페이지 이미지
PDF
ePub

Not a beam, nor air, nor leaf is lost,
But hath a part of being, and a sense
Of that which is of all Creator and defence.

the far roll, i eders fjerne Rullen fornemmer jeg den dumpe Klang af det, som i mit Indre er søvnløst. goal, egtl. en som Mærke opsat Stang; Maal, Endepunkt (ikke at forvexle med gaol, som betyder Fængsel). those within the human breast; de i det menneskelige Bryst rasende Storme tænker Digteren sig aldrig at komme til Ro. could I wreak, kunde jeg hævne mine Tanker paa Udtrykket, d. e. kunde jeg give mine Tanker det fulde Udtryk. Lightning, og det ene Ord var Lyn, d. e. hvis mine Ord kunde lyne, flamme og tænde som Lynet. sheathing it as a sword, som en Klinge, der ligger gjemt i Skeden.

[ocr errors]

8. VENICE.

The Bridge of Sighs, Sukkenes Bro; Dogepaladset og Statsfængslet laa lige ved siden af hinanden, kun skilte ad ved en smal Kanal, over hvilken der førte en Bro eller indelukket Gang; denne Gang, som de Dømte havde at passere paa sin Vei fra Domssalen i Paladset til Fængslerne, kaldtes Ponte dei Sospiri, Sukkenes Bro. the winged Lion, St. Markus' bevingede Løve, Venedigs Vaaben. Cybele, den frygiske Gudinde, en Personifikation af Naturen eller Jorden som alle Tings Moder; hun afbildes i Matroneskikkelse, bærende paa Hovedet en med Taarne besat Murkrone; idet Byron ligner Venedig med en «Havets Cybele, beraaber han sig paa en ældre Forfatter, som i sin Beskrivelse af Venedig har brugt denne Lignelse: «Venedigs Beliggenhed er saadan, at man, naar man betragter Byen ovenfra, tror at se et midt i Havet henkastet Billede af den taarnkrandsede Moder Jord.. tiara, Turban, Diadem: med sit taarnsmykkede Diadem. feast, se følgende Strofe.

of her

S. 322. Tasso's echoes etc., Tassos Sange gjenlyde ikke mere; Indholdet af de Vexelsange, som de venetianske Gondolførere tidligere pleiede at istemme under sin Fart, var taget af Tassos Befriede Jerusalem. the masque of Italy, Italiens Karneval; til Venedigs store Feste, navnlig de to Maskefeste eller Karnevaler, pleiede store Masser af Fremmede at indfinde sig ikke blot fra hele Italien, men ogsaa fra fremmede Lande. unto us, mighty shadows, Billederne

for os Engelskmænd. beyond, større end. af Venedigs Krigere og Statsmænd; Brystbillederne af de venetianske Doger bleve efter deres Død opstillede i det Store Raads Forsamlingssal; Byron saa dem der i en sørgelig Forfatning:

[ocr errors]

Statues of glass all shiver'd the long file
Of her dead Doges are declined to dust.

[ocr errors]

-

[ocr errors]

(Canto IV, 15.)

Despond above, fortvivle, sørge over.

Rialto, den prægtige Bro, som fører over den Store Kanal, Shylock, Hovedfiguren i Shakspeares Merchant of Venice, the Moor i hans Othello; Pierre er Hovedpersonen i

Otways Sørgespil Venice Preserved.. the keystones of the arch, Slutstenene i Portalen; the arch er nærmest at henføre til trophy, og altsaa at forstaa om Hvælven i Triumfbuen.

