페이지 이미지
PDF
ePub

Ταρτάρου μελαμβαθούς κληδοῦχος.
Τὴν τῶνδε κλῇδα νερτέρων μυχῶν δίκη
θεῶν τ' ἄνακτος παγκρατους βουλεύμασι
φρουρῶ, πυλῶν ταχθεῖσα μὴ χαλᾶν μοχλοὺς
ἀδαμαντίνοις κλήθροισι συγκεκλημένων
καὶ τοῖσιν εἰσφρεῖν πρὸς βίαν πειρωμένοις
Θάνατος ἕτοιμός ἐστιν ἀναπῆλαι βέλος,
πάντων ὅσοιπερ ζῶσ ̓ ἀδείμαντος σθένους.
πῶς οὖν ἐφετμαῖς τοῦδ ̓ ἔφυν ὀφειλέτις
ὑφ' οὗ δι' ἔχθος ἐνθάδ' ἐκβεβλημένη
ἐς τήνδ' ἄβυσσον Ταρτάρου μελαμβαθούς
ἀπευχέτοισιν ἐγκατέζευγμαι δύαις,

ἢ πρίν ποτ' ᾤκουν δαιμόνων δαίμων ἕδρας ;
κλύω δ ̓ ἐς ἀεὶ δειμάτων γόων τ ̓ ὄχλον
σπορᾶς ἐμαυτῆς, τῶν ἐμῶν σπλάγχνων βλάβης.
σὺ δ ̓ εἶ πατήρ μου καὶ γενεθλίῳ σπορᾷ
τὸ ζῆν ἔδωκας. τῷ με πειθαρχεῖν χρεὼν
σοῦ μᾶλλον, ἢ τῷ πλὴν σέθεν μεθέψομαι ;
σὺ γάρ μ' ἐς αὐγὰς καὶ πανολβίους ἕδρας
θεῶν ἀπάξεις, οἷς ἐν ἡσύχῳ βίος
καί μ' ἐν θρόνοισιν ἡδέως τυραννικοῖς
στήσεις, ὅτοισιν εἰκὸς ἐνθακεῖν ἐμέ,
ἥ σοι πέφυκα παῖς τε χαρμονή τ ̓, ἀεί.

Merione.

A. W. P.

UIN huc digrediens, Merione, visis ovilia

et mecum teneras claudis oves cratibus in suis?
sol ornet radiis, Merione, dulcibus aethera,

tu plus dimidio dulcior es, saviolum meum.
primus virginei Merione fulget honos chori,
claris eiaculans luminibus laetitiae faces:
o quam suave foret Merionen ducere coniugem,
si vellet mihi se coniugio noster amor dari.
tondet vacca mihi cum vitulo gramina pinguia,
lactentesque novem, Merione, pascit oves ager :
quorum nil tibi non detulero, lux mea, muneri
quo mecum venies in casulam nupta meam die.

Κ.

There was War in Heaven.

E on his impious foes right onward drove, gloomy as night: under his burning wheels the stedfast empyrean shook throughout, all but the throne itself of God. full soon among them he arrived, in his right hand grasping ten thousand thunders, which he sent before him, such as in their souls infixed plagues. they, astonished, all resistance lost, all courage; down their idle weapons dropt. o'er shields and helms and helmed heads he rode of thrones and mighty seraphim prostrate, that wished the mountains now might be again thrown on them as a shelter from his ire. nor less on either side tempestuous fell his arrows, from the fourfold-visaged Four distinct with eyes, and from the living wheels. distinct alike with multitude of eyes.

one spirit in them ruled, and every eye

glared lightning, and shot forth pernicious fire among the accursed, that withered all their strength, and of their wonted vigour left them drained, exhausted, spiritless, afflicted, fallen.

yet half his strength he put not forth, but checked

his thunder in mid volley; for he meant not to destroy, but root them out of heaven. the overthrown he raised; and as a herd of goats or timorous flock together thronged, drove them before him thunderstruck, pursued with terrors and with furies to the bounds and crystal wall of heaven, which, opening wide, rolled inward, and a spacious gap disclosed into the wasteful deep. the monstrous sight struck them with horror backward, but far worse urged them behind; headlong themselves they threw

Μέγαν δ' ἐλέλιξεν Ολυμπον.

