Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 2권

앞표지
J. Noorduyn, 1839
0 서평
 

다른 사람들의 의견 - 서평 쓰기

서평을 찾을 수 없습니다.

선택된 페이지

기타 출판본 - 모두 보기

자주 나오는 단어 및 구문

인기 인용구

83 페이지 - Over een ruim voorplein, passejbiin of aloen-aloen , komt men aan het gebouw, dat gedeeltelijk, even als een adellijk slot, met eene gracht omringd is . over welke eene brug ligt. Vervolgens bereikt men , door drie afdeelingen , de binnenste pendoppo , waar men uit het rijtuig slapt en door eene poort in de eigenlijke reccptieznal van den Vorst komt.
88 페이지 - Engelschen oorlog , weder bij hen in aanmerking. Het land was deerlijk tot armoede vervallen , die zich zelfs tot de leden van het...
22 페이지 - Maar de stad was zoo machtig, dat zij, aan wie de uitvoering van het vonnis door den Paus was opgedragen, genoodzaakt waren, te dien einde, bijna alle Vorsten van Europa en zelfs Keizer Frederik III ter hulp te roepen. Hoe het met de uitvoering van dit vonnis afgeloopen zij, vindt men niet opgeteekend.
169 페이지 - ... het genoeg zijn te zeggen, dat bij de godsdienstoefening alle de ramen van het gebouw altijd moeten openstaan, en dat, bv, het toedienen van den doop steeds aan de windzijde moet plaats hebben , om de besmetting van hem, die doopt, af te weren, terwijl, na denr afloop der kerkdiensten , de kerk telkens geheel moet worden gereinigd. »Hij die deze plaaU der ellende bezoeken wil, doet wel...
169 페이지 - GBOOF , aangemoedigd door den Gouverneur-Generaal der kolonie en ondersteund door liefdadige bijdragen uit het Moederland , is er , met opoffering van zijn eigen geldelijk vermogen , in geslaagd , om aan deze ongelukkigen eene bekwame kerk te bezorgen , ter vervanging van de pina-hut...
168 페이지 - De ziekte openbaart zich door bruinachtige vlakken , die zich over het ligchaam verspreiden en daarna in zweren overgaan , waaraan de lijder eindelijk moet sterven , daar de kunst ten eene male onvermogend is tegen deze verschrikkelijke ziekte. Door aunsteking plant zij zich zeer gemakkelijk van den een op den and»r over.

도서 문헌정보