posten en be

dieningen zullen plaatsen, en da: alzo onze Republiek pericliteert, van vry erger natuur te worden, dan zy ooit geweest is? Ja, zou dan die hoogstnoodzaaktyke eendragt kunnen worden saar gesteld, door eene nieuwe Constitu tie, die juist dezelfde gewigtige gebreken behoudt, wel

Na

ke in de tegenswoordige Staatsregeling meest om verbetering roepen? zo als, om maar iets optenoemen, dezelfde ongelukkige verdeeling van het Grondgebied der Republiek in de tegenwoordige Departementen; hetzelfde gevaar voor de altoos op zich zelven bestaan hebben de Gemeenten, om, naar de caprice van de Departementaale bestuuren, of van een of anderen dryver uit dezelve, vereenigd , afgescheiden of verdeeld te worden; de spoedige invoering van hetzelfde stelsel van algemeene belastingen, waarvan de onbestaanbaarheid nauwlyks betoog behoeft; dezelfde onzekerheid in de applicatie der voorschriften, hetzelfde beroep, in onbepaalde gevallen, op wetten die In en niet kent. Eindelyk, om 'er hier mede van afgescheiden, zou 'er een dragt en vrede gebooren worden, uit de horeeniging van de Kerk met den Staat, die, hoe de Commissie dit dan ook t ech: te coloreeren, de scheering en inslag is “ van het 163 Articul des aangeboden ontwerps; een Articul, dat meer duisternis en dubbelzinnigheid in zich bevat, den ik, na de rypste en onzydigste overweeging, in staat geweest ben my te verklaaren. Ik herhaale dan, en ik herhaale het met innig leedweezen, dat dit aangeboden ontwerp, geene Staatsregeling voor myn Vaderland zyn kan. Dat Vaderland moet vry zyn, en een Volk dat jaloers is op zyne vryheid, mag noch kan zich eene andere Constitutie verkiezen, dan zulk eene , die alle hulpmiddelen in zich vereenigt, om deeze vryheid te cimenteeren, en alle inbreuk op de zelve aftewee- v Jen. Het charter van zyne vryheid, behoort het zegel der bestendigheid op het voorhoofd te dragen, dewyl in de vastigheid eener Constitutie, het ware geluk des Volks gelegen is. Zy moet alzo de zaaden, waaruit haar en spoedigen ondergang te duchten is, niet in zich bevatten. Ik heb het eerste te vergeefsch in het aangeboden ontwerp gezocht, en het laatste maar al te zeer 'er in gevonden. Ons Vaderland, reeds zoo sterk geschokt, hygt naar ruste. En dan, Burgers Representanten ! dan zullen wy ons bemind maken by onze Medeburgers, dan zullen wy ons de dankbaarheid van de postetiveit verwerven, als wy - met vourby zien van alle eigenbelang, dit om waardeerbaar geschenk uit de duisternis ten voorschyn brengen, waarin het bedolven ligt. Hier komt geene verkleefdheid aan Godsdienstige of Staatkundige Theorien te pas. Miyo Medeburger zy Roomsch, hy zy Hervormd, of geen van beiden, wat gaat my dat aan? Ik eisch alleen van hen, dat hy een goed, nuttig en deugdzaam Lid zy van Maatschappy. Myn Vaderland moet eene Regeeringsvorm hebben: de eene wil de volstrektste, de andere eene gemengde eenheid, en een derde weder iets anders hebben : - 12at ik de oogen open doen, en in de gedenkboeken der menschheld, of in de geschiedenis der volken, vooral in de geschiedenis van myn Vaderland, rond zien, om te leeren, door welke wetten het geluk der Maatschappy, en vooral het geluk van myn Vaderlaud, best is bevestigd geworden, en laat ik dan beslissen wat my te l.iezen staat, Laat ik dit doen, met de overtuiging in het beste, dat de Staatkasge

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

ner eventueele revisie, blyvende de principaale zaak in advis, tot dat die Commissie nader Rapport zoude gedaan hebben. l De redenen die my daar toe bewogen, waren deeze: In den voordragt van het Uitvoerend Bewind wierd gesproken van verregaande botsingen, gebreken en moeyelykheden, welke eene onvermydelyke revisie vorderden, zonder dezelve nominatim op te geven, en ik hoopte dat door een nader onderzoek, die alle, zowel als de voorgedragene Staatkundige redenen tot eene revisie, in een helder daglicht zouden gesteld worden, ten einde ik en alle Leden deezer Kamer daar over met grond zouden kunnen oordeelen, en met een viy en onbesmet ge weeten , met eene volkomene overtuiging zouden kunnen concurreeren, tot het dan te nemen Desluit. In een zaak van zo veel belang als deeze niet aan woorden of klanken te blyven hangen, maar zaaken te beschouwen en te overwegen, zo vecie toegevenheid te gebruiken, als de uiterste grenzen van ons gezach gedoogden,

T (S) Dit advis is reeds in de voorige Zitting uitgebragt, doch is by ons niet tydig genoeg ontfargen, om op zyn behoorlyke plaats geinscreerd te kunnen worden.

hier toe vond ik my ten vollen vereist, daar my niets dierbaarer is dan het heil des Vaderlands en het waar geluk des Volks langs den besten weg te helpen bevorderen.