ROTINUS incestos it nigrae noctis in hostes instar habens; caeli stabilis flammantia templa nutant tota rotis subter ferventibus, ipsa

sede Dei tamen excepta. iamque ocius illis
intererat dextra flammarum milia dena

prensat agens ante atque infigit corde sub alto
pestes. attoniti cessant obsistere, cessat
robur et e manibus procumbunt irrita tela.
scuta supra, supra galeas galeataque regum
magnorumque ducum pergit capita ire iacentum.
quam vellent iterum montes, tutamen ab ira,
insuper imponi! nec setius imber utraque
parte sagittarum descendit turbinis instar
quattuor e formis gestantibus ora quaterna,
quaeque oculis distincta suis, distinctaque crebris
quaeque oculis rota viva modo iaculatur eodem.
sed cunctos mens una regit, sed fulguris omnes
stant oculi flammis, unde exitiabilis ignis
emicat invadens sceleratorum agmina, quorum
vis exusta perit, solitus vigor ossa reliquit,
fitque exhausta, exspes, afflicta abiectaque turba.
sed neque dimidias vires exercet et ignem

lapsu inhibet medio, neque enim tam exscindere gentem
quam caelo voluit radicitus eruere omnem.
eversos levat ipse, gregisque ex more coacti
caprarum timidive ovium fugat ignibus ante
afflatos, dum pone metus diraeque secuntur
ad fines usque et pellucida moenia caeli.
illa patent late atque in se revoluta lacunam
ingenti spatio pandunt ad inane profundum.
visum excussit atrox retrorsum horrore, sed ursit
terga tamen longe peius: de margine caeli
dant se praecipites; ast ira aeterna flagravit
ad cassum fundo post illos usque barathrum.

down from the verge of heaven: eternal wrath
burnt after them to the bottomless pit.

Hell heard the unsufferable noise, Hell saw
Heaven ruining from Heaven, and would have fled
affrighted; but strict fate had cast too deep
her dark foundations, and too fast had bound.
nine days they fell. confounded Chaos roared,
and felt tenfold confusion in their fall
through his wild anarchy; so huge a rout
encumbered him with ruin. Hell at last
yawning received them whole, and on them closed;
Hell their fit habitation, fraught with fire
unquenchable, the house of woe and pain.

Then comes in the Sweet of the Year.

MILTON.

HE soote season, that bud and blome forth brings, with grene hath clad the hill and eke the vale; the nightingale with fethers new she sings; the turtle to her make hath told her tale: somer is come, for every spray now springs;

the hart hath hong his old hed on the pale; the buck in brake bis winter coate he flings; the fishes flete with new repaired scale: the adder all her slough away she flings; the swift swalow pursueth the flies smale; the busy bee her hony now she mings;

winter is worne, that was the flowers' bale: and thus I se among these pleasant things eche care decays; and yet my sorrow springs.

SURREY.

The Disinherited Heir.

IS whole estate thy father by his will
left to the poor; thou hast good title still.

DONNE.

importunum Orcus strepitum audiit, Orcus ab aethra
praecipitantem aethram vidit, pavidusque dedisset
ipse fugam, ni caeca tenax fundamina fatum
iecisset nimium alta et idem nimium arta ligasset.
ternos ter cecidere dies; mugire ruina

attonitum Chaos omne decemgeminosque tumultus
per molem sentire rudem atque informia regna,
tantae cladis erat violenta strage gravatum.
tandem Erebus facto integros accepit hiatu,
his Erebus domus apta, supraque inclusit: ibi ignis
ardet inextinctus stabulantque et luctus et angor.

H. A. J. M.

Nunc formosissimus Annus.

ELLEA pars anni, florum frondisque creatrix, iam viridi valles et iuga veste tegit;

colloquium vocalis init cum compare turtur, laeta novis plumis Attica cantat avis. ver rediit ruri: iam quaeque repullulat herba, iam micat in vitreo squama refecta lacu. cornua mutatus suspendit in arbore cervus; pelle novus posita currere gestit oryx. per liquidum muscas tenues cita captat hirundo; proicit hibernam vipera picta cutim; sedula miscet apis fragrantem mellis acervum, pestis enim florum noxia fugit hiemps. cetera laetantur: deponunt cetera curas: sed mihi tristitiae flebile crescit onus.

K.

Pauper Heres.

IVITIAS pater, Aule, tuus legavit egenis iam moriens: heres tu potes esse patris.

Ꮶ .

« 이전계속 »