Het Leeskabinet

앞표지
Hendrik Frijlink, 1861

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

86 페이지 - ECONOMIST (DE). Tijdschrift voor alle standen, tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van staathuishoudkunde.
243 페이지 - De gedenkdag van Waterloo (18 Junij 1815) in het licht der geschiedenis en van het nationale pligtgevoel beschouwd.
270 페이지 - IN den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
371 페이지 - Grondbeginselen der Hoogd. taal, op eene nieuwe en beknopte wijze naar den geest der taal voorgedragen, met opstellen ter toepassing.
145 페이지 - Dr. W. , Beknopte algemeene geschiedenis op aardrijkskundigen grondslag en met gedurige aanwijzing van den gang der beschaving onder het menschdom. 2e veel vermeerderde druk. Op nieuw naar den zevenden druk uit het Hoogduitsch bewerkt door Dr. E. Mehler. 4 din.
136 페이지 - De vrienden van den Land- en Tuinbouw onder de dieren , als natuurlijke verdelgers van allerlei ongedierte , door Dr.
135 페이지 - Het verband tusschen beide, en de wijze waarop beider strijdige belangen kunnen worden overeengebragt, in twee rapporten aan Heeren Gedep.
265 페이지 - Jorissen recenseert. Een woord naar aanleiding van de in de Gids (Mei 1862) geplaatste recensie van drie leerredenen van P.
94 페이지 - Wetenschappelijke Bladen. Eene bloemlezing van dergelijke werken, uit het Buitenland, voor Nederland bewerkt onder toezigt van Mr. JT Buys en WM Logeman.
85 페이지 - Kämpen. 1859. gr. 8°. /0,90. Grondslag , wezen en openbaring van het godsdienstig geloof, volgens de Heilige Schrift. Vervolg van de Studien en Beeiden over „ het geloof des harten volgens het Evangelie. " Eotterd., Altmann $• Roosenburg.

도서 문헌정보