Ct. Vervolg van dit Advis in ons volgend Nummer )

Beknopt Extract der Zitting van Dingsdag, den 9 Juny 18e I.

[ocr errors]

Is gelezen eene Missive van het Uitvoerend Bewind, daarby der Vergadering kennis gevende, dat de Burger G. J. Pyman, verkoren als Lid van hetzelve Bewind, de belofte, by het 88ste Articul der Aête van Staatsregeling voorgeschreven, had afgelegd en sessie genomen; tevens overleggende een afschrift van de door hem ondertekende belofte: - aangenomen voor notificatie.

Vervolgens worden de deliberatien over het Rapport van de Burgers Repraesentanten Steyn Parvé, betreklyk eene Revisie der Staatregeling, voorgezet, en, nadat eenige Leden daar over hunne Advisen hadden uitgebragt, namelyk de Burgers Repraesentanten Gerlsma, Ament, Werner, Ondorp, Heeft en van Galen, welke zich tegen het Rep. Port verklaarden, en van Foreest en Reinders, welke daar mede vereenigden, de verdere beraadslagingen gecontinueerd tot morgen, * * *

Waarna de Vergadering wordt gescheiden tot morgen ochtend ten 11 uuren.

[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]

w

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

DE R H A N DE L IN G EN VAN HET - e

[ocr errors]
[ocr errors]

vERT E G EN woo R D1G EN D L1 cH AAM

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

en daar door onberaden tot een besluit te komen, het welk in zyne gevolgen den ondergang der Republiek zoude kunnen na zich slepen. - Dan, Burgers Repraesentanten! hoe hartelyk ik dit ook wenschte, ik vond my in deeze myne verwagting geheel te leurgesteld, daar aan my als Lid derCommissie tot heden geen schyn noch schaduw voorgekomen, veel min op eene voldoende wyze gebleeken is, dat de bedoelde revisie der Staatsregeling onvermydelyk noodzaaklyk is. De Subcommissie, gecommitteerd door de Commissie van deeze Kamer over het stuk der revisie, welke met het Uitvoerend Bewind haare conferentien heeft gehouden, heeft aan haare door Ul. medegecommitteerden geen het minst verslag, veel min eene voldoende opgave gedaan van de botsingen en gebreken, welke het Uitvoerend Bewind in zyn voorstel had bedoeld, noch van de Staatkundige of andere redenen, Waar door het Uitvoerend Bewind tot zodanig een voorstel was gedrongen geweest, en dit doch was(zo ik niet dwale) de waere mening van Uw genomen besluit. By de discussien over het eerst uitgebragt Rapport bleek ten klaarsten, dat de Leden dezer Kamer, alvorens op 'het voorstel zelf een bepaald besluit te nemen, eens naahwkeurige opgave begeerden, waarin doch het onvoldoende der Saaisregeling mogt bestaan, en om die opgawe aan deeze Kamer te doen, te gelyk met byvoeging der bedoelde verbeteringen, wierd de Commissie op den 22 der afgelopen maand. Maart gelast, met in auvishouding van de zaak ten principaale , ten einde niet op eenie voorbarige en onvoorzichtige wyze deze zaak te brenten uit baar geheel. . . ... - - - - -- F ff ' '' Dat

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

Dat nu aan deze bedoelirg van Ul. besluit, zo als ik zeide, in geenen deele is voldaan, blykt op e ene overtuigende wyze uit het Rapport, door de Commissie uitgebragt, en waarby een geheel nieuw Ontwerp van Staatsregeling aan Ul, wordt voorgedraagen. Door eene ziekte van eenige dagen belet, om de twee laatste conferentien der Commissie by te woonen, heb ik dat Rapport niet eerder gezien of geleezen, dan op den 23 Mey ll., op welken dag hetzelve aan de Leden deezer Kamer is gedistribueerd, en ik heb dus ook tot dat Rapport niet geconcurreerd, noch my daar mede geconformeerd, even zo min als ik myne toestemming heb gegeeven tot het daarby overgelegd Ontwerp eener geheel nieuwe, en van de Commissie niet gevorderde Acte van Staatsregeling, waar toe zy geheel onbevoegd , en niet gequalificeerd W3s, Het is zo, gelyk de Comm. zegt, dat het onze pligt is, om voor's Volks gemeenschappelyke belangens tewaaken, en dat wy daar toe expresselyk zyn gelast. Dan, welke zyn die belangens? Voorzeker geene andere, dan die by de Staatsregeling aan ons zyn gedemandeerd, of die, schoon niet, ter bevordering van het Maatschappelyk. geluk onmisbaar zyn, en natuurlyk uit de algemeene vol macht voortvloeijen; maar kan die last ooit in zich bevatten eene geheele dispositie over der Staatsregeling? kan di, ooit betrekkelyk worden gemaakt tot de vernietiging der plaats hebbende, en wederinvoering, of slechts ontwerping eener andere Staat surichting? Dit te willen staande hou' den, en zodanig eene uitlegging aan dien last te willen gee" ven, is alles om te keeren, en legt den grond ten betooge, dat het onvervreemdbaar oppergezag des Volks aan ons ware afgestaan, en dat het Volk zich tot slaaf van zyne Vertegenwoordigers had gemaakt. Dat zulke gevoelens het hart verheugen van den Mor narch, - dat zy ingredienten zyn ter ondersteuning van zyne heerschzugt en gezag, maar nimmers komen die in onze harten op. Wy, als Republikeinen, als Zaakgelastig' den des Volks, blyven eeuwig getrouw aan de Grondwetten van den Staat, en is het, dat wy daarin zulke gebreken ontdekken, die de bevordering van 's Volks geluk in den weg staan, dat dan dezelve stuksgewyze, duidelyk en 'klaar aan hetzelve worden voorgesteld, met eene nauwkeurige omschryving en byvoeging der te maaken verbeteringen, en een betoog van het meerdere nut, uit die verbeteringen te verwagten, ten bewyze, dat noch eigen grootheid, noch eigen baat, de dryfveeren onder daaden en handelingen zyn, maar dat dit volstrekt gevorderd wordt tot 's Volks waar geluk. - Dat dan de beslissing niet blindelings gedaan, maar door volkomen overtuiging bewerkt, ons heilig zy, - * : : En al wilde men ook sustineeren, dat zodanige qualigcatie uit uw besluit van den 26 Maart ll. zoude kunnen getrokken worden, dan neg ontken ik, dat het Vertegen: 'woordigend Lichaam, het Uitvoerend Bewind, of iemand , ter Waereld de bevoegdheid heeft of hebben kan, om, zone

