페이지 이미지
PDF
ePub
[ocr errors]

quæ funt fimul de Domino tri , ut convertámur a & de B. Maria Virg. qua

ténebris ad lucem & lia sunt Annuntiatio , Pu- accipiámus fortem inter rificatio & Vifitatio : in his Sandtos. AE. 26. enim Feftis Benedi&tiones In Festis SANCTORUM, II. Nofturni sumuntur < Quæ funt iij. Lectionum. II. Noturno Dominicæ. Abfolutio ut supra in DoIN FESTIS SANCTORUM, minica , secundum Feriam.

Quæ funt ix. Lectionum. Benedictiones verò , ut reIn I. & III. Noturno quitur. Abfolutiones & Benedic- i. Deus det nobis, &c. tiones ut fupra in Domini- 2. Dignos nos fáciat,&c. ca; in II. autem Noturno 3. Aperiántur , &c. ut ut fequitur.

fupra. Abfolutio. Deus nofter Si pro tertia Leftione leinclinet , ut in Dominica. gendum fitEvangelium cum

Benediétiones. Homilia , tunc tertia Be4. Deus det nobis illumi- nediétio erit : Fulgeat nonátos óculos cordis , ut bis , &c. ut supra. sciámus quæ fit fpes vo- In Offició B. MARIA catiónis ejus in Sanctis. in Sabbato. Ephef. 1.

Abfolutio, Deus memi5. Dignos fáciat nos in nerit , &c. ut supra pro partem fortis Sanctó- Sabbato. rum , qui eripuit nos de Benedictiones verò ut nopoteftáte tenebrárum. tantur pro

II. Nocturno Colofl. 1.

Festorum B. Mariæ Virs 6. Aperiántur óculi nof- ginis,

Sequuntur Casus quos Illustrissimus & Reverendifsimus D D. Episcopus Ambianensis sibi

& Episcopali Sedi reservat. "H

Æ RESIS ; cùm quis errorem Fidei contra2. Apostasia , quando quis a fide Catholicâ deficit vel Ordinem facrum quo initiatus est , vel Profesa fionem Religiofam deserit cum proposito non re

deundi. 3. Profanatio , & omnis impius abusus rerum facra

rum , ut sacrosanctæ Eucharistiæ , Chrismatis , &

Olei sanctificati. 4. Maleficia, veneficia , divinationes , incantationes,

& magicas artes exercere. 5. Perjurium coram suo Judice. 6. Effractio & fpoliatio domorum sacrarum & loco

rum religiosorum ; item voluntaria exustio domorum quarumvis , etiam profanarum : quòd fi talium scelerum auctores fuerint publicè denunciati ,

ea summo Pontifici reservantur. 7. Simonia & confidentia occulta.. 8. Percussio patris vel matris , avi aut aviæ. Item &

percussio Clerici & Religiofi in facris constituti :

quæ fi fuerit atrocior, Summo Pontifici reservatur, 9. Homicidium voluntarium. ro. Procuratio abortivi cujusvis , five animati five

inanimati. 11. Atrox & violenta sanguinis effufio in Ecclesiâ &

Cemeterio. 12. Furtum rei facræ ubicunque contigerit ,

fanæ etiam in loco sacro. 13. Fallatio Litterarum Episcopalium ; falsarius au-

tem Apoftolicarum , maximè notorius ad Sedem

Apoftolicam remittitur. 9. Adulterium publicum , concubinatusque notorius;

publicum autem & notorium fic intellige, quod eft aut in Judicio probatum , aut in tota venia

& pro

rit pugna:

ita cognitum , ut nullâ tergiversatione celari posírt, 15. Incestus intra secundum consanguinitatis & affi

nitatis gradum. 16. Peccatum carnis consummatum cum Clerico in

facris Ordinibus constituto , aut cum Religioso vel Moniali , pro utraque personâ peccatum committente , a quo nullus Confeffarius, etiam pro cafibus reservatis approbatus , vel in pofterum approbandus poterit complicem suam, nisi in mortis

articulo , validè abfolvere. 17.