9. ROME.

e. mit Hjem, mit sande Fædreland.

control, check, re

My country, the orphans of the heart, som staa ene i Verden med sit Hjerte, som ikke længere have nogen af hvem de elskes: det forladte, sorgfyldte Hjerte. lone mother, enlige Moder, d. e. som har mistet alle sine Børn. strain. Niobe, Datter af Tantalus og gift med den thebanske Konge Amphion, hvem hun fødte syv Sønner og syv Døttre; til Straf fordi hun havde hovmodet sig over Latona, som kun havde to Børn, Apollo og Diana, bortrev disse med sine Pile alle hendes Børn, og bagefter blev hun selv forvandlet til en Sten. the Scipios tomb, Scipionernes Gravmæle, strax udenfor Rom, ved den appiske Vei, blev opdaget i Slutningen af forrige Aarhundrede; det er nu tomt, idet Sarkofagerne ere blevne udtagne og opstillede i et offentligt Museum. dost thou flow, rhetorisk Spørgsmaal: kan du strømme? yellow waves, gule Bølger, af det gule Sand i Tiberens Leie.

-

[ocr errors]

[ocr errors]

S. 323. The Goth, Goterne under Alarik; the Christian, under de byzantinske Keiseres Kampe med Østgoterne; men værst blev Rom medtaget i Aaret 1527, da det blev stormet af Konnetablen af Bourbons vilde Skarer.*)

flood, ved Tiberens Oversvømmelser. deal upon, fuldst. deal a blow upon, give et Slag, Stød: have bøiet dens Stolthed. up the steep, op ad den steile Brink, d. e. den kapitolinske Høi. the car, Triumfatorens Vogn; Triumftoget gik op til Kapitolium, hvor Høitideligheden afsluttedes med en Offring til Jupiter. trace the void, finde Sporet i det tomme Rum.

-

[ocr errors]

Ages, Tider, Aarhundreder.

our way to err, vi famle os frem for kun at finde, at vi ere komne ud af vor Vei. chart, Søkort, map, Landkort, Stjernekort. Eureka, et græsk Ord, som betyder: jeg har fundet det! nml. Problemets Løsning; dette Udraab tilskrives oprindelig Pythagoras, som skal have brugt det, da han havde fundet den efter ham opkaldte mathematiske Læresætning. mirage (med Tonen paa anden Stavelse), Fata Morgana, Luftspeiling: et Dunstfantom af Ruiner..

-

*) Muligvis Byron ved Christians ogsaa har tænkt paa Romerne; de have selv et Ordsprog, som peger i denne Retning:,,Hvad Barbarerne have skaanet, have Barberinerne plyndret". Barberini er en romersk Fyrsteslægt, men Ordsproget kan gjælde om alle de romerske Baroner fra Middelalderen.

10. THE OCEAN.

Mark, mærke, sætte Mærker paa. control, Magt. save his own, nml. ravage, Sporet af hans egen Ødelæggelse. bubbling groan, boblende Suk, om den Døendes Rallen og Vandets Skvulp, idet han synker. vile strength, lumpne, fattige Styrke; Menneskets Styrke er for intet at regne i Sammenligning med Havets. to his Gods etc., du sender ham hylende op til hans Guder, til hvem han formodentlig sætter sit Haab om en nær Havn, og kaster ham atter ned til Jorden; in some port, styret af hope, Haab om Havn. let him lay, lad ham ligge; lay istfr. lie.

S. 324. Bidding nations quake, byder, d. e. bringer til at skjælve. oak leviathans, d. e. de store, af Egetømmer byggede Krigsskibe. clay creator, Mennesket, som er skabt af Ler. spoils of Trafalgar, Bytte fra Trafalgar; efter Slaget ved Trafalgar mistede Engelskmændene paa Grund af det stormende Veir mange af de Skibe, de havde taget i Slaget. empires, Verdensriger; det er nærmest Middelhavet, Byron har for Øie i sin Skildring; smlgn. Johnsons Bemærkning ovfr. S. 125, Nr. 10. Assyria, ved Landskaberne Syrien og Fønikien stødende til Middelhavet. many a tyrant since, Objekt for wasted: Havet hærjede dem, baade medens de vare frie, og siden, efterat de havde mistet Friheden og vare komne under Tyranner.