[ocr errors][ocr errors]

der speciaal daar toe door het Rotsafsche Volk gemachtigd
te zyn , en hoe we e , O twerp van Stratsregeling
van: te drenzen er tot in a's Re iseurs, of laat ik liever
zeggen. Ont" en " ven een nieuw niet gevorderd Plan,
aan het Volk or te dringen, zonder zich schuldig te maa-
ken aan 'chent is door Oppermacht des Volks,
In de Voordrogt van het Uitvoerend Bewind zelfs, hoe
zonderling ik dezelve nu ook moet noemen, en uit welk
eene onreine bron ik thans ook deszelfs oorsprong moet
etleiden, in die Voordragt wordt gezegd, dat, na dat het
Volk zal beslist hebben, dat 'er eene revisie zal zyn, ook
de Persoonen, die revideeren zullen, door het Volk moe-
te benoemd worden,
Wanneer wy de zaak doch wel beschouwen. vraage ik :
wie gaf de Commissie of ons de macht, om dusdanig een
Plan te ontwerpen? wie qualificeerde haar of ons, om de
Staatsregeling ter zyde te leggen, en eene nieuwe, op ge-
heel andere gronden rustende, voor te draagen ? was het
de tegenwoordige Staatsregeling? Immers meen; deeze heeft
wel expresselyk alle herziening aan het Volk gereserveerd,
zo als uit den IX. Titul en het Reglement Lt. E. ten dui-
delyksten consteert. - -
Nog veel minder is er immer een vrywilligen afstand
daar toe door het Volk gedaan; en ook zodanig een afstand
konde nimmer geschieden, daar het Oppergezag is één,
ondeelbaar en onvervreemdbaar, daar geen Lid, geen ge-
deelte der Maatschappy zich hetzelve kan aanmatigen.
Deeze onlochenbaare waarheden worden ook door de
Commissie over het geheel en in het principe erkend;
maar zy wil uit den aart en stand der zaaken in het geval voor
handen juist dat geene afgeleid hebben, hetwelk zy voor-
draagt. - Er kon, naar myn oordeel, hier tusschenbet
principe en den aart of stand der zaaken geen onderscheid
zya, daar, hoe die ook mogen weezen, (en waarover ik
in den geest der Rapporteurs niet kan of wil oordeelen) dit
groote principe, waarop des Volks Oppermacht berust,
nimmer door zaaken of omstandigheden, noch door drog-
redenen kan verduisterd, veel min door eenig gezag weg-
genomen worden, of alle principes zouden naar de om-
standigheden moeten berekend worden, en ziet daar dan
geene vastigheid, - geene zekerheid voor eenig bestaan
ouncef,
Dan geheel anders is hier de zaak (zegt het RapportD

dan wanneer 'er nog geene Staatsregeling aanwezig ware,

en het volk over de verbeteringen zelven alzo niet tevens oordeelen moest. - Dit argument had ik niet verwagt, Juist daarom, om dat 'er een Staatsregeling bestaat, en het

, Volk daarby geeue revisie gewild heeft, als op zekeren bepaalden tyd, na dat die geheel zou zyn in werking ge

bragt op de wyze daarin voorgeschreven, handelt,. een ieder, en byzonder hy, die plechtig de handhaving derzelve beloofd heeft, strafbaar tegen zynen plicht, wanneer hy zulk een Voorstel, zonder des Volks wil, adopteert, tot een point van deliberatie maakt, of op onbewezen assertien verdedigt. En ook is hier de questie niet over vers

» - 8sl n

« 이전계속 »