페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

LUDOVICUS
FRANCISCUS
G A BRI E L

MIS ERATIONE DIVINA, & Sanctæ Sedis Apoftolicæ gratiâ , Epifcopus Ambianensis,

CLERO AMBIANENSI Salutem & Benedictionem in Christo Jesu.

[ocr errors]

RO nostra Pastorali sollicitudine curavimus , Fratres chariffimi , in vestros usus promulgandum novum Ambianense Breviarium , opus jam diu a vobis expetitum ,

& assiduo labore nunc tandem confe&tum ; cui dum reverentia accedet ex antiquo Ecclefiæ more uni Deo unâ & eâdem formulâ preces adhibendi , fperamus accesuram pariter aliquam commendationem ex deleffu rerum, ex ordine precum , ex difpofitione partium quibus totum constat , & ex multiplici fructu quem vos , auctore Deo, percepturos inde confidimus,

ral.s.

[ocr errors]

Ecclefia Catholica jam inde ab ejus incunabulis , certum quemdam ac conftitutum ordinem precum publicarum

, quas e Psalmis , cæterisque facræ Scripturæ libris desumptas nunquam deftitit offerre Deo , & pergit offerre quotidianas. Quin & facer ille precandi ritus

ä Judæis ad nos usque defluxit. Conftituerant enim 1. Pa

David & Salomon Sacerdotes & Levitas qui ante
arcam Domini in Sanctuario depositam Hymnis &
Canticis , statis diebus & horis Dei laudes celebrarent.
Inde apud Judæos tanta in Sabbatis & Festis religio.

Inde Juscepta & servata religiosè confuetudo precandi Ad. ftatis horis , atque iis præfertim quibus offerebatur juge 2.&3. facrificium , Tertiâ videlicet & Nona.

Jam multò ante Sancti Hieronymi ætatem idem ille qui poftmodum invaluit , diverfis horarum vicibus Deo

supplicandi ritus vigebat. Is enim ad Lætam fcribens de S. Hi- Paula filiæ institutione : Afsuescat, inquit , ad Oraeron, tiones & Psalmos nocte füigere , mane Hymnos Epist.

canere , Tertiâ , Sextâ , Nonâ ftare in acie quasi 7.

bellatrix Chrifti , accensâque lucernâ offerre Sacrifi, cium vespertinum.

Sed Ecclefia que semper a Spiritu sancto regitur , præter Scripturas facras , legi decrevit Martyrum acta , Sanctorum gefta , quin & Patrum Homilias seu conciones sacras. Voluit præterea ad Psalmos & Cantica accedere Hymnos aique Antiphonas & alia, quæ ad fidelium mores informandos plurimùm conducere judicavit. Quæ quidem omnia constituit fapientiline : exceptis

. enim iis quæ ad fidem & mores pertinent , in quibus nec palla, nec pasura est unquam immutationem ullam ; potest illa , prout exigit fidelium utilitas, ritus fuos mutare. Ecclesa Romana rarum mater & magiftra , id fibi juris semper ufurpavit: eamque fubfecutæ funt Ecclefiæ quæ propriis Breviariis utuntur. Legitimas quidem mutationum caufas induxit temporum fucceffio : quæ enim documenta aliquandiu utilia fuerunt propter graslantes hæreses aut morum corruptelas ; eadem destructis tum erroribus un vitiis , novisque emergentibus, fiunt minus utilia.

cæte

[ocr errors]

tantur, fed diverfa diversis temporibus probantur ; & ut vocabula , fic fcripta cadunt quæ fuerunt in honore : unde & in Breviariis qui olim Hymni gratiam habuerunt , ii nunc habent offenfionem.

