Saikō Saibansho hanreishū, 10,5-7ȣ

ǥ
Saikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956

Ÿ Ǻ -

ܾ