Violatio feminarum. 18. Sodomiæ & bestialitatis crimen. 19:

Monomachia feu duellum , cujus criminis non fom lum conscii qui dimicant , sed etiam qui certamini adfunt , ut faveant dimicantibus : imò & illi qui

provocationis libellum deferunt, fi subsecuta fue 20. Enormis & publica in Deum, vel in Sanctos blaf

phemia. Præterea Illustrissimus D D. Episcopus sibimet boc eft , suæ perfona & Vicariis Generalibus:

refervat. . Sufpenfionem quam incurrunt Clerici in facris conf

tituti , qui exceptis cafibus in Statutis) manducant aut porant in cauponis , vel in quocunque

loco ad temulentiam bibunt. 29. Sufpenfionem quam etiam incurrunt Clerici in fa

cris constituti , qui ancillas vel mulieres extraneas infra ætatem in Statutis præfcriptam apud fe ha

bent. 39. Suspensionem quam incurrunt Clerici qui publicè pi

ludunt, ex Statuto Synodali die . Ottobris 1725. *. Suspensionem quiam incurrunt Sacerdotes , Curali

& Vicarii munere fungentes , vestem talarem non des ferentes in territorio Paræciæ fuæ, ex Statuto Syno

dali die 8a. Oétobris 2721. 9. Sufpenfionem quam incurrune Sacerdotes , Curari ,

Vicarii, & omnes in facris conftituti, qui venandur

vioribusve ex Statuto Synodali die 4d. O&tobris 2724. 6o. Excommunicationem quam incurrunt qui docent ,

fcribunt , loquuntur contra Constitutionem SS. Pontificis Clementis XI. quæ incipit his verbis Unigenitus Dei Filius, legunt aut fervant librum Reflexionum moralium Quesnellii , vel alios libros , aut libellos manu scriptos aut editos ad defenfionem præfati libri aut propositionum juxta tenorem diéta Constitutionis Apostolicæ , & Mandatorum Illustrissimi D. Episcopi prædecefforis nostri, 30đ. Aprilis 2724. & 23. Auo

gusti 1718. 70. Denique omnem irregularitatem occultam ; præter

cam quæ oritur ex homicidio voluntario, quæ ut & alia quavis notaria & publica Sedi Apostolica reservatur, Si quis autem, five Sæcularis five Regularis fine expref

licentia, etiam ignorantia vincibili & culpabili, a prædi&tis abfolvere præsumpserit, præter grave peccatum quod committet, & aliæ, quorum reus erit , mala, noverit fe ipfo facto incurrere interdi&tionem audien

di Confeffiones in hac Diæceft. Noverine Confesarii quibus conceditur generalis facul

tas abfolvendi a peccatis refervatis , non poffe abfolvere a censuris fupra enumeratis nisi obtenta speciati

facultate. Ante scripta licentia nulli prorogabitur , nisi Rectoris fui teftimonium afferat , quo probet fe officio

fuo rectè func. tum fuisse. Meminerint Confesarii fe nec licitè nec valide pose poee

nitentes abfolvere , quando approbationis tempus expiravit : Et fciant le graviter punitum iri , si absquc approbationis prorogatione obtenta Confefiones Fidelium excipere audeant. Approbatus ad Confesiones & ad Conciones facras non

poterit Vicarii munus obire , nifi fpecialem illius muneris obeundi licentiam obtinuerit scripto datam , premisso examine de ritibus Sacramentorum, aliisve functionibus

qua

ad Parochi munus spectant : nec approbatus pro unâ E.clefia fine approbatione nova tranfeat ad aliam,

ADMONITIONES.

N :

Ullum peccatum nullaque cenfura in artimortale : nullum etiam fi verò æger convalescat , reservatur , quando folâ debet pro cenfuris adire cogitatione admissum est, Superiorem. vel quando a pueris com 3. Nullus Sacerdos hæmittitur ante annum de- reticum publicum abfol-cimum quartum , aut a vat, nifi de licentia D.. puellis ante annum duo-. D. Episcopi, eaque scripdecimum.

to expressa. 2. Nullum peccatum ,

FORMA ABSOLUTIONIS

Cuin precibus ante & poft eam a Sacerdote

dicendis.

fibi omnipotens & mile- Pfefu Chrifti , merita

Isereátur tui omni- cus,additur, Sufpenfionis) M , missis peccátis tuis, perdú- poflum & indiges : deincat te ad vitam ætérnam. de , Ego te absolvo a pec

Ndulgentiam , abfolu- cátis tuis , in nomine PaI peccatórū tuórum tribuat sancti. Amen.

Assio Dómini noftri ricors Dóminus. Amen.

Ominus nofter Jesus beatæ Mariæ Virginis &

Chriftus,quieft fum- ómnium Sanctórum , & mus Póntifex, te absol- quidquid boni féceris , & vat, & Ego, auctoritáte malilustinúeris, fint tibiin. mihi ab eo concessâ , ab- remissionem peccatorum, sólvo te primùm ab omni augmentum grátiæ& præ. vínculo excommunicatió- mium vitæ ætérna, sis, (fi pænitens jit Cleria Amen,

« 이전계속 »