Ceterum in hujufce Breviarii confectione illud potiffimum speetavimus , ut documentis Ecclefiafticis abundaret, eóque magis quod nunc ferè in ufum folius Cleri ceffurum fit. Dedimus igitur operam ui viri Ecclefiaftici , ii præfertim qui curam animarum suf ceperunt , aut in verbi ministerio laborant , in prompiu & quafi ad manum haberent quæcunque tum Dominicis , tum Feftis diebus populos edocere debent. Et verò non folùn Scripturam Sacram híc uberius ac fufiùs legendam proponimus , sed ( quantum tulit operis brevitas) deprompfimus ex SS. Patribus, ex actis Sanctorum, & ex Conciliis ea quæ ad fidem & ad morum difciplinam conservandam apriora Nobis vifa funt. Ac proinde debitam precationi publicæ reverentiam majorem in modum adaugebunt fatta a Nobis mutationes quas hîc fubjicimus.

I. Calendario , a quo exordium duximus , reftituendos aut de novo inserendos ftatuimus Sanctos non paucos, qui hanc Diæcesim aut Provinciam ortu , prædicatione, virtutibus , vel Martyrio illustrarunt , aut facris fui corporis exuviis decorarunt. Quod quidem non fine maturo confilio factum est : Sancti enim omnes licet reli

s. giosè admodùm fint colendi , propriam tamen sibi in

Max. hoc venerationis obsequio vindicant dignitatem , qui noftris in domiciliis fanguinem fuum fuderunt, aut virtutibus claruerunt. Æquum proinde vifum eft , ut qui nobis reliquerunt viciniora exempla fan&titatis & virtutum , quosque veluti domesticos & vernaculas intuemur, ii cæteris præponerentur , & peculiari veneratione a nobis colerentur.

II. Quadragesimale tempus Feftorum quorumcunque , præterquam Annuntiationis feu Incarnationis Domini Officia non admittit in posterum ; neque enim luctuosis pænitentiæ exercitiis congruit hilaris Feftorum folemnitas : quod jam antiquis Concis

[ocr errors]

I.

III. Diei Dominicæ fua etiam afsignata est præroLaod. gativa. Dignum fiquidem judicavimus ut Feftum hoc Can. quod apud nos ritu tantùm Semiduplici celebrari foli31. tum erat, Duplici majori ritu in posterum celebraretur, Brac.

nec aliis loco cederet , nifi iis quæ præcipuum dignitatis Can. 48. gradum obtinerent.

IV. Officia quædam fingulis hebdomadibus recurrentia, vel quia recentia erant , vel quia hujufce ferè Diæcefis propria, fuftulimus : ut variatum cujusque diei Officium afferret aliquid novi ad doctrinam. Offcium iamen Beatæ Mariæ Virginis uno quoque Sabbato retinuimus , quia in univerfa Ecclefia multis jam abhine fæculis receptum eft.

V. Ab Ostaya omnium Sanctorum exclufimus Sanéti cujuslibet festivitatem , eo quod existimavimus non debere Sancti cujufquam Officium eo tempore celebrari , quo ' cultu proprio omnes fimul Sanétos colit Ecclefia.

VI. Festivitates quasdam eam præcipuè ob causam supprimendas duximus ut plebecula plus haberet temvoris quod diurno labori impenderet. Qua in re Summi Pontificis Benedicti XIV. nune feliciter Ecclefiam gibernantis mentem & propositum sumus secuti. Nec inde Sanctorum cultus imminuitur , quippe qui a Clero , 10dem femper ritu celebretur.

VII. Psalterium ita partiti fumus, ut unaquaque het

domada , juxta Concilii Remenfis decretum , totum & Ann. 1564. integrum recitetur ; ficque diebus fingulis Horæ fingulæ

Pfalmos fibi proprios habent , qui nunquam nisi in majoribus folemnitatibus mutantur. Quod quò fieret commodiis, per majores Psalmos , prout fuerint pro

lixiùs , quemadmodum fancitum erat antiquitus a ConAnn. cilio Narbonenfi , unam aut alteram , vel quandoque 589. plures pausationes inftituimus , & per quamcunque 6. 2. pausam, Gloriam divinæ Trinitati decantandam ad

junximus. Quæ Pfalmorum partitio nemini nova & recens videri debet : omnibus enim noța est divifio Psal. mi 118. quem a primis Ecclefiæ temporibus multipartitum novimus.

VIII, Singulis hebdomadæ diebus , recolendum pro

« 이전계속 »