[ocr errors]

[ocr errors]

Slave or savage, at henføre til shores: deres Strande adlyde den Fremmede, hvad enten de o: deres Beboere, ere Slaver eller Vilde; ved Slaver tænker han paa de daværende Grækere og Italienere, ved de Vilde paa Beboerne af Asiens og Afrikas Middelhavskyst (hvor fordum var det assyriske og karthagiske Rige). dried up, deres Forfald har udtørret blomstrende Riger og gjort dem til Ørkener, nml. idet den Væde og Vanding, som kræves til Kulturen, er bleven forsømt. not so thou, nml. art, du er ikke udtørret. glasses itself, speiler sig: som afspeiler den Almægtiges Skikkelse, naar han nærmer sig i Stormen. in all time, at forbinde med the image of Eternity: til alle Tider er du et Billede af Evigheden. breeze, gale, storm, Vind, Storm, Orkan. icing the pole, bedækkende Polen med Is. thou goest forth, du gaar din Gang. dread, her et Adj. = terrible. I do here; fjerde Sang af Childe Harold blev skreven i Venedig.

- as

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

11. INCANTATION.

S. 325. Digtet Incantation, hvoraf de to første Strofer ere indtagne ovenfor, blev forfattet i Schweiz 1816, ikke længe efterat det sidste frugtesløse Forsøg var bleven gjort paa at tilveiebringe en Udsoning med Lady Byron. Senere indlagde Byron dette Digt i sin Manfred. incantation, Besværgelsessang, Galdresang. meteor, et lysende Luftfænomen, især Ildkugler og Stjerneskud, men ogsaa Veirlys og Lygtemænd. wisp, Lygtemand, fuldstændigt: Will-o'-the-wisp, eller Will-with-the-wisp (Will, d. e. Wil

liam); ogsaa kaldt Jack-with-a-lantern. the answered owls are hooting, Uglerne svare hinanden med sine Skrig; man kunde ventet «answering⚫, men denne Form er undgaaet af Hensyn til det følgende «hooting.. sign, Tegn, hvori der er en skjult Kraft, et magisk Tegn. shroud, Ligklæde. in the spirit of this spell, skal du være bunden af denne Trolddoms Magt.

[ocr errors]

S. 326. Incarnation, Kjødfarve: med deres rene Purpurskjær.

thine are the hours etc., d. e. i din Alder kjender du ingen Synd, for dig er Livet endnu idel Fryd og Glæde. amerced, da du skal bøde, lide. lashes, sædv. eyelashes, Øienhaar. that proud spirit, Lucifer, som i anden Akt har ført Kain gjennem Universet.

S. 327. Capacity of time, Herredømme over Tiden: har Tiden i sin Magt. more by a few drops of ages, smlgn. Gr. 8 137, 1; Evigheden er lignet ved et Hav, hvori de endelige Tidsafsnit ere som Draaber. the insatiable of life, som er umættelig efter Liv.

S. 328. Blossom, Blomsten som Plantedel, hvoraf Frugten fremgaar; bloom, især i Bet. Blomstring, Flor; flower, Blomsten som Urt eller Plante, f. Ex. a field flower, Markblomst, a flower-pot, Blomsterpotte. goodly offering, velbehageligt Offer. gentle, naar det frembæres med et ydmygt og angergivent Sind. for nothing etc., skal jeg gjøre mig til en Hykler for ingen Ting, d. e. uden at vinde noget for mit Hykleri. expiate, d. e. expiated. the ages prophesied, de Slægter, det Afkom, som er spaaet

vor Sæd.

