페이지 이미지
PDF
ePub

Ηρώ.

"Άδε μεν Ηρώ γαία καλύπτει
ψιθυραϊς Ηρώ γλώσσαις φθιμένην
Θάνατος δ' άχεων ποινας μεγάλων
αντιδίδωσιν κλέος αθάνατον
βιοτα δ' ούτω θνήσκουσ' άκλεώς
βίον είληχεν τον κλεινότατον
δέλτος, συ δε μοι νύν επί τύμβου

τούδε κρεμαστή
σιγώντος εμού νιν επαίνει.

σύγγνωθι θεά, πότνια νυκτός,
σήν κτείνασιν παρθένον αδμήτ':
ανθ' ών τύμβους αμφιπολούμεν
λιγυρούς θρήνοις επιτυμβιδίοις
συ δε νύξ μεσάτη σύμμαχος ημών
μελέα μελέοις ίσθι στoναχαϊς:
επάνω τύμβοι τεκπροϊέντες
χάσκετε νεκρούς, έστ' άν θάνατος

μέλεος μελέων
νεκύων πλήρωμα κενώση.

R. S.

Amor Naufragus.

Triste ratis pelagi medio conrepta furore;

Tristius in vitae turbine prensus Amor. Iacturam facit illa, levisqve supervolat undas;

Hic fera solicitum per freta portat onus.

Κ.

Sonnet.

. One day I wrote her name upon the strand, But came the waves and washed it

away ; Again I wrote it with a second hand, But came the tide and made my pains his prey. “ Vain man,” said she, “ that dost in vain assay A mortal thing so to immortalise ; For I myself shall like to this decay, And eke my name be wiped out likewise." “Not so," quoth I; “let baser things devise To die in dust, but you shall live by fame: My verse your virtues rare shall eternise, And in the heavens write your glorious name; Where, whenas death shall all the world subdue, Our love shall live, and later life renew."

SPENSER.

The Parting Gift.

Take this ring, the simple token

Of a true and loving heart;
Could the spell of fate be broken,

Never, never would we part.

Soon we lose whate'er is sweetest;

Soon we ring enjoyment's knell;
Fondest hopes are ever fleetest;
Therefore, dear one, fare thee well.

K. (from the German.)

Lalage.
Nuper ego scripsi Lalages in litore nomen:

Ilicet hoc tumidi diluit unda maris.
Mox iterum scripsi : nec longum tempus, et aestus

Adlabens iterum despoliavit opus.
Desine, ait Lalage, vir credule: sicine morte

Mortales titulos posse carere putas?
Aufugiam par ipsa notis in litore ductis,

Deletumqve meum tempore nomen erit. Haud ita, respondi: confundat cetera pulvis;

Fama tibi vitam tempus in omne dabit. Aeternabit enim raras mea carmine dotes

Aetheraqve inscribet nomine Musa tuo. Illic vivus erit seroqve novabitur aevo,

Ultima post mundi funera, noster amor.

K.

Ad Neaeram.

Gemmam do tibi simplicem, Neaera,
Fidi mnemosynon probiqve cordis;
Nos, si fata forent movenda votis,
Nullum, lux mea, separaret aevum.

Sed dulcissima quaeqve mox recedunt,
Veloci pede praeterit Voluptas,
Et, qvo blandior, hoc fugacior Spes:--
Ergo, noster amor, vale, Neaera.

K.

Bees.

Therefore doth Heaven divide The state of man in divers functions, Setting endeavour in continual motion; To which is fixed, as an aim or butt, Obedience: for so work the honey-bees; Creatures that, by a rule in nature, teach The act of order to a peopled kingdom. They have a king, and officers of sorts: Where some, like magistrates, correct at home; Others, like merchants, venture trade abroad; Others, like soldiers, armed in their stings, Make boot upon the summer's velvet buds; Which pillage they with merry march bring home To the tent royal of their emperor: Who, busied in his majesty, surveys The singing masons building roofs of gold; The civil citizens kneading up the honey; The poor mechanic porters crowding in Their heavy burdens at his narrow gate; The sad-eyed justice, with his surly hum, Delivering o'er to executors pale The lazy yawning drone.

SHAKSPEARE.

Cock Robin.

Who killed Cock Robin ?

I, says the Sparrow,

With my bow and arrow,
I killed Cock Robin.

GAMMER GURTON.

Apes. Ergo homines Deus instituit diversa seqventes, Mobile semper uti studium et certamen habendi Curreret, hanc unam properans contingere metam, Esse sub imperio maiorum audireqve habenas. Sic operantur apes cogendi mellis amore : Qvæ, duce natura, populo documenta dedere Regnato, ut parere velint ac legibus uti. Iura magistratusqve legunt, regemqve seqvuntur : Castigare domi est aliarum, et sumere poenas; Mercantes aliae peregrina negotia curant; Spicula portantes aliae, ceu miles in armis, Aestatem populantur et aurea germina vastant: Unde domum praedam referentibus agmine laeto Itur ad augusti praetoria regis: at ille Fungitur imperio, contemplaturqve canentes Murorum artifices molirier aurea tecta, Parte alia cives liqvefacta recondere mella, Parte alia famulos operantes pondera tergo Grandia ad angustum certatim advolvere limen : Contemplatur item praetorem torva tuentem, Dum saevum mussans fucorum ingloria tradit Corpora carnifici.

T. S. E.

Rubeculus.

Τίς άρρεν' ερυθρόστερνον ήν άρ' ο κτείνας και
Αυτός φίλοις τόξοισιν, ή δ' ος ο στρουθός,
τον άρρεν' ερυθρόστερνον αυτός έκτεινα.

R. S.

« 이전계속 »