페이지 이미지
PDF
ePub

Regicida.
Ε. Ω 'ναξ φέριστε, ξυντεθαμμένον δέος

το σον στέγει τόδ' άγγος: άψυχος δ' όδε
ο πρίν μέγιστος πολεμίων κείται σέθεν

Ευκάρδιος, βάσταγμα της έμής χερός.
Β. ούτοι σ' επήνεσ', ός γ' ανηκέστω χερι

όνειδος αισχρόν εγκατέσκηψας τόδε

ές κράτα τουμόν ές τε πάνδημον πόλιν.
Ε. και μήν έπλην τόδ' έργον εκ γλώσσης σέθεν.
Β. αλλ' ούθ' ότω δεί φαρμάκων αυτός φιλεί

τα φάρμακ' ούτ' εγώ σέ κεί θανείν σφ' έδει,
φιλώ θανόντα τον κτανόντάποπτύσας:
σοι δ' ούν έπαινος ούτε κείσεται χάρις
ανθ' ών έδρασας, αλλά το ξυνειδέναι
μύσος το σαυτού χάμα των πρωτοκτόνα
πλάνητάλάσθαι νυκτός ορφναίας σκότω,
και μηκέτ' αυγαϊς ημέρας αίρειν κάρα.
αλγεί γάρ αλγεί φρών, θεοί ξυνίστορες,
εί μοι χυθείς βλάστημον αλδαίνει φόνος.
ίτ' ουν, άνακτες, αμφιβάλλεσθε στολήν
πενθούντι συμπενθούντες ώς τάχος λυγράν
κάγώ προς ιεράν, εκ μιαιφόνου χερός
τόδ' αίμα νίψων, ναυστολήσομαι χθόνα.
υμείς βάδην έπεσθε, κήδειον χάριν,
δάκρυσιν άωρον τήνδε θρηνούντες ταφήν.

R. S.

Amor rotatilis.

Volvitur orbis ad instar Amor, qvi semper in orbem Volvitur et redit in se revolutus, Amor.

W. G. C.

The Etrurian Nania.

Where art thou, pale and melancholy ghost ?

No funeral rites appease thy tombless clay; Unburied, glidest thou by the dismal coast,

O exile from the day?

There where the voice of love is heard no more,

Where the dull wave moans back the eternal wail, Dost thou recall the summer suns of yore,

Thine own melodious vale ?

Thy lares stand on thy deserted floors,

And miss their last sweet daughter's holy face : What hand shall wreathe with flowers the threshold doors?

What child renew the race ?

Thine are the nuptials of the dreary shades;

Of all thy groves what rests ? the cypress tree? As from the air a strain of music fades,

Dark silence buries thee.

Yet no, lost child of more than mortal sires,

Thy stranger bridegroom bears thee to his home, Where the stars light the Æsar's nuptial fires

In Tina's azure dome;

From the fierce wave the god's celestial wing

Rapt thee aloft along the yielding air;
With amaranths fresh from heaven's eternal spring

Bright Cupra braids thy hair.

Naenia.

Qvonam evolasti pallida, lugubris ?
Nulline ritus, Umbra, tibi levant
Curam, neqve infletum piavit

Ullus honor tumuli cadaver,
Sed lucis exsul litus obambulas
Informe ? Qva nec blanditias amor
Instaurat, aeternamqve fluctus

Segne gemens iterat qverelam, Solesne verni luminis et tuam Vallem reposcis ? Lar vacuas habet Aulas, et incassum reqvirit

Alma suae pius ora natae. Qvae dextra posthac limina floribus Intexet illi? Qvae suboles nova Curret pavimentum ? O malignis

Tradita coniugio tenebris, Ecqvam tuarum nunc colis arborum? Solam cupressum: teqve silentia Condunt inaccessa, ut qvietas

Suave melos fugit inter auras. Non sic peristi, progenies deum; Te magna coniux advena transtulit In regna, qva resplendet astris

Caeruleum laqveare Tinae

Iungente claras Aesare nuptias :
Te penna vexit dia superstitem
Undis, ubi aeterno beatae

Vere fragrans amaranthus aurae

HH

Ah, in those halls for us thou wilt not mourn;

Far are the Æsar's joys from human woe; But not the less forsaken and forlorn

Those thou hast left below.

Never, oh never more shall we behold thee,

The last spark dies upon the sacred hearth: Art thou less lost, though heavenly arms enfold thee

Art thou less lost to earth ?

Slow swells the sorrowing Nænia's chaunted strain,

Time with slow flutes our leaden footsteps keep; Sad earth, whate'er the happier heaven may gain,

Hath but a loss to weep.

Sir E. BULWER LYTTON.

The Light of Love.
She is not fair to outward view,

As many maidens be;
Her loveliness I never knew

Until she smiled on me:
Oh, then I saw her eye was bright;
A well of love-a spring of light.

But now her looks are coy and cold,

To mine they ne'er reply;
And

yet I cease not to behold
The love-light in her eye :
Her very frowns are better far
Than smiles of other maidens are.

HARTLEY COLERIDGE.

Sese capillis insinuat tuis,
Texente Cupra. Nos ibi nostraqve
Lugere dedisces: ab omni

Aesar habet vacuum dolore

Perenne regnum: nos tamen interim
Te flemus eheu, dulce caput, die
Nullo revisendum ; supremus

Ille sacrae perit ignis arae.
Caelum recepta gaudeat : an minus
Te terra raptam maeret? In aethera
Surgit sepulcrali tenore

Naenia flebiliter canentum,
Cum tibiarum flamine plumbeos
Regente passus. Qvidqvid habet lucri
Fortuna caelestum, fugaces

Delicias gemit orba tellus.

K.

Lux Amoris.

Pulcra parum

forma est: certe formosior illa Conspicitur nivei multa puella chori : Molle mihi donec furtim subrisit ocello,

Virginis inlecebrae me latuere meae. Tunc veluti plenus fons lumine, plenus amore,

Sidereus gemino fulsit ab orbe nitor. Nunc tua mutati cerno fastidia vultus :

Dedidicit nobis iste referre vices. Ast

ego non potero vultum satiare videndo Qvantus sidereis orbibus insit amor. Contrahe tu frontem: subrideat altera virgo : Alterius risu frons magis ista placet.

R. S.

« 이전계속 »