[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

12. CAIN.

S. 329. Winged with joy, hans lille Krop spræller, som om Glæden gav den Vinger.

S. 330. Pious ministry, fromme Gjerning, d. e. Offring. spheres, her: Baner. loud-voiced, med Hentydning til Sfærernes saakaldte Musik, de Toner, som antoges frembragte ved Himmellegemernes Bevægelse i Ætheren. S. 331. Priesthood, Præstedømme, Præstegjerning. the firstlings of the flock, min Hjords første Affødning og deres Fedme.. (1 Moseb. 4, 4). S. 332. First of shepherds' etc., ordret: modtag et Offer af det Første, som den første af Hyrders førstefødte Hjorder have frembragt. for a thanksgiving, modtag det som en Tak. for evermore, i al Evighed. shown in the exemption, hvis du er god, da viser det sig deri, at dine Gjerninger ere undtagne fra, fri for Ondt. in shrine, Alter, helligt Sted. as much as, fordi. supplication, Begjæring om at se paa vort Værk, d. e. de ere mere at betragte som Prøver paa dine Værker end som en Offergave fra os victim, Offerdyr. and for him, d. e. and as for him. S. 333. Bloody record, Minde om udgydt Blod: dette Blodvidne. to shame creation, til Skjændsel for Skabningen.

S. 334. Take thy life unto thy God, bring dit Liv til din Gud. what hast thou, hvad fattes dig? (en Gallicisme: qu'as-tu?).

[ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

cárnadine, kjød farvet: med sine blodrøde Hænder. my betrothed, min Brudgom.

S. 337. Change, her i intr. Betydn., forandre sig, skifte Natur. S. 338. Yield her strength, skal den ikke give dig sin Formue.. vagabond, hjemløs, fredløs. thou drivest him, smlgn. Gen. 4, 14: Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth: and it shall come to pass, that every one that findeth me, shall slay me.

S. 339. Commandeth me to set this seal on Cain, smlgn. Gen. 4, 15: And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should slay him. — subsided from the serpent, havde lagt sig efter, d. e. frigjort sig for Slangens Indflydelse.

S. 340. An early doom, en tidlig Død; smlgn. ovfr. S. 314, Nr. 2: a willing doom. to dry up tears, udtørre Taarekilden, trænge Taarerne tilbage; hendes Sorg maa være graadløs.

13. LETTERS.

S. 341. My grand giro, min store Runde, Tur. Leander, en ung Mand, som for at komme til Hero, sin Elskede, hver Nat svømmede over Hellesponten; Leander var fra Abydos, paa den asiatiske Side af Sundet, Hero fra Sestos paa den modsatte Side. Fletcher, Byrons Tjener, s. ovfr. til S. 312.

S. 342. Smoked and fogged, havde Byer og ligget og skimle paa Landet. «English Bards and Scotch Reviewers". den bekjendte amerikanske Skribent. dreining af enthusiasm, som Byron oftere fatte Godhed for, finde Behag i.

-

[ocr errors]
[ocr errors]

kunnet lade mig tilrøge i eders my last production, hans Satire Mr. Irving, Washington Irving, entusymusy, en pudserlig Forbruger i sine Breve. take to,

[ocr errors]

S. 343. A letter from Drontheim in Norway; i sin Dagbog omtaler han det samme saaledes: Two years ago (almost three, being in August or July, 1819,) I received at Ravenna a letter, in English verse, from Drontheim in Norway, written by a Norwegian, and full of the usual compliments, etc. etc. It is still somewhere amongst my papers».

I owe to you, d. e. jeg skylder Dem meget mere end almindelig Forbindtlighed for de Artigheder, De har vist mig baade i literært og almindeligt venskabeligt Samkvem. Jeffrey, Francis Jeffrey, en af Stifterne af Edinburgh Review og i mange Aar dens Udgiver († 1850). Leigh Hunt, en engelsk Literat († 1859).

S. 344. Never seen one at all, nml. Jeffrey; the second, Scott; the third, Hunt; i «English Bards» rettede Byron sit Angreb fornemmelig mod Jeffrey, baade fordi denne var Udgiver af Edinb. Review, og fordi han antog ham for at være Forfatter til Kritikken over Hours of Idleness", s. ovfr. Byrons

« 이